[tor-commits] [translation/https_everywhere_completed] Update translations for https_everywhere_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Feb 28 08:16:05 UTC 2019


commit c70d2abc1485eb0a58c2fe996423f3f372d2cc45
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu Feb 28 08:16:03 2019 +0000

    Update translations for https_everywhere_completed
---
 mk/https-everywhere.dtd | 3 ++-
 1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)

diff --git a/mk/https-everywhere.dtd b/mk/https-everywhere.dtd
index 44071c5b6..6da0827cd 100644
--- a/mk/https-everywhere.dtd
+++ b/mk/https-everywhere.dtd
@@ -33,8 +33,9 @@
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.reset_defaults "Врати на почетни вредности / дифолт.">
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.reset_defaults_message "Ова повторно ќе го стартува секој сет на правила на неговата почетна состојба. Продолжувате?">
 
-<!ENTITY https-everywhere.cancel.he_blocking_explainer "HTTPS Насекаде ве потсетува дека прелистувате на не-HTTPS веб страна, и наместо тоа се обидува ве испрати на нејзината HTTPS верзија. HTTPS верзијата е недостапна. Најверојатно оваа веб страна не подржува HTTPS, но исто така е можно напаѓач да ја блокира HTTPS верзијата. Ако сакате да ја видите неенкриптираната верзија на оваа веб страна, се уште можете да го направите тоа со оневозможување на опцијата на 'Блокирај ги сите неенкриптирани барања' во ова HTTPS Насекаде проширување. Имајте во предвид дека оневозможувањето на оваа оÐ
 ¿Ñ†Ð¸Ñ˜Ð° може да го направи вашиот прелистувач ранлив на мрежно-базирани деградирачки напади на веб страните кои ги посетувате.">
+<!ENTITY https-everywhere.cancel.he_blocking_explainer "HTTPS Насекаде забележа дека бевте испратени на не-HTTPS Насекаде страна, и се обиде наместо тоа да ве препрати на HTTPS верзијата. HTTPS верзијата е недостапна. Најверојатно оваа веб страна не поддржува HTTPS, но исто така е можно напаѓач ја блокира HTTPS верзијата. Ако сакате да ја видите неекриптираната верзија на оваа веб страна, тоа сеуште можете да го направите со оневозможување на 'Енкриптирај ги сите подобни веб страни' (ЕСПВС) опцијата во вашето HTTPS Насекаде проширување. Имајте во предвид дека со оневозможување на оваа
  опција можете да направите вашиот прелистувач ранлив на мрежно-базирани деградирачки напади на веб страните кои ги посетувате.">
 <!ENTITY https-everywhere.cancel.he_blocking_network "мрежно-базирани деградирачки напади">
+<!ENTITY https-everywhere.cancel.open_page "Отвори несигурна веб страна">
 
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.stable_rules "Стабилни правила">
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.stable_rules_description "Присили енкриптирани поврзувања до овие веб страни:">More information about the tor-commits mailing list