[tor-commits] [translation/tails-openpgp-applet_completed] Update translations for tails-openpgp-applet_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Feb 20 18:47:11 UTC 2019


commit 8785042a7c3e66a28b1a2fdbcbb416ef60f62d8e
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Feb 20 18:47:08 2019 +0000

    Update translations for tails-openpgp-applet_completed
---
 kk/openpgp-applet.pot | 178 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 178 insertions(+)

diff --git a/kk/openpgp-applet.pot b/kk/openpgp-applet.pot
new file mode 100644
index 000000000..e0ec86461
--- /dev/null
+++ b/kk/openpgp-applet.pot
@@ -0,0 +1,178 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Copyright (C) YEAR Tails developers
+# This file is distributed under the same license as the OpenPGP_Applet package.
+# 
+# Translators:
+# Dinmuhamed Esengeldi <esengeldi0202 at gmail.com>, 2019
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: Tor Project\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: tails at boum.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-08-05 15:07-0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-02-20 18:35+0000\n"
+"Last-Translator: Dinmuhamed Esengeldi <esengeldi0202 at gmail.com>\n"
+"Language-Team: Kazakh (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/kk/)\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: kk\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
+
+#: bin/openpgp-applet:160
+msgid "You are about to exit OpenPGP Applet. Are you sure?"
+msgstr "Сіз OpenPGP апплетінен шығайын деп жатсыз.Сіз сенімдісізбе? "
+
+#: bin/openpgp-applet:172
+msgid "OpenPGP encryption applet"
+msgstr "OpenPGP шифрлау аплеті"
+
+#: bin/openpgp-applet:175
+msgid "Exit"
+msgstr "Шығу"
+
+#: bin/openpgp-applet:177
+msgid "About"
+msgstr "Осы туралы"
+
+#: bin/openpgp-applet:232
+msgid "Encrypt Clipboard with _Passphrase"
+msgstr "Аралық сақтағышты _Passphrase арқылы шифрлау"
+
+#: bin/openpgp-applet:235
+msgid "Sign/Encrypt Clipboard with Public _Keys"
+msgstr "Public _Keys бар аралық сақтағышты қолтаңбалау / шифрлау"
+
+#: bin/openpgp-applet:240
+msgid "_Decrypt/Verify Clipboard"
+msgstr "_Аралық сақтағыштың шифрын шешіңіз / тексеріңіз"
+
+#: bin/openpgp-applet:244
+msgid "_Manage Keys"
+msgstr "_Басқару пернелері"
+
+#: bin/openpgp-applet:248
+msgid "_Open Text Editor"
+msgstr "_Ашық Мәтіндік Редактор"
+
+#: bin/openpgp-applet:292
+msgid "The clipboard does not contain valid input data."
+msgstr "Алмасу буферінде жарамды деректер болмайды."
+
+#: bin/openpgp-applet:337 bin/openpgp-applet:339 bin/openpgp-applet:341
+msgid "Unknown Trust"
+msgstr "Белгісіз сенім"
+
+#: bin/openpgp-applet:343
+msgid "Marginal Trust"
+msgstr "Маргинальды сенім"
+
+#: bin/openpgp-applet:345
+msgid "Full Trust"
+msgstr "Толық сенім"
+
+#: bin/openpgp-applet:347
+msgid "Ultimate Trust"
+msgstr "Соңғы сенім"
+
+#: bin/openpgp-applet:400
+msgid "Name"
+msgstr "Аты"
+
+#: bin/openpgp-applet:401
+msgid "Key ID"
+msgstr "ID кілті"
+
+#: bin/openpgp-applet:402
+msgid "Status"
+msgstr "Қалып-күйі"
+
+#: bin/openpgp-applet:433
+msgid "Fingerprint:"
+msgstr "Саусақ таңбасы:"
+
+#: bin/openpgp-applet:436
+msgid "User ID:"
+msgid_plural "User IDs:"
+msgstr[0] "Пайдаланушының ID:"
+msgstr[1] "Пайдаланыушының идентификаторы:"
+
+#: bin/openpgp-applet:465
+msgid "None (Don't sign)"
+msgstr "Жоқ (белгі қоймаңыз)"
+
+#: bin/openpgp-applet:528
+msgid "Select recipients:"
+msgstr "Алушыларды таңдаңыз:"
+
+#: bin/openpgp-applet:536
+msgid "Hide recipients"
+msgstr "Алушыларды жасыру"
+
+#: bin/openpgp-applet:539
+msgid ""
+"Hide the user IDs of all recipients of an encrypted message. Otherwise "
+"anyone that sees the encrypted message can see who the recipients are."
+msgstr "Шифрланған хабардың барлық алушыларының пайдаланушы ID-ін жасырыңыз. Әйтпесе, шифрланған хабарламаны көретін кез келген адам алушылардың кім екенін көре алады."
+
+#: bin/openpgp-applet:545
+msgid "Sign message as:"
+msgstr "Мынадай хабарлама:"
+
+#: bin/openpgp-applet:549
+msgid "Choose keys"
+msgstr "Кілтті таңдау"
+
+#: bin/openpgp-applet:589
+msgid "Do you trust these keys?"
+msgstr "Сіз осы кілтке сенесіз бе?"
+
+#: bin/openpgp-applet:592
+msgid "The following selected key is not fully trusted:"
+msgid_plural "The following selected keys are not fully trusted:"
+msgstr[0] "Келесі таңдалған кілт толығымен сенімді емес:"
+msgstr[1] "Төмендегі таңдалған кілттерге толық сенім артуға болмайды:"
+
+#: bin/openpgp-applet:610
+msgid "Do you trust this key enough to use it anyway?"
+msgid_plural "Do you trust these keys enough to use them anyway?"
+msgstr[0] "Сізге бұл кілтті бәрібір пайдалануға бола ма?"
+msgstr[1] "Сізге бұл кілттерді бәрібір пайдалануға бола ма?"
+
+#: bin/openpgp-applet:623
+msgid "No keys selected"
+msgstr "Кілттер таңдалмады"
+
+#: bin/openpgp-applet:625
+msgid ""
+"You must select a private key to sign the message, or some public keys to "
+"encrypt the message, or both."
+msgstr "Хабарға қол қоюға арналған жеке кілтін немесе хабарды шифрлау үшін немесе екеуін де бірдей жария кілттерді таңдау керек."
+
+#: bin/openpgp-applet:653
+msgid "No keys available"
+msgstr "Кілттер қол жетімді емес"
+
+#: bin/openpgp-applet:655
+msgid ""
+"You need a private key to sign messages or a public key to encrypt messages."
+msgstr "Хабарларды шифрлау үшін ашық хаттарды немесе жалпыға қол жетімді кілтті қажет етеді."
+
+#: bin/openpgp-applet:783
+msgid "GnuPG error"
+msgstr "GnuPG қаттелігі"
+
+#: bin/openpgp-applet:804
+msgid "Therefore the operation cannot be performed."
+msgstr "Сондықтан операцияны орындау мүмкін емес."
+
+#: bin/openpgp-applet:854
+msgid "GnuPG results"
+msgstr "GnuPG нәтижесі"
+
+#: bin/openpgp-applet:860
+msgid "Output of GnuPG:"
+msgstr "GnuPG шығарылымы"
+
+#: bin/openpgp-applet:885
+msgid "Other messages provided by GnuPG:"
+msgstr "GnuPG ұсынған басқа хабарлар:"More information about the tor-commits mailing list