[tor-commits] [translation/policies-code_of_conducttxtpot_completed] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=policies-code_of_conducttxtpot_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri May 14 15:45:54 UTC 2021


commit deb48acd034ea63df31b2d273d6a0541e59550df
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Fri May 14 15:45:53 2021 +0000

  https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=policies-code_of_conducttxtpot_completed
---
 code_of_conduct+sv.po | 798 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 798 insertions(+)

diff --git a/code_of_conduct+sv.po b/code_of_conduct+sv.po
new file mode 100644
index 0000000000..f006a05d00
--- /dev/null
+++ b/code_of_conduct+sv.po
@@ -0,0 +1,798 @@
+# Code of conduct of the tor project
+# Copyright (C) 2019 tor project.
+# This Code of Conduct is licensed under a Creative Commons CC-BY-SA 4.0
+# International license.e.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL at ADDRESS>, YEAR.
+# 
+# Translators:
+# efef6ec5b435a041fce803c7f8af77d2_2341d43, 2020
+# Jonatan Nyberg <jonatan at autistici.org>, 2021
+# 
+#, fuzzy
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: Code of conduct of the Tor Project\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-08-02 12:00+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-08-27 18:54+0000\n"
+"Last-Translator: Jonatan Nyberg <jonatan at autistici.org>, 2021\n"
+"Language-Team: Swedish (https://www.transifex.com/otf/teams/1519/sv/)\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: sv\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+
+#. type: Plain text
+#: ../code_of_conduct.txt:1 ../code_of_conduct.txt:24
+#: ../code_of_conduct.txt:51 ../code_of_conduct.txt:75
+#: ../code_of_conduct.txt:104 ../code_of_conduct.txt:180
+#: ../code_of_conduct.txt:193 ../code_of_conduct.txt:213
+#: ../code_of_conduct.txt:231 ../code_of_conduct.txt:243
+#: ../code_of_conduct.txt:253 ../code_of_conduct.txt:278
+#, no-wrap
+msgid "============================================================\n"
+msgstr "============================================================\n"
+
+#. type: Plain text
+#: ../code_of_conduct.txt:3
+#, no-wrap
+msgid ""
+"Tor Project Code of Conduct\n"
+"============================================================\n"
+msgstr ""
+"Tor-projektets uppförandekod\n"
+"============================================================\n"
+
+#. type: Plain text
+#: ../code_of_conduct.txt:6
+msgid "Statement of Intent:"
+msgstr "Avsiktsförklaring:"
+
+#. type: Plain text
+#: ../code_of_conduct.txt:10
+msgid ""
+"The Tor Project is committed to fostering an inclusive environment and "
+"community. Tor is a place where people should feel safe to engage, share "
+"their point of view, and participate."
+msgstr ""
+"Tor-projektet har åtagit sig att främja en inkluderande miljö och gemenskap."
+" Tor är en plats där människor ska känna sig trygga att engagera sig, dela "
+"sin synvinkel och delta."
+
+#. type: Plain text
+#: ../code_of_conduct.txt:15
+msgid ""
+"This code of conduct applies to The Tor Project as a whole. It is intended "
+"to provide guidelines for contributors. Employees and contractors of The Tor"
+" Project, Inc. (TPI) are also subject to company policies and procedures. "
+"Those people should feel free to contact HR with questions or concerns."
+msgstr ""
+"Denna uppförandekod gäller för Tor-projektet som helhet. Den är avsedd att "
+"ge riktlinjer för bidragsgivare. Anställda och entreprenörer av Tor Project,"
+" Inc. (TPI) är också föremål för företagets riktlinjer och förfaranden. "
+"Dessa personer bör gärna kontakta HR med frågor eller funderingar."
+
+#. type: Plain text
+#: ../code_of_conduct.txt:23
+msgid ""
+"This code of conduct is not exhaustive or complete. It is an ongoing effort "
+"to summarize our shared understanding. We want to provide a welcoming, safe "
+"environment, so we can work together to pursue powerful solutions. We "
+"reserve the right to deviate from strictly enforcing this code. Any "
+"deviations must produce an outcome which is fairer, and aligned with our "
+"values. We understand that keeping a living document relevant and “patched” "
+"involves sustained effort."
