[tor-commits] [translation/torbutton-browseronboardingproperties] Update translations for torbutton-browseronboardingproperties

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun Feb 17 09:19:28 UTC 2019


commit ca112036d3245356bae054b61a4f589a5dbce259
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun Feb 17 09:19:25 2019 +0000

    Update translations for torbutton-browseronboardingproperties
---
 kk/browserOnboarding.properties | 42 ++++++++++++++++++++---------------------
 1 file changed, 21 insertions(+), 21 deletions(-)

diff --git a/kk/browserOnboarding.properties b/kk/browserOnboarding.properties
index eaf3eb78d..73bd74c0c 100644
--- a/kk/browserOnboarding.properties
+++ b/kk/browserOnboarding.properties
@@ -19,36 +19,36 @@ onboarding.tour-tor-network.button=Display тізбегіне кеттік
 
 onboarding.tour-tor-circuit-display=Тізбекті көрсету
 onboarding.tour-tor-circuit-display.title=Жолды көресіз.
-onboarding.tour-tor-circuit-display.description=For each domain you visit, your traffic is relayed and encrypted in a circuit across three Tor relays around the world. No website knows where you are connecting from. You can request a new circuit by clicking ‘New Circuit for this Site’ on our Circuit Display.
-onboarding.tour-tor-circuit-display.button=See My Path
+onboarding.tour-tor-circuit-display.description=Сіз кірген әрбір домен үшін трафик релелік және әлемдегі үш Tor релесі бойынша тізбекте шифрланған. Сіз қай жерден қосылсаңыз да, ешбір сайт білмейді. Жаңа тізбекті біздің «Тізбек дисплейінде» осы торап үшін жаңа схеманы басу арқылы сұрауға болады.
+onboarding.tour-tor-circuit-display.button=Менің жолымды көру
 
 onboarding.tour-tor-security=Қауіпсіздік
-onboarding.tour-tor-security.title=Choose your experience.
-onboarding.tour-tor-security.description=We also provide you with additional settings for bumping up your browser security. Our Security Settings allow you to block elements that could be used to attack your computer. Click below to see what the different options do.
-onboarding.tour-tor-security.button=Review Settings
+onboarding.tour-tor-security.title=тәжірбиеңізді таңдаңыз
+onboarding.tour-tor-security.description=Сондай-ақ, браузер қауіпсіздігін арттыру үшін сізге қосымша параметрлерді ұсынамыз. Біздің Қауіпсіздік параметрлері компьютеріңізге шабуылдауға болатын элементтерді блоктауға мүмкіндік береді. Түрлі опциялардың не екенін көру үшін төмендегіні басыңыз.
+onboarding.tour-tor-security.button=Параметрлерді қарап шығыңыз
 
-onboarding.tour-tor-expect-differences=Experience Tips
-onboarding.tour-tor-expect-differences.title=Expect some differences.
-onboarding.tour-tor-expect-differences.description=With all the security and privacy features provided by Tor, your experience while browsing the internet may be a little different. Things may be a bit slower, and depending on your security level, some elements may not work or load. You may also be asked to prove you are a human and not a robot.
-onboarding.tour-tor-expect-differences.button=See FAQs
+onboarding.tour-tor-expect-differences=Тәжірбие туралы кеңестер
+onboarding.tour-tor-expect-differences.title=Кейбір айырмашылықтарды күтіңіз.
+onboarding.tour-tor-expect-differences.description=Tor ұсынған барлық қауіпсіздік және құпиялылық мүмкіндіктерімен Интернетті шолу кезінде тәжірибеңіз сәл өзгеше болуы мүмкін. Неғұрлым аз баяу болуы мүмкін және сіздің қауіпсіздік деңгейіңізге байланысты кейбір элементтер жұмыс істемеуі немесе жүктемеуі мүмкін. Сізден робот емес, адам екеніңізді сұрауы мүмкін.
+onboarding.tour-tor-expect-differences.button=Жиі қойылатын сұрақтарды қараңыз
 
-onboarding.tour-tor-onion-services=Onion Services
-onboarding.tour-tor-onion-services.title=Be extra protected.
-onboarding.tour-tor-onion-services.description=Onion services are sites that end with a .onion that provide extra protections to publishers and visitors, including added safeguards against censorship. Onion services allow anyone to provide content and services anonymously. Click below to visit the DuckDuckGo onion site.
-onboarding.tour-tor-onion-services.button=Visit an Onion
+onboarding.tour-tor-onion-services=Onion қызметі
+onboarding.tour-tor-onion-services.title=Қосымша қорғалуы керек.
+onboarding.tour-tor-onion-services.description=Onion қызметі - жариялаушылар мен келушілерге қосымша қорғауды қамтамасыз ететін, сонымен қатар цензураға қарсы қосымша кепілдіктер береді.Onion қызметі кез келген адамға мазмұнды және қызметтерді анонимді түрде қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. DuckDuckGo onion сайтына кіру үшін төменге басыңыз.
+onboarding.tour-tor-onion-services.button=Onion-ға кіру
 
 # Circuit Display onboarding.
 onboarding.tor-circuit-display.next=Келесі
 onboarding.tor-circuit-display.done=Дайын
-onboarding.tor-circuit-display.one-of-three=1 of 3
-onboarding.tor-circuit-display.two-of-three=2 of 3
-onboarding.tor-circuit-display.three-of-three=3 of 3
+onboarding.tor-circuit-display.one-of-three=1-ден 3-ке дейін
+onboarding.tor-circuit-display.two-of-three=2-ден 3-ке дейін
+onboarding.tor-circuit-display.three-of-three=3-тен 3-ке дейін
 
-onboarding.tor-circuit-display.intro.title=How do circuits work?
-onboarding.tor-circuit-display.intro.msg=Circuits are made up of randomly assigned relays, which are computers around the world configured to forward Tor traffic. Circuits allow you to browse privately and to connect to onion services.
+onboarding.tor-circuit-display.intro.title=Тізбек қалай жұмыс істейді?
+onboarding.tor-circuit-display.intro.msg=Схемалар кездейсоқ түрде тағайындалған релелерден тұрады, олар әлемдегі компьютерлер болып табылады. Схемаларды сізге жеке түрде қарауға және .onoin қызметтеріне қосылуыңызға мүмкіндік береді.
 
 onboarding.tor-circuit-display.diagram.title=Тізбекті көрсету
-onboarding.tor-circuit-display.diagram.msg=This diagram shows the relays that make up the circuit for this website. To prevent linking of activity across different sites, each website gets a different circuit.
+onboarding.tor-circuit-display.diagram.msg=Бұл диаграмма осы веб-сайт үшін тізбекті құрайтын релелерді көрсетеді. Әртүрлі сайттардағы әрекеттерді байланыстырудың алдын алу үшін, әр веб-сайт әртүрлі тізбекті алады.
 
-onboarding.tor-circuit-display.new-circuit.title=Do you need a new circuit?
-onboarding.tor-circuit-display.new-circuit.msg=If you are not able to connect to the website you’re trying to visit or it is not loading properly, then you can use this button to reload the site with a new circuit.
+onboarding.tor-circuit-display.new-circuit.title=Сізге жаңа тізбек қажетпе?
+onboarding.tor-circuit-display.new-circuit.msg=Егер сіз веб-сайтқа кіре алмасаңыз немесе ол дұрыс жүктелмесе, осы түймені сайтты жаңа тізімді қайта жүктеу үшін пайдалануға болады.More information about the tor-commits mailing list