[tor-commits] [translation/tails-misc_completed] Update translations for tails-misc_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Feb 20 18:46:30 UTC 2019


commit a02c0664155f113e8f3ef75c398dba1b6882f189
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Feb 20 18:46:27 2019 +0000

    Update translations for tails-misc_completed
---
 kk.po | 790 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 790 insertions(+)

diff --git a/kk.po b/kk.po
new file mode 100644
index 000000000..5ed6891a1
--- /dev/null
+++ b/kk.po
@@ -0,0 +1,790 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# 
+# Translators:
+# Dinmuhamed Esengeldi <esengeldi0202 at gmail.com>, 2019
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: Tor Project\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2019-01-14 21:20+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-02-20 18:25+0000\n"
+"Last-Translator: Dinmuhamed Esengeldi <esengeldi0202 at gmail.com>\n"
+"Language-Team: Kazakh (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/kk/)\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: kk\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
+
+#: config/chroot_local-includes/etc/NetworkManager/dispatcher.d/60-tor-ready.sh:39
+msgid "Tor is ready"
+msgstr "Tor дайын"
+
+#: config/chroot_local-includes/etc/NetworkManager/dispatcher.d/60-tor-ready.sh:40
+msgid "You can now access the Internet."
+msgstr "Енді Интернетке кіруге болады."
+
+#: config/chroot_local-includes/etc/whisperback/config.py:69
+#, python-format
+msgid ""
+"<h1>Help us fix your bug!</h1>\n"
+"<p>Read <a href=\"%s\">our bug reporting instructions</a>.</p>\n"
+"<p><strong>Do not include more personal information than\n"
+"needed!</strong></p>\n"
+"<h2>About giving us an email address</h2>\n"
+"<p>\n"
+"Giving us an email address allows us to contact you to clarify the problem. This\n"
+"is needed for the vast majority of the reports we receive as most reports\n"
+"without any contact information are useless. On the other hand it also provides\n"
+"an opportunity for eavesdroppers, like your email or Internet provider, to\n"
+"confirm that you are using Tails.\n"
+"</p>\n"
+msgstr "<h1>Қатені түзетуге көмектесіңіз!</h1>\n<p><a href=\"%s\">Қателер туралы есеп беру нұсқауларын</a> оқыңыз.</p>\n<p><strong>Бұдан артық жеке ақпаратты қамтымаңыз\nқажет болды!</strong></p>\n<h2>Электрондық пошта мекенжайын беру туралы</h2>\n<p>\nБізге электрондық пошта мекенжайын беру бұл мәселені түсіндіру үшін сізбен байланысуға мүмкіндік береді.Бұл\nесептердің басым көпшілігі үшін біз көптеген есептер ретінде қабылдаймыз ешқандай байланыс ақпаратынсыз пайдасыз.Екінші жағынан, ол да қамтамасыз етеді\nэлектрондық поштаңыз немесе интернет-провайдеріңіз сияқты, т
 ыңдау құрылғылары үшін мүмкіндіктер\nTails пайдаланатыныңызды растаңыз.\n</p>\n"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/additional-software/configuration-window.ui:51
+msgid ""
+"You can install additional software automatically from your persistent "
+"storage when starting Tails."
+msgstr "Қалдықтарды іске қосу кезінде қосымша бағдарламалық жасақтаманы тұрақты сақтау орнынан автоматты түрде орната аласыз."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/additional-software/configuration-window.ui:77
+msgid ""
+"The following software is installed automatically from your persistent "
+"storage when starting Tails."
+msgstr "Қалдықтарды іске қосу кезінде тұрақты сақтаудан автоматты түрде келесі бағдарлама орнатылады."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/additional-software/configuration-window.ui:132
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:172
+msgid ""
+"To add more, install some software using <a "
+"href=\"synaptic.desktop\">Synaptic Package Manager</a> or <a "
+"href=\"org.gnome.Terminal.desktop\">APT on the command line</a>."
