[tor-commits] [translation/tor-browser-manual_completed] Update translations for tor-browser-manual_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Feb 1 20:20:39 UTC 2018


commit ce884dea8a10c6f2dbae91848979a4af21f5bbaf
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Thu Feb 1 20:20:37 2018 +0000

  Update translations for tor-browser-manual_completed
---
 sv/sv.po | 1818 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 1818 insertions(+)

diff --git a/sv/sv.po b/sv/sv.po
new file mode 100644
index 000000000..1b0d391b4
--- /dev/null
+++ b/sv/sv.po
@@ -0,0 +1,1818 @@
+# Translators:
+# cryptohead <cryptohead at gmail.com>, 2016
+# Alexandra <alexandra_fischer90 at hotmail.com>, 2016
+# WinterFairy <winterfairy at riseup.net>, 2016
+# Jonatan Nyberg, 2016
+# Daniel Sjöberg <sjbrg at protonmail.com>, 2016
+# Yoga Andersson <yoga.andersson at gmail.com>, 2016
+# Nikolai Stenfors <nikolai.stenfors at bahnhof.se>, 2016
+# Jacob Andersson <jacob.c.andersson at protonmail.com>, 2016
+# Bo Serrander <bserrander at gmail.com>, 2017
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-12-06 16:36-0600\n"
+"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
+"Last-Translator: Bo Serrander <bserrander at gmail.com>, 2017\n"
+"Language-Team: Swedish (https://www.transifex.com/otf/teams/1519/sv/)\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: sv\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+
+#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
+msgctxt "_"
+msgid "translator-credits"
+msgstr "Lista med översättare"
+
+#: about-tor-browser.page:7
+msgid "Learn what Tor Browser can do to protect your privacy and anonymity"
+msgstr ""
+"Ta reda på vad Tor-webbläsaren kan göra för att skydda din integritet och "
+"anonymitet"
+
+#: about-tor-browser.page:10
+msgid "About Tor Browser"
+msgstr "Om Tor-webbläsare"
+
+#: about-tor-browser.page:12
+msgid ""
+"Tor Browser uses the Tor network to protect your privacy and anonymity. "
+"Using the Tor network has two main properties:"
+msgstr ""
+"Tor webbläsare använder Tor nätverket för att skydda din integritet och din "
+"anonymitet. Tor nätverk har två huvudsakliga egenskaper:"
+
+#: about-tor-browser.page:18
+msgid ""
+"Your internet service provider, and anyone watching your connection locally,"
+" will not be able to track your internet activity, including the names and "
+"addresses of the websites you visit."
+msgstr ""
+"Din Internetleverantör, och alla som bevakar på din anslutning lokalt, "
+"kommer inte att kunna spåra din Internet-aktivitet, inklusive namn och "
+"adresser till de webbplatser du besöker."
+
+#: about-tor-browser.page:25
+msgid ""
+"The operators of the websites and services that you use, and anyone watching"
+" them, will see a connection coming from the Tor network instead of your "
+"real Internet (IP) address, and will not know who you are unless you "
+"explicitly identify yourself."
+msgstr ""
+"Operatörerna av de webbplatser och tjänster som du använder, och alla som "
+"bevakar dem, kommer att se en förbindelse som kommer från Tor-nätverket "
+"istället för din riktiga Internet (IP) adress, och kommer inte att veta vem "
+"du är om du inte uttryckligen identifiera dig."
+
+#: about-tor-browser.page:34
+msgid ""
+"In addition, Tor Browser is designed to prevent websites from "
+"“fingerprinting” or identifying you based on your browser configuration."
+msgstr ""
+"Dessutom är Tor Browser utformad för att förhindra webbplatser från "
+"\"fingeravtryck\" eller identifiera dig baserat på din "
+"webbläsarkonfiguration."
+
+#: about-tor-browser.page:39
+msgid ""
+"By default, Tor Browser does not keep any browsing history. Cookies are only"
+" valid for a single session (until Tor Browser is exited or a <link xref"
+"=\"managing-identities#new-identity\">New Identity</link> is requested)."
+msgstr ""
+"Som standard behåller Tor Browser inte någon webbhistorik . Cookies är "
+"endast giltig för en enda session (tills Tor Browser avslutas eller en <link"
+" xref=\"managing-identities#new-identity\">Ny identitet </link> begärs)."
+
+#: about-tor-browser.page:50
+msgid "How Tor works"
+msgstr "Hur Tor fungerar"
+
+#: about-tor-browser.page:52
+msgid ""
+"Tor is a network of virtual tunnels that allows you to improve your privacy "
+"and security on the Internet. Tor works by sending your traffic through "
+"three random servers (also known as <em>relays</em>) in the Tor network. The"
+" last relay in the circuit (the “exit relay”) then sends the traffic out "
+"onto the public Internet."
+msgstr ""
+"Tor är ett nätverk av virtuella tunnlar som tillåter dig att förbättra din "
+"integritet och säkerhet på Internet. Tor fungerar genom att skicka din "
+"trafik genom tre slump servrar (även känd som <em>reläer</em>) i Tor-"
+"nätverket. Den sista relän i kretsen (\"exit relä\") skickar sedan trafiken "
+"ut på det publika Internet."
+
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: about-tor-browser.page:59
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/how-tor-works.png' "
+"md5='6fe4151a88b7a518466f0582e40ccc8c'"
+msgstr ""
+"extern ref='media/how-tor-works.png' md5='6fe4151a88b7a518466f0582e40ccc8c'"
+
+#: about-tor-browser.page:60
+msgid ""
+"The image above illustrates a user browsing to different websites over Tor. "
+"The green middle computers represent relays in the Tor network, while the "
+"three keys represent the layers of encryption between the user and each "
+"relay."
+msgstr ""
+"Bilden ovan visar en användare som surfar till olika webbplatser över Tor. "
+"De gröna mellan datorerna representerar reläer i Tor-nätverket, medan de tre"
+" knapparna representerar lagren av kryptering mellan användaren och varje "
+"relä."
