[tor-commits] [translation/tor-launcher-properties] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tor-launcher-properties

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Jan 27 15:22:43 UTC 2020


commit 111c8d82cdb3aeda6c92fe88366c62b722a0ef94
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Jan 27 15:22:40 2020 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tor-launcher-properties
---
 vi/torlauncher.properties | 78 +++++++++++++++++++++++------------------------
 1 file changed, 39 insertions(+), 39 deletions(-)

diff --git a/vi/torlauncher.properties b/vi/torlauncher.properties
index f2e19d1be0..464d94ee49 100644
--- a/vi/torlauncher.properties
+++ b/vi/torlauncher.properties
@@ -3,7 +3,7 @@
 
 torlauncher.error_title=Trình khởi chạy Tor
 
-torlauncher.tor_exited_during_startup=Tor đã thoát trong khi khởi động. Điều này có lẽ là do một lỗi trong tệp tin torrc của bạn, một khiếm khuyết của Tor hay của một chương trình khác trong hệ thống của bạn, hoặc lỗi phần cứng. Cho đến khi bạn sửa chữa lại vấn đề bên dưới đó và khởi động lại Tor, trình duyệt Tor sẽ không khởi động.
+torlauncher.tor_exited_during_startup=Tor đã thoát trong khi khởi động. Điều này có lẽ là do lỗi trong tập tin torrc của bạn, lỗi của Tor hay một chương trình khác trong hệ thống của bạn, hoặc lỗi phần cứng. Cho đến khi bạn sửa chữa lại vấn đề đó và khởi động lại Tor, trình duyệt Tor sẽ không khởi động.
 torlauncher.tor_exited=Tor đã tắt một cách không mong muốn. Việc này có thể do lỗi trong bản thân Tor, một chương trình khác trong hệ thống của bản, hoặc lỗi phần cứng. Cho tới khi bạn khởi động lại Tor, Trình duyệt Tor sẽ không thể truy cập tới bất kỳ trang nào. Nếu vấn đề vẫn tồn tại, vui lòng gửi một bản sao nhật ký của Tor tới nhóm hỗ trợ.
 torlauncher.tor_exited2=Khởi động lại Tor sẽ không đóng hết những thẻ trình duyệt của bạn.
 torlauncher.tor_controlconn_failed=Không thể kết nối với cổng kiểm soát của Tor.
@@ -14,7 +14,7 @@ torlauncher.tor_bootstrap_failed_details=%1$S đã thất bại (%2$S).
 
 torlauncher.unable_to_start_tor=Không thể khởi động Tor.\n\n%S
 torlauncher.tor_missing=Tập tin thực thi của Tor bị thiếu.
-torlauncher.torrc_missing=Tập tin torrc đang bị thiếu hoặc không thể tạo.
+torlauncher.torrc_missing=Tập tin torrc đang bị thiếu và không thể tạo.
 torlauncher.datadir_missing=Thư mục dữ liệu của Tor không tồn tại và không thể tạo.
 torlauncher.password_hash_missing=Thất bại khi lấy mật khẩu đã được băm.
 
@@ -22,61 +22,61 @@ torlauncher.failed_to_get_settings=Không thể nhận được cài đặt Tor.
 torlauncher.failed_to_save_settings=Không thể lưu lại các cài đặt của Tor.
 torlauncher.ensure_tor_is_running=Hãy chắc chắn rằng Tor đang chạy.
 
-torlauncher.error_proxy_addr_missing=Bạn phải xác định cả hai một địa chỉ IP hay tên máy và số cổng để cấu hình Tor để sử dụng một proxy ủy quyền truy cập vào  Liên mạng
+torlauncher.error_proxy_addr_missing=Bạn phải xác định cả địa chỉ IP hoặc hostname và số cổng để cấu hình Tor sử dụng một proxy để truy cập Internet.
 torlauncher.error_proxy_type_missing=Bạn phải chọn kiểu proxy.
-torlauncher.error_bridges_missing=Bạn phải chỉ dẫn một hoặc nhiều cầu nối.
-torlauncher.error_default_bridges_type_missing=Bạn phải chọn một loại vận chuyển cho cầu nối đã được cung cấp.
-torlauncher.error_bridgedb_bridges_missing=Please request a bridge.
+torlauncher.error_bridges_missing=Bạn phải chọn một hoặc nhiều cầu nối.
+torlauncher.error_default_bridges_type_missing=Bạn phải chọn một hình thức vận chuyển cho cầu nối đã được cung cấp.
+torlauncher.error_bridgedb_bridges_missing=Vui lòng yêu cầu cầu nối
 torlauncher.error_bridge_bad_default_type=Không cầu nối đã được cung cấp nào có loại vận chuyển %S có sẵn. Vui lòng điều chỉnh cài đặt của bạn.
 