+msgstr "Қосымша ақпарат алу үшін кейбір бағдарламалық жасақтаманы орнатыңыз<a href=\"synaptic.desktop\">Synaptic Package Manager</a>or<a href=\"org.gnome.Terminal.desktop\">APT пәрмен жолында</a>."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/additional-software/configuration-window.ui:151
+msgid "_Create persistent storage"
+msgstr "_Тұрақты сақтауды жасаңыз"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:57
+msgid "Persistence is disabled for Electrum"
+msgstr "Тұрақтылық Electrum үшін өшірілген"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:59
+msgid ""
+"When you reboot Tails, all of Electrum's data will be lost, including your "
+"Bitcoin wallet. It is strongly recommended to only run Electrum when its "
+"persistence feature is activated."
+msgstr "Қалдықтарды қайта жүктегенде, Electrum деректерінің барлығы, соның ішінде Bitcoin әмияныңыз жоғалады. Табандылық функциясы белсендірілгенде тек Electrum-ді ғана іске қосу ұсынылады."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:60
+msgid "Do you want to start Electrum anyway?"
+msgstr "Сіз бәрібір Electrum-ды бастауды қалайсыз ба?"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:63
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:41
+msgid "_Launch"
+msgstr "_Іске қосу"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:64
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:42
+msgid "_Exit"
+msgstr "_Шығу"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/keepassx:17
+#, sh-format
+msgid ""
+"<b><big>Do you want to rename your <i>KeePassX</i> database?</big></b>\n"
+"\n"
+"You have a <i>KeePassX</i> database in your <i>Persistent</i> folder:\n"
+"\n"
+"<i>${filename}</i>\n"
+"\n"
+"Renaming it to <i>keepassx.kdbx</i> would allow <i>KeePassX</i> to open it automatically in the future."
+msgstr "<b><big><i>KeePassX</i> дерекқорыңыздың атын өзгертуді қалайсыз ба?</big></b>\n\nСізде тұрақты қалтада<i> KeePassX</i><i> дерекқоры</i> бар:\n\n<i>${filename}</i>\n\n<i>keepassx.kdbx-ге</i> қайта атау<i> KeePassX-ге</i> оны болашақта автоматты түрде ашуға мүмкіндік береді."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/keepassx:25
+msgid "Rename"
+msgstr "Атын өзгерту"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/keepassx:26
+msgid "Keep current name"
+msgstr "Ағымдағы атауды сақтаңыз"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/replace-su-with-sudo:21
+msgid "su is disabled. Please use sudo instead."
+msgstr "su өшірілген. Оның орнына sudo пайдаланыңыз."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/status-menu-helper at tails.boum.org/extension.js:75
+msgid "Restart"
+msgstr "Қайта қосу"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/status-menu-helper at tails.boum.org/extension.js:78
+msgid "Lock screen"
+msgstr "Бекіту экраны"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/status-menu-helper at tails.boum.org/extension.js:81
+msgid "Power Off"
+msgstr "Қуат көзін өшіру"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:22
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/desktop-directories/Tails.directory.in.h:1
+msgid "Tails"
+msgstr "Қалдықтар"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:25
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-about.desktop.in.h:1
+msgid "About Tails"
+msgstr "Қалдықтар туралы"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:35
+msgid "The Amnesic Incognito Live System"
+msgstr "Amnesic Incognito Live жүйесі"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:36
+#, python-format
+msgid ""
+"Build information:\n"
+"%s"
+msgstr "Ақпаратты құру:\n%s"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:54
+msgid "not available"
+msgstr "қол жетімсіз"
+
+#. Translators: Don't translate {details}, it's a placeholder and will
+#. be replaced.
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:147
+#, python-brace-format
+msgid ""
+"{details} Please check your list of additional software or read the system "
+"log to understand the problem."
+msgstr "{Толығырақ} Мәселені түсіну үшін қосымша бағдарламалық жасақтама тізімін тексеріңіз немесе жүйелік журналды оқыңыз."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:152
+msgid ""
+"Please check your list of additional software or read the system log to "
+"understand the problem."
+msgstr "Мәселені түсіну үшін қосымша бағдарламалық жасақтама тізімін тексеріңіз немесе жүйе журналын оқып шығыңыз."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:156
+msgid "Show Log"
+msgstr "Журналды көрсету"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:156
+msgid "Configure"
+msgstr "Теңшеу"
+
+#. Translators: Don't translate {beginning} or {last}, they are
+#. placeholders and will be replaced.