+
+#: bridges.page:6
+msgid "Learn what bridges are and how to get them"
+msgstr "Lär dig vad bryggor är och hur man får tillgång till dem"
+
+#: bridges.page:10
+msgid "Bridges"
+msgstr "Broar"
+
+#: bridges.page:12
+msgid ""
+"Most <link xref=\"transports\">Pluggable Transports</link>, such as obfs3 "
+"and obfs4, rely on the use of “bridge” relays. Like ordinary Tor relays, "
+"bridges are run by volunteers; unlike ordinary relays, however, they are not"
+" listed publicly, so an adversary cannot identify them easily. Using bridges"
+" in combination with pluggable transports helps to disguise the fact that "
+"you are using Tor."
+msgstr ""
+"Flesta <link xref = \"transports\">Pluggbara transporter</link>, som obfs3 "
+"och obfs4, är beroende av användningen av \"bro\"-reläer. Som vanliga Tor-"
+"reläer körs broar av volontärer. Till skillnad från vanliga reläer är de "
+"inte listade offentligt, så en motståndare kan inte identifiera dem enkelt. "
+"Användning av broar i kombination med pluggbara transporter hjälper till att"
+" dölja det faktum att du använder Tor."
+
+#: bridges.page:21
+msgid ""
+"Other pluggable transports, like meek, use different anti-censorship "
+"techniques that do not rely on bridges. You do not need to obtain bridge "
+"addresses in order to use these transports."
+msgstr ""
+"Andra pluggbara transporter, som meek, använder olika anticensurtekniker som"
+" inte bygger på broar. Du behöver inte få broadresser för att kunna använda "
+"dessa transporter."
+
+#: bridges.page:28
+msgid "Getting bridge addresses"
+msgstr "Skaffar bryggadresser"
+
+#: bridges.page:29
+msgid ""
+"Because bridge addresses are not public, you will need to request them "
+"yourself. You have two options:"
+msgstr ""
+"Eftersom bryggadresser inte är offentliga, måste du begära dem själv. Du har"
+" två alternativ:"
+
+#: bridges.page:36
+msgid ""
+"Visit <link "
+"href=\"https://bridges.torproject.org/\">https://bridges.torproject.org/</link>"
+" and follow the instructions, or"
+msgstr ""
+"Besök <link "
+"href=\"https://bridges.torproject.org/\">https://bridges.torproject.org/</link>"
+" och följ instruktionerna, eller"
+
+#: bridges.page:42
+msgid ""
+"Email bridges at torproject.org from a Gmail, Yahoo, or Riseup email address, "
+"or"
+msgstr ""
+"Maila bridges at torproject.org från en Gmail, Yahoo eller RiseUp e-postadress "
+"eller"
+
+#: bridges.page:51
+msgid "Entering bridge addresses"
+msgstr "Skriver in broadresser"
+
+#: bridges.page:52
+msgid ""
+"Once you have obtained some bridge addresses, you will need to enter them "
+"into Tor Launcher."
+msgstr "När du har fått några broadresser, måste du ange dem i Tor Launcher."
+
+#: bridges.page:57
+msgid ""
+"Choose “yes” when asked if your Internet Service Provider blocks connections"
+" to the Tor network. Select “Use custom bridges” and enter each bridge "
+"address on a separate line."
+msgstr ""
+"Välj \"ja\" på frågan om din Internet-tjänsteleverantören blockerar "
+"anslutningar till Tor-nätverket. Välj \"Använd egna bryggor\" och ange en "
+"bryggadress per rad."
+
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: bridges.page:63
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/tor-launcher-custom-bridges_en-US.png' "
+"md5='93365c2aa3fb4d627497e83f28a39b7e'"
+msgstr ""
+"extern ref='media/tor-launcher-custom-bridges_en-US.png' "
+"md5='93365c2aa3fb4d627497e83f28a39b7e'"
+
+#: bridges.page:65
+msgid ""
+"Click “Connect”. Using bridges may slow down the connection compared to "
+"using ordinary Tor relays. If the connection fails, the bridges you received"
+" may be down. Please use one of the above methods to obtain more bridge "
+"addresses, and try again."
+msgstr ""
+"Klicka på \"Anslut\". Det kan gå långsammare när du använder bryggor "
+"jämntemot vanliga Tor-reläer. Om anslutningen misslyckas kan broadressen du "
+"fick vara nere. Använd en av metoderna ovan för att få fler broadresser och "
+"försök igen."
+
+#: circumvention.page:6
+msgid "What to do if the Tor network is blocked"
+msgstr "Vad du ska göra ifall Tor nätverket är blockerat"
+
+#: circumvention.page:10
+msgid "Circumvention"
+msgstr "Kringgående"
+
+#: circumvention.page:12
+msgid ""
+"Direct access to the Tor network may sometimes be blocked by your Internet "
+"Service Provider or by a government. Tor Browser includes some circumvention"
+" tools for getting around these blocks. These tools are called “pluggable "
+"transports”. See the <link xref=\"transports\">Pluggable Transports</link> "
+"page for more information on the types of transport that are currently "
+"available."
+msgstr ""
+"Direktåtkomst till Tor-nätverket kan ibland blockeras av din "
+"Internetleverantör eller av en regering. Tor Browser innehåller några "
+"kringgående verktyg för att komma runt dessa blockeringar. Dessa verktyg "
+"kallas \"pluggbara transporter\". Se sidan <link "
+"xref=\"transports\">Pluggbara transporter</link> för mer information om "
+"vilka transporttyper som för närvarande finns tillgängliga."
+
+#: circumvention.page:22
+msgid "Using pluggable transports"
+msgstr "Använder pluggbara transporter"
+
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: circumvention.page:26 first-time.page:35
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/circumvention/configure.png' "
+"md5='519d888303eadfe4cb03f178aedd90f5'"
+msgstr ""
+"extern ref='media/circumvention/configure.png' "
+"md5='519d888303eadfe4cb03f178aedd90f5'"
+
+#: circumvention.page:28
+msgid ""
+"To use pluggable transports, click \"Configure\" in the Tor Launcher window "
+"that appears when you first run Tor Browser."
+msgstr ""
+"För att använda pluggbara transporter, klicka på \"Konfigurera\" i Tor "
+"Launcher-fönstret som visas när du först kör Tor Browser."
+
+#: circumvention.page:33
+msgid ""
+"You can also configure pluggable transports while Tor Browser is running, by"
+" clicking on the green onion near your address bar and selecting “Tor "
+"Network Settings”."