+msgstr ""
+"Denna uppförandekod är inte uttömmande eller fullständig. Det är ett "
+"pågående försök att sammanfatta vår gemensamma förståelse. Vi vill erbjuda "
+"en välkomnande, säker miljö, så att vi kan arbeta tillsammans för att driva "
+"kraftfulla lösningar. Vi förbehåller oss rätten att avvika från att strikt "
+"tillämpa denna kod. Eventuella avvikelser måste ge ett resultat som är "
+"rättvisare och i linje med våra värderingar. Vi förstår att hålla ett "
+"levande dokument relevant och \"helt\" innebär ihållande ansträngning."
+
+#. type: Plain text
+#: ../code_of_conduct.txt:26
+#, no-wrap
+msgid ""
+"0. Summary: Don't be a jerk. Be awesome instead.\n"
+"============================================================\n"
+msgstr ""
+"0. Sammanfattning: var inte en idiot. Var fantastisk istället.\n"
+"============================================================\n"
+
+#. type: Plain text
+#: ../code_of_conduct.txt:29
+msgid "The Tor community should be a good place where people are glad to be."
+msgstr ""
+"Tor-gemenskapen borde vara en bra plats där människor är glada att vara."
+
+#. type: Plain text
+#: ../code_of_conduct.txt:31
+#, no-wrap
+msgid " DO: Be kind, thoughtful, and considerate.\n"
+msgstr " GÖR: Vara snäll, omtänksam och hänsynsfull.\n"
+
+#. type: Plain text
+#: ../code_of_conduct.txt:33
+#, no-wrap
+msgid " DO: Make Tor a place where people are happy and comfortable.\n"
+msgstr " GÖR: Gör Tor till en plats där folk är glada och bekväma.\n"
+
+#. type: Plain text
+#: ../code_of_conduct.txt:36
+#, no-wrap
+msgid ""
+" DO: Remember: We are all contributing; we are all learning. Nobody was born\n"
+"  an expert.\n"
+msgstr ""
+" GÖR: Kom ihåg: vi bidrar alla; vi lär oss alla. Ingen föddes en expert\n"
+
+#. type: Plain text
+#: ../code_of_conduct.txt:38
+#, no-wrap
+msgid " DO: Yield the floor. Listen. Make sure everyone gets heard.\n"
+msgstr " GÖR: Höra andras tankar. Lyssna. Se till att alla blir hörda.\n"
+
+#. type: Plain text
+#: ../code_of_conduct.txt:40
+#, no-wrap
+msgid " DON'T: Insult, harass, intimidate, or be a jerk.\n"
+msgstr " GÖR INTE: Förolämpning, trakassera, skrämma, eller vara en idiot.\n"
+
+#. type: Plain text
+#: ../code_of_conduct.txt:43
+#, no-wrap
+msgid ""
+" DON'T: Treat honest mistakes as an excuse to hassle people. Mistakes are for\n"
+"  learning.\n"
+msgstr ""
+" GÖR INTE: Behandla ärliga misstag som en ursäkt för besväret. Misstag är för\n"
+"  lärande.\n"
+
+#. type: Plain text
+#: ../code_of_conduct.txt:46
+#, no-wrap
+msgid ""
+" DON'T: Hunt for ways to uphold the letter of this code while violating its\n"
+"  spirit.\n"
+msgstr ""
+" GÖR INTE: Jaga efter sätt att upprätthålla brevet i denna kod samtidigt som du bryter mot dess \n"
+"  anda.\n"
+
+#. type: Plain text
+#: ../code_of_conduct.txt:50
+#, no-wrap
+msgid ""
+" AND DO: Eagerly email: tor-community-council at lists.torproject.org with\n"
+"  questions or concerns. Public key:\n"
+"  https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/org/CommunityCouncil#Contact\n"
+msgstr ""
+" OCH GÖR: E-post ivrigt: tor-community-council at lists.torproject.org med\n"
+"  frågor eller funderingar. Publik-nyckel:\n"
+"  https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/org/CommunityCouncil#Contact\n"
+
+#. type: Plain text
+#: ../code_of_conduct.txt:53
+#, no-wrap
+msgid ""
+"1. Purpose\n"
+"============================================================\n"
+msgstr ""
+"1. Mening\n"
+"============================================================\n"
+
+#. type: Plain text
+#: ../code_of_conduct.txt:63
+msgid ""
+"A primary goal of the Tor community is to be inclusive of many different "
+"contributors. We want to include contributors from the most varied and "
+"diverse backgrounds possible. As such, we are committed to providing a "
+"friendly, safe and welcoming environment for all, regardless of their "
+"experience, gender identity or expression, sexual orientation, family, "
+"relationships, ability (whether bodily or mental), personal appearance, "
+"socioeconomic status, body size, race, ethnicity, age, religion, "
+"nationality, or membership in a disadvantaged and/or underrepresented group."