-torlauncher.bridge_suffix.meek-amazon=(works in China)
-torlauncher.bridge_suffix.meek-azure=(works in China)
+torlauncher.bridge_suffix.meek-amazon=(hoạt động ở Trung Quốc)
+torlauncher.bridge_suffix.meek-azure=(hoạt động ở Trung Quốc)
 
-torlauncher.request_a_bridge=Request a Bridge…
-torlauncher.request_a_new_bridge=Request a New Bridge…
-torlauncher.contacting_bridgedb=Contacting BridgeDB. Please wait.
-torlauncher.captcha_prompt=Solve the CAPTCHA to request a bridge.
-torlauncher.bad_captcha_solution=The solution is not correct. Please try again.
-torlauncher.unable_to_get_bridge=Unable to obtain a bridge from BridgeDB.\n\n%S
+torlauncher.request_a_bridge=Yêu cầu Cầu nối...
+torlauncher.request_a_new_bridge=Yêu cầu Cầu nối mới...
+torlauncher.contacting_bridgedb=Đang kết nối tới BridgeDB. Vui lòng đợi.
+torlauncher.captcha_prompt=Giải mã CAPTCHA để yêu cầu cầu nối.
+torlauncher.bad_captcha_solution=Kết quả không đúng. Vui lòng thử lại.
+torlauncher.unable_to_get_bridge=Không thể nhận cầu nối từ BridgeDB.\n\n%S
 torlauncher.no_meek=This browser is not configured for meek, which is needed to obtain bridges.
-torlauncher.no_bridges_available=No bridges are available at this time. Sorry.
+torlauncher.no_bridges_available=Không có cầu nối khả dụng lúc này. Xin lỗi.
 
 torlauncher.connect=Kết nối
 torlauncher.restart_tor=Khởi động lại Tor
 torlauncher.quit=Thoát
 torlauncher.quit_win=Thoát
-torlauncher.done=Hoàn thành
+torlauncher.done=Xong
 
 torlauncher.forAssistance=Để được trợ giúp, liên hệ %S
 torlauncher.forAssistance2=Nếu cần sự giúp đỡ, ghé qua %S
 
-torlauncher.copiedNLogMessages=Sao chép hoàn tất. %S thông điệp nhật ký của Tor đã sẵn sàng để dán vào một chương trình sửa văn bản hoặc một thông điệp email.
+torlauncher.copiedNLogMessages=Sao chép hoàn tất. %S thông điệp nhật ký của Tor đã sẵn sàng để dán vào một chương trình sửa văn bản hoặc một email.
 