+msgstr ""
+"Du kan också konfigurera pluggbara transporter medan Tor Browser körs, genom"
+" att klicka på den gröna löken i närheten av adressfältet och välja \"Tor "
+"nätverk inställningar\"."
+
+#: circumvention.page:41
+msgid ""
+"Select “yes” when asked if your Internet Service Provider blocks connections"
+" to the Tor network."
+msgstr ""
+"Välj \"ja\" på frågan om din Internet-tjänsteleverantören blockerar "
+"anslutningar till Tor-nätverket."
+
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: circumvention.page:49
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/circumvention/bridges.png' "
+"md5='910cdd5e45860b81a1ad4739c589a195'"
+msgstr ""
+"extern ref='media/circumvention/bridges.png' "
+"md5='910cdd5e45860b81a1ad4739c589a195'"
+
+#: circumvention.page:51
+msgid ""
+"Select “Connect with provided bridges”. Tor Browser currently has six "
+"pluggable transport options to choose from."
+msgstr ""
+"Välj \"Anslut med tillhandahållna broar\". Tor Browser har för närvarande "
+"sex pluggbara transport alternativ att välja mellan."
+
+#: circumvention.page:60
+msgid "Which transport should I use?"
+msgstr "Vilka transporter ska jag använda?"
+
+#: circumvention.page:61
+msgid ""
+"Each of the transports listed in Tor Launcher’s menu works in a different "
+"way (for more details, see the <link xref=\"transports\">Pluggable "
+"Transports</link> page), and their effectiveness depends on your individual "
+"circumstances."
+msgstr ""
+"Var och en av de transporter som anges i Tor Launcher-menyn fungerar på ett "
+"annat sätt (för mer information, se <link xref=\"transports\">Pluggbara "
+"transporter</link>-sidan) och deras effektivitet beror på dina individuella "
+"omständigheter."
+
+#: circumvention.page:67
+msgid ""
+"If you are trying to circumvent a blocked connection for the first time, you"
+" should try the different transports: obfs3, obfs4, ScrambleSuit, fte, meek-"
+"azure, meek-amazon."
+msgstr ""
+"Om du försöker att kringgå en blockerad anslutning för första gången, bör du"
+" prova olika transporter: obfs3, obfs4, ScrambleSuit, fte, meed-azure, meek-"
+"amazon."
+
+#: circumvention.page:72
+msgid ""
+"If you try all of these options, and none of them gets you online, you will "
+"need to enter bridge addresses manually. Read the <link "
+"xref=\"bridges\">Bridges</link> section to learn what bridges are and how to"
+" obtain them."
+msgstr ""
+"Om du försöker alla dessa alternativ, och ingen av dem får dig på nätet, "
+"måste du ange broadresser manuellt. Läs avsnittet <link "
+"xref=\"bridges\">Broar</link> för att lära dig vilka broar som finns och hur"
+" man hämtar dem."
+
+#: downloading.page:7
+msgid "How to download Tor Browser"
+msgstr "Hur du laddar ner Tor"
+
+#: downloading.page:10
+msgid "Downloading"
+msgstr "Hämtar"
+
+#: downloading.page:12
+msgid ""
+"The safest and simplest way to download Tor Browser is from the official Tor"
+" Project website at https://www.torproject.org. Your connection to the site "
+"will be secured using <link xref=\"secure-connections\">HTTPS</link>, which "
+"makes it much harder for somebody to tamper with."
+msgstr ""
+"Det säkraste och enklaste sättet att ladda ner Tor Browser är från den "
+"officiella Tor Project-webbplatsen på https://www.torproject.org. Din "
+"anslutning till webbplatsen kommer att säkras med hjälp av <link xref"
+"=\"secure-connections\">HTTPS</link>, vilket gör det mycket svårare för "
+"någon att manipulera med."
+
+#: downloading.page:19
+msgid ""
+"However, there may be times when you cannot access the Tor Project website: "
+"for example, it could be blocked on your network. If this happens, you can "
+"use one of the alternative download methods listed below."
+msgstr ""
+"Det kan dock finnas tillfällen då du inte kan komma åt Tor Project-"
+"webbplatsen. Det kan till exempel vara blockerat på ditt nätverk. Om det "
+"händer kan du använda en av de alternativa hämtningsmetoderna nedan."
+
+#: downloading.page:27
+msgid "GetTor"
+msgstr "GetTor"
+
+#: downloading.page:28
+msgid ""
+"GetTor is a service that automatically responds to messages with links to "
+"the latest version of Tor Browser, hosted at a variety of locations, such as"
+" Dropbox, Google Drive and Github.."
+msgstr ""
+"GetTor är en tjänst som automatiskt svarar på meddelanden med länkar till "
+"den senaste versionen av Tor Browser, som finns på flera olika platser, till"
+" exempel Dropbox, Google Drive och Github."
+
+#: downloading.page:34
+msgid "To use GetTor via email:"
+msgstr "För att använda GetTor via e-post:"
+
+#: downloading.page:39
+msgid ""
+"Send an email to gettor at torproject.org, and in the body of the message "
+"simply write “windows”, “osx”, or “linux”, (without quotation marks) "
+"depending on your operating system."
+msgstr ""
+"Skicka ett e-post till gettor at torproject.org med något av följande i "
+"meddelandetexten \"winows\", \"osx\" eller \"linux\" (ta inte med "
+"citattecken) beroende på ditt val av operativsystem."
+
+#: downloading.page:46
+msgid ""
+"GetTor will respond with an email containing links from which you can "
+"download the Tor Browser package, the cryptographic signature (needed for "
+"verifying the download), the fingerprint of the key used to make the "
+"signature, and the package’s checksum. You may be offered a choice of "
+"“32-bit” or “64-bit” software: this depends on the model of the computer you"
+" are using."
+msgstr ""
+"GetTor svarar med ett e-postmeddelande med länkar från vilka du kan hämta "
+"Tor Browser-paketet, kryptografiska signaturen (behövs för att verifiera "
+"hämtningen), fingeravtryck av den nyckel som används för att göra signaturen"
+" och paketets kontrollsumma. Du kan erbjudas ett val av \"32-bitars\" eller "
+"\"64-bitars\" programvara: detta beror på vilken modell av datorn du "
+"använder."