+msgstr ""
+"Ett primärt mål för Tor-gemenskapen är att vara inkluderande av många olika "
+"bidragsgivare. Vi vill inkludera bidragsgivare från de mest varierade och "
+"olika bakgrunder som är möjliga. Som sådan är vi engagerade i att "
+"tillhandahålla en vänlig, säker och välkomnande miljö för alla, oavsett "
+"deras erfarenhet, könsidentitet eller uttryck, sexuella läggning, familj, "
+"relationer, förmåga (oavsett kroppslig eller mental), personligt utseende, "
+"socioekonomisk status, kroppsstorlek, ras, etnicitet, ålder, religion, "
+"nationalitet eller medlemskap i en missgynnad och/eller underrepresenterad "
+"grupp."
+
+#. type: Plain text
+#: ../code_of_conduct.txt:68
+msgid ""
+"A safe environment means one free from abuse, whether isolated or systemic. "
+"We explicitly acknowledge that tolerating abuse is a security problem. "
+"Allowing abusers and malicious people to disrupt our community puts our "
+"software, developers, and users at risk."
+msgstr ""
+"En säker miljö innebär en fri från missbruk, oavsett om det är isolerat "
+"eller systemiskt. Vi erkänner uttryckligen att det är ett säkerhetsproblem "
+"att tolerera missbruk. Att tillåta missbrukare och skadliga personer att "
+"störa vårt samhälle sätter vår programvara, utvecklare och användare i fara."
+
+#. type: Plain text
+#: ../code_of_conduct.txt:71
+msgid ""
+"This code of conduct outlines our expectations for all those who participate"
+" in our community, as well as the consequences for unacceptable behavior."
+msgstr ""
+"Denna uppförandekod beskriver våra förväntningar för alla som deltar i vår "
+"gemenskap, liksom konsekvenserna för oacceptabelt beteende."
+
+#. type: Plain text
+#: ../code_of_conduct.txt:74
+msgid ""
+"We invite all those who participate in The Tor Project to help us create "
+"safe and positive experiences for everyone."
+msgstr ""
+"Vi bjuder in alla som deltar i Tor-projektet att hjälpa oss att skapa säkra "
+"och positiva upplevelser för alla."
+
+#. type: Plain text
+#: ../code_of_conduct.txt:77
+#, no-wrap
+msgid ""
+"2. Be your best self\n"
+"============================================================\n"
+msgstr ""
+"2. Var ditt bästa jag\n"
+"============================================================\n"
+
+#. type: Plain text
+#: ../code_of_conduct.txt:80
+msgid ""
+"The following behaviors are expected and requested of all community members:"
+msgstr ""
+"Följande beteenden förväntas och begärs av alla diskussionsgruppmedlemmar:"
+
+#. type: Bullet: ' * '
+#: ../code_of_conduct.txt:83
+msgid ""
+"Participate in an honest and active way. In doing so, you contribute to the "
+"health and longevity of this community."
+msgstr ""
+"Delta på ett ärligt och aktivt sätt. På så sätt bidrar du till hälsan och "
+"livslängden hos denna gemenskap."
+
+#. type: Bullet: ' * '
+#: ../code_of_conduct.txt:85
+msgid "Exercise consideration and respect in your speech and actions."
+msgstr "Utöva övervägande och respekt i ditt tal och handlingar."
+
+#. type: Bullet: ' * '
+#: ../code_of_conduct.txt:87
+msgid "Attempt collaboration and dialog before engaging in conflict."
+msgstr "Försök samarbete och dialog innan du deltar i konflikt."
+
+#. type: Bullet: ' * '
+#: ../code_of_conduct.txt:89
+msgid ""
+"Refrain from demeaning, discriminatory, or harassing behavior and speech."
+msgstr ""
+"Avstå från förnedrande, diskriminerande eller trakasserande beteende och "
+"tal."
