[tor-commits] [translation/bridgedb_completed] Update translations for bridgedb_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun Feb 4 18:15:13 UTC 2018


commit fdfb85fd5bcb7cd027b423b9cf0e71bc87bf15ea
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun Feb 4 18:15:11 2018 +0000

    Update translations for bridgedb_completed
---
 hy/LC_MESSAGES/bridgedb.po | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/hy/LC_MESSAGES/bridgedb.po b/hy/LC_MESSAGES/bridgedb.po
index 7223a5ec4..8a534ce47 100644
--- a/hy/LC_MESSAGES/bridgedb.po
+++ b/hy/LC_MESSAGES/bridgedb.po
@@ -11,7 +11,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: 'https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket?component=BridgeDB&keywords=bridgedb-reported,msgid&cc=isis,sysrqb&owner=isis'\n"
 "POT-Creation-Date: 2015-07-25 03:40+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-02-04 17:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-02-04 18:11+0000\n"
 "Last-Translator: Sergei <serjsafarian at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Armenian (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/hy/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -234,7 +234,7 @@ msgid ""
 "Some bridges with IPv6 addresses are also available, though some Pluggable\n"
 "Transports aren't IPv6 compatible.\n"
 "\n"
-msgstr "Որոշ IPv6 հասցեներով bridge-ներ նույնպես հասանելի են, չնայած, որ որոշ Pluggable\nTransport-ներ IPv6-համատեղելի չեն:\n"
+msgstr "Որոշ կամուրջներ աշխատում են IPv6-հասցեների հետ, բայց մեծավ մասամբ տվյալների փոխանցումը IPv6-հասցեներով չի աշխատում։\n\n"
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "BridgeDB".
 #. TRANSLATORS: The phrase "plain-ol'-vanilla" means "plain, boring,More information about the tor-commits mailing list