[tor-commits] [translation/tor-launcher-network-settings] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tor-launcher-network-settings

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu May 13 06:47:15 UTC 2021


commit 5efa9baaab5ea36dfa28d52d2a9ed3bad9fe9ec6
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu May 13 06:47:14 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tor-launcher-network-settings
---
 sq/network-settings.dtd | 8 ++++----
 1 file changed, 4 insertions(+), 4 deletions(-)

diff --git a/sq/network-settings.dtd b/sq/network-settings.dtd
index 64e125128b..8ce06b70f2 100644
--- a/sq/network-settings.dtd
+++ b/sq/network-settings.dtd
@@ -83,10 +83,10 @@
 <!ENTITY torPreferences.torLogsDialogTitle "Regjistra Tor">
 
 <!-- #24746 about:torconnect strings -->
-<!ENTITY torConnect.tryAgain "Try Connecting Again">
+<!ENTITY torConnect.tryAgain "Riprovo Lidhjen">
 <!ENTITY torConnect.offline "I shkëputur">
-<!ENTITY torConnect.connectMessage "Changes to Tor Settings will not take effect until you connect to the Tor Network">
-<!ENTITY torConnect.tryAgainMessage "Tor Browser has failed to establish a connection to the Tor Network">
+<!ENTITY torConnect.connectMessage "Ndryshimet te Rregullimet e Tor-it s’do të hyjnë në fuqi para se të lidheni me Rrjetin Tor">
+<!ENTITY torConnect.tryAgainMessage "Shfletuesi Tor dështoi në vendosjen e një lidhjeje me Rrjetin Tor">
 <!ENTITY torConnect.connectingConcise "Duke u kyqur...">
 <!ENTITY torConnect.connectedConcise "I lidhur">
-<!ENTITY torConnect.copyLog "Copy Tor Logs">
+<!ENTITY torConnect.copyLog "Kopjo Regjistra Tor-i">More information about the tor-commits mailing list