+
+#. type: Bullet: ' * '
+#: ../code_of_conduct.txt:92
+msgid ""
+"Be mindful of your surroundings and of your fellow participants. Alert "
+"community leaders if you notice:"
+msgstr ""
+"Var uppmärksam på din omgivning och dina meddeltagare. Varna "
+"diskussionsgruppledare om du märker:"
+
+#. type: Bullet: '  - '
+#: ../code_of_conduct.txt:94
+msgid "a dangerous situation"
+msgstr "en farlig situation"
+
+#. type: Bullet: '  - '
+#: ../code_of_conduct.txt:96
+msgid "someone in distress"
+msgstr "någon i nöd"
+
+#. type: Bullet: '  - '
+#: ../code_of_conduct.txt:98
+msgid "violations of this code of conduct, even if they seem minor"
+msgstr "överträdelser av denna uppförandekod, även om de verkar mindre"
+
+#. type: Bullet: ' * '
+#: ../code_of_conduct.txt:101
+msgid ""
+"Remember that community event venues may be shared with members of the "
+"public. Please be respectful to everyone using these locations."
+msgstr ""
+"Kom ihåg att evenemangsplatser för gemenskapsgrupper kan delas med "
+"allmänheten. Vänligen var respektfull mot alla som använder dessa platser."
+
+#. type: Bullet: ' * '
+#: ../code_of_conduct.txt:103
+msgid "Respect the privacy of your fellow community members."
+msgstr "Respektera integriteten för dina medgemenskapsmedlemmar."
+
+#. type: Plain text
+#: ../code_of_conduct.txt:106
+#, no-wrap
+msgid ""
+"3. Unacceptable behaviors\n"
+"============================================================\n"
+msgstr ""
+"3. Oacceptabla beteenden\n"
+"============================================================\n"
+
+#. type: Plain text
+#: ../code_of_conduct.txt:109
+msgid "The following behaviors are unacceptable within our community:"
+msgstr "Följande beteenden är oacceptabla inom vår gemenskap:"
+
+#. type: Bullet: ' * '
+#: ../code_of_conduct.txt:114
+msgid ""
+"Violence, sexual assault, threats of violence, or violent language directed "
+"against another person, especially violence against a person or group based "
+"on a protected characteristic. (Display of weapons may constitute "
+"intimidation or a threat of violence.)"
+msgstr ""
+"Våld, sexuella övergrepp, hot om våld eller våldsamt språk riktat mot en "
+"annan person, särskilt våld mot en person eller grupp baserat på en skyddad "
+"egenskap. (Visning av vapen kan utgöra hot eller hot om våld.)"
+
+#. type: Bullet: ' * '
+#: ../code_of_conduct.txt:117
+msgid ""
+"Sexist, racist, homophobic, transphobic, ableist or otherwise discriminatory"
+" jokes and language."
+msgstr ""
+"Sexistiska, rasistiska, homofobiska, transfobiska, funkofobiska eller på "
+"annat sätt diskriminerande skämt och språk."
+
+#. type: Bullet: ' * '
+#: ../code_of_conduct.txt:122
+msgid ""
+"Spontaneously posting or displaying sexually explicit or violent material. "
+"(If it is necessary to share such material when working on Tor's mission, do"
+" so with sensitivity. Be aware that many people don't want to see it.)"
+msgstr ""
+"Spontant publicera eller visa sexuellt uttryckligt eller våldsamt material. "
+"(Om det är nödvändigt att dela sådant material när du arbetar med Tors "
+"uppdrag, gör det med känslighet. Var medveten om att många inte vill se "
+"det.)"
+
+#. type: Bullet: ' * '
+#: ../code_of_conduct.txt:125
+msgid ""
+"Posting or threatening to post other people’s personally identifying "
+"information (\"doxing\") without their consent."
+msgstr ""
+"Posta eller hota att skicka andras personligt identifierande information "
+"(\"doxing\") utan deras samtycke."
