[tor-commits] [translation/tor_outreach_md_completed] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tor_outreach_md_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Jan 18 15:52:48 UTC 2020


commit 24d8c666ac7003d28760dc500604a02836e8fb4e
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Jan 18 15:52:46 2020 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tor_outreach_md_completed
---
 tor-outreach2019-2020-ka.md | 154 ++++++++++++++++++++++----------------------
 1 file changed, 77 insertions(+), 77 deletions(-)

diff --git a/tor-outreach2019-2020-ka.md b/tor-outreach2019-2020-ka.md
index 38e4bcc212..6c8fce0dc7 100644
--- a/tor-outreach2019-2020-ka.md
+++ b/tor-outreach2019-2020-ka.md
@@ -1,162 +1,162 @@
-# Tor-ის მასალები ცნობიერების ასამაღლბლად 2019-2020
+# Tor Outreach Material 2019-2020
 
-# 1. TOR პირადულობისთვის
+# 1. TOR FOR PRIVACY 
 
-### პირადულობა ადამიანის ძირითადი უფლებაა
+### Privacy is a human right
 
-ყველა ჩვენგანის მსგავსად, ალიშაც დიდ დროს ატარებს ინტერნეტში – მეგობრებთან ურთიერთობისთვის, სოციალურ ქსელში წერისთვის და გვერდების მოსანახულებლად.
+Like many of us, Aleisha spends most of her time online--connecting with friends, posting on social media, and browsing the web.
 
-თუმცა ბოლო დროს შენიშნა, რომ რეკლამები, ინტერნეტში მის მიერ მოძიებულ ადრინდელ მონაცემებს უკავშირდება.
+But lately, she's noticed that advertisements related to her previous searches are following her around online.
 
-ეს შეგრძნება იმდენად გამაღიზიანებელი აღმოჩნდა, რომ გადაწყვიტა მოეკვლია ინტერნეტში რეკლამების შესახებ ინფორმაცია და აღმოაჩინა, რომ არამხოლოდ სარეკლამო კომპანიები ადევნებენ თვალს, არამედ ინტერნეტის მომწოდებელიც, მკვლევარი ორგანიზაციები, სოციალური ქსელები და უამრავი სხვა.
+This feels so invasive that she does some research on online ads and learns that it's not just advertisers tracking her but also her ISP, analytics companies, social media platforms, and more.
 
-ალიშამ გადაწყვიტა მოენახა პროგრამა, რომელიც არ შეაგროვებდა მასზე ინფორმაციას, არ მიადევნებდა თვალს მის მოქმედებებს და პირად მონაცემებს მის შესახებ, არ გაუზიარებდა სხვა მომსახურებებს.
+Aleisha decides she wants to find and use software that doesn't collect her data, doesn't track her, and doesn't tell other services anything private about her.
 
-მან უკეთ შეისწავლა საკითხი უსაფრთხოების ადგილობრივი სპეციალისტებისგან და შეიტყო **Tor-ბრაუზერის** შესახებ, ერთადერთი ბრაუზერის, რომლის მეშვეობითაც, შეიძლება ინტერნეტის გამოყენება ვინაობის გაუმხელად.
+She goes to a privacy training at a local hackerspace and learns about **Tor Browser**, the only web browser that allows her to browse anonymously.
 
 ---
 
-# 2.TOR ქალთა უფლებების დამცველთათვის
+# 2.TOR FOR FEMINISTS 
 
-### მომავალი არის ქალთა უფლებების დაცვა ინტერნეტით
+### The future is cyberfeminist
 
-ფერნანდა ჩართულია ქალთა ერთობაში, რომლებიც იბრძვიან რეპროდუქციული უფლებებისთვის ბრაზილიაში, სადაც აბორტი კანონით აკრძალულია.
+Fernanda runs a women's collective focused on reproductive rights in Brazil, where abortion is illegal.
 
-ფერნანდა და მისი თანამებრძოლები ქმნიან ვებგვერდს, სადაც იქნება მონაცემები აბორტის ხელმისაწვდომობის შესახებ, შობადობის კონტროლზე და სხვა სასარგებლო მასალები, რომლებიც გამოადგებათ რეპროდუქციაზე ინფორმაციის მაძიებლებს.
+Fernanda and her colleagues built a website with information about abortion access, birth control, and other resources for people seeking reproductive information.
 
-მაგრამ, თუ საიტი მათთან იქნება დაკავშირებულია, შეიძლება დააპატიმრონ – ან რამე უარესი დამართონ.
+If this website was linked back to them, they could be arrested--or worse. 
 