+
+#: downloading.page:57
+msgid "To use GetTor via Twitter:"
+msgstr "För att använda GetTor via Twitter:"
+
+#: downloading.page:62
+msgid ""
+"To get links for downloading Tor Browser in English for OS X, send a Direct "
+"Message to @get_tor with the words \"osx en\" in it (you don't need to "
+"follow the account)."
+msgstr ""
+"För att få länkar för att hämta Tor Browser på engelska för OS X, skicka ett"
+" direktmeddelande till @get_tor med orden \"osx en\" i det (du behöver inte "
+"följa kontot)."
+
+#: downloading.page:70
+msgid "To use GetTor via Jabber/XMPP (Tor Messenger, Jitsi, CoyIM):"
+msgstr "För att använda GetTor via Jabber/XMPP (Tor Messenger, Jitsi, CoyIM):"
+
+#: downloading.page:75
+msgid ""
+"To get links for downloading Tor Browser in Chinese for Linux, send a "
+"message to gettor at torproject.org with the words \"linux zh\" in it."
+msgstr ""
+"För att få länkar för att hämta Tor Browser på kinesiska för Linux, skicka "
+"ett meddelande till gettor at torproject.org med orden \"linux zh\" i det."
+
+#: downloading.page:84
+msgid "Satori"
+msgstr "Satori"
+
+#: downloading.page:85
+msgid ""
+"Satori is an add-on for the Chrome or Chromium browsers that allows you to "
+"download several security and privacy programs from different sources."
+msgstr ""
+"Satori är ett tillägg för Chrome eller Chromium webbläsarna som låter dig "
+"hämta flera säkerhets- och sekretessprogram från olika källor."
+
+#: downloading.page:90
+msgid "To download Tor Browser using Satori:"
+msgstr "Ladda ner Tor med Satori:"
+
+#: downloading.page:95
+msgid "Install Satori from the Chrome App Store."
+msgstr "Installera Satori med Chrome App Store."
+
+#: downloading.page:100
+msgid "Select Satori from your browser’s Apps menu."
+msgstr "Välj Satori från din webbläsares Appar-meny."
+
+#: downloading.page:105
+msgid ""
+"When Satori opens, click on your preferred language. A menu will open "
+"listing the available downloads for that language. Find the entry for Tor "
+"Browser under the name of your operating system. Select either “A” or “B” "
+"after the name of the program — each one represents a different source from "
+"which to get the software. Your download will then begin."
+msgstr ""
+"När Satori öppnas klickar du på ditt önskade språk. Kommer en meny öppnas "
+"med listan över tillgängliga hämtningar för det språket. Hitta posten för "
+"Tor Browser under namnet på ditt operativsystem. Välj antingen \"A\" eller "
+"\"B\" efter programmets namn - var och en representerar en annan källa för "
+"att hämta mjukvaran. Din nedladdning startar sedan."
+
+#: downloading.page:115
+msgid ""
+"Wait for your download to finish, then find the “Generate Hash” section in "
+"Satori’s menu and click “Select Files”."
+msgstr ""
+"Vänta på att din hämtning är klar och hitta sedan avsnittet \"Generera "
+"Hash\" i Satori-menyn och klicka på \"Välj filer\"."
+
+#: downloading.page:121
+msgid ""
+"Select the downloaded Tor Browser file. Satori will display the checksum of "
+"the file, which you should compare with the software’s original checksum: "
+"you can find this by clicking the word “checksum” after the link you clicked"
+" on to start the download. If the checksums match, your download was "
+"successful, and you can <link xref=\"first-time\">begin using Tor "
+"Browser</link>. If they do not match, you may need to try downloading again,"
+" or from a different source."
+msgstr ""
+"Välj den hämtade Tor Browser-filen. Satori kommer att visa kontrollsumma för"
+" filen, som du bör jämföra med programmets ursprungliga kontrollsumma: du "
+"kan hitta det genom att klicka på ordet \"checksum\" efter länken du "
+"klickade på för att starta hämtningen. Om kontrollsummorna matchar var din "
+"hämtning framgångsrik, och du kan <link xref=\"first-time\">börja använda "
+"Tor Browser</link>. Om de inte matchar kan du behöva försöka hämta igen, "
+"eller från en annan källa."
+
+#: first-time.page:7
+msgid "Learn how to use Tor Browser for the first time"
+msgstr "Lär dig använda Tor för första gången"
+
+#: first-time.page:10
+msgid "Running Tor Browser for the first time"
+msgstr "Att använda Tor för första gången"
+
+#: first-time.page:12
+msgid ""
+"When you run Tor Browser for the first time, you will see the Tor Network "
+"Settings window. This offers you the option to connect directly to the Tor "
+"network, or to configure Tor Browser for your connection."
+msgstr ""
+"När du kör Tor Browser för första gången ser du fönstret Tor Network "
+"Settings. Detta ger dig möjlighet att ansluta direkt till Tor-nätverket "
+"eller konfigurera Tor Browser för din anslutning."
+
+#: first-time.page:19
+msgid "Connect"
+msgstr "Anslut"
+
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: first-time.page:21 troubleshooting.page:18
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/first-time/connect.png' "
+"md5='9d07068f751a3bfd274365a4ba8d90ca'"
+msgstr ""
+"external ref='media/first-time/connect.png' "
+"md5='9d07068f751a3bfd274365a4ba8d90ca'"
+
+#: first-time.page:23
+msgid ""
+"In most cases, choosing \"Connect\" will allow you to connect to the Tor "
+"network without any further configuration. Once clicked, a status bar will "
+"appear, showing Tor’s connection progress. If you are on a relatively fast "
+"connection, but this bar seems to get stuck at a certain point, see the "
+"<link xref=\"troubleshooting\">Troubleshooting</link> page for help solving "
+"the problem."
+msgstr ""
+"I de flesta fall kan du välja \"Anslut\" så att du kan ansluta till Tor-"
+"nätverket utan ytterligare konfiguration. Efter att du klickat visas ett "
+"statusfält som visar Tors anslutningsframsteg. Om du har en relativt snabb "
+"anslutning, men den här fältet fastnar vid en viss punkt, se sidan <link "
+"xref=\"troubleshooting\">Felsökning</link> för att lösa problemet."