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:222
+#, python-brace-format
+msgid "{beginning} and {last}"
+msgstr "{басынан} және {соңынан}"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:223
+msgid ", "
+msgstr ","
+
+#. Translators: Don't translate {packages}, it's a placeholder and will
+#. be replaced.
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:289
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:319
+#, python-brace-format
+msgid "Add {packages} to your additional software?"
+msgstr "Қосымша бағдарламалық жасақтамаға {packages} қосу керек пе?"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:291
+msgid ""
+"To install it automatically from your persistent storage when starting "
+"Tails."
+msgstr "Қалдықтарды іске қосу кезінде оны тұрақты сақтау орнынан автоматты түрде орнату."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:293
+msgid "Install Every Time"
+msgstr "Әр қашан орнатыңыз"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:294
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:325
+msgid "Install Only Once"
+msgstr "Тек бір рет орнатыңыз"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:300
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:330
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:371
+msgid "The configuration of your additional software failed."
+msgstr "Қосымша бағдарламалық жасақтаманың конфигурациясы сәтсіз аяқталды."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:321
+msgid ""
+"To install it automatically when starting Tails, you can create a persistent"
+" storage and activate the <b>Additional Software</b> feature."
+msgstr "Қалдықтарды іске қосу кезінде оны автоматты түрде орнату үшін, тұрақты сақтауды жасай аласыз және<b> Қосымша Бағдарламалық</b> жасақтаманы іске қосуға болады."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:324
+msgid "Create Persistent Storage"
+msgstr "Тұрақты сақтауды жасаңыз"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:332
+msgid "Creating your persistent storage failed."
+msgstr "Тұрақты сақтауды жасау сәтсіз аяқталды."
+
+#. Translators: Don't translate {packages}, it's a placeholder and
+#. will be replaced.
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:341
+#, python-brace-format
+msgid "You could install {packages} automatically when starting Tails"
+msgstr "Қалдықтарды іске қосу кезінде автоматты түрде {packages} орнатуға болады"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:344
+msgid ""
+"To do so, you need to run Tails from a USB stick installed using <i>Tails "
+"Installer</i>."
+msgstr "Ол үшін <i>Tails Installer</i> арқылы орнатылған USB қалтасынан Қалдықтарды іске қосу керек."
+
+#. Translators: Don't translate {packages}, it's a placeholder and will be
+#. replaced.
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:359
+#, python-brace-format
+msgid "Remove {packages} from your additional software?"
+msgstr "Қосымша бағдарламадан {packages} жою керек пе?"
+
+#. Translators: Don't translate {packages}, it's a placeholder
+#. and will be replaced.
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:363
+#, python-brace-format
+msgid "This will stop installing {packages} automatically."
+msgstr "Бұл автоматты түрде {packages} орнатуды тоқтатады."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:365
+msgid "Remove"
+msgstr "Жою"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:366
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:119
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:46
+msgid "Cancel"
+msgstr "Болдырмау"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:544
+msgid "Installing your additional software from persistent storage..."
+msgstr "Қосымша бағдарламалық жасақтаманы тұрақты сақтаудан орнату ..."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:546
+msgid "This can take several minutes."
+msgstr "Бұған бірнеше минут кетуі мүмкін."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:559
+msgid "The installation of your additional software failed"
+msgstr "Қосымша бағдарламаны орнату сәтсіз аяқталды"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:574
+msgid "Additional software installed successfully"
+msgstr "Қосымша бағдарламалық қамтамасыз ету сәтті орнатылды"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:594
+msgid "The check for upgrades of your additional software failed"
+msgstr "Қосымша бағдарламалық жасақтаманың жаңартуларын тексеру сәтсіз аяқталды"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:596
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:604
+msgid ""
+"Please check your network connection, restart Tails, or read the system log "
+"to understand the problem."