+
+#. type: Bullet: ' * '
+#: ../code_of_conduct.txt:127
+msgid "Personal insults or attacks, particularly those related to:"
+msgstr ""
+"Personliga förolämpningar eller attacker, särskilt de som är relaterade "
+"till:"
+
+#. type: Bullet: '  - '
+#: ../code_of_conduct.txt:129
+msgid "experience"
+msgstr "erfarenhet"
+
+#. type: Bullet: '  - '
+#: ../code_of_conduct.txt:131
+msgid "gender identity or expression"
+msgstr "könsidentitet eller uttryck"
+
+#. type: Bullet: '  - '
+#: ../code_of_conduct.txt:133
+msgid "sexual orientation"
+msgstr "sexuell läggning"
+
+#. type: Bullet: '  - '
+#: ../code_of_conduct.txt:135
+msgid "family"
+msgstr "familj"
+
+#. type: Bullet: '  - '
+#: ../code_of_conduct.txt:137
+msgid "relationships"
+msgstr "relationer"
+
+#. type: Bullet: '  - '
+#: ../code_of_conduct.txt:139
+msgid "ability (whether bodily or mental)"
+msgstr "förmåga (om kroppslig eller psykisk)"
+
+#. type: Bullet: '  - '
+#: ../code_of_conduct.txt:141
+msgid "personal appearance"
+msgstr "personliga utseende"
+
+#. type: Bullet: '  - '
+#: ../code_of_conduct.txt:143
+msgid "socioeconomic status"
+msgstr "socioekonomisk status"
+
+#. type: Bullet: '  - '
+#: ../code_of_conduct.txt:145
+msgid "body size"
+msgstr "kroppsstorlek"
+
+#. type: Bullet: '  - '
+#: ../code_of_conduct.txt:147
+msgid "race"
+msgstr "ras"
+
+#. type: Bullet: '  - '
+#: ../code_of_conduct.txt:149
+msgid "ethnicity"
+msgstr "etnicitet"
+
+#. type: Bullet: '  - '
+#: ../code_of_conduct.txt:151
+msgid "age"
+msgstr "Ã¥lder"
+
+#. type: Bullet: '  - '
+#: ../code_of_conduct.txt:153
+msgid "religion"
+msgstr "religion"
+
+#. type: Bullet: '  - '
+#: ../code_of_conduct.txt:155
+msgid "nationality"
+msgstr "nationalitet"
+
+#. type: Bullet: '  - '
+#: ../code_of_conduct.txt:157
+msgid "membership in a disadvantaged and/or underrepresented group"
+msgstr "medlemskap i en missgynnad och/eller underrepresenterad grupp"
+
+#. type: Bullet: ' * '
+#: ../code_of_conduct.txt:161
+msgid ""
+"Inappropriate photography, audio recording, or recording of personal "
+"information. You should have someone's consent before recording these "
+"things, and before posting them publicly."
+msgstr ""
+"Olämplig fotografering, ljudinspelning eller inspelning av personlig "
+"information. Du bör ha någons samtycke innan du spelar in dessa saker och "
+"innan du skickar dem offentligt."
+
+#. type: Bullet: ' * '
+#: ../code_of_conduct.txt:164
+msgid ""
+"Inappropriate physical contact. You should have someone’s consent before "
+"touching them."
+msgstr ""
+"Olämplig fysisk kontakt. Du borde ha någons samtycke innan du rör dem."
+
+#. type: Bullet: ' * '
+#: ../code_of_conduct.txt:167
+msgid ""
+"Unwelcome sexual attention: this includes sexualized comments or jokes, "
+"inappropriate touching, groping, and unwelcome sexual advances."
+msgstr ""
+"Oönskad sexuell uppmärksamhet: detta inkluderar sexualiserade kommentarer "
+"eller skämt, olämplig beröring, famlande och oönskade sexuella närmanden."
+
+#. type: Bullet: ' * '
+#: ../code_of_conduct.txt:169
+msgid "Deliberate intimidation, stalking or following (online or in person)."
+msgstr ""
+"Avsiktlig hotelse, förföljelse eller följande (på nätet eller personligen)."
+
+#. type: Bullet: ' * '
+#: ../code_of_conduct.txt:172
+msgid ""
+"Deliberately undermining the spirit of this code while following the letter."
+msgstr "Medvetet undergräva andan i denna kod medan du följer brevet."
+
+#. type: Bullet: ' * '
+#: ../code_of_conduct.txt:175
+msgid ""
+"Sustained disruption of any community events, including talks, "
+"presentations, and online conversations."
+msgstr ""
+"Ihållande störningar av alla samhällsevenemang, inklusive samtal, "
+"presentationer och samtal på nätet."
+
+#. type: Bullet: ' * '
+#: ../code_of_conduct.txt:177
+msgid "Deliberately pushing against someone's stated boundaries."
