[tor-commits] [translation/exoneratorproperties_completed] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=exoneratorproperties_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri May 14 15:45:19 UTC 2021


commit d36f958d83aff1ade4f3cc3667693648466f7d76
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri May 14 15:45:18 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=exoneratorproperties_completed
---
 sv/exonerator.properties | 6 +++---
 1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/sv/exonerator.properties b/sv/exonerator.properties
index 7610a9a735..c39df0d752 100644
--- a/sv/exonerator.properties
+++ b/sv/exonerator.properties
@@ -43,9 +43,9 @@ technicaldetails.exit.yes=Ja
 technicaldetails.exit.no=Nej
 permanentlink.heading=Permanent länk
 footer.abouttor.heading=Om Tor
-# footer.abouttor.body.text=Tor is an international software project to anonymize Internet traffic by encrypting packets and sending them through a series of hops before they reach their destination.  Therefore, if you see traffic from a Tor relay, this traffic usually originates from someone using Tor, rather than from the relay operator.  The Tor Project and Tor relay operators have no records of the traffic that passes over the network and therefore cannot provide any information about its origin.  Be sure to %s, and don't hesitate to %s for more information.
-# footer.abouttor.body.link1=learn more about Tor
-# footer.abouttor.body.link2=contact The Tor Project, Inc.
+footer.abouttor.body.text=Tor är ett internationellt mjukvaruprojekt för att anonymisera internettrafik genom att kryptera paket och skicka dem genom en serie hopp innan de nÃ¥r sin destination.  Därför, om du ser trafik frÃ¥n en Tor-relä, brukar denna trafik härstammar frÃ¥n nÃ¥gon som använder Tor, snarare än frÃ¥n reläoperatören.  Tor-projektet och Tor-reläoperatörerna har inga register över den trafik som passerar över nätverket och kan därför inte ge nÃ¥gon information om dess ursprung.  Var noga med att %s, och tveka inte att %s för mer information.
+footer.abouttor.body.link1=läsa på om Tor
+footer.abouttor.body.link2=kontakta Tor-projektet
 footer.aboutexonerator.heading=Om ExoneraTor
 footer.aboutexonerator.body=Tjänsten ExoneraTor upprätthåller en databas över IP-adresser som har varit en del av Tor-nätverket. Den ger svar på frågan om det var ett Tor-relä som använde en viss IP-adress vid ett givet datum. ExoneraTor kan komma att lagra fler än en IP-adress per relä för relän som använder en annan IP-adress för att ansluta till internet än den som användes för att registrera sig i Tor-nätverket. Huruvida ett relä har tillåtit Tor-trafik ut mot internet vid tidpunkten eller ej lagras också.
 footer.language.name=EngelskaMore information about the tor-commits mailing list