+
+#: first-time.page:33
+msgid "Configure"
+msgstr "Konfigurera"
+
+#: first-time.page:37
+msgid ""
+"If you know that your connection is censored, or uses a proxy, you should "
+"select this option. Tor Browser will take you through a series of "
+"configuration options."
+msgstr ""
+"Om du vet att din anslutning är censurerad eller använder en proxy, ska du "
+"välja det här alternativet. Tor Browser tar dig igenom en rad "
+"konfigurationsalternativ."
+
+#: first-time.page:44
+msgid ""
+"The first screen asks if access to the Tor network is blocked or censored on"
+" your connection. If you do not believe this is the case, select “No”. If "
+"you know your connection is censored, or you have tried and failed to "
+"connect to the Tor network and no other solutions have worked, select “Yes”."
+" You will then be taken to the <link "
+"xref=\"circumvention\">Circumvention</link> screen to configure a pluggable "
+"transport."
+msgstr ""
+"Den första skärmen frågar om åtkomst till Tor-nätverket är blockerat eller "
+"censurerat på din anslutning. Om du inte tror detta är fallet, välj \"Nej\"."
+" Om du vet att din anslutning är censurerad, eller om du har försökt och "
+"misslyckats med att ansluta till Tor-nätverket och inga andra lösningar har "
+"fungerat, välj \"Ja\". Du kommer då att tas till skärmen <link "
+"xref=\"circumvention\">Kringgående</link> för att konfigurera en pluggbar "
+"transport."
+
+#: first-time.page:55
+msgid ""
+"The next screen asks if your connection uses a proxy. In most cases, this is"
+" not necessary. You will usually know if you need to answer “Yes”, as the "
+"same settings will be used for other browsers on your system. If possible, "
+"ask your network administrator for guidance. If your connection does not use"
+" a proxy, click “Continue”."
+msgstr ""
+"Nästa skärm frågar om din anslutning använder en proxy. I de flesta fall är "
+"det inte nödvändigt. Du vet vanligen om du behöver svara \"Ja\", eftersom "
+"samma inställningar kommer att användas för andra webbläsare på ditt system."
+" Om möjligt, fråga din nätverksadministratör för vägledning. Om din "
+"anslutning inte använder en proxy, klicka på \"Fortsätt\"."
+
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: first-time.page:63
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/first-time/proxy_question.png' "
+"md5='30853b3e86cfd386bbc32e5b8b45a378'"
+msgstr ""
+"external ref='media/first-time/proxy_question.png' "
+"md5='30853b3e86cfd386bbc32e5b8b45a378'"
+
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: first-time.page:66
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/first-time/proxy.png' "
+"md5='13f21a351cd0aa1cf11aada690f3dc90'"
+msgstr ""
+"external ref='media/first-time/proxy.png' "
+"md5='13f21a351cd0aa1cf11aada690f3dc90'"
+
+#: index.page:6
+msgid "Tor Browser User Manual"
+msgstr "Tor Browser bruksanvisning"
+
+#: known-issues.page:6
+msgid "A list of known issues."
+msgstr "En lista över kända problem"
+
+#: known-issues.page:10
+msgid "Known Issues"
+msgstr "Kända problem"
+
+#: known-issues.page:14
+msgid ""
+"Tor needs your system clock (and your time zone) set to the correct time."
+msgstr ""
+"Tor kräver att din systemklocka (och din tidszon) är inställd på rätt tid."
+
+#: known-issues.page:19
+msgid ""
+"The following firewall software have been known to interfere with Tor and "
+"may need to be temporarily disabled:"
+msgstr ""
+"Följande brandväggsprogram har varit känd för att störa Tor och kan behöva "
+"inaktiveras tillfälligt:"
+
+#: known-issues.page:23
+msgid "Webroot SecureAnywhere"
+msgstr "Webroot SecureAnywhere"
+
+#: known-issues.page:26
+msgid "Kaspersky Internet Security 2012"
+msgstr "Kaspersky Internet Security 2012"
+
+#: known-issues.page:29
+msgid "Sophos Antivirus for Mac"
+msgstr "Sophos Antivirus for Mac"
+
+#: known-issues.page:32
+msgid "Microsoft Security Essentials"
+msgstr "Microsoft säkerhetsväsentligheter"
+
+#: known-issues.page:37
+msgid ""
+"Videos that require Adobe Flash are unavailable. Flash is disabled for "
+"security reasons."
+msgstr ""
+"Videoklipp som kräver Adobe Flash är inte tillgängliga. Flash är inaktiverad"
+" av säkerhetsskäl."
+
+#: known-issues.page:43
+msgid "Tor can not use a bridge if a proxy is set."
+msgstr "Tor kan inte använda en bro om en proxy är inställd."
+
+#: known-issues.page:48
+msgid ""
+"The Tor Browser package is dated January 1, 2000 00:00:00 UTC. This is to "
+"ensure that each software build is exactly reproducible."
+msgstr ""
+"Tor Browser paketet är daterad 1 jan 2000 00:00:00 UTC. Detta för att "
+"säkerställa att varje byggd mjukvara är exakt reproducerbar."
+
+#: known-issues.page:54
+msgid ""
+"To run Tor Browser on Ubuntu, users need to execute a shell script. Open "
+"\"Files\" (Unity's explorer), open Preferences → Behavior Tab → Set \"Run "
+"executable text files when they are opened\" to \"Ask every time\", then "
+"click OK."
+msgstr ""
+"För att köra Tor Browser på Ubuntu måste användarna exekvera ett skalskript."
+" Öppna \"Filer\" (Unity explorer), öppna Inställningar → Beteendeflik → Ange"
+" \"Kör körbara textfiler när de öppnas\" till \"Fråga varje gång\" och "
+"klicka sedan på OK."