-უსაფრთხოების მიზნით, ფერნანდამ და მისმა თანამებრძოლებმა, საიტი შექმნეს Tor-ის **onion-მომსახურების** საშუალებით. Onion-მომსახურებები, არა მხოლოდ იცავს მათ აღმოჩენისგან, არამედ უზრუნველყოფს საიტის მნახველების უსაფრთხოებასაც, Tor-ბრაუზერის გამოყენების მოთხოვნით. 
+To protect themselves, Fernanda and her colleagues created the website using Tor **onion services**. Onion services not only protect them from being discovered as the operators of the server but also help protect visitors to their website by requiring they use Tor Browser. 
 
-საერთო ჯამში, ფერნანდა იყენებს **Tor-ბრაუზერს** ყველა მისი მოქმედებისთვის ინტერნეტში, უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.
+In fact, Fernanda uses **Tor Browser** for all of her web browsing just to be on the safe side.
 
-იგი, ასევე იყენებს Tor-ზე მომუშავე პროგრამასაც სახელწოდებით **OnionShare** ფაილების დაცულად და უსაფრთხოდ გაზიარებისთვის, თანამებრძოლებს შორის.
+She also uses a Tor-powered app called **OnionShare** to send files to other activists securely and privately. 
 
-### რეპროდუქციის უფლებათა დამცველები, როგორიცაა ფერნანდა, იბრძვიან ძირითადი თავისუფლებისთვის, Tor კი ეხმარება წინააღმდეგობების დაძლევაში.
+### Reproductive rights activists like Fernanda are fighting for fundamental freedoms, and Tor helps power their resistance.
 
 ---
 
-# 3. TOR ადამიანის უფლებებისთვის
+# 3. TOR FOR HUMAN RIGHTS
 
-### წყალი სიცოცხლეა
+### Water is life 
 
-ჯელანი პატარა სოფელში ცხოვრობს, რომელსაც ფართო მდინარე კვეთს.
+Jelani lives in a small village  which a wide river runs through.
 
-მდინარე სასმელი წყლით ამარაგებს მის დასახლებას, წინაპრების დროიდან.
+This river has provided water to his community since the days of his ancestors. 
 
-მაგრამ დღეს, ჯელანის მდინარეს საფრთხე ემუქრება, რადგან მძლავრი საერთაშორისო კომპანიები რეგიონში ნავთობის ჭაბურღილებს აშენებენ.
+But today, Jelani’s river is threatened by powerful multinational companies drilling for oil in the region.
 
-ამ კომპანიების მიერ ფინანსდება კერძო დაცვის ფირმები, რომ მკაცრად ადევნონ თვალი ჯელანისა და მისი მეზობლების მოქმედებებს ინტერნეტში, რომლებიც გეგმავენ დაიცვან მათი მდინარის ხელშეუხებლობა.
+Private security firms, paid for by these companies, use powerful surveillance mechanisms to monitor the online activities of Jelani and his neighbors in the village who are organizing to protect their sacred river. 
 
-ჯელანი იყენებს **Tor-ბრაუზერს** ამ კომპანიების თვალთვალის აღსაკვეთად, ადამიანის უფლებათა დამცველი საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და სამართლებრივ საკითხთა დახმარების ვებგვერდების მონახულებისას, აგრეთვე, მისი სოფლის წინააღმდეგობის მოძრაობის შესახებ სტატიების გამოქვეყნებისას. 
+Jelani uses **Tor Browser** to prevent these companies from watching as he visits websites for international human rights protection and legal aid and writes blog posts about the resistance movement in his village.
 
-იგი ასევე სარგებლობს მომსახურებებით **OnionShare** და **SecureDrop**, მასალების უსაფრთხოდ მისაწოდებლად ჟურნალისტებისა და იმ ხალხისთვის, რომლებიც ეხმარებიან უფლებების დარღვევათა გამოაშკარავებაში.
+He also uses **OnionShare** and **SecureDrop** to securely send documents to journalists who are helping expose these human rights violations.
 
-ყველა ეს  პროგრამა იყენებს Tor-ს ჯელანის პირადი მონაცემების დასაცავად.
+All of this software uses Tor to help protect Jelani’s privacy. 
 
