[tor-commits] [translation/policies-code_of_conducttxtpot] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=policies-code_of_conducttxtpot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon May 10 08:45:42 UTC 2021


commit a6d5b9b6119e4b5b7df608cfe739d5cc86ac16e5
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon May 10 08:45:42 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=policies-code_of_conducttxtpot
---
 code_of_conduct+cs.po | 45 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-------
 1 file changed, 38 insertions(+), 7 deletions(-)

diff --git a/code_of_conduct+cs.po b/code_of_conduct+cs.po
index eb4e864323..85c779adce 100644
--- a/code_of_conduct+cs.po
+++ b/code_of_conduct+cs.po
@@ -646,6 +646,8 @@ msgid ""
 "7. What the person reporting a violation can expect\n"
 "============================================================\n"
 msgstr ""
+"7. Co může osoba oznamující porušení očekávat?\n"
+"============================================================\n"
 
 #. type: Plain text
 #: ../code_of_conduct.txt:242
@@ -659,6 +661,13 @@ msgid ""
 "format. The next steps in an incident response will vary on a case-by-case "
 "basis."
 msgstr ""
+"Community Council upřednostňuje bezpečnost a blaho všech osob, které se cítí"
+" být poškozeny nebo jim může hrozit újma. Každý, kdo oznámí Community "
+"Councilu nějaký problém, může očekávat, že jeho oznámení bude bráno vážně. "
+"Prvotní hlášení mohou být přijata v písemné nebo ústní formě. Pokud incident"
+" nevyžaduje okamžité řešení, lze Community Councilu předat písemné hlášení v"
+" zašifrovaném formátu. Další kroky při řešení incidentu se budou lišit "
+"případ od případu."
 
 #. type: Plain text
 #: ../code_of_conduct.txt:245
@@ -667,6 +676,8 @@ msgid ""
 "8. How the Community Council responds to incidents\n"
 "============================================================\n"
 msgstr ""
+"8. Jakým způsobem Community Council reaguje na incidenty\n"
+"============================================================\n"
 
 #. type: Plain text
 #: ../code_of_conduct.txt:252
@@ -678,6 +689,11 @@ msgid ""
 "appealed by following the appeals process in the Community Council "
 "Guidelines [1]."
 msgstr ""
+"Pokud se člen komunity dopustí nepřijatelného chování, může Community "
+"Council přijmout opatření, která považuje za vhodná, mimo jiné varování, "
+"neformální zprostředkování, dočasný zákaz nebo trvalé vyloučení z komunity. "
+"Proti jakýmkoli opatřením a rozhodnutím Community Councilu se lze odvolat "
+"podle odvolacího postupu uvedeného v Pokynech Community Councilu [1]."
 
 #. type: Plain text
 #: ../code_of_conduct.txt:255
@@ -686,41 +702,43 @@ msgid ""
 "9. Scope of this document\n"
 "============================================================\n"
 msgstr ""
+"9. Rozsah tohoto dokumentu\n"
+"============================================================\n"
 
 #. type: Plain text
 #: ../code_of_conduct.txt:258
 msgid "This code of conduct covers all community participants:"
-msgstr ""
+msgstr "Tento kodex chování se vztahuje na všechny účastníky komunity:"
 
 #. type: Bullet: '  - '
 #: ../code_of_conduct.txt:260
 msgid "paid and unpaid contributors"
-msgstr ""
+msgstr "placené i neplacené přispivatele"
 
 #. type: Bullet: '  - '
 #: ../code_of_conduct.txt:262
 msgid "sponsors"
-msgstr ""
+msgstr "sponzory"
 
 #. type: Bullet: '  - '
 #: ../code_of_conduct.txt:264
 msgid "other guests"
-msgstr ""
+msgstr "další hosty"
 
 #. type: Plain text
 #: ../code_of_conduct.txt:266
 msgid "when interacting:"
-msgstr ""
+msgstr "při vzájemné interakci:"
 
 #. type: Bullet: '  - '
 #: ../code_of_conduct.txt:268
 msgid "in all online and in-person community venues"
-msgstr ""
+msgstr "na všech online i osobních komunitních místech"
 
 #. type: Bullet: '  - '
 #: ../code_of_conduct.txt:270
 msgid "in one-on-one communications that relate to community work"
-msgstr ""
+msgstr "v individuální komunikaci, která se týká komunitní práce"
 
 #. type: Plain text
 #: ../code_of_conduct.txt:277
@@ -732,6 +750,11 @@ msgid ""
 "this Code while we are working on Tor, and take care not to undermine it in "
 "the rest of our time."
 msgstr ""
+"Tento kodex chování a související postupy se vztahují také na nepřijatelné "
+"chování mimo rámec činností komunity, pokud takové chování může mít "
+"negativní vliv na bezpečnost a pohodu členů komunity. Jako členové komunity "
+"Tor tento kodex podporujeme a dodržujeme v době, kdy pracujeme na Toru, a "
+"dbáme na to, abychom jej nenarušovali ve zbytku svého času."
 
 #. type: Plain text
 #: ../code_of_conduct.txt:280
@@ -740,6 +763,8 @@ msgid ""
 "10. License and attribution\n"
 "============================================================\n"
 msgstr ""
+"10 Licence a autorství\n"
+"============================================================\n"
 
 #. type: Plain text
 #: ../code_of_conduct.txt:284
@@ -747,6 +772,8 @@ msgid ""
 "This code of conduct is shared under a Creative Commons CC-BY-SA 4.0 "
 "International license."
 msgstr ""
+"Tento kodex chování je šířen pod licencí Creative Commons CC-BY-SA 4.0 "
+"International."
 
 #. type: Plain text
 #: ../code_of_conduct.txt:287
@@ -754,6 +781,8 @@ msgid ""
 "This code of conduct uses some language and framing from the Citizen Code of"
 " Conduct, which is shared under a CC-BY-SA license: citizencodeofconduct.org"
 msgstr ""
+"Tento kodex chování používá některé formulace a rámce z Občanského kodexu "
+"chování, který je sdílen pod licencí CC-BY-SA: citizencodeofconduct.org."
 
 #. type: Plain text
 #: ../code_of_conduct.txt:289
@@ -761,3 +790,5 @@ msgid ""
 "[1] https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/org/CommunityCouncil [2] "
 "https://gitweb.torproject.org/community/policies.git/tree/community_council.txt"
 msgstr ""
+"[1] https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/org/CommunityCouncil [2] "
+"https://gitweb.torproject.org/community/policies.git/tree/community_council.txt"More information about the tor-commits mailing list