+
+#: known-issues.page:62
+msgid ""
+"Tor Browser can also be started from the command line by running the "
+"following command from inside the Tor Browser directory:"
+msgstr ""
+"Tor Browser kan också startas från kommandoraden genom att köra följande "
+"kommando från inuti Tor Browser-katalogen:"
+
+#: known-issues.page:66
+#, no-wrap
+msgid ""
+"\n"
+"  ./start-tor-browser.desktop\n"
+"  "
+msgstr ""
+"\n"
+"  ./start-tor-browser.desktop\n"
+"  "
+
+#: managing-identities.page:6
+msgid "Learn how to control personally-identifying information in Tor Browser"
+msgstr ""
+"Lär dig hur du kontrollerar personligt identifierande information i Tor "
+"Browser"
+
+#: managing-identities.page:10
+msgid "Managing identities"
+msgstr "Hantera identiteter"
+
+#: managing-identities.page:12
+msgid ""
+"When you connect to a website, it is not only the operators of that website "
+"who can record information about your visit. Most websites now use numerous "
+"third-party services, including social networking “Like” buttons, analytics "
+"trackers, and advertising beacons, all of which can link your activity "
+"across different sites."
+msgstr ""
+"När du ansluter till en webbplats är det inte bara operatörerna på den "
+"webbplatsen som kan spela in information om ditt besök. De flesta "
+"webbplatser använder nu många tredjepartstjänster, bland annat "
+"\"Gilla\"-knappar för sociala nätverk, analytikerspårare och reklamfiler, "
+"som alla kan länka din aktivitet på olika webbplatser."
+
+#: managing-identities.page:20
+msgid ""
+"Using the Tor network stops observers from being able to discover your exact"
+" location and IP address, but even without this information they might be "
+"able to link different areas of your activity together. For this reason, Tor"
+" Browser includes some additional features that help you control what "
+"information can be tied to your identity."
+msgstr ""
+"Med hjälp av Tor-nätverket hindras observatörer från att kunna upptäcka din "
+"exakta plats och IP-adress, men även utan denna information kan de "
+"eventuellt länka olika delar av din verksamhet tillsammans. Av denna "
+"anledning innehåller Tor Browser några ytterligare funktioner som hjälper "
+"dig att styra vilken information som kan kopplas till din identitet."
+
+#: managing-identities.page:29
+msgid "The URL bar"
+msgstr "Adressfältet"
+
+#: managing-identities.page:30
+msgid ""
+"Tor Browser centers your web experience around your relationship with the "
+"website in the URL bar. Even if you connect to two different sites that use "
+"the same third-party tracking service, Tor Browser will force the content to"
+" be served over two different Tor circuits, so the tracker will not know "
+"that both connections originate from your browser."
+msgstr ""
+"Tor Browser centrerar din webbupplevelse kring ditt förhållande till "
+"webbplatsen i webbläsarfältet. Även om du ansluter till två olika "
+"webbplatser som använder samma tredjeparts spårningstjänst, kommer Tor "
+"Browser att tvinga innehållet som ska serveras över två olika Tor-kretsar, "
+"så spåraren vet inte att båda anslutningarna kommer från din webbläsare."
+
+#: managing-identities.page:38
+msgid ""
+"On the other hand, all connections to a single website address will be made "
+"over the same Tor circuit, meaning you can browse different pages of a "
+"single website in separate tabs or windows, without any loss of "
+"functionality."
+msgstr ""
+"Å andra sidan kommer alla anslutningar till en enda webbplatsadress att "
+"göras över samma Tor-krets, vilket innebär att du kan bläddra i olika sidor "
+"på en enda webbplats i separata flikar eller fönster, utan att det går någon"
+" förlust av funktionaliteten."
+
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: managing-identities.page:46
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/managing-identities/circuit_full.png' "
+"md5='bd46d22de952fee42643be46d3f95928'"
+msgstr ""
+"external ref='media/managing-identities/circuit_full.png' "
+"md5='bd46d22de952fee42643be46d3f95928'"
+
+#: managing-identities.page:48
+msgid ""
+"You can see a diagram of the circuit that Tor Browser is using for the "
+"current tab in the onion menu."
+msgstr ""
+"Du kan se ett diagram över den krets som Tor Browser använder för den "
+"aktuella fliken i onionmenyn."
+
+#: managing-identities.page:55
+msgid "Logging in over Tor"
+msgstr "Logga in över Tor"
+
+#: managing-identities.page:56
+msgid ""
+"Although Tor Browser is designed to enable total user anonymity on the web, "
+"there may be situations in which it makes sense to use Tor with websites "
+"that require usernames, passwords, or other identifying information."
+msgstr ""
+"Även om Tor Browser är utformad för att möjliggöra total användaranonymitet "
+"på webben kan det finnas situationer där det är vettigt att använda Tor med "
+"webbplatser som kräver användarnamn, lösenord eller annan identifierande "
+"information."
+
+#: managing-identities.page:62
+msgid ""
+"If you log into a website using a regular browser, you also reveal your IP "
+"address and geographical location in the process. The same is often true "
+"when you send an email. Logging into your social networking or email "
+"accounts using Tor Browser allows you to choose exactly which information "
+"you reveal to the websites you browse. Logging in using Tor Browser is also "
+"useful if the website you are trying to reach is censored on your network."
+msgstr ""
+"Om du loggar in på en webbplats med en vanlig webbläsare avslöjar du också "
+"din IP-adress och geografiska plats i processen. Detsamma är ofta sant när "
+"du skickar ett mail. Genom att logga in på dina sociala nätverk eller "
+"e-postkonton med hjälp av Tor Browser kan du välja exakt vilken information "
+"du avslöjar för de webbplatser du surfar på. Att logga in med Tor Browser är"
+" också användbart om webbplatsen du försöker nå är censurerad på ditt "
+"nätverk."
+
+#: managing-identities.page:72
+msgid ""
+"When you log in to a website over Tor, there are several points you should "
+"bear in mind:"
+msgstr ""
+"När du loggar in på en webbplats över Tor finns det flera punkter du bör "
+"tänka på: "
+
+#: managing-identities.page:79
+msgid ""
+"See the <link xref=\"secure-connections\">Secure Connections</link> page for"
+" important information on how to secure your connection when logging in."
+msgstr ""
+"Se <link xref=\"secure-connections\">Säkra anslutningar</link>-sidan för "
+"viktig information om hur du säkrar din anslutning när du loggar in."
+
+#: managing-identities.page:87
+msgid ""
+"Tor Browser often makes your connection appear as though it is coming from "
+"an entirely different part of the world. Some websites, such as banks or "
+"email providers, might interpret this as a sign that your account has been "
+"hacked or compromised, and lock you out. The only way to resolve this is by "
+"following the site’s recommended procedure for account recovery, or "
+"contacting the operators and explaining the situation."
