[tor-commits] [translation/tbmanual-contentspot] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tbmanual-contentspot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun Mar 8 10:20:11 UTC 2020


commit a92344cbb1445ad9fdc7342370a89177a15905e5
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun Mar 8 10:20:09 2020 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tbmanual-contentspot
---
 contents+sv-SE.po | 62 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-----------
 1 file changed, 50 insertions(+), 12 deletions(-)

diff --git a/contents+sv-SE.po b/contents+sv-SE.po
index 49c5801e9d..45d84c32ca 100644
--- a/contents+sv-SE.po
+++ b/contents+sv-SE.po
@@ -654,7 +654,7 @@ msgstr "<img class=\"col-md-6\" src=\"../../static/images/proxy.png\">"
 #: https//tb-manual.torproject.org/circumvention/
 #: (content/circumvention/contents+en.lrtopic.title)
 msgid "CIRCUMVENTION"
-msgstr ""
+msgstr "KRINGGÅENDE"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/circumvention/
 #: (content/circumvention/contents+en.lrtopic.description)
@@ -667,6 +667,8 @@ msgid ""
 "Direct access to the Tor network may sometimes be blocked by your Internet "
 "Service Provider or by a government."
 msgstr ""
+"Direkt åtkomst till Tor-nätverket kan ibland blockeras av din "
+"Internetleverantör eller av en regering."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/circumvention/
 #: (content/circumvention/contents+en.lrtopic.body)
@@ -674,11 +676,13 @@ msgid ""
 "Tor Browser includes some circumvention tools for getting around these "
 "blocks. These tools are called “pluggable transports”."
 msgstr ""
+"Tor Browser innehåller några kringgående verktyg för att komma runt dessa "
+"blockeringar. Dessa verktyg kallas \"pluggbara transporter\"."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/circumvention/
 #: (content/circumvention/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "### TYPES OF PLUGGABLE TRANSPORT"
-msgstr ""
+msgstr "### TYPER AV PLUGGBARA TRANSPORTER"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/circumvention/
 #: (content/circumvention/contents+en.lrtopic.body)
@@ -686,6 +690,8 @@ msgid ""
 "Currently there are three pluggable transports available, but more are being"
 " developed."
 msgstr ""
+"För närvarande finns det tre pluggbara transporter tillgängliga, men mer "
+"utvecklas."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/circumvention/
 #: (content/circumvention/contents+en.lrtopic.body)
@@ -775,7 +781,7 @@ msgstr "</table>"
 #: https//tb-manual.torproject.org/circumvention/
 #: (content/circumvention/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "### USING PLUGGABLE TRANSPORTS"
-msgstr ""
+msgstr "### ANVÄNDA PLUGGBARA TRANSPORTER"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/circumvention/
 #: (content/circumvention/contents+en.lrtopic.body)
@@ -800,11 +806,13 @@ msgid ""
 "Once you've selected the pluggable transport you'd like to use, click "
 "'Connect' to save your settings."
 msgstr ""
+"När du har valt den pluggbara transporten som du vill använda, klicka på "
+"\"Anslut\" för att spara dina inställningar."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/circumvention/
 #: (content/circumvention/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "### WHICH TRANSPORT SHOULD I USE?"
-msgstr ""
+msgstr "### VILKEN TRANSPORT SKA JAG ANVÄNDA?"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/circumvention/
 #: (content/circumvention/contents+en.lrtopic.body)
@@ -812,6 +820,9 @@ msgid ""
 "Each of the transports listed in Tor Launcher’s menu works in a different "
 "way, and their effectiveness depends on your individual circumstances."
 msgstr ""
+"Var och en av de transporter som anges i Tor Launchers meny fungerar på ett "
+"annat sätt, och deras effektivitet beror på dina individuella "
+"omständigheter."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/circumvention/
 #: (content/circumvention/contents+en.lrtopic.body)
@@ -833,6 +844,8 @@ msgid ""
 "Read the [Bridges](/en-US/bridges/) section to learn what bridges are and "
 "how to obtain them."
 msgstr ""
+"Läs avsnittet [Broar](/en-US/bridges/) för att lära dig vilka broar är och "
+"hur man får dem."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/bridges/
 #: (content/bridges/contents+en.lrtopic.title)
@@ -845,6 +858,8 @@ msgid ""
 "Most Pluggable Transports, such as obfs4, rely on the use of “bridge” "
 "relays."
 msgstr ""
+"De flesta pluggbara transporter, såsom obfs4, är beroende av användningen av"
+" \"bro\"-reläer."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/bridges/
 #: (content/bridges/contents+en.lrtopic.body)
@@ -860,6 +875,9 @@ msgid ""
 "relays, however, they are not listed publicly, so an adversary cannot "
 "identify them easily."
 msgstr ""
+"Liksom vanliga Tor-reläer drivs broar av volontärer; till skillnad från "
+"vanliga reläer är de dock inte noterade offentligt, så en motståndare kan "
+"inte identifiera dem enkelt."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/bridges/
 #: (content/bridges/contents+en.lrtopic.body)
@@ -868,6 +886,9 @@ msgid ""
 " fact that you are using Tor, but may slow down the connection compared to "
 "using ordinary Tor relays."
