[tor-commits] [translation/https_everywhere] Update translations for https_everywhere

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun Feb 17 06:45:49 UTC 2019


commit 0b4eabf5857419e6d4a862fa9da5742dce86f477
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun Feb 17 06:45:46 2019 +0000

    Update translations for https_everywhere
---
 kk/https-everywhere.dtd | 24 ++++++++++++------------
 1 file changed, 12 insertions(+), 12 deletions(-)

diff --git a/kk/https-everywhere.dtd b/kk/https-everywhere.dtd
index bf0660f6c..593a83b7f 100644
--- a/kk/https-everywhere.dtd
+++ b/kk/https-everywhere.dtd
@@ -20,22 +20,22 @@
 <!ENTITY https-everywhere.options.autoUpdateRulesets "Ережелерді автоматты түрде жаңарту">
 <!ENTITY https-everywhere.options.userRulesListed "HTTPS барлық жерде пайдаланушы ережелері">
 <!ENTITY https-everywhere.options.disabledUrlsListed "HTTPS-ты барлық сайттарда өшіру">
-<!ENTITY https-everywhere.options.updateChannelsWarning "Warning: Adding update channels can cause attackers to hijack your browser. Only edit this section if you know what you're doing!">
-<!ENTITY https-everywhere.options.addUpdateChannel "Add Update Channel">
-<!ENTITY https-everywhere.options.enterUpdateChannelName "Enter update channel name">
+<!ENTITY https-everywhere.options.updateChannelsWarning "Ескерту: Жаңарту арналарын қосу шабуылдаушыларға браузеріңізді ұрлата алады. Сіз бұл әрекетті не екенін білсеңіз ғана осы бөлімді өңдеңіз!">
+<!ENTITY https-everywhere.options.addUpdateChannel "Жаңарту Арнасын Қосу">
+<!ENTITY https-everywhere.options.enterUpdateChannelName "Жаңартылған арна атауын енгізіңіз">
 <!ENTITY https-everywhere.options.delete "Жою">
 <!ENTITY https-everywhere.options.update "Жаңарту">
-<!ENTITY https-everywhere.options.storedRulesetsVersion "Stored rulesets version: ">
-<!ENTITY https-everywhere.options.updatesLastChecked "Updates last checked: ">
-<!ENTITY https-everywhere.options.updatesLastCheckedNever "never">
+<!ENTITY https-everywhere.options.storedRulesetsVersion "Сақталған ереже нұсқасы:">
+<!ENTITY https-everywhere.options.updatesLastChecked "Соңғы тексерулер:">
+<!ENTITY https-everywhere.options.updatesLastCheckedNever "Ешқашан">
 
-<!ENTITY https-everywhere.prefs.export_settings "Export Settings">
-<!ENTITY https-everywhere.prefs.reset_defaults "Reset to Defaults">
-<!ENTITY https-everywhere.prefs.reset_defaults_message "This will reset each ruleset to its default state. Continue?">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.export_settings "Параметрлерді экспорттау">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.reset_defaults "Әдепкі параметрлерге қалпына келтіру">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.reset_defaults_message "Бұл әрбір ережені әдепкі күйіне қайтарады. Жалғастыру керек пе?">
 
-<!ENTITY https-everywhere.cancel.he_blocking_explainer "HTTPS Everywhere noticed you were navigating to a non-HTTPS page, and tried to send you to the HTTPS version instead. The HTTPS version is unavailable. Most likely this site does not support HTTPS, but it is also possible that an attacker is blocking the HTTPS version. If you wish to view the unencrypted version of this page, you can still do so by disabling the 'Encrypt All Sites Eligible' (EASE) option in your HTTPS Everywhere extension. Be aware that disabling this option could make your browser vulnerable to network-based downgrade attacks on websites you visit.">
-<!ENTITY https-everywhere.cancel.he_blocking_network "network-based downgrade attacks">
-<!ENTITY https-everywhere.cancel.open_page "Open insecure page">
+<!ENTITY https-everywhere.cancel.he_blocking_explainer "HTTPS Барлық жерде сіз HTTPS емес бетке шарлауды байқап, оның орнына HTTPS нұсқасына жіберуге тырыстық. HTTPS нұсқасы қол жетімді емес. Бұл сайт HTTPS-ды қолдамайды, бірақ шабуылдаушы HTTPS нұсқасын блоктайды. Егер осы беттің шифрланбаған нұсқасын көргіңіз келсе, HTTPS барлық кеңейтіміндегі 'Барлық сайттарды қолайлы шифрлау' (EASE) опциясын өшіру арқылы оны орындауға болады. Бұл параметрді өшіру браузеріңіз сіз кірген веб-сайттарға желіге негізделген төмендету шабуылдарына осал етуі мүмкін екенін ескереміз.">
+<!ENTITY https-everywhere.cancel.he_blocking_network "желіге негізделген төмендету шабуылдары">
+<!ENTITY https-everywhere.cancel.open_page "Қауіпсіз бетті ашыңыз">
 
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.stable_rules "Stable rules">
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.stable_rules_description "Force encrypted connections to these websites:">More information about the tor-commits mailing list