-### ადამიანთა უფლებების დაცვისთვის მებრძოლები, როგორიცაა ჯელანი, იღწვიან თავიანთ საზოგადოებაში სამართლიანობისთვის, Tor კი უზრუნველყოფს მათ წინააღმდეგობების დაძლევაში.
+### Human rights activists like Jelani are fighting for justice in their communities, and Tor helps power their resistance.
 
 ---
 
-# 4. TOR ცენზურის წინააღმდეგ
+# 4. TOR FOR ANTI-CENSORSHIP
 
-### ხიდების შენება ნაცვლად კედლებისა
+### Build bridges not walls
 
-ჯინი პირველად გაემგზავრა უცხოეთში ოჯახისგან შორს.
+Jean was traveling for the first time to a country far from his family.
 
-სასტუმროში დაბინავების შემდეგ, გახსნა თავისი ლეპტოპი.
+After arriving at a hotel, he opened his laptop.
 
-იგი მეტად დაღლილი იყო და როცა პირველად ნახა შეტყობინება ბრაუზერში „კავშირის დრო ამოიწურა“, იფიქრა რომ საკუთარი შეცდომის გამო იყო.
+He was so exhausted that when the message "Connection has timed out" first appeared on his web browser, he thought it was due to his own error.
 
-თუმცა, მომდევნო მცდელობების შემდეგ აღმოაჩინა, რომ მისი ელფოსტის მომსახურე და ახალი ამბების საიტები, ამასთან მრავალი სხვა პროგრამა მიუწვდომელი იყო.
+But after trying again and again, he realized that his email provider, a news website, and many apps were unavailable. 
 
-მას გაგონილი ჰქონდა, რომ ეს ქვეყანა ზღუდავს ინტერნეტს და სურდა გამოსავალი ეპოვა.
-როგორ უნდა დაკავშირებოდა თავისი ოჯახის წევრებს, გაურღვეველი კედლის მიღმა?
-ინტერნეტში მცირე მოკვლევის შემდეგ, მონახა ერთ-ერთი ფორუმი, სადაც წაიკითხა VPN-ების შესახებ, კერძო მომსახურებების, რომლებიც საშუალებას იძლევა სხვა, ცენზურისგან თავისუფალ ქსელთან კავშირის.
+He had heard that this country censors the internet and wondered if that was happening.
+How could he contact his family from behind this impenetrable wall?
+After doing some web searches, he found a forum and read about VPNs, private services that allow you to connect to another uncensored network.
 
-ჯინმა ერთი საათი ცდილობდა გამოერკვია, რომელი იაფი VPN იყო საუკეთესო.
+Jean spent half an hour trying to figure out which cheap VPN was best.
 
-როგორც იქნა, შეარჩია ერთ-ერთი რომელმაც იმუშავა, მაგრამ ხუთი წუთის შემდეგ კავშირი გაწყდა და VPN გახდა მიუწვდომელი.
+He chose one and for a moment it seemed to work, but after five minutes the connection went offline and the VPN would no longer connect. 
 
-ჯინმა განაგრძო კითხვა სხვა საშუალებების მოსანახად და გაიგო Tor-ბრაუზერის შესახებ, თუ როგორ შეუძლია მას, ცენზურისთვის გვერდის ავლა.
+Jean kept reading to find other options and learned about Tor Browser and how it can circumvent censorship.
 
-მან მოიძია ბმულის ოფიციალური ასლები პროგრამის ჩამოსატვირთად.
+He found an official website mirror to download the program.
 
-როცა გაუშვა **Tor-ბრაუზერი**, გაჰყვა ცენზურის ქვეშ მყოფი მომხმარებლებისთვის განკუთვნილ მეგზურს და დაუკავშირდა გადამცემ ხიდს, რომლის მეშვეობითაც გავიდა ინტერნეტში.
+When he opened **Tor Browser**, he followed the prompts for censored users and connected to a bridge which allowed him to access the internet again.
 
-Tor-ბრაუზერით, ჯინს შეუძლია უფასოდ, თავისუფლად და პირადი მონაცემების გაუმჟღავნებლად დაუკავშირდეს ოჯახის წევრებს. 
+With Tor Browser, Jean can browse freely and privately and contact his family. 
 
-### მომხმარებლები რომლებიც ცენზურის ქვეშ არიან მთელ მსოფლიოში, ენდობიან Tor-ბრაუზერს, ვინაიდან არის უფასო, მდგრადი, გახსნილი საშუალება, ინტერნეტთან თავისუფალი წვდომის.
+### Censored users all over the world rely on Tor Browser for a free, stable, and uncensored way to access the internet.
 
