[tor-commits] [translation/support-portal] Update translations for support-portal

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Feb 16 14:20:14 UTC 2019


commit cb63dfa3115f72e026ff31054cd4a005d42754a9
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Feb 16 14:20:11 2019 +0000

    Update translations for support-portal
---
 contents+ka.po | 6 +++---
 1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/contents+ka.po b/contents+ka.po
index e781538b9..f617e1d03 100644
--- a/contents+ka.po
+++ b/contents+ka.po
@@ -3397,7 +3397,7 @@ msgid ""
 "FAQ</a></mark>."
 msgstr ""
 "გთხოვთ, იხილოთ <mark><a href=\"https://noscript.net/faq\">NoScript-ის "
-"ხ.დ.კ.</a></mark>."
+"ხ.დ.კ</a></mark>."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/problem-with-https-everywhere/
 #: (content/tbb/tbb-26/contents+en.lrquestion.title)
@@ -3411,7 +3411,7 @@ msgid ""
 "everywhere/faq\">HTTPS Everywhere FAQ</a></mark>."
 msgstr ""
 "გთხოვთ, იხილოთ <mark><a href=\"https://www.eff.org/https-"
-"everywhere/faq\">HTTPS Everywhere-ის ხ.დ.კ.</a></mark>."
+"everywhere/faq\">HTTPS Everywhere-ის ხ.დ.კ</a></mark>."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/updating-tor-browser/
 #: (content/tbb/tbb-27/contents+en.lrquestion.title)
@@ -4219,7 +4219,7 @@ msgid ""
 "browser."
 msgstr ""
 "სამწუხაროდ, არაა რამე მხარდაჭერილი გზა, Tor-ბრაუზერის ნაგულისხმევად "
-"დაყენება."
+"დასაყენებლად."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/website-blocking-access-over-tor/
 #: (content/tbb/tbb-7/contents+en.lrquestion.title)More information about the tor-commits mailing list