[tor-commits] [translation/bridgedb_completed] Update translations for bridgedb_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Feb 20 18:45:25 UTC 2019


commit 2901dae78a8b244fc1841ec6ed07a1fe129cd777
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Feb 20 18:45:22 2019 +0000

    Update translations for bridgedb_completed
---
 kk/LC_MESSAGES/bridgedb.po | 383 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 383 insertions(+)

diff --git a/kk/LC_MESSAGES/bridgedb.po b/kk/LC_MESSAGES/bridgedb.po
new file mode 100644
index 000000000..f9ddedf0c
--- /dev/null
+++ b/kk/LC_MESSAGES/bridgedb.po
@@ -0,0 +1,383 @@
+# Translations template for BridgeDB.
+# Copyright (C) 2015 'The Tor Project, Inc.'
+# This file is distributed under the same license as the BridgeDB project.
+# 
+# Translators:
+# Dinmuhamed Esengeldi <esengeldi0202 at gmail.com>, 2019
+# Gabit Aidarbek <agabit at yandex.kz>, 2014
+# Nurlan Rakhimzhanov <nurlan.rakhimzhanov at gmail.com>, 2014
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: Tor Project\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: 'https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket?component=BridgeDB&keywords=bridgedb-reported,msgid&cc=isis,sysrqb&owner=isis'\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-07-25 03:40+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-02-20 18:32+0000\n"
+"Last-Translator: Dinmuhamed Esengeldi <esengeldi0202 at gmail.com>\n"
+"Language-Team: Kazakh (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/kk/)\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Generated-By: Babel 1.3\n"
+"Language: kk\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
+
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the following words and/or phrases in
+#. any string (regardless of capitalization and/or punctuation):
+#. "BridgeDB"
+#. "pluggable transport"
+#. "pluggable transports"
+#. "obfs2"
+#. "obfs3"
+#. "scramblesuit"
+#. "fteproxy"
+#. "Tor"
+#. "Tor Browser"
+#: bridgedb/https/server.py:167
+msgid "Sorry! Something went wrong with your request."
+msgstr "Кешіріңіз, сіздің сұранысыңыз бойынша белгісіз қиыншылықтар бар. "
+
+#: bridgedb/https/templates/base.html:79
+msgid "Report a Bug"
+msgstr "Қате туралы хабарлау"
+
+#: bridgedb/https/templates/base.html:82
+msgid "Source Code"
+msgstr "Бастапқы коды"
+
+#: bridgedb/https/templates/base.html:85
+msgid "Changelog"
+msgstr "Өзгерістер журналы"
+
+#: bridgedb/https/templates/base.html:88
+msgid "Contact"
+msgstr "Байланыс"
+
+#: bridgedb/https/templates/bridges.html:35
+msgid "Select All"
+msgstr "Барлығын таңдаңыз"
+
+#: bridgedb/https/templates/bridges.html:40
+msgid "Show QRCode"
+msgstr "QR кодты көрсету"
+
+#: bridgedb/https/templates/bridges.html:52
+msgid "QRCode for your bridge lines"
+msgstr "Сіздің көпірлер желілеріңіз үшін QR коды"
+
+#. TRANSLATORS: Please translate this into some silly way to say
+#. "There was a problem!" in your language. For example,
+#. for Italian, you might translate this into "Mama mia!",
+#. or for French: "Sacrebleu!". :)
+#: bridgedb/https/templates/bridges.html:67
+#: bridgedb/https/templates/bridges.html:125
+msgid "Uh oh, spaghettios!"
+msgstr "Ууу,спагетти!\nЖаргон сөз."
+
+#: bridgedb/https/templates/bridges.html:68
+msgid "It seems there was an error getting your QRCode."
+msgstr "Сіздің QR кодты алған кезде қателік болған сияқты."
+
+#: bridgedb/https/templates/bridges.html:73
+msgid ""
+"This QRCode contains your bridge lines. Scan it with a QRCode reader to copy"
+" your bridge lines onto mobile and other devices."
+msgstr "Бұл QRCode сіздің көпір желілерін қамтиды. Көшірме жолдарды ұялы және басқа құрылғыларға көшіру үшін оны QRCode оқырманымен сканерлеңіз."
+
+#: bridgedb/https/templates/bridges.html:131
+msgid "There currently aren't any bridges available..."
+msgstr "Онда қазіргі кезде көпірлер жоқ ..."
+
+#: bridgedb/https/templates/bridges.html:132
+#, python-format
+msgid ""
+" Perhaps you should try %s going back %s and choosing a different bridge "
+"type!"