 ---
 
-# 5. ზოგადი საკითხები
+# 5. Shared Sections
 
-## რა არის Tor?
+## What is Tor?
 
-Tor უფასო პროგრამა და ღია ქსელია, რომელიც გეხმარებათ თვალყურის დევნისგან, ზედამხედველებისგან და ცენზურისგან თავის დაცვაში.
-Tor შექმნილია ა.შ.შ.-ს 501(c)3 კანონის შესაბამისად, დაფუძნებული როგორც არამომგებიანი ორგანიზაცია სახელწოდებით Tor Project.
+Tor is free software and an open network that helps protect you from tracking, surveillance, and censorship online.
+Tor is created for free by a 501(c)3 U.S.-based nonprofit called the Tor Project. 
 
-უმარტივესი გზა Tor-ის გამოსაყენებლად არის Tor-ბრაუზერი.
-როცა სარგებლობთ Tor-ბრაუზერით, ვერავინ შეძლებს გაიგოს, თუ რომელ საიტს ეწვევით ან მსოფლიოს რომელ მხარეში იმყოფებით.
+The easiest way to use Tor is Tor Browser.
+When you use Tor Browser, no one can see what websites you visit or where in the world you’re coming from. 
 
-სხვა პროგრამები, როგორიცაა SecureDrop და OnionShare იყენებს Tor-ს თავიანთი მომხმარებლების ზემდგომებისა და ცენზურისგან დასაცავად.
+Other applications, like SecureDrop and OnionShare, use Tor to protect their users against surveillance and censorship.
 
 
-## 6. როგორ მუშაობს Tor?
+## 6. How does Tor work?
 
-ამალს სურს ეწვიოს ბეკელეს ვებსაიტს ვინაობის გაუმხელად, ასე რომ ხსნის Tor-ბრაუზერს.
+Amal wants to visit Bekele’s website privately, so she opens Tor Browser.
 
-Tor-ბრაუზერი ქმნის წრედს სამი შემთხვევითი გადამცემით, რომლებიც წარმოადგენს კომპიუტერებს მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილიდან, გამართულს Tor-ქსელით მონაცემების გადასაცემად.
+Tor Browser selects a random circuit of three relays, which are computers all over the world configured to route traffic over the Tor network.
 
-Tor-ბრაუზერი შესაბამისად დაშიფრავს მის მოთხოვნას სამჯერ და გაუგზავნის პირველ Tor-გადამცემს მის წრედში.
+Tor Browser then encrypts her website request three times and sends it to the first Tor relay in her circuit.
 
-პირველი გადამცემი მოაცილებს დაშიფვრის პირველ შრეს, მაგრამ ვერ გაიგებს, რომ დანიშნულების წერტილი არის ბეკელეს ვებსაიტი.
+The first relay removes the first encryption layer but doesn't learn that the destination is Bekele’s website.
 
-პირველ გადამცემს ეცოდინება მხოლოდ მომდევნო წერტილი წრედში, რომელსაც წარმოადგენს მეორე გადამცემი.
+The first relay learns only the next location in the circuit, which is the second relay.
 
-მეორე გადამცემი მოაცილებს დაშიფვრის შემდეგ შრეს და გადაუგზავნის ვებგვერდის მოთხოვნას მესამე გადამცემს.
+The second relay removes another encryption layer and forwards the web page request to the third relay.
 
-მესამე გადამცემი კი მოაცილებს დაშიფვრის ბოლო შრეს და ვებგვერდის მოთხოვნას გადააგზავნის დანიშნულების ადგილას, ანუ ბეკელეს ვებსაიტზე, თუმცა მას არ ეცოდინება, რომ მოთხოვნა მოდიოდა ამალის კომპიუტერიდან.
+The third relay removes the last encryption layer and forwards the web page request to its destination, Bekele’s website, but it doesn't know the request comes from Amal.
 
-შესაბამისად, ბეკელეს არ ეცოდინება რომ ვებსაიტის მოთხოვნა ამალისგან მოდიოდა, სანამ თავად ამალი არ აცნობებს ამას.
+Bekele doesn't know that the website request came from Amal unless she tells him so.
 
-## 7. ვინ იყენებს Tor-ს? 
+## 7. Who uses Tor? 
 
-ხალხი მთელი მსოფლიოდან იყენებს Tor-ს საკუთარი პირადი მონაცემების უსაფრთხოებისთვის და ინტერნეტთან თავისუფალი წვდომისთვის.
+People all over the world use Tor to protect their privacy and access the web freely.
 