+msgstr ""
+"Tor Browser gör att din anslutning ofta visas som om den kommer från en helt"
+" annan del av världen. Vissa webbplatser, till exempel banker eller "
+"e-postleverantörer, kan tolka detta som ett tecken på att ditt konto har "
+"hackats eller kompromissad och låser ut dig. Det enda sättet att lösa det "
+"här är att följa webbplatsens rekommenderade procedur för kontoåterställning"
+" eller kontakta operatörerna och förklara situationen."
+
+#: managing-identities.page:101
+msgid "Changing identities and circuits"
+msgstr "Ändra identiteter och kretsar"
+
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: managing-identities.page:103
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/managing-identities/new_identity.png' "
+"md5='15b01e35fa83185d94b57bf0ccf09d76'"
+msgstr ""
+"external ref='media/managing-identities/new_identity.png' "
+"md5='15b01e35fa83185d94b57bf0ccf09d76'"
+
+#: managing-identities.page:105
+msgid ""
+"Tor Browser features “New Identity” and “New Tor Circuit for this Site” "
+"options, located in the Torbutton menu."
+msgstr ""
+"Tor Browser har alternativet \"Ny identitet\" och \"Ny Tor krets för denna "
+"sida\", som finns i Torbutton-menyn."
+
+#: managing-identities.page:111
+msgid "New Identity"
+msgstr "Ny identitet"
+
+#: managing-identities.page:112
+msgid ""
+"This option is useful if you want to prevent your subsequent browser "
+"activity from being linkable to what you were doing before. Selecting it "
+"will close all your open tabs and windows, clear all private information "
+"such as cookies and browsing history, and use new Tor circuits for all "
+"connections. Tor Browser will warn you that all activity and downloads will "
+"be stopped, so take this into account before clicking “New Identity”."
+msgstr ""
+"Denna inställningen är användbar ifall du vill förebygga din föregående "
+"aktivitet ska vara länkbar med vad du har gjort innan. Vid val av denna "
+"inställningen kommer att stänga alla öppna flikar, fönster, all privat data "
+"som cookies och webbläsar historik kommer att tas bort, och nya Tor kretsar "
+"kommer användas för alla uppkopplingar. Tor webläsaren kommer att varna dig "
+"att all aktivitet och nedladdningar kommer att stoppas, tänk på detta innan "
+"du klicka \"Ny identitet\"."
+
+#: managing-identities.page:123
+msgid "New Tor Circuit for this Site"
+msgstr "Ny Tor-krets för den här webbplatsen"
+
+#: managing-identities.page:124
+msgid ""
+"This option is useful if the <link xref=\"about-tor-browser#how-tor-"
+"works\">exit relay</link> you are using is unable to connect to the website "
+"you require, or is not loading it properly. Selecting it will cause the "
+"currently-active tab or window to be reloaded over a new Tor circuit. Other "
+"open tabs and windows from the same website will use the new circuit as well"
+" once they are reloaded. This option does not clear any private information "
+"or unlink your activity, nor does it affect your current connections to "
+"other websites."
+msgstr ""
+"Det här alternativet är användbart om <link xref=\"about-tor-browser#how-"
+"tor-works\">utgångsrelän</link> du använder inte kan ansluta till "
+"webbplatsen du begär, eller den laddas inte ordentligt. Om du väljer det "
+"kommer den aktuella aktiva fliken eller fönstret att laddas om över en ny "
+"Tor-krets. Andra öppna flikar och fönster från samma webbplats kommer även "
+"att använda den nya kretsen när de laddas om. Det här alternativet rensar "
+"inte någon privat information eller kopplar bort din aktivitet, och det "
+"påverkar inte dina aktuella anslutningar till andra webbplatser."
+
+#: onionsites.page:6
+msgid "Services that are only accessible using Tor"
+msgstr "Tjänster som endast nås via Tor"
+
+#: onionsites.page:10
+msgid "Onion Services"
+msgstr "Onion tjänster"
+
+#: onionsites.page:11
+msgid ""
+"Onion services (formerly known as “hidden services”) are services (like "
+"websites) that are only accessible through the Tor network."
+msgstr ""
+"Onion tjänster (innan känt som \"gömda tjänster) är tjänster (t.ex "
+"webbplatser) som endast är synliga via Tor nätverket"
+
+#: onionsites.page:16
+msgid ""
+"Onion services offer several advantages over ordinary services on the non-"
+"private web:"
+msgstr ""
+"Onion tjänster har fler fördelar över vanliga tjänster för den icke privata "
+"webben."
+
+#: onionsites.page:23
+msgid ""
+"An onion services’s location and IP address are hidden, making it difficult "
+"for adversaries to censor it or identify its operators."
+msgstr ""
+"En Onions användares plats och IP adress är gömd, vilket gör det svårt för "
+"motståndare att censurera den eller identifiera användaren."
+
+#: onionsites.page:29
+msgid ""
+"All traffic between Tor users and onion services is end-to-end encrypted, so"
+" you do not need to worry about <link xref=\"secure-connections\">connecting"
+" over HTTPS</link>."
+msgstr ""
+"All trafik mellan Tor användaren och Onions tjänster är end-to-end "
+"krypterat, så du behöver inte oroa dig över <link xref=\"secure-"
+"connections\"> förbinder över HTTPS </link>."
+
+#: onionsites.page:36
+msgid ""
+"The address of an onion service is automatically generated, so the operators"
+" do not need to purchase a domain name; the .onion URL also helps Tor ensure"
+" that it is connecting to the right location and that the connection is not "
+"being tampered with."
+msgstr ""
+"Adressen för en Onion tjänst genereras automatisk, användaren behöver inte "
+"köpa ett domän namn; .onion URL som hjälper Tor säkerställa att förbindelsen"
+" är till rätt plats och att anslutningen inte blir manipuleras."