+msgstr "Мәселені түсіну үшін желілік қосылымыңызды тексеріп, Tails қайта іске қосыңыз немесе жүйе журналын оқыңыз."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:603
+msgid "The upgrade of your additional software failed"
+msgstr "Қосымша бағдарламалық жасақтаманы жаңарту сәтсіз аяқталды"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-additional-software-notify:37
+msgid "Documentation"
+msgstr "Құжаттама"
+
+#. Translators: Don't translate {package}, it's a placeholder and will be
+#. replaced.
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:96
+#, python-brace-format
+msgid ""
+"Remove {package} from your additional software? This will stop installing "
+"the package automatically."
+msgstr "Қосымша бағдарламалық құралдан {package} жою керек пе? Бұл автоматты түрде пакетті орнатуды тоқтатады."
+
+#. Translators: Don't translate {pkg}, it's a placeholder and will be
+#. replaced.
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:107
+#, python-brace-format
+msgid "Failed to remove {pkg}"
+msgstr "{Pkg} жою сәтсіз аяқталды"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:124
+msgid "Failed to read additional software configuration"
+msgstr "Қосымша бағдарламалық жасақтама конфигурациясын оқу сәтсіз аяқталды"
+
+#. Translators: Don't translate {package}, it's a placeholder and will be
+#. replaced.
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:154
+#, python-brace-format
+msgid "Stop installing {package} automatically"
+msgstr "{package} автоматты түрде орнатуды тоқтатыңыз"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:179
+msgid ""
+"To do so, install some software using <a href=\"synaptic.desktop\">Synaptic "
+"Package Manager</a> or <a href=\"org.gnome.Terminal.desktop\">APT on the "
+"command line</a>."
+msgstr "Ол үшін командалық жолда <a href=\"synaptic.desktop\">Synaptic Package Manager</a> немесе <a href=\"org.gnome.Terminal.desktop\">APT арқылы кейбір бағдарламалық жасақтаманы орнатыңыз</a>."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:188
+msgid ""
+"To do so, unlock your persistent storage when starting Tails and install "
+"some software using <a href=\"synaptic.desktop\">Synaptic Package "
+"Manager</a> or <a href=\"org.gnome.Terminal.desktop\">APT on the command "
+"line</a>."
+msgstr "Мұны орындау үшін Қалдықтарды іске қосқан кезде тұрақты сақтау орныңызды ашыңыз және командалық жолда <a href=\"synaptic.desktop\">Synaptic Package Manager</a> немесе <a href=\"org.gnome.Terminal.desktop\">APT арқылы кейбір бағдарламалық жасақтаманы орнатыңыз</a>."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:198
+msgid ""
+"To do so, create a persistent storage and install some software using <a "
+"href=\"synaptic.desktop\">Synaptic Package Manager</a> or <a "
+"href=\"org.gnome.Terminal.desktop\">APT on the command line</a>."
+msgstr "Мұны істеу үшін, тұрақты сақтауды жасаңыз және командалық жолда <a href=\"synaptic.desktop\">Synaptic Package Manager</a> немесе <a href=\"org.gnome.Terminal.desktop\">APT арқылы кейбір бағдарламалық жасақтаманы орнатыңыз</a>."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:206
+msgid ""
+"To do so, install Tails on a USB stick using <a href=\"tails-"
+"installer.desktop\">Tails Installer</a> and create a persistent storage."
+msgstr "Ол үшін <a href=\"tails-installer.desktop\">Tails Installer</a> пайдаланып, Tails USB таяқшаға орнатыңыз және тұрақты сақтау жасаңыз."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:253
+msgid "[package not available]"
+msgstr "[пакет қол жетімді емес]"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-htp-notify-user:52
+msgid "Synchronizing the system's clock"
+msgstr "Жүйенің сағатын синхрондау"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-htp-notify-user:53
+msgid ""
+"Tor needs an accurate clock to work properly, especially for Hidden "
+"Services. Please wait..."
+msgstr "Tor дұрыс жұмыс істеу үшін, әсіресе, Жасырын Қызметтер үшін дұрыс сағатты қажет етеді. Өтінемін күте тұрыңыз..."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-htp-notify-user:87
+msgid "Failed to synchronize the clock!"