+msgstr "Medvetet trycka mot någons uttalade gränser."
+
+#. type: Bullet: ' * '
+#: ../code_of_conduct.txt:179
+msgid "Advocating for, or encouraging, any of the above behavior."
+msgstr "Förespråkande, eller uppmuntrade av något av ovanstående beteende."
+
+#. type: Plain text
+#: ../code_of_conduct.txt:182
+#, no-wrap
+msgid ""
+"4. Unacceptable behavior has consequences\n"
+"============================================================\n"
+msgstr ""
+"4. Oacceptabelt beteende har konsekvenser\n"
+"============================================================\n"
+
+#. type: Plain text
+#: ../code_of_conduct.txt:188
+msgid ""
+"We will not tolerate unacceptable behavior from any community member. We "
+"will not make exceptions for sponsors and those with decision-making "
+"authority. People in formal or informal leadership roles must model the "
+"highest standards of behavior."
+msgstr ""
+"Vi tolererar inte oacceptabelt beteende från någon gemenskapsmedlem. Vi "
+"kommer inte att göra undantag för sponsorer och de med beslutsfattande "
+"auktoritet. Personer i formella eller informella ledarroller måste vara "
+"förebilder för de högsta standarderna för beteende."
+
+#. type: Plain text
+#: ../code_of_conduct.txt:192
+msgid ""
+"Anyone asked by another community member to stop unacceptable behavior is "
+"expected to comply immediately. Please don't step in on someone else's "
+"behalf without their consent."
+msgstr ""
+"Alla som uppmanas av en annan gemenskapsmedlem att stoppa oacceptabelt "
+"beteende förväntas följa omedelbart. Vänligen gå inte in på någon annans "
+"vägnar utan deras samtycke."
+
+#. type: Plain text
+#: ../code_of_conduct.txt:195
+#, no-wrap
+msgid ""
+"5. Where to go for help\n"
+"============================================================\n"
+msgstr ""
+"5. Vart man kan vända sig för att få hjälp\n"
+"============================================================\n"
+
+#. type: Plain text
+#: ../code_of_conduct.txt:201
+msgid ""
+"The Community Council is an elected body of Tor Core Contributors who can "
+"assist with intra-community conflict resolution. Community Council policies "
+"and information can be found on the Community Council wiki [1]. You can "
+"contact the whole Community council:"
+msgstr ""
+"Gemenskapsrådet är ett utvalt organ av Tors centrala bidragsgivare för "
+"traditionella egna medel som kan hjälpa till med konfliktlösning inom "
+"gemenskapen. Gemenskapsrådets politik och information kan hittas på på "
+"gemenskapsrådets wiki [1]. Du kan kontakta hela gemenskapsrådet:"
+
+#. type: Bullet: ' - '
+#: ../code_of_conduct.txt:203
+msgid "if you have questions or concerns about the code of conduct, or"
+msgstr "om du har frågor eller funderingar kring uppförandekoden, eller"
+
+#. type: Bullet: ' - '
+#: ../code_of_conduct.txt:205
+msgid "if you feel that you have witnessed a code of conduct violation"
+msgstr "om du känner att du har bevittnat en överträdelse mot uppförandekoden"
+
+#. type: Plain text
+#: ../code_of_conduct.txt:212
+msgid ""
+"However, if you feel that there is a conflict of interest with any council "
+"member, you may contact members individually. Council members' GPG keys are "
+"listed on the Community Council wiki. If there is a conflict of interest, "
+"the affected council member will recuse themselves. They will not be "
+"involved in any discussion or documentation of the incident. More about the "
+"Community Council can be found in the guidelines [2]."
+msgstr ""
+"Men om du anser att det finns en intressekonflikt med någon rådsmedlem, kan "
+"du kontakta medlemmarna individuellt. RÃ¥dets medlemmars GPG-nycklar finns "
+"listade på wikin för gemenskapsrådet. Om det finns en intressekonflikt "
+"kommer den berörda rådsmedlemmen att dra sig tillbaka. De kommer inte att "
+"delta i någon diskussion eller dokumentation av händelsen. Mer om "
+"gemenskapsrådet finns i riktlinjerna [2]."