+msgstr "Мүмкін сіз %sқайтадан баруға %sжәне басқа көпір түрін таңдауға тырысыуыз керек!"
+
+#: bridgedb/https/templates/index.html:11
+#, python-format
+msgid "Step %s1%s"
+msgstr "Қадам %s1%s"
+
+#: bridgedb/https/templates/index.html:13
+#, python-format
+msgid "Download %s Tor Browser %s"
+msgstr "%s Tor Browser %s жүктеу"
+
+#: bridgedb/https/templates/index.html:25
+#, python-format
+msgid "Step %s2%s"
+msgstr "Қадам %s2%s"
+
+#: bridgedb/https/templates/index.html:27
+#, python-format
+msgid "Get %s bridges %s"
+msgstr "%s көпірлерді %s алу"
+
+#: bridgedb/https/templates/index.html:36
+#, python-format
+msgid "Step %s3%s"
+msgstr "Қадам %s3%s"
+
+#: bridgedb/https/templates/index.html:38
+#, python-format
+msgid "Now %s add the bridges to Tor Browser %s"
+msgstr "Енді %s Tor Brouser-ге  көпірлерді қосу %s"
+
+#. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
+#. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
+#. (These are used to insert HTML5 underlining tags, to mark accesskeys
+#. for disabled users.)
+#: bridgedb/https/templates/options.html:38
+#, python-format
+msgid "%sJ%sust give me bridges!"
+msgstr "%sJ%sust көпірлерді маған беріңіз! "
+
+#: bridgedb/https/templates/options.html:51
+msgid "Advanced Options"
+msgstr "Толық параметрлер"
+
+#: bridgedb/https/templates/options.html:86
+msgid "No"
+msgstr "Жоқ"
+
+#: bridgedb/https/templates/options.html:87
+msgid "none"
+msgstr "Жоқ"
+
+#. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
+#. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
+#. TRANSLATORS: Translate "Yes!" as in "Yes! I do need IPv6 addresses."
+#: bridgedb/https/templates/options.html:124
+#, python-format
+msgid "%sY%ses!"
+msgstr "%sY%ses! "
+
+#. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
+#. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
+#. TRANSLATORS: Please do NOT translate the word "bridge"!
+#: bridgedb/https/templates/options.html:147
+#, python-format
+msgid "%sG%set Bridges"
+msgstr "%sG%set Көпір "
+
+#: bridgedb/strings.py:43
+msgid "[This is an automated message; please do not reply.]"
+msgstr "[Бұл автоматты түрдегі хат, бұған жауап бермеуіңізді сұраймыз.]"
+
+#: bridgedb/strings.py:45
+msgid "Here are your bridges:"
+msgstr "Мында сіздің көпірлеріңіз:"
+
+#: bridgedb/strings.py:47
+#, python-format
+msgid ""
+"You have exceeded the rate limit. Please slow down! The minimum time between\n"
+"emails is %s hours. All further emails during this time period will be ignored."
+msgstr "Сіз жылдамдық щегінен асып кеттіңіз. Өтінеміз, жылдамдықты азайтыңыз! Хаттардың аралығындағы ең қысқа уақыт %s шаманы құрайды. Сол уақыт аралығындағы хаттардың барлығы еленбейді. "
+
+#: bridgedb/strings.py:50
+msgid ""
+"COMMANDs: (combine COMMANDs to specify multiple options simultaneously)"
+msgstr "COMMANDs: бірнеше варианттарды қатар таңдау үшін коммандаларды біріктіру, "
+
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the word "BridgeDB".
+#: bridgedb/strings.py:53
+msgid "Welcome to BridgeDB!"
+msgstr "BridgeDB-ге қош келдіңіз!"
+
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the words "transport" or "TYPE".
+#: bridgedb/strings.py:55
+msgid "Currently supported transport TYPEs:"
+msgstr "Қазіргі кезде қолдауда келесі TYPEs:"
+
+#: bridgedb/strings.py:56
+#, python-format
+msgid "Hey, %s!"
+msgstr "Әй, %s!"
+
+#: bridgedb/strings.py:57
+msgid "Hello, friend!"
+msgstr "Сәлем, досым!"
+
+#: bridgedb/strings.py:58 bridgedb/https/templates/base.html:90
+msgid "Public Keys"
+msgstr "Ашық кілттер"
+
+#. TRANSLATORS: This string will end up saying something like:
+#. "This email was generated with rainbows, unicorns, and sparkles
+#. for alice at example.com on Friday, 09 May, 2014 at 18:59:39."