+msgstr "Сағатты синхрондау сәтсіз аяқталды!"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-security-check:124
+msgid "This version of Tails has known security issues:"
+msgstr "Tails-дің бұл нұсқасы белгілі қауіпсіздік мәселелеріне ие:"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-security-check:134
+msgid "Known security issues"
+msgstr "Белгілі қауіпсіздік мәселелері"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:52
+#, sh-format
+msgid "Network card ${nic} disabled"
+msgstr "${nic} желілік картасы өшірілген"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:53
+#, sh-format
+msgid ""
+"MAC spoofing failed for network card ${nic_name} (${nic}) so it is temporarily disabled.\n"
+"You might prefer to restart Tails and disable MAC spoofing."
+msgstr "MAC спуфингі ${nic_name} желілік картасы үшін сәтсіз аяқталды (${nic}), сондықтан ол уақытша өшірілген.\nҚалдықтарды қайта іске қосуды және MAC спуфингін өшіруді қалауыңыз мүмкін."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:62
+msgid "All networking disabled"
+msgstr "Барлық желілер өшірілген"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:63
+#, sh-format
+msgid ""
+"MAC spoofing failed for network card ${nic_name} (${nic}). The error recovery also failed so all networking is disabled.\n"
+"You might prefer to restart Tails and disable MAC spoofing."
+msgstr "${nic_name} желілік карта үшін MAC спуфинг сәтсіз аяқталды (${nic}). Қатені қалпына келтіру де сәтсіз болды, сондықтан барлық желілер өшірілген.\nҚалдықтарды қайта іске қосуды және MAC спуфингін өшіруді қалауыңыз мүмкін."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:110
+msgid "Lock Screen"
+msgstr "Құлыптау экраны"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:125
+msgid "Screen Locker"
+msgstr "Экран шкафы"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:131
+msgid "Set up a password to unlock the screen."
+msgstr "Экранның құлпын ашу үшін құпия сөзді орнатыңыз."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:136
+msgid "Password"
+msgstr "Құпиясөз"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:142
+msgid "Confirm"
+msgstr "Растау"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:35
+msgid ""
+"\"<b>Not enough memory available to check for upgrades.</b>\n"
+"\n"
+"Make sure this system satisfies the requirements for running Tails.\n"
+"See file:///usr/share/doc/tails/website/doc/about/requirements.en.html\n"
+"\n"
+"Try to restart Tails to check for upgrades again.\n"
+"\n"
+"Or do a manual upgrade.\n"
+"See https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual\""
+msgstr "«Жаңартуларды тексеру үшін жад жеткіліксіз.\n\nБұл жүйенің Күштерді орындау талаптарын қанағаттандыруына көз жеткізіңіз.\nҚараңыз: file:///usr/share/doc/tails/website/doc/about/requirements.en.html\n\nЖаңартуларды қайтадан тексеру үшін Қалдықтарды қайта іске қосыңыз.\n\nНемесе қолмен жаңартуды жасаңыз.\nҚараңыз https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual\""
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:72
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:27
+msgid "error:"
+msgstr "Қате:"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:73
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:28
+msgid "Error"
+msgstr "Қате"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:71
+msgid "Warning: virtual machine detected!"
+msgstr "Ескерту: виртуалды машина анықталды!"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:74
+msgid "Warning: non-free virtual machine detected!"
+msgstr "Ескерту: тегін емес виртуалды машина анықталды!"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:77
+msgid ""
+"Both the host operating system and the virtualization software are able to "
+"monitor what you are doing in Tails. Only free software can be considered "
+"trustworthy, for both the host operating system and the virtualization "
+"software."
+msgstr "Хосттың операциялық жүйесі және виртуалдандыру бағдарламалық қамтамасыз етуі Tails не істеп жатқанын бақылай алады. Тек қана тегін бағдарламалық жасақтаманы хост операциялық жүйесі мен виртуалдандыру бағдарламалық жасақтамасы үшін сенімді деп санауға болады."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:81
+msgid "Learn more"
+msgstr "Толық оқу"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:43
+msgid "Tor is not ready"
+msgstr "Tor дайын емес"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:44
+msgid "Tor is not ready. Start Tor Browser anyway?"
