[tor-commits] [translation/tails-openpgp-applet] Update translations for tails-openpgp-applet

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Feb 16 18:46:55 UTC 2019


commit cf27fcbd1c2a13a76bf2b6dc9e69d7fbc100e933
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Feb 16 18:46:52 2019 +0000

    Update translations for tails-openpgp-applet
---
 kk/openpgp-applet.pot | 32 ++++++++++++++++----------------
 1 file changed, 16 insertions(+), 16 deletions(-)

diff --git a/kk/openpgp-applet.pot b/kk/openpgp-applet.pot
index befe6d469..972ecc076 100644
--- a/kk/openpgp-applet.pot
+++ b/kk/openpgp-applet.pot
@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: tails at boum.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2017-08-05 15:07-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-02-16 18:16+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-02-16 18:46+0000\n"
 "Last-Translator: Dinmuhamed Esengeldi <esengeldi0202 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Kazakh (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/kk/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -112,7 +112,7 @@ msgstr "Алушыларды жасыру"
 msgid ""
 "Hide the user IDs of all recipients of an encrypted message. Otherwise "
 "anyone that sees the encrypted message can see who the recipients are."
-msgstr "Шифрланған хабардың барлық алушыларының пайдаланушы ID жасырыңыз. Әйтпесе, шифрланған хабарламаны көретін кез келген адам алушылардың кім екенін көре алады."
+msgstr "Шифрланған хабардың барлық алушыларының пайдаланушы ID-ін жасырыңыз. Әйтпесе, шифрланған хабарламаны көретін кез келген адам алушылардың кім екенін көре алады."
 
 #: bin/openpgp-applet:545
 msgid "Sign message as:"
@@ -120,54 +120,54 @@ msgstr ""
 
 #: bin/openpgp-applet:549
 msgid "Choose keys"
-msgstr ""
+msgstr "Кілтті таңдау"
 
 #: bin/openpgp-applet:589
 msgid "Do you trust these keys?"
-msgstr ""
+msgstr "Сіз осы кілтке сенесіз бе?"
 
 #: bin/openpgp-applet:592
 msgid "The following selected key is not fully trusted:"
 msgid_plural "The following selected keys are not fully trusted:"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "Келесі таңдалған кілт толығымен сенімді емес:"
+msgstr[1] "Төмендегі таңдалған кілттерге толық сенім артуға болмайды:"
 
 #: bin/openpgp-applet:610
 msgid "Do you trust this key enough to use it anyway?"
 msgid_plural "Do you trust these keys enough to use them anyway?"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "Сізге бұл кілтті бәрібір пайдалануға бола ма?"
+msgstr[1] "Сізге бұл кілттерді бәрібір пайдалануға бола ма?"
 
 #: bin/openpgp-applet:623
 msgid "No keys selected"
-msgstr ""
+msgstr "Кілттер таңдалмады"
 
 #: bin/openpgp-applet:625
 msgid ""
 "You must select a private key to sign the message, or some public keys to "
 "encrypt the message, or both."
-msgstr ""
+msgstr "Хабарға қол қоюға арналған жеке кілтін немесе хабарды шифрлау үшін немесе екеуін де бірдей жария кілттерді таңдау керек."
 
 #: bin/openpgp-applet:653
 msgid "No keys available"
-msgstr ""
+msgstr "Кілттер қол жетімді емес"
 
 #: bin/openpgp-applet:655
 msgid ""
 "You need a private key to sign messages or a public key to encrypt messages."
-msgstr ""
+msgstr "Хабарларды шифрлау үшін ашық хаттарды немесе жалпыға қол жетімді кілтті қажет етеді."
 
 #: bin/openpgp-applet:783
 msgid "GnuPG error"
-msgstr ""
+msgstr "GnuPG қаттелігі"
 
 #: bin/openpgp-applet:804
 msgid "Therefore the operation cannot be performed."
-msgstr ""
+msgstr "Сондықтан операцияны орындау мүмкін емес."
 
 #: bin/openpgp-applet:854
 msgid "GnuPG results"
-msgstr ""
+msgstr "GnuPG нәтижесі"
 
 #: bin/openpgp-applet:860
 msgid "Output of GnuPG:"
@@ -175,4 +175,4 @@ msgstr ""
 
 #: bin/openpgp-applet:885
 msgid "Other messages provided by GnuPG:"
-msgstr ""
+msgstr "GnuPG ұсынған басқа хабарлар:"More information about the tor-commits mailing list