+#: bridgedb/strings.py:62
+#, python-format
+msgid ""
+"This email was generated with rainbows, unicorns, and sparkles\n"
+"for %s on %s at %s."
+msgstr "Бұл электронды пошта жаңбыр, жалаңаштанған және жарқырағандармен жасалды\nарналған %sat%s at%s."
+
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "BridgeDB".
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Pluggable Transports".
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor Network".
+#: bridgedb/strings.py:72
+#, python-format
+msgid ""
+"BridgeDB can provide bridges with several %stypes of Pluggable Transports%s,\n"
+"which can help obfuscate your connections to the Tor Network, making it more\n"
+"difficult for anyone watching your internet traffic to determine that you are\n"
+"using Tor.\n"
+"\n"
+msgstr "BridgeDB Pluggable Transports бірнеше %sтүрімен көпірлерді қамтамасыз етеді%s,\nбұл Tor Networ қосылуларыңызға кедергі келтіре алады, мұны көбірек етеді\nСіз өзіңіздің интернет-трафикіңізді қадағалап отырғаныңызды анықтау үшін қиын\nTor пайдалану.\n\n"
+
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Pluggable Transports".
+#: bridgedb/strings.py:79
+msgid ""
+"Some bridges with IPv6 addresses are also available, though some Pluggable\n"
+"Transports aren't IPv6 compatible.\n"
+"\n"
+msgstr "Кейбіреулеріне қарамастан, IPv6 мекенжайлары бар кейбір көпірлер бар Pluggable\nTransports IPv6 үйлесімді емес.\n\n"
+
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "BridgeDB".
+#. TRANSLATORS: The phrase "plain-ol'-vanilla" means "plain, boring,
+#. regular, or unexciting". Like vanilla ice cream. It refers to bridges
+#. which do not have Pluggable Transports, and only speak the regular,
+#. boring Tor protocol. Translate it as you see fit. Have fun with it.
+#: bridgedb/strings.py:88
+#, python-format
+msgid ""
+"Additionally, BridgeDB has plenty of plain-ol'-vanilla bridges %s without any\n"
+"Pluggable Transports %s which maybe doesn't sound as cool, but they can still\n"
+"help to circumvent internet censorship in many cases.\n"
+"\n"
+msgstr "Сонымен қатар, BridgeDB-де көптеген plain-ol'-vanilla көпірлері%s  Pluggable Transports %sолар мүмкін күшті емес, бірақ олар \nкөптеген жағдайларда интернет цензураны айналып өтуге көмектеседі.\n\n"
+
+#: bridgedb/strings.py:101
+msgid "What are bridges?"
+msgstr "Көпірлер дегеніміз не?"
+
+#: bridgedb/strings.py:102
+#, python-format
+msgid "%s Bridges %s are Tor relays that help you circumvent censorship."
+msgstr "%sКөпірлер %s Tor релесі, цензураны айналып өтуге көмектеседі."
+
+#: bridgedb/strings.py:107
+msgid "I need an alternative way of getting bridges!"
+msgstr "Көпірлер алудың маған басқа жолы керек!"
+
+#: bridgedb/strings.py:108
+#, python-format
+msgid ""
+"Another way to get bridges is to send an email to %s. Please note that you must\n"
+"send the email using an address from one of the following email providers:\n"
+"%s, %s or %s."
+msgstr "Көпірлерді алудың тағы бір жолы - электрондық поштаға жіберу%s.Назар аударыңыз, сізге керек\nэлектрондық поштаны төмендегі электрондық пошта провайдерлерінің бірінің мекенжайынан жіберіңіз:%s,%s немесе%s."
+
+#: bridgedb/strings.py:115
+msgid "My bridges don't work! I need help!"
+msgstr "Менің көпірлерім жұмыс істемейді! Көмек қажет!"
+
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
+#: bridgedb/strings.py:117
+#, python-format
+msgid "If your Tor doesn't work, you should email %s."
+msgstr "Егер сіздің Tor желіңіз істемесе,мына email-ға жазыңыз %s. "
+
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Pluggable Transports".
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor Browser".
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
+#: bridgedb/strings.py:121
+msgid ""
+"Try including as much info about your case as you can, including the list of\n"
+"bridges and Pluggable Transports you tried to use, your Tor Browser version,\n"
+"and any messages which Tor gave out, etc."
+msgstr "Өзіңіздің ісіңіз туралы, соның ішінде, тізімін қосып көріңіз\nкөпірлерді және Pluggable Transports-ты пайдаланғыңыз келген, Tor Browser нұсқасын,\nжәне Tor берген барлық хабарлар және т.б."