+msgstr "Tor дайын емес.Tor браузеін кез келген уақытта іске қосыңыз"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:45
+msgid "Start Tor Browser"
+msgstr "Tor браузерін бастау"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/torstatus at tails.boum.org/extension.js:40
+msgid "Tor"
+msgstr "Tor"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/torstatus at tails.boum.org/extension.js:55
+msgid "Open Onion Circuits"
+msgstr "Onion тізбектерін ашу"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:38
+msgid "Do you really want to launch the Unsafe Browser?"
+msgstr "Шын мәнінде Шолғышты іске қосқыңыз келе ме?"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:40
+msgid ""
+"Network activity within the Unsafe Browser is <b>not anonymous</b>.\\nOnly "
+"use the Unsafe Browser if necessary, for example\\nif you have to login or "
+"register to activate your Internet connection."
+msgstr "Қауіпсіз браузердің желілік әрекеті <b>жасырын емес</b>./n Қажет болса, Unsafe браузерлерді ғана пайдаланыңыз, мысалы \\nif Интернет қосылымыңызды іске қосу үшін кіруге немесе тіркелуге тура келеді."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:51
+msgid "Starting the Unsafe Browser..."
+msgstr "Unsafe браузері қосылуда..."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:52
+msgid "This may take a while, so please be patient."
+msgstr "Бұл біраз уақыт алуы мүмкін, сондықтан шыдамды болыңыз."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:57
+msgid "Shutting down the Unsafe Browser..."
+msgstr "Unsafe браузерді өшіру ..."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:58
+msgid ""
+"This may take a while, and you may not restart the Unsafe Browser until it "
+"is properly shut down."
+msgstr "Бұл біраз уақыт кетуі мүмкін, сондықтан ол дұрыс жабылмайынша, Unsafe браузерді қайта іске қоса алмайсыз."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:70
+msgid "Failed to restart Tor."
+msgstr "Tor-ды қайта қосу сәтсіз аяқталды."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:84
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:1
+msgid "Unsafe Browser"
+msgstr "Unsafe браузер,яғни Қауіпсіз браузер"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:91
+msgid ""
+"Another Unsafe Browser is currently running, or being cleaned up. Please "
+"retry in a while."
+msgstr "Қазіргі уақытта тағы бір Unsafe браузер жұмыс істейді немесе тазартылады. Біраздан кейін қайталап көріңіз."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:99
+msgid "Failed to setup chroot."
+msgstr "Chroot параметрін орнату сәтсіз аяқталды."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:104
+msgid "Failed to configure browser."
+msgstr "Браузерді баптау сәтсіз аяқталды."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:110
+msgid ""
+"No DNS server was obtained through DHCP or manually configured in "
+"NetworkManager."
+msgstr "DHCP арқылы DNS сервері алынбады немесе NetworkManager қолмен теңшелді."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:121
+msgid "Failed to run browser."
+msgstr "Браузерді іске қосу сәтсіз аяқталды."
+
+#. Translators: Don't translate {volume_label} or {volume_size},
+#. they are placeholders and will be replaced.
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume.py:58
+#, python-brace-format
+msgid "{volume_label} ({volume_size})"
+msgstr "{volume_label} ({volume_size})"
+
+#. Translators: Don't translate {partition_name} or {partition_size},
+#. they are placeholders and will be replaced.
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume.py:63
+#, python-brace-format
+msgid "{partition_name} ({partition_size})"
+msgstr "{partition_name} ({partition_size})"
+
+#. Translators: Don't translate {volume_size}, it's a placeholder
+#. and will be replaced.
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume.py:68
+#, python-brace-format
+msgid "{volume_size} Volume"
+msgstr "{volume_size}Көлемі"
+
+#. Translators: Don't translate {volume_name}, it's a placeholder and
+#. will be replaced.
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume.py:107
+#, python-brace-format
+msgid "{volume_name} (Read-Only)"
+msgstr "{volume_name} (Тек-Оқу)"
+
+#. Translators: Don't translate {partition_name} and {container_path}, they
+#. are placeholders and will be replaced.
