[tor-commits] [translation/tpo-web] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tpo-web

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Jan 2 09:54:28 UTC 2020


commit 1201ed6c3b86b9136f7a2b3f0eda8538522f0865
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu Jan 2 09:54:26 2020 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tpo-web
---
 contents+sq.po | 10 ++++++++--
 1 file changed, 8 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/contents+sq.po b/contents+sq.po
index 580346101a..0904a5ba48 100644
--- a/contents+sq.po
+++ b/contents+sq.po
@@ -1,6 +1,6 @@
 # Translators:
 # erinm, 2019
-# Besnik <besnik at programeshqip.org>, 2019
+# Besnik <besnik at programeshqip.org>, 2020
 # 
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2019-11-15 12:00+CET\n"
 "PO-Revision-Date: 2019-03-09 10:41+0000\n"
-"Last-Translator: Besnik <besnik at programeshqip.org>, 2019\n"
+"Last-Translator: Besnik <besnik at programeshqip.org>, 2020\n"
 "Language-Team: Albanian (https://www.transifex.com/otf/teams/1519/sq/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -558,6 +558,10 @@ msgid ""
 "diverse interests and trust assumptions, and the software needed to be free "
 "and open to maximize transparency and separation."
 msgstr ""
+"Që me konceptimin e vet në vitet ’90, <em>onion routing</em> qe menduar për "
+"t’u bazuar në një rrjet të qëndrueshëm. Rrjeti duhej të ishte i përdorshëm "
+"nga njësi me interesa dhe shkallë besimi të larmishme, dhe software-i lypsej"
+" të ishte i lirë dhe i hapur, për të maksimizuar transparencën dhe ndarjen."
 
 #: https//www.torproject.org/about/history/
 #: (content/about/history/contents+en.lrpage.body)
@@ -1593,6 +1597,8 @@ msgid ""
 "This sponsors page is based upon un-audited and un-reviewed financial and "
 "in-kind donations, contract, and other data."
 msgstr ""
+"Kjo faqe sponsorësh bazohet në dhurime të paaudituara dhe të pashqyrtuara "
+"financiare dhe jofinanciare, kontrata dhe të dhëna të tjera."
 
 #: templates/sponsors.html:36
 msgid ""More information about the tor-commits mailing list