+
+#: bridgedb/strings.py:128
+msgid "Here are your bridge lines:"
+msgstr "Міне сіздің көпір желілеріңіз:"
+
+#: bridgedb/strings.py:129
+msgid "Get Bridges!"
+msgstr "Көпірлерді алыңыз!"
+
+#: bridgedb/strings.py:133
+msgid "Please select options for bridge type:"
+msgstr "Көпір түрінің параметрлерін таңдаңыз:"
+
+#: bridgedb/strings.py:134
+msgid "Do you need IPv6 addresses?"
+msgstr "Сізге IPv6 мекенжайлары керек пе?"
+
+#: bridgedb/strings.py:135
+#, python-format
+msgid "Do you need a %s?"
+msgstr "%s сізге қажетпе?"
+
+#: bridgedb/strings.py:139
+msgid "Your browser is not displaying images properly."
+msgstr "Сіздің браузеріңіз дұрыс бейнені көрсетпейді."
+
+#: bridgedb/strings.py:140
+msgid "Enter the characters from the image above..."
+msgstr "Жоғарыдағы суреттегі таңбаларды енгізіңіз ..."
+
+#: bridgedb/strings.py:144
+msgid "How to start using your bridges"
+msgstr "Сіздің көпірлеріңізді қалай пайдалануға болады"
+
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor Browser".
+#: bridgedb/strings.py:146
+#, python-format
+msgid ""
+"To enter bridges into Tor Browser, first go to the %s Tor Browser download\n"
+"page %s and then follow the instructions there for downloading and starting\n"
+"Tor Browser."
+msgstr "Tor Browser-ге көпірлерді енгізу үшін, бірінші осы жерден %sTor Browser-ді басыңыз\n %sжәне осы жерден нұсқаулықты оқып Tor Browser-ді басыңыз және БАСТАҢЫЗ."
+
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
+#: bridgedb/strings.py:151
+msgid ""
+"When the 'Tor Network Settings' dialogue pops up, click 'Configure' and follow\n"
+"the wizard until it asks:"
+msgstr "'Tor Network Settings' диалогы шыққан кезде 'Конфигурация' пәрменін таңдап, оны орындаңыз\nшебер сұрағанша:"
+
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
+#: bridgedb/strings.py:155
+msgid ""
+"Does your Internet Service Provider (ISP) block or otherwise censor connections\n"
+"to the Tor network?"
+msgstr "Сіздің интернеттегі қызмет көрсету  провайдеріңіз(ISP) цензураға байланысты \"Tor\" желісін бұғаттайма?"
+
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
+#: bridgedb/strings.py:159
+msgid ""
+"Select 'Yes' and then click 'Next'. To configure your new bridges, copy and\n"
+"paste the bridge lines into the text input box. Finally, click 'Connect', and\n"
+"you should be good to go! If you experience trouble, try clicking the 'Help'\n"
+"button in the 'Tor Network Settings' wizard for further assistance."
+msgstr "'Ия' дегенді таңдап, 'Келесі' дегенді басыңыз. Жаңа көпірлерді конфигурациялау, көшіру және\nкөпір жолдарын мәтін енгізу жолағына қойыңыз. Соңында, «Қосылу» түймешігн басыңыз.\nЕгер сізде қиындықтар туындаса, «Анықтама» басыңыз және\nқосымша көмек алу үшін «Tor Network Settings» батырмасын басыңыз"
+
+#: bridgedb/strings.py:167
+msgid "Displays this message."
+msgstr "Бұл хабарды көрсетеді."
+
+#. TRANSLATORS: Please try to make it clear that "vanilla" here refers to the
+#. same non-Pluggable Transport bridges described above as being
+#. "plain-ol'-vanilla" bridges.
+#: bridgedb/strings.py:171
+msgid "Request vanilla bridges."
+msgstr "Ванильді көпірлерді сұрау."
+
+#: bridgedb/strings.py:172
+msgid "Request IPv6 bridges."
+msgstr "IPv6 көпірлерін сұрау."
+
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the word the word "TYPE".
+#: bridgedb/strings.py:174
+msgid "Request a Pluggable Transport by TYPE."
+msgstr "TYPE бойынша біріктірілген тасымалды сұраңыз."
+
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "BridgeDB".
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "GnuPG".
+#: bridgedb/strings.py:177
+msgid "Get a copy of BridgeDB's public GnuPG key."
+msgstr "BridgeDB қоғамдық GnuPG кілтінің көшірмесін алыңыз."More information about the tor-commits mailing list