[tor-commits] [translation/tor-launcher-properties] Update translations for tor-launcher-properties

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Feb 20 11:49:45 UTC 2019


commit 1e7e05bc3100ea27d66dab45badc74225c592a08
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Feb 20 11:49:43 2019 +0000

    Update translations for tor-launcher-properties
---
 mk/torlauncher.properties | 18 +++++++++---------
 1 file changed, 9 insertions(+), 9 deletions(-)

diff --git a/mk/torlauncher.properties b/mk/torlauncher.properties
index 78ddb1cbc..8f351e5c6 100644
--- a/mk/torlauncher.properties
+++ b/mk/torlauncher.properties
@@ -52,15 +52,15 @@ torlauncher.forAssistance2=За помош, посетете %S
 
 torlauncher.copiedNLogMessages=Копирањето е завршено. %S Tor лог пораките се подготвени да бидат залепени во уредувач на текст или во порака за е-пошта.
 
-torlauncher.bootstrapStatus.starting=Starting
-torlauncher.bootstrapStatus.conn_pt=Connecting to bridge
-torlauncher.bootstrapStatus.conn_done_pt=Connected to bridge
-torlauncher.bootstrapStatus.conn_proxy=Connecting to proxy
-torlauncher.bootstrapStatus.conn_done_proxy=Connected to proxy
-torlauncher.bootstrapStatus.conn=Connecting to a Tor relay
-torlauncher.bootstrapStatus.conn_done=Connected to a Tor relay
-torlauncher.bootstrapStatus.handshake=Negotiating with a Tor relay
-torlauncher.bootstrapStatus.handshake_done=Finished negotiating with a Tor relay
+torlauncher.bootstrapStatus.starting=Започнување
+torlauncher.bootstrapStatus.conn_pt=Поврзување на мост
+torlauncher.bootstrapStatus.conn_done_pt=Поврзан на мост
+torlauncher.bootstrapStatus.conn_proxy=Поврзување на прокси
+torlauncher.bootstrapStatus.conn_done_proxy=Поврзан на мост
+torlauncher.bootstrapStatus.conn=Поврзување на Tor реле
+torlauncher.bootstrapStatus.conn_done=Поврзан на Tor реле
+torlauncher.bootstrapStatus.handshake=Преговарање со Tor реле
+torlauncher.bootstrapStatus.handshake_done=Завршено преговарање со Tor реле
 torlauncher.bootstrapStatus.onehop_create=Воспоставување енкриптирано поврзување со директориумот
 torlauncher.bootstrapStatus.requesting_status=Добивање на мрежен статус
 torlauncher.bootstrapStatus.loading_status=Вчитување на мрежен статусMore information about the tor-commits mailing list