[tor-commits] [translation/https_everywhere] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=https_everywhere

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Jan 27 15:16:04 UTC 2020


commit 8dcf1d5fd7e6c297d83c9969b9d7feda5fbf5cf9
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Jan 27 15:16:01 2020 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=https_everywhere
---
 vi/https-everywhere.dtd | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/vi/https-everywhere.dtd b/vi/https-everywhere.dtd
index 71ca803fca..d11331d520 100644
--- a/vi/https-everywhere.dtd
+++ b/vi/https-everywhere.dtd
@@ -45,7 +45,7 @@
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.reset_defaults_message "Việc này sẽ đặt lại toàn bộ luật về trạng thái mặc định của nó. Tiếp tục chứ?">
 
 <!ENTITY https-everywhere.cancel.he_blocking_explainer "HTTPS Everywhere nhận thấy bạn đang truy cập trang web không HTTPS, và đã cố chuyển hướng bạn đến phiên bản HTTPS. Nhưng phiên bản HTTPS không khả dụng. Có thể là do trang web này không hỗ trợ HTTPS hoặc kẻ xấu đang chặn bạn truy cập phiên bản HTTPS. Nếu bạn muốn truy cập phiên bản không mã hóa của trang này, hãy tắt 'Mã hóa tất cả trang web nếu có thể' trong cài đặt HTTPS Everywhere. Lưu ý rằng tắt tùy chọn này có thể khiến trình duyệt của bạn dễ bị tấn công hạ cấp trên các trang bạn truy cập.">
-<!ENTITY https-everywhere.cancel.he_blocking_network "network-based downgrade attacks">
+<!ENTITY https-everywhere.cancel.he_blocking_network "Tấn công mạng hạ cấp">
 <!ENTITY https-everywhere.cancel.open_page "Mở trang không bảo mật">
 <!ENTITY https-everywhere.cancel.http_once "Chỉ mở trang không bảo mật cho phiên này">
 More information about the tor-commits mailing list