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume.py:115
+#, python-brace-format
+msgid "{partition_name} in {container_path}"
+msgstr "{partition_name} in {container_path}"
+
+#. Translators: Don't translate {volume_name} and {path_to_file_container},
+#. they are placeholders and will be replaced. You should only have to
+#. translate
+#. this string if it makes sense to reverse the order of the placeholders.
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume.py:122
+#, python-brace-format
+msgid "{volume_name} – {path_to_file_container}"
+msgstr "{volume_name} – {path_to_file_container}"
+
+#. Translators: Don't translate {partition_name} and {drive_name}, they
+#. are placeholders and will be replaced.
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume.py:128
+#, python-brace-format
+msgid "{partition_name} on {drive_name}"
+msgstr "{partition_name} on {drive_name}"
+
+#. Translators: Don't translate {volume_name} and {drive_name},
+#. they are placeholders and will be replaced. You should only have to
+#. translate
+#. this string if it makes sense to reverse the order of the placeholders.
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume.py:135
+#, python-brace-format
+msgid "{volume_name} – {drive_name}"
+msgstr "{volume_name} – {drive_name}"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume.py:222
+msgid "Wrong passphrase or parameters"
+msgstr "Қате құпия сөз немесе параметрлер"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume.py:224
+msgid "Error unlocking volume"
+msgstr "Томның құлпын ашу қатесі"
+
+#. Translators: Don't translate {volume_name} or {error_message},
+#. they are placeholder and will be replaced.
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume.py:228
+#, python-brace-format
+msgid ""
+"Couldn't unlock volume {volume_name}:\n"
+"{error_message}"
+msgstr "Томның құлпын ашу мүмкін болмады {volume_name}:\n{error_message}"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume_list.py:83
+msgid "No file containers added"
+msgstr "Файл контейнерлері қосылмаған"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume_list.py:98
+msgid "No VeraCrypt devices detected"
+msgstr "VeraCrypt құрылғылары табылмады"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume_manager.py:114
+msgid "Container already added"
+msgstr "Контейнер қосылды"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume_manager.py:115
+#, python-format
+msgid "The file container %s should already be listed."
+msgstr "Файл контейнері %s тізімге қойылуы керек."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume_manager.py:131
+msgid "Container opened read-only"
+msgstr "Контейнер тек оқуға арналған"
+
+#. Translators: Don't translate {path}, it's a placeholder  and will be
+#. replaced.
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume_manager.py:133
+#, python-brace-format
+msgid ""
+"The file container {path} could not be opened with write access. It was opened read-only instead. You will not be able to modify the content of the container.\n"
+"{error_message}"
+msgstr "Файл контейнер {path} жазуға рұқсаты жоқ. Оның орнына тек оқу үшін ғана ашылды. Контейнердің мазмұнын өзгерте алмайсыз.\n{error_message}"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume_manager.py:138
+msgid "Error opening file"
+msgstr "Файлды ашу қатесі"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume_manager.py:160
+msgid "Not a VeraCrypt container"
+msgstr "VeraCrypt контейнері емес"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume_manager.py:161
+#, python-format
+msgid "The file %s does not seem to be a VeraCrypt container."
+msgstr "Файл %s VeraCrypt контейнері болып көрінбейді."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume_manager.py:163
+msgid "Failed to add container"
+msgstr "Контейнерді қосу сәтсіз аяқталды"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume_manager.py:164
+#, python-format
+msgid ""
+"Could not add file container %s: Timeout while waiting for loop setup.Please"
+" try using the <i>Disks</i> application instead."