+
+#. type: Plain text
+#: ../code_of_conduct.txt:215
+#, no-wrap
+msgid ""
+"6. What to do if you witness unacceptable behavior\n"
+"============================================================\n"
+msgstr ""
+"6. Vad ska man göra om man bevittnar oacceptabelt beteende\n"
+"============================================================\n"
+
+#. type: Plain text
+#: ../code_of_conduct.txt:230
+msgid ""
+"If you are subject to or witness unacceptable behavior, or have any other "
+"concerns, please notify the Community Council as soon as possible. You can "
+"contact the community council in person, or at tor-community-"
+"council at lists.torproject.org. Current councilmembers are listed on the wiki "
+"[1]. The Community Council's incident response will vary on a case-by-case "
+"basis. The council will make every effort to respond to the incident "
+"immediately. The council will prioritize the safety of the person who has "
+"been harmed, or is at risk of harm. Person(s) who have been harmed or are at"
+" risk of harm can withdraw the incident report at any time. We will never do"
+" anything without the consent of the person who has been harmed or is at "
+"risk of harm, except in situations where there is a threat of imminent "
+"danger or harm to anyone. More information about the Community Council's "
+"incident reporting and response policies can be found on their wiki [1]."
+msgstr ""
+"Om du är föremål för eller vittnar oacceptabelt beteende, eller har några "
+"andra problem, vänligen meddela gemenskapsrådet så snart som möjligt. Du kan"
+" kontakta gemenskapsfullmäktige personligen eller på tor-community-"
+"council at lists.torproject.org. Nuvarande rådsmedlemmar listas på wikin [1]. "
+"Gemenskapsrådets svar på incidenter kommer att variera från fall till fall. "
+"Rådet kommer att göra allt för att omedelbart reagera på händelsen. Rådet "
+"kommer att prioritera säkerheten för den person som har skadats eller "
+"riskerar att skadas. Person(er) som har skadats eller riskerar att skadas "
+"kan när som helst dra tillbaka incidentrapporten. Vi kommer aldrig att göra "
+"någonting utan samtycke från den person som har skadats eller riskerar att "
+"skada, utom i situationer där det finns ett hot om överhängande fara eller "
+"skada för någon. Mer information om gemenskapsrådets policy för rapportering"
+" och svar på incidenter finns på deras wiki [1]."
+
+#. type: Plain text
+#: ../code_of_conduct.txt:233
+#, no-wrap
+msgid ""
+"7. What the person reporting a violation can expect\n"
+"============================================================\n"
+msgstr ""
+"7. Vad den person som rapporterar en överträdelse kan förvänta sig\n"
+"============================================================\n"
+
+#. type: Plain text
+#: ../code_of_conduct.txt:242
+msgid ""
+"The Community Council prioritizes the safety and well-being of any person "
+"who feels that they have been harmed or may be in danger of being harmed. "
+"Anyone reporting an issue to the Community Council can expect that their "
+"report will be taken seriously. Initial reports can be taken in written or "
+"verbal form. If the incident does not require an immediate resolution, then "
+"a written report can be shared with the Community Council in an encrypted "
+"format. The next steps in an incident response will vary on a case-by-case "
+"basis."
+msgstr ""
+"Gemenskapsrådet prioriterar säkerheten och välbefinnandet hos varje person "
+"som anser att de har skadats eller riskerar att skadas. Alla som rapporterar"
+" ett problem till gemenskapsrådet kan förvänta sig att deras rapport kommer "
+"att tas på allvar. Inledande rapporter kan tas i skriftlig eller muntlig "
+"form. Om händelsen inte kräver en omedelbar lösning kan en skriftlig rapport"
+" delas med gemenskapsrådet i krypterat format. Nästa steg i ett incidentsvar"
+" varierar från fall till fall."
+
+#. type: Plain text
+#: ../code_of_conduct.txt:245
+#, no-wrap
+msgid ""
+"8. How the Community Council responds to incidents\n"
+"============================================================\n"
+msgstr ""
+"8. Hur gemenskapsrådet reagerar på incidenter\n"
+"============================================================\n"
+
+#. type: Plain text
+#: ../code_of_conduct.txt:252
+msgid ""
+"If a community member engages in unacceptable behavior, the Community "
+"Council may take any action they deem appropriate, including but not limited"
+" to a warning, informal mediation, temporary ban or permanent expulsion from"
+" the community. Any actions and decisions by the Community Council may be "
+"appealed by following the appeals process in the Community Council "
+"Guidelines [1]."