 msgstr ""
+"Använda broar i kombination med pluggbara transporter hjälper till att dölja"
+" det faktum att du använder Tor, men kan sakta ner anslutningen jämfört med "
+"att använda vanliga Tor-reläer."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/bridges/
 #: (content/bridges/contents+en.lrtopic.body)
@@ -883,7 +904,7 @@ msgstr ""
 #: https//tb-manual.torproject.org/bridges/
 #: (content/bridges/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "### GETTING BRIDGE ADDRESSES"
-msgstr ""
+msgstr "### FÅ BROADRESSER"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/bridges/
 #: (content/bridges/contents+en.lrtopic.body)
@@ -891,27 +912,32 @@ msgid ""
 "Because bridge addresses are not public, you will need to request them "
 "yourself. You have a few options:"
 msgstr ""
+"Eftersom broadresser inte är offentliga måste du själv begära dem. Du har "
+"några alternativ:"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/bridges/
 #: (content/bridges/contents+en.lrtopic.body)
 msgid ""
 "* Visit https://bridges.torproject.org/ and follow the instructions, or"
 msgstr ""
+"* Besök https://bridges.torproject.org/ och följ instruktionerna, eller"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/bridges/
 #: (content/bridges/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "* Email bridges at torproject.org from a Gmail, or Riseup email address"
 msgstr ""
+"* Skicka e-post till bridges at torproject.org från en e-postadress för Gmail "
+"eller Riseup"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/bridges/
 #: (content/bridges/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "* Use MOAT to fetch bridges from within Tor Browser."
-msgstr ""
+msgstr "* Använd MOAT för att hämta broar inifrån Tor Browser."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/bridges/
 #: (content/bridges/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "### USING MOAT"
-msgstr ""
+msgstr "### ANVÄNDA MOAT"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/bridges/
 #: (content/bridges/contents+en.lrtopic.body)
@@ -919,6 +945,8 @@ msgid ""
 "If you're starting Tor Browser for the first time, click 'Configure' to open"
 " the Tor Network Settings window."
 msgstr ""
+"Om du startar Tor Browser för första gången klickar du på \"Konfigurera\" "
+"för att öppna fönstret Tor-nätverksinställningar."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/bridges/
 #: (content/bridges/contents+en.lrtopic.body)
@@ -926,12 +954,16 @@ msgid ""
 "Otherwise, click on 'Preferences' in the hamburger menu (main menu) and then"
 " on 'Tor' in the sidebar."
 msgstr ""
+"Annars klickar du på \"Inställningar\" i hamburgermenyn (huvudmenyn) och "
+"sedan på \"Tor\" i sidofältet."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/bridges/
 #: (content/bridges/contents+en.lrtopic.body)
 msgid ""
 "In the Tor Network Settings window, select 'Tor is censored in my country.'"
 msgstr ""
+"I fönstret Tor-nätverksinställningar väljer du \"Tor censureras i mitt "
+"land.\""
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/bridges/
 #: (content/bridges/contents+en.lrtopic.body)
@@ -939,16 +971,18 @@ msgid ""
 "Then, select 'Request a bridge from torproject.org' and click 'Request a "
 "bridge...'"
 msgstr ""
+"Välj sedan \"Begär en bro från torproject.org\" och klicka på \"Begär en "
+"bro...\""
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/bridges/
 #: (content/bridges/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "Complete the CAPTCHA and click 'Submit'."
-msgstr ""
+msgstr "Fyll i CAPTCHA och klicka på \"Skicka\"."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/bridges/
 #: (content/bridges/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "### ENTERING BRIDGE ADDRESSES"
-msgstr ""
+msgstr "### ANGE BROADRESSER"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/bridges/
 #: (content/bridges/contents+en.lrtopic.body)
@@ -956,6 +990,8 @@ msgid ""
 "<img class=\"col-md-6\" align=\"right\" hspace=\"5\" "
 "src=\"../../static/images/tor-launcher-custom-bridges.png\">"
 msgstr ""
+"<img class=\"col-md-6\" align=\"right\" hspace=\"5\" "
+"src=\"../../static/images/tor-launcher-custom-bridges.png\">"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/bridges/
 #: (content/bridges/contents+en.lrtopic.body)
@@ -986,11 +1022,13 @@ msgid ""
 "If the connection fails, the bridges you received may be down. Please use "
 "one of the above methods to obtain more bridge addresses, and try again."
 msgstr ""
+"Om anslutningen misslyckas kan broarna du fick vara nere. Använd en av "
+"ovanstående metoder för att få fler broadresser och försök igen."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/managing-identities/
 #: (content/managing-identities/contents+en.lrtopic.title)
 msgid "MANAGING IDENTITIES"
-msgstr ""
+msgstr "HANTERA IDENTITETER"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/managing-identities/
 #: (content/managing-identities/contents+en.lrtopic.description)
@@ -1032,7 +1070,7 @@ msgstr ""
 #: https//tb-manual.torproject.org/managing-identities/
 #: (content/managing-identities/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "### THE URL BAR"
-msgstr ""
+msgstr "### WEBBADRESSFÄLTET"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/managing-identities/
 #: (content/managing-identities/contents+en.lrtopic.body)
@@ -1163,7 +1201,7 @@ msgstr ""
 #: https//tb-manual.torproject.org/managing-identities/
 #: (content/managing-identities/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "### CHANGING IDENTITIES AND CIRCUITS"
-msgstr ""
+msgstr "### ÄNDRA IDENTITETER OCH KRETSAR"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/managing-identities/
 #: (content/managing-identities/contents+en.lrtopic.body)More information about the tor-commits mailing list