[tor-commits] [translation/https_everywhere] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=https_everywhere

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Jan 7 03:46:01 UTC 2020


commit ddcadad7d6fd14a7fb1be24aa3e091440e0a5d9e
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Jan 7 03:45:58 2020 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=https_everywhere
---
 vi/https-everywhere.dtd | 16 ++++++++--------
 1 file changed, 8 insertions(+), 8 deletions(-)

diff --git a/vi/https-everywhere.dtd b/vi/https-everywhere.dtd
index 9ce598d51c..59da632b56 100644
--- a/vi/https-everywhere.dtd
+++ b/vi/https-everywhere.dtd
@@ -26,8 +26,8 @@
 <!ENTITY https-everywhere.options.enableMixedRulesets "Áp dụng tập luật cho nội dung hỗn hợp">
 <!ENTITY https-everywhere.options.showDevtoolsTab "Hiện tab Công cụ dành cho nhà phát triển">
 <!ENTITY https-everywhere.options.autoUpdateRulesets "Tập luật áp dụng cho tự động cập nhật">
-<!ENTITY https-everywhere.options.userRulesListed "HTTPS Everywhere User Rules">
-<!ENTITY https-everywhere.options.disabledUrlsListed "HTTPS Everywhere Sites Disabled">
+<!ENTITY https-everywhere.options.userRulesListed "Quy tắc HTTPS Everywhere người dùng đặt">
+<!ENTITY https-everywhere.options.disabledUrlsListed "Danh sách trang web tắt HTTPS Everywhere">
 <!ENTITY https-everywhere.options.updateChannelsWarning "Cảnh bảo: Thêm kênh cập nhật phần mềm có thể cho các kẻ tấn công lợi dụng chiếm đoạt quyền của trình duyệt. Chỉ chỉnh sửa nội dung này khi nào bạn biết rõ mình đang làm gì.">
 <!ENTITY https-everywhere.options.addUpdateChannel "Thêm kênh cập nhật">
 <!ENTITY https-everywhere.options.enterUpdateChannelName "Nhập tên kênh cập nhật">
@@ -42,14 +42,14 @@
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.reset_defaults "Khôi phục về Mặc định">
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.reset_defaults_message "Việc này sẽ đặt lại toàn bộ luật về trạng thái mặc định của nó. Tiếp tục chứ?">
 
-<!ENTITY https-everywhere.cancel.he_blocking_explainer "HTTPS Everywhere noticed you were navigating to a non-HTTPS page, and tried to send you to the HTTPS version instead. The HTTPS version is unavailable. Most likely this site does not support HTTPS, but it is also possible that an attacker is blocking the HTTPS version. If you wish to view the unencrypted version of this page, you can still do so by disabling the 'Encrypt All Sites Eligible' (EASE) option in your HTTPS Everywhere extension. Be aware that disabling this option could make your browser vulnerable to network-based downgrade attacks on websites you visit.">
+<!ENTITY https-everywhere.cancel.he_blocking_explainer "HTTPS Everywhere nhận thấy bạn đang truy cập trang web không HTTPS, và đã cố chuyển hướng bạn đến phiên bản HTTPS. Nhưng phiên bản HTTPS không khả dụng. Có thể là do trang web này không hỗ trợ HTTPS hoặc kẻ xấu đang chặn bạn truy cập phiên bản HTTPS. Nếu bạn muốn truy cập phiên bản không mã hóa của trang này, hãy tắt 'Mã hóa tất cả trang web nếu có thể' trong cài đặt HTTPS Everywhere. Lưu ý rằng tắt tùy chọn này có thể khiến trình duyệt của bạn dễ bị tấn công hạ cấp trên các trang bạn truy cập.">
 <!ENTITY https-everywhere.cancel.he_blocking_network "network-based downgrade attacks">
-<!ENTITY https-everywhere.cancel.open_page "Open insecure page">
-<!ENTITY https-everywhere.cancel.http_once "Open insecure page for this session only">
+<!ENTITY https-everywhere.cancel.open_page "Mở trang không bảo mật">
+<!ENTITY https-everywhere.cancel.http_once "Chỉ mở trang không bảo mật cho phiên này">
 
-<!ENTITY https-everywhere.chrome.settings_for_this_site_header "Settings for this site">
-<!ENTITY https-everywhere.chrome.settings_for_this_site_subheader "Change your preferences for encrypted connections">
-<!ENTITY https-everywhere.chrome.settings_for_this_site_explained "As you browse different websites, you can change your preferences for each website">
+<!ENTITY https-everywhere.chrome.settings_for_this_site_header "Cài đặt cho trang này">
+<!ENTITY https-everywhere.chrome.settings_for_this_site_subheader "Chỉnh sửa tùy chọn về kết nối mã hóa">
+<!ENTITY https-everywhere.chrome.settings_for_this_site_explained "Khi bạn truy cập các trang web khác nhau, bạn có thể sửa tùy chọn cho từng trang web">
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.stable_rules "Các quy tắc ổn định">
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.stable_rules_description "Ép buộc mã hóa các kết nối đến các trang web này:">
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.experimental_rules "Các quy tắc trải nghiệm">More information about the tor-commits mailing list