[tor-commits] [translation/tor-launcher-properties] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tor-launcher-properties

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Jan 27 15:52:39 UTC 2020


commit 5a5fd6bc86dcb57622d9fdad211f9cbee152bf31
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Jan 27 15:52:36 2020 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tor-launcher-properties
---
 vi/torlauncher.properties | 28 ++++++++++++++--------------
 1 file changed, 14 insertions(+), 14 deletions(-)

diff --git a/vi/torlauncher.properties b/vi/torlauncher.properties
index 464d94ee49..cb6ed17d72 100644
--- a/vi/torlauncher.properties
+++ b/vi/torlauncher.properties
@@ -61,12 +61,12 @@ torlauncher.bootstrapStatus.conn=Đang kết nối tới một rơle Tor
 torlauncher.bootstrapStatus.conn_done=Đã kết nối tới một rơle Tor
 torlauncher.bootstrapStatus.handshake=Đang đàm phán với một rơle Tor
 torlauncher.bootstrapStatus.handshake_done=Đã đàm phán với một rơle Tor
-torlauncher.bootstrapStatus.onehop_create=Thành lập một kết nối thư mục được mã hóa
-torlauncher.bootstrapStatus.requesting_status=Khôi phục trạng thái mạng
-torlauncher.bootstrapStatus.loading_status=Nap tình trạng mạng
-torlauncher.bootstrapStatus.loading_keys=Nạp giấy chứng nhận quyền
-torlauncher.bootstrapStatus.requesting_descriptors=Yêu cầu thông tin tiếp sức
-torlauncher.bootstrapStatus.loading_descriptors=Tải thông tin tiếp sức
+torlauncher.bootstrapStatus.onehop_create=Đang thiết lập một kết nối danh mục được mã hóa
+torlauncher.bootstrapStatus.requesting_status=Đang nhận trạng thái mạng
+torlauncher.bootstrapStatus.loading_status=Đang tải trạng thái mạng
+torlauncher.bootstrapStatus.loading_keys=Đang tải chứng nhận quyền
+torlauncher.bootstrapStatus.requesting_descriptors=Đang yêu cầu thông tin rơle
+torlauncher.bootstrapStatus.loading_descriptors=Đang tải thông tin rơle
 torlauncher.bootstrapStatus.enough_dirinfo=Đã tải thông tin rơle
 torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_pt=Đang xây dựng mạch: Đang kết nối tới cầu nối
 torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done_pt=Đang xây dựng mạch: Đã kết nối tới cầu nối
@@ -77,17 +77,17 @@ torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done=Đang xây dựng mạch: Đã kết n
 torlauncher.bootstrapStatus.ap_handshake=Đang xây dựng mạch: Đang đàm phán với một rơle Tor
 torlauncher.bootstrapStatus.ap_handshake_done=Đang xây dựng mạch: Đã đàm phán với một rơle Tor
 torlauncher.bootstrapStatus.circuit_create=Đang xây dựng mạch: Đang thiết lập mạch Tor
-torlauncher.bootstrapStatus.done=Kết nối với mạng Tor!
+torlauncher.bootstrapStatus.done=Đã kết nối tới mạng Tor!
 
-torlauncher.bootstrapWarning.done=làm xong
-torlauncher.bootstrapWarning.connectrefused=kết nối từ chối
-torlauncher.bootstrapWarning.misc=hỗn hợp
-torlauncher.bootstrapWarning.resourcelimit=không đủ nguồn lực
+torlauncher.bootstrapWarning.done=xong
+torlauncher.bootstrapWarning.connectrefused=kết nối đã bị từ chối
+torlauncher.bootstrapWarning.misc=bổ sung
+torlauncher.bootstrapWarning.resourcelimit=không đủ tài nguyên
 torlauncher.bootstrapWarning.identity=danh tính không khớp
-torlauncher.bootstrapWarning.timeout=kết nối timeout
-torlauncher.bootstrapWarning.noroute=không có lộ trình để lưu trữ
+torlauncher.bootstrapWarning.timeout=kết nối đã timeout
+torlauncher.bootstrapWarning.noroute=không có lộ trình đến máy chủ
 torlauncher.bootstrapWarning.ioerror=lỗi đọc / ghi
-torlauncher.bootstrapWarning.pt_missing=pluggable transport bị mất
+torlauncher.bootstrapWarning.pt_missing=thiếu pluggable transport
 
 torlauncher.nsresult.NS_ERROR_NET_RESET=Mất kết nối tới máy chủ.
 torlauncher.nsresult.NS_ERROR_CONNECTION_REFUSED=Không thể kết nối tới máy chủ.More information about the tor-commits mailing list