[tor-commits] [translation/tails-misc] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tails-misc

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue May 11 11:16:04 UTC 2021


commit e3b951af4b56694a9f7e3beb6c93086646b8ada8
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue May 11 11:16:03 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tails-misc
---
 sq.po | 34 +++++++++++++++++-----------------
 1 file changed, 17 insertions(+), 17 deletions(-)

diff --git a/sq.po b/sq.po
index 0b7f3f58b3..3e529505ce 100644
--- a/sq.po
+++ b/sq.po
@@ -12,8 +12,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2021-05-06 13:08+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-05-10 18:31+0000\n"
-"Last-Translator: Transifex Bot <>\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-05-11 10:53+0000\n"
+"Last-Translator: Besnik Bleta <besnik at programeshqip.org>\n"
 "Language-Team: Albanian (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/sq/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -470,7 +470,7 @@ msgstr "_Fjalëkalim Përgjegjësi"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tailsgreeter/ui/additional_settings.py:187
 msgid "_MAC Address Anonymization"
-msgstr ""
+msgstr "Anonimizim Adrese _MAC"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tailsgreeter/ui/additional_settings.py:250
 msgid "_Offline Mode"
@@ -1624,7 +1624,7 @@ msgstr "Karta e rrjetit ${nic} është e çaktivizuar"
 msgid ""
 "MAC address anonymization failed for network card ${nic_name} (${nic}) so it is temporarily disabled.\n"
 "You might prefer to restart Tails and disable MAC address anonymization."
-msgstr ""
+msgstr "Anonimizimi i adresës MAC dështoi për kartën e rrjetit ${nic_name} (${nic}), ndaj është çaktivizuar përkohësisht.\nMund të doni ta nisni Tails-in dhe të çaktivizoni anonimizim adresash MAC."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:66
 msgid "All networking disabled"
@@ -1635,7 +1635,7 @@ msgstr "U çaktivizua krejt punimi në rrjet"
 msgid ""
 "MAC address anonymization failed for network card ${nic_name} (${nic}). The error recovery also failed so all networking is disabled.\n"
 "You might prefer to restart Tails and disable MAC address anonymization."
-msgstr ""
+msgstr "Dështoi anonimizimi i adresës MAC për kartën e rrjetit ${nic_name} (${nic}). Dështoi edhe rimarrja pas gabimi, ndaj është çaktivizuar krejt punimi në rrjet.\nMund të parapëlqenit të rinisni Tails dhe të çaktivizoni anonimizim adresash MAC."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:36
 #, python-brace-format
@@ -1688,34 +1688,34 @@ msgstr "Lidhjet Tor"
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tca/ui/main_window.py:166
 #, python-brace-format
 msgid "Invalid: {exception}"
-msgstr ""
+msgstr "E pavlefshme: {exception}"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tca/ui/main_window.py:177
 msgid "You need to configure an obfs4 bridge to hide that you are using Tor"
-msgstr ""
+msgstr "Duhet të formësoni një urë obfs4, për të fshehur faktin se po përdorni Tor-in"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tca/ui/main_window.py:269
 msgid "Connecting to Tor without bridges..."
-msgstr ""
+msgstr "Po lidhet me Tor-in pa ura…"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tca/ui/main_window.py:275
 msgid "Connecting with default bridges..."
-msgstr ""
+msgstr "Po lidhet me urat parazgjedhje…"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tca/ui/main_window.py:282
 msgid "Connecting with custom bridges..."
-msgstr ""
+msgstr "Po lidhet me ura vetjake…"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tca/ui/main_window.py:299
 msgid "Connecting to Tor with default bridges..."
-msgstr ""
+msgstr "Po lidhet me Tor-in përmes urave parazgjedhje…"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tca/ui/main_window.py:364
 msgid ""
 "Connected to Tor successfully!\n"
 "\n"
 "You can now browse the Internet anonymously and uncensored."
-msgstr ""
+msgstr "U lidh me sukses me Tor-in!\n\nTani mund të shfletoni në Internet në mënyrë anonime dhe të pacensuruar."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/thunderbird:41
 msgid "You need to migrate your OpenPGP keys"
@@ -2253,7 +2253,7 @@ msgstr "Çaktivizoje"
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/additional_settings.ui.in:154
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/main.ui.in:629
 msgid "MAC Address Anonymization"
-msgstr ""
+msgstr "Anonimizim Adresash MAC"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/additional_settings.ui.in:170
 msgid ""
@@ -2261,15 +2261,15 @@ msgid ""
 "(Wi-Fi or wired) from the local network. Anonymizing MAC addresses is "
 "generally safer as it helps you hide your geographical location. But it "
 "might also create connectivity problems or look suspicious."
-msgstr ""
+msgstr "Anonimizimi i adresave MAC ia fsheh rrjetit vendor numrin serial të ndërfaqes tuaj të rrjetit (Wi-Fi ose me fill). Anonimizimi i adresave MAC përgjithësisht është më i sigurt, ngaqë ju ndihmon të fshihni vendndodhjen tuaj gjeografike. Por mundet edhe të krijojë probleme lidhjeje apo të duket i dyshimtë."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/additional_settings.ui.in:212
 msgid "Anonymize all MAC addresses (default)"
-msgstr ""
+msgstr "Anonimizo krejt adresat MAC (parazgjedhje)"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/additional_settings.ui.in:258
 msgid "Don't anonymize MAC addresses"
-msgstr ""
+msgstr "Mos anonimizo adresa MAC"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/additional_settings.ui.in:311
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/main.ui.in:633
@@ -2283,7 +2283,7 @@ msgid ""
 "You will be asked whether you want to use Tor bridges when connecting to Tor after starting Tails.\n"
 "\n"
 "If you want to work offline, enable the Offline Mode in the additional settings."
-msgstr ""
+msgstr "E zëvendësuam këtë rregullim shtesë në Tails 4.19 (qershor 2021) me një asistent Lidhjesh Tor të integruar në desktop.\n\nDo të pyeteni nëse doni të përdoren ura Tor kur lidheni me Tor-in pas nisjes së Tails-it.\n\n Nëse doni të punoni i palidhur, aktivizoni Mënyrën I Palidhur, te rregullimet shtesë."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/additional_settings.ui.in:357
 msgid "Offline Mode"More information about the tor-commits mailing list