+msgstr "Файл контейнерін қосу мүмкін емес %s: Цикл параметрлерін күту кезінде күту уақыты аяқталды. Оның орнына <i>Дискілер</i> қолданбасын пайдаланып көріңіз."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume_manager.py:209
+msgid "Choose File Container"
+msgstr "Файл контейнерін таңдаңыз"
+
+#: ../config/chroot_local-includes/etc/skel/Desktop/Report_an_error.desktop.in.h:1
+msgid "Report an error"
+msgstr "Қате туралы хабарлау"
+
+#: ../config/chroot_local-includes/etc/skel/Desktop/tails-documentation.desktop.in.h:1
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-documentation.desktop.in.h:1
+msgid "Tails documentation"
+msgstr "Tails құжаттамасы"
+
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-documentation.desktop.in.h:2
+msgid "Learn how to use Tails"
+msgstr "Tails қалай пайдалану керектігін үйреніңіз"
+
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-about.desktop.in.h:2
+msgid "Learn more about Tails"
+msgstr "Tails жайлы көбірек біліңіз"
+
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tor-browser.desktop.in.h:1
+msgid "Tor Browser"
+msgstr "Tor браузері"
+
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tor-browser.desktop.in.h:2
+msgid "Anonymous Web Browser"
+msgstr "Анонимді браузер"
+
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:2
+msgid "Browse the World Wide Web without anonymity"
+msgstr "Әлемдік желіні жасырмастан қарау"
+
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:3
+msgid "Unsafe Web Browser"
+msgstr "Unsafe веб браузері"
+
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unlock-veracrypt-volumes.desktop.in.h:1
+msgid "Unlock VeraCrypt Volumes"
+msgstr "VeraCrypt томдарын ашыңыз"
+
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unlock-veracrypt-volumes.desktop.in.h:2
+msgid "Mount VeraCrypt encrypted file containers and devices"
+msgstr "VeraCrypt шифрланған файл контейнерлерін және құрылғыларын орнатыңыз"
+
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/org.boum.tails.additional-software-config.desktop.in.h:1
+msgid "Additional Software"
+msgstr "Қосымша бағдарлама"
+
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/org.boum.tails.additional-software-config.desktop.in.h:2
+msgid ""
+"Configure the additional software installed from your persistent storage "
+"when starting Tails"
+msgstr "Tails іске қосу кезінде тұрақты сақтаудан орнатылған қосымша бағдарламаны теңшеңіз"
+
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/desktop-directories/Tails.directory.in.h:2
+msgid "Tails specific tools"
+msgstr "Tails ерекшеліктері"
+
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/polkit-1/actions/org.boum.tails.root-terminal.policy.in.h:1
+msgid "To start a Root Terminal, you need to authenticate."
+msgstr "Root терминалын бастау үшін аутентификация қажет."
+
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/polkit-1/actions/org.boum.tails.additional-software.policy.in.h:1
+msgid "Remove an additional software package"
+msgstr "Root Қосымша бағдарламалық құрал бумасын жойыңыз"
+
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/polkit-1/actions/org.boum.tails.additional-software.policy.in.h:2
+msgid ""
+"Authentication is required to remove a package from your additional software"
+" ($(command_line))"
+msgstr "Түпнұсқалық растама пакетті қосымша бағдарламалық құралдан жою үшін қажет ($(command_line))"
+
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/unlock-veracrypt-volumes/ui/main.ui.in:61
+msgid "File Containers"
+msgstr "Файл контейнерлері"
+
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/unlock-veracrypt-volumes/ui/main.ui.in:80
+msgid "_Add"
+msgstr "_Қосу"
+
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/unlock-veracrypt-volumes/ui/main.ui.in:86
+msgid "Add a file container"
+msgstr "Файл контейнерін қосу"
+
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/unlock-veracrypt-volumes/ui/main.ui.in:103
+msgid "Partitions and Drives"
+msgstr "Бөлімдер мен дискілер"
+
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/unlock-veracrypt-volumes/ui/main.ui.in:121
+msgid ""
+"This application is not affiliated with or endorsed by the VeraCrypt project"
+" or IDRIX."
+msgstr "Бұл бағдарлама VeraCrypt немесе IDRIX жобасымен байланысы жоқ."
+
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/unlock-veracrypt-volumes/ui/volume.ui.in:38
+msgid "Lock this volume"
+msgstr "Бұл томды блоктау"
+
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/unlock-veracrypt-volumes/ui/volume.ui.in:61
+msgid "Detach this volume"
+msgstr "Бұл көлемді ажыратыңыз"
+
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/local/share/mime/packages/unlock-veracrypt-volumes.xml.in.h:1
+msgid "TrueCrypt/VeraCrypt container"
+msgstr "TrueCrypt / VeraCrypt контейнері"More information about the tor-commits mailing list