+msgstr ""
+"Om en medlem i gemenskapen engagerar sig i ett oacceptabelt beteende kan "
+"gemenskapsrådet vidta alla åtgärder som de anser lämpliga, inklusive men "
+"inte begränsat till en varning, informell medling, tillfälligt förbud eller "
+"permanent utvisning från gemenskapen. Varje talan och beslut av gemenskapens"
+" råd får överklagas genom att följa överklagandeförfarandet i gemenskapens "
+"riktlinjer [1]."
+
+#. type: Plain text
+#: ../code_of_conduct.txt:255
+#, no-wrap
+msgid ""
+"9. Scope of this document\n"
+"============================================================\n"
+msgstr ""
+"9. Dokumentets omfattning\n"
+"============================================================\n"
+
+#. type: Plain text
+#: ../code_of_conduct.txt:258
+msgid "This code of conduct covers all community participants:"
+msgstr "Denna uppförandekod omfattar alla deltagare i gemenskapen:"
+
+#. type: Bullet: ' - '
+#: ../code_of_conduct.txt:260
+msgid "paid and unpaid contributors"
+msgstr "betalda och obetalda bidragsgivare"
+
+#. type: Bullet: ' - '
+#: ../code_of_conduct.txt:262
+msgid "sponsors"
+msgstr "sponsorer"
+
+#. type: Bullet: ' - '
+#: ../code_of_conduct.txt:264
+msgid "other guests"
+msgstr "övriga gäster"
+
+#. type: Plain text
+#: ../code_of_conduct.txt:266
+msgid "when interacting:"
+msgstr "när de interagerar:"
+
+#. type: Bullet: ' - '
+#: ../code_of_conduct.txt:268
+msgid "in all online and in-person community venues"
+msgstr "i alla på nätet och i person gemenskapsplatser"
+
+#. type: Bullet: ' - '
+#: ../code_of_conduct.txt:270
+msgid "in one-on-one communications that relate to community work"
+msgstr "i en-till-en kommunikation som hänför sig till samhällstjänst"
+
+#. type: Plain text
+#: ../code_of_conduct.txt:277
+msgid ""
+"This code of conduct and its related procedures also applies to unacceptable"
+" behavior occurring outside the scope of community activities when such "
+"behavior has the potential to adversely affect the safety and well-being of "
+"community members. As members of the Tor community, we support and follow "
+"this Code while we are working on Tor, and take care not to undermine it in "
+"the rest of our time."
+msgstr ""
+"Denna uppförandekod och dess relaterade förfaranden gäller även för "
+"oacceptabelt beteende som förekommer utanför ramen för gemenskapsaktiviteter"
+" när sådant beteende har potential att påverka säkerheten och välbefinnandet"
+" hos gemenskapsmedlemmar negativt. Som medlemmar i Tor-gemenskapen stöder "
+"och följer vi denna kod medan vi arbetar med Tor och ser till att inte "
+"undergräva den under resten av vår tid."
+
+#. type: Plain text
+#: ../code_of_conduct.txt:280
+#, no-wrap
+msgid ""
+"10. License and attribution\n"
+"============================================================\n"
+msgstr ""
+"10. Licens och tillskrivning\n"
+"============================================================\n"
+
+#. type: Plain text
+#: ../code_of_conduct.txt:284
+msgid ""
+"This code of conduct is shared under a Creative Commons CC-BY-SA 4.0 "
+"International license."
+msgstr ""
+"Denna uppförandekod delas under en Creative Commons CC-BY-SA 4.0 "
+"Internationell licens."
+
+#. type: Plain text
+#: ../code_of_conduct.txt:287
+msgid ""
+"This code of conduct uses some language and framing from the Citizen Code of"
+" Conduct, which is shared under a CC-BY-SA license: citizencodeofconduct.org"
+msgstr ""
+"Denna uppförandekod använder vissa språk och ramar från "
+"medborgaruppträdandekoden, som delas under en CC-BY-SA-licens: "
+"citizencodeofconduct.org"
+
+#. type: Plain text
+#: ../code_of_conduct.txt:289
+msgid ""
+"[1] https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/org/CommunityCouncil [2] "
+"https://gitweb.torproject.org/community/policies.git/tree/community_council.txt"
+msgstr ""
+"[1] https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/org/CommunityCouncil [2] "
+"https://gitweb.torproject.org/community/policies.git/tree/community_council.txt"More information about the tor-commits mailing list