[tor-commits] [translation/tor-launcher-properties_completed] Update translations for tor-launcher-properties_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Feb 20 12:19:39 UTC 2019


commit da643cbf9e910da128de39ee265f70683c7fcf34
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Feb 20 12:19:36 2019 +0000

    Update translations for tor-launcher-properties_completed
---
 mk/torlauncher.properties | 24 ++++++++++++++++++++----
 1 file changed, 20 insertions(+), 4 deletions(-)

diff --git a/mk/torlauncher.properties b/mk/torlauncher.properties
index 8dfecbb99..58ea6f3de 100644
--- a/mk/torlauncher.properties
+++ b/mk/torlauncher.properties
@@ -52,15 +52,31 @@ torlauncher.forAssistance2=За помош, посетете %S
 
 torlauncher.copiedNLogMessages=Копирањето е завршено. %S Tor лог пораките се подготвени да бидат залепени во уредувач на текст или во порака за е-пошта.
 
-torlauncher.bootstrapStatus.conn_dir=Поврзување на реле директориум
-torlauncher.bootstrapStatus.handshake_dir=Воспоставување енкриптирано поврзување со директориумот
+torlauncher.bootstrapStatus.starting=Започнување
+torlauncher.bootstrapStatus.conn_pt=Поврзување со мост
+torlauncher.bootstrapStatus.conn_done_pt=Поврзан со мост
+torlauncher.bootstrapStatus.conn_proxy=Поврзување со прокси
+torlauncher.bootstrapStatus.conn_done_proxy=Поврзан со мост
+torlauncher.bootstrapStatus.conn=Поврзување со Tor реле
+torlauncher.bootstrapStatus.conn_done=Поврзан со Tor реле
+torlauncher.bootstrapStatus.handshake=Преговарање со Tor реле
+torlauncher.bootstrapStatus.handshake_done=Завршено преговарање со Tor реле
+torlauncher.bootstrapStatus.onehop_create=Воспоставување енкриптирано поврзување со директориумот
 torlauncher.bootstrapStatus.requesting_status=Добивање на мрежен статус
 torlauncher.bootstrapStatus.loading_status=Вчитување на мрежен статус
 torlauncher.bootstrapStatus.loading_keys=Вчитување на авторитетни сертификати
 torlauncher.bootstrapStatus.requesting_descriptors=Барање на информации за реле
 torlauncher.bootstrapStatus.loading_descriptors=Вчитување на информации за реле
-torlauncher.bootstrapStatus.conn_or=Поврзување на Tor мрежата
-torlauncher.bootstrapStatus.handshake_or=Воспоставување на Tor круг
+torlauncher.bootstrapStatus.enough_dirinfo=Завршено вчитувањето на информации за релето
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_pt=Градење кругови: Поврзување со мост
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done_pt=Градење кругови: Поврзан со мост
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_proxy=Градење кругови: Поврзување со прокси
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done_proxy=Градење кругови: Поврзан со прокси
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn=Градење кругови: Поврзување со Tor реле
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done=Градење кругови: Поврзан со Tor реле
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_handshake=Градење кругови: Преговарање со Tor реле
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_handshake_done=Градење кругови: Завршено преговарање со Tor реле
+torlauncher.bootstrapStatus.circuit_create=Градење кругови: Воспоставување на Tor круг
 torlauncher.bootstrapStatus.done=Поврзани сте на Tor мрежата!
 
 torlauncher.bootstrapWarning.done=завршеноMore information about the tor-commits mailing list