[tor-commits] [translation/https_everywhere] Update translations for https_everywhere

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Feb 28 08:15:57 UTC 2019


commit 4dd8df455e476d27a8db1ac6d263dc4c5563f2f5
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu Feb 28 08:15:54 2019 +0000

    Update translations for https_everywhere
---
 mk/https-everywhere.dtd | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/mk/https-everywhere.dtd b/mk/https-everywhere.dtd
index 41b5056ae..6da0827cd 100644
--- a/mk/https-everywhere.dtd
+++ b/mk/https-everywhere.dtd
@@ -33,9 +33,9 @@
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.reset_defaults "Врати на почетни вредности / дифолт.">
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.reset_defaults_message "Ова повторно ќе го стартува секој сет на правила на неговата почетна состојба. Продолжувате?">
 
-<!ENTITY https-everywhere.cancel.he_blocking_explainer "HTTPS Everywhere noticed you were navigating to a non-HTTPS page, and tried to send you to the HTTPS version instead. The HTTPS version is unavailable. Most likely this site does not support HTTPS, but it is also possible that an attacker is blocking the HTTPS version. If you wish to view the unencrypted version of this page, you can still do so by disabling the 'Encrypt All Sites Eligible' (EASE) option in your HTTPS Everywhere extension. Be aware that disabling this option could make your browser vulnerable to network-based downgrade attacks on websites you visit.">
+<!ENTITY https-everywhere.cancel.he_blocking_explainer "HTTPS Насекаде забележа дека бевте испратени на не-HTTPS Насекаде страна, и се обиде наместо тоа да ве препрати на HTTPS верзијата. HTTPS верзијата е недостапна. Најверојатно оваа веб страна не поддржува HTTPS, но исто така е можно напаѓач ја блокира HTTPS верзијата. Ако сакате да ја видите неекриптираната верзија на оваа веб страна, тоа сеуште можете да го направите со оневозможување на 'Енкриптирај ги сите подобни веб страни' (ЕСПВС) опцијата во вашето HTTPS Насекаде проширување. Имајте во предвид дека со оневозможување на оваа
  опција можете да направите вашиот прелистувач ранлив на мрежно-базирани деградирачки напади на веб страните кои ги посетувате.">
 <!ENTITY https-everywhere.cancel.he_blocking_network "мрежно-базирани деградирачки напади">
-<!ENTITY https-everywhere.cancel.open_page "Open insecure page">
+<!ENTITY https-everywhere.cancel.open_page "Отвори несигурна веб страна">
 
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.stable_rules "Стабилни правила">
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.stable_rules_description "Присили енкриптирани поврзувања до овие веб страни:">More information about the tor-commits mailing list