-torlauncher.bootstrapStatus.starting=Bắt đầu
-torlauncher.bootstrapStatus.conn_pt=Connecting to bridge
-torlauncher.bootstrapStatus.conn_done_pt=Connected to bridge
-torlauncher.bootstrapStatus.conn_proxy=Connecting to proxy
-torlauncher.bootstrapStatus.conn_done_proxy=Connected to proxy
-torlauncher.bootstrapStatus.conn=Connecting to a Tor relay
-torlauncher.bootstrapStatus.conn_done=Connected to a Tor relay
-torlauncher.bootstrapStatus.handshake=Negotiating with a Tor relay
-torlauncher.bootstrapStatus.handshake_done=Finished negotiating with a Tor relay
+torlauncher.bootstrapStatus.starting=Đang khởi động
+torlauncher.bootstrapStatus.conn_pt=Đang kết nối tới cầu nối
+torlauncher.bootstrapStatus.conn_done_pt=Đã kết nối tới cầu nối
+torlauncher.bootstrapStatus.conn_proxy=Đang kết nối tới proxy
+torlauncher.bootstrapStatus.conn_done_proxy=Đã kết nối tới proxy
+torlauncher.bootstrapStatus.conn=Đang kết nối tới một rơle Tor
+torlauncher.bootstrapStatus.conn_done=Đã kết nối tới một rơle Tor
+torlauncher.bootstrapStatus.handshake=Đang đàm phán với một rơle Tor
+torlauncher.bootstrapStatus.handshake_done=Đã đàm phán với một rơle Tor
 torlauncher.bootstrapStatus.onehop_create=Thành lập một kết nối thư mục được mã hóa
 torlauncher.bootstrapStatus.requesting_status=Khôi phục trạng thái mạng
 torlauncher.bootstrapStatus.loading_status=Nap tình trạng mạng
 torlauncher.bootstrapStatus.loading_keys=Nạp giấy chứng nhận quyền
 torlauncher.bootstrapStatus.requesting_descriptors=Yêu cầu thông tin tiếp sức
 torlauncher.bootstrapStatus.loading_descriptors=Tải thông tin tiếp sức
-torlauncher.bootstrapStatus.enough_dirinfo=Finished loading relay information
-torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_pt=Building circuits: Connecting to bridge
-torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done_pt=Building circuits: Connected to bridge
-torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_proxy=Building circuits: Connecting to proxy
-torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done_proxy=Building circuits: Connected to proxy
-torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn=Building circuits: Connecting to a Tor relay
-torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done=Building circuits: Connected to a Tor relay
-torlauncher.bootstrapStatus.ap_handshake=Building circuits: Negotiating with a Tor relay
-torlauncher.bootstrapStatus.ap_handshake_done=Building circuits: Finished negotiating with a Tor relay
-torlauncher.bootstrapStatus.circuit_create=Building circuits: Establishing a Tor circuit
+torlauncher.bootstrapStatus.enough_dirinfo=Đã tải thông tin rơle
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_pt=Đang xây dựng mạch: Đang kết nối tới cầu nối
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done_pt=Đang xây dựng mạch: Đã kết nối tới cầu nối
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_proxy=Đang xây dựng mạch: Đang kết nối tới proxy
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done_proxy=Đang xây dựng mạch: Đã kết nối tới proxy
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn=Đang xây dựng mạch: Đang kết nối tới một rơle Tor
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done=Đang xây dựng mạch: Đã kết nối tới một rơle Tor
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_handshake=Đang xây dựng mạch: Đang đàm phán với một rơle Tor
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_handshake_done=Đang xây dựng mạch: Đã đàm phán với một rơle Tor
+torlauncher.bootstrapStatus.circuit_create=Đang xây dựng mạch: Đang thiết lập mạch Tor
 torlauncher.bootstrapStatus.done=Kết nối với mạng Tor!
 
 torlauncher.bootstrapWarning.done=làm xong
@@ -89,6 +89,6 @@ torlauncher.bootstrapWarning.noroute=không có lộ trình để lưu trữ
 torlauncher.bootstrapWarning.ioerror=lỗi đọc / ghi
 torlauncher.bootstrapWarning.pt_missing=pluggable transport bị mất
 
-torlauncher.nsresult.NS_ERROR_NET_RESET=The connection to the server was lost.
-torlauncher.nsresult.NS_ERROR_CONNECTION_REFUSED=Could not connect to the server.
-torlauncher.nsresult.NS_ERROR_PROXY_CONNECTION_REFUSED=Could not connect to the proxy.
+torlauncher.nsresult.NS_ERROR_NET_RESET=Mất kết nối tới máy chủ.
+torlauncher.nsresult.NS_ERROR_CONNECTION_REFUSED=Không thể kết nối tới máy chủ.
+torlauncher.nsresult.NS_ERROR_PROXY_CONNECTION_REFUSED=Không thể kết nối tới proxy.More information about the tor-commits mailing list