-Tor ეხმარება ჟურნალისტებს, ადამიანის უფლებათა დამცველებს, ოჯახური ძალადობის მსხვერპლებს, მკვლევარებს და ნებისმიერ ადამიანს, რომელსაც სურს თავი აარიდოს თვალის დევნებას, ზედამხედველებს და ცენზურას.
+Tor helps protect journalists, human rights defenders, domestic violence victims, academic researchers, and anyone experiencing tracking, censorship, or surveillance. 
 
-## 6. რატომ უნდა ვენდო Tor-ს?
+## 6. Why trust Tor?
 
-Tor განკუთვნილია პირადი მონაცემების დასაცავად. ჩვენ არ ვიცით ვინ არიან ჩვენი მომხმარებლები და არ აღვრიცხავთ მათი მოქმედებების შესახებ არანაირ ინფორმაციას.
+Tor is designed for privacy. We don’t know who our users are, and we don't keep logs of user activity.
 
-Tor-გადამცემის მფლობელებს არ შეუძლიათ Tor-ის მომხმარებლების ნამდვილი ვინაობის დადგენა.
+Tor relay operators cannot reveal the true identity of Tor users.
 
-მუდმივი დაკვირვება Tor-ის პირველწყარო კოდზე აკადემიური საზოგადოებებისა და ღია წყაროს ერთობების მიერ, ადასტურებს რომ არანაირი ფარული ხვრელები Tor-ში არ არსებობს და ჩვენი სოციალური პასუხისმგებლობით განსაზღვრულია პირობა, რომ Tor-ში არასდროს იარსებებს მსგავსი რამ.
+Continual peer review of Tor's source code by academic and open source communities ensures that there are no backdoors in Tor, and our social contract promises that we will never backdoor Tor. 
 
-## 7. შემოუერთდით Tor-ის ერთობას
+## 7. Join the Tor community
 
-Tor შექმნილია მრავალი, ერთმანეთისგან განსხვავებული მომხმარებლის, შემმუშავებლისა, გადამცემების მმართველებისა და მხარდამჭერების მიერ, მთელი მსოფლიოდან.
+Tor is made possible by a diverse set of users, developers, relay operators, and advocates from around the world.
 
-ჩვენ გვესაჭიროება თქვენი დახმარება, რომ Tor გავხადოთ უფრო მეტად სასარგებლო და დაცული, ყველასთვის და ყველგან.
+We need your help to make Tor more usable and secure for people everywhere.
 
-შეგიძლიათ მონაწილეობა მიიღოთ Tor-პროექტში კოდის წერით, გადამცემის გაშვებით, მასალების შედგენით, მომხმარებლებისთვის მხარდაჭერის აღმოჩენით და მეტი ადამიანისთვის თქვენს ირგვლივ, Tor-ის შესახებ ინფორმაციის მიწოდებით.
+You can volunteer with Tor by writing code, running a relay, creating documentation, offering user support, or telling people in your community about Tor.
 
-Tor-ის ერთობა იმართება წესდებით და ჩვენი, პირობების კრებული საზოგადოების მიმართ გაწერილი გვაქვს ჩვენს შეთანხმებაში.
+The Tor community is governed by a code of conduct, and we outline our set of promises to the community in our social contract. 
 
-იხილეთ ვრცლად Tor-ის შესახებ, ჩვენს ვებსაიტზე, ვიკიში, მოგვძებნეთ IRC-სასაუბროში, შემოგვიერთდით ელფოსტის ჯგუფში ან გამოიწერეთ Tor-ის სიახლეები მისამართზე newsletter.torproject.org.
+Learn more about Tor by visiting our website, our wiki, finding us on IRC, joining one of our mailing lists, or signing up for Tor News at newsletter.torproject.org.
 
 
-## 8. ჩამოტვირთეთ Tor
+## 8. Download Tor
 
-Tor კომპიუტერისთვის
+Tor for Desktop
 torproject.org/download
 
-TOR მობილურზე
+TOR ON MOBILE
 ### Android 
-Tor-ბრაუზერი Android-ისთვის ხელმისაწვდომია GooglePlay-დან.
+Tor Browser for Android is available from GooglePlay.
 
 ### iOS
-Onion Browser, შექმნილი M. Tigas-ის მიერ, ერთადერთი ბრაუზერია რომელსაც გირჩევთ iOS-ისთვის.
+Onion Browser, developed by M. Tigas, is the only browser we recommend for iOS.
 More information about the tor-commits mailing list