[tor-commits] [translation/policies-code_of_conducttxtpot] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=policies-code_of_conducttxtpot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Jan 2 16:47:09 UTC 2020


commit 227604078613325ba47952c82b076836dae73201
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu Jan 2 16:47:06 2020 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=policies-code_of_conducttxtpot
---
 code_of_conduct+ca.po | 13 +++++++++++--
 1 file changed, 11 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/code_of_conduct+ca.po b/code_of_conduct+ca.po
index cef99f44ec..aa82bb77e3 100644
--- a/code_of_conduct+ca.po
+++ b/code_of_conduct+ca.po
@@ -56,6 +56,9 @@ msgid ""
 "community. Tor is a place where people should feel safe to engage, share "
 "their point of view, and participate."
 msgstr ""
+"El Projecte Tor es compromet a la promoció d'un espai i una comunitat "
+"inclusiva. Tor és un espai on tothom hauria de sentir-se segur alhora de "
+"contribuir, compartir el seu punt de vista i participar."
 
 #. type: Plain text
 #: ../code_of_conduct.txt:15
@@ -65,6 +68,12 @@ msgid ""
 " Project, Inc. (TPI) are also subject to company policies and procedures. "
 "Those people should feel free to contact HR with questions or concerns."
 msgstr ""
+"Aquest codi de conducte s'aplica al Projecte Tor com a total. Està "
+"desenvolupat per proporcionar pautes pels col·laboradors. Els treballadors i"
+" els autònoms afiliats al Projecte Tor, Inc. (TPI) també estan subjectes a "
+"aquestes polítiques i procediments de l'empresa. Els col·laboradors no han "
+"de dubtar a l'hora de contactar a recursos humans amb preguntes o altres "
+"assumptes."
 
 #. type: Plain text
 #: ../code_of_conduct.txt:23
@@ -124,13 +133,13 @@ msgstr ""
 #: ../code_of_conduct.txt:38
 #, no-wrap
 msgid "  DO: Yield the floor. Listen. Make sure everyone gets heard.\n"
-msgstr ""
+msgstr "FER\\:Cedeix la paraula. Escolta. Assegurat de què tothom és escoltat\n"
 
 #. type: Plain text
 #: ../code_of_conduct.txt:40
 #, no-wrap
 msgid "  DON'T: Insult, harass, intimidate, or be a jerk.\n"
-msgstr ""
+msgstr "NO FER\\:Insultar, amenaçar, intimidar, o ser irrespectuós.\n"
 
 #. type: Plain text
 #: ../code_of_conduct.txt:43More information about the tor-commits mailing list