+
+#: onionsites.page:46
+msgid "How to access an onion service"
+msgstr "Hur du kan komma åt en onion tjänst"
+
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: onionsites.page:48
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/onionsites/onion_url.png' "
+"md5='f97f7fe10f07c3959c4430934974bbaa'"
+msgstr ""
+"external ref='media/onionsites/onion_url.png' "
+"md5='f97f7fe10f07c3959c4430934974bbaa'"
+
+#: onionsites.page:50
+msgid ""
+"Just like any other website, you will need to know the address of an onion "
+"service in order to connect to it. An onion address is a string of sixteen "
+"mostly random letters and numbers, followed by “.onion”."
+msgstr ""
+"Precis som vilken annan webbplats behöver du veta adressen till en onion "
+"tjänst för att kunna ansluta dig till den. En Onion adress är en sträng med "
+"sexton slumpmässigt valda bokstäver och nummer följt av .onion."
+
+#: onionsites.page:58 troubleshooting.page:10
+msgid "Troubleshooting"
+msgstr "Felsökning"
+
+#: onionsites.page:59
+msgid ""
+"If you cannot reach the onion service you require, make sure that you have "
+"entered the 16-character onion address correctly: even a small mistake will "
+"stop Tor Browser from being able to reach the site."
+msgstr ""
+"Ifall du inte kan nå Onion tjänsten du vill, dubbel kolla att de 16 tecken i"
+" onion adressen stämmer. Även ett lite misstag kan stoppa Tor webbläsaren "
+"från att kunna nå sidan."
+
+#: onionsites.page:64
+msgid ""
+"If you are still unable to connect to the onion service, please try again "
+"later. There may be a temporary connection issue, or the site operators may "
+"have allowed it to go offline without warning."
+msgstr ""
+"Om du fortfarande inte kan ansluta till Onion tjänsten, var god att försök "
+"senare. Det kan finnas tillfälliga anslutnings problem, eller har en sid "
+"operatör låtit den gå offline utan att ge en förvarning. "
+
+#: onionsites.page:69
+msgid ""
+"You can also ensure that you're able to access other onion services by "
+"connecting to <link href=\"http://3g2upl4pq6kufc4m.onion/\">DuckDuckGo's "
+"Onion Service</link>"
+msgstr ""
+"Du kan också se till att du har tillgång till andra onion-tjänster genom att"
+" ansluta till <link href=\"http://3g2upl4pq6kufc4m.onion/\">DuckDuckGo's "
+"Onion Service</link>"
+
+#: plugins.page:6
+msgid "How Tor Browser handles add-ons, plugins and JavaScript"
+msgstr "Hur Tor Browser hanterar add-ons, pluginsoch JavaScript"
+
+#: plugins.page:10
+msgid "Plugins, add-ons and JavaScript"
+msgstr "Plugins, add-ons och JavaScript"
+
+#: plugins.page:13
+msgid "Flash Player"
+msgstr "Flash Player"
+
+#: plugins.page:14
+msgid ""
+"Video websites, such as Vimeo make use of the Flash Player plugin to display"
+" video content. Unfortunately, this software operates independently of Tor "
+"Browser and cannot easily be made to obey Tor Browser’s proxy settings. It "
+"can therefore reveal your real location and IP address to the website "
+"operators, or to an outside observer. For this reason, Flash is disabled by "
+"default in Tor Browser, and enabling it is not recommended."
+msgstr ""
+"Video webbplatser, som Vimeo, använder sig av Flash Player för att kunna "
+"spela upp video innehållet. Tyvärr verkar detta programmet utanför Tor "
+"webbläsaren och det går inte att få det att lätt uppnå Tor webbläsarens "
+"proxy inställningar. Flash player kan därför visa din riktiga position och "
+"IP-adress till webbplatsens operatör eller andra observatörer. På grund av "
+"detta är Flash avstängt från början i Tor webbläsaren, men det går att slå "
+"på den fast det rekomenderas inte."
+
+#: plugins.page:23
+msgid ""
+"Some video websites (such as YouTube) offer alternative video delivery "
+"methods that do not use Flash. These methods may be compatible with Tor "
+"Browser."
+msgstr ""
+"En del video webbplatser (som Youtube) erbjuder andra alternativ för att "
+"kunna spela upp video innehållet som inte använder sig av Flash. Dessa "
+"alternativen kan vara kompatibla med Tor webbläsaren."
+
+#: plugins.page:31
+msgid "JavaScript"
+msgstr "JavaScript"
+
+#: plugins.page:32
+msgid ""
+"JavaScript is a programming language that websites use to offer interactive "
+"elements such as video, animation, audio, and status timelines. "
+"Unfortunately, JavaScript can also enable attacks on the security of the "
+"browser, which might lead to deanonymization."
+msgstr ""
+"JavaScript är ett programerings språk som används av webbplatser för att "
+"skapa interaktiva delar som video, animationer, ljud och status tidslinjer. "
+"Javascrupt kan tyvärr också göra det möjligt för attacker på webbläsarens "
+"säkerhet, vilket kan leda till att du inte är anonym längre. "
+
+#: plugins.page:39
+msgid ""
+"Tor Browser includes an add-on called NoScript, accessed through the “S” "
+"icon at the top-left of the window, which allows you to control the "
+"JavaScript that runs on individual web pages, or to block it entirely."
+msgstr ""
+"Tor webbläsaren inkluderar ett plug-in som heter NoScript, tillgängligt via "
+"\"S\" ikonen högst upp i fönstrets vänstra hörnan, vilket gör det möjligt "
+"för dig att kontrollera den JavaScript som körs på inviduella webbplatser "
+"eller att blocker allt helt. "
+
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: plugins.page:45
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/plugins/noscript_menu.png' "
+"md5='df9e684b76a3c2e2bdcb879a19c20471'"
+msgstr ""
+"external ref='media/plugins/noscript_menu.png' "
+"md5='df9e684b76a3c2e2bdcb879a19c20471'"
+
+#: plugins.page:47
+msgid ""
+"Users who require a high degree of security in their web browsing should set"
+" Tor Browser’s <link xref=\"security-slider\">Security Slider</link> to "
+"“Medium-High” (which disables JavaScript for non-HTTPS websites) or “High” "
+"(which does so for all websites). However, disabling JavaScript will prevent"
+" many websites from displaying correctly, so Tor Browser’s default setting "
+"is to allow all websites to run scripts."
+msgstr ""
+"Användare som behöver en hög grad av säkerhet i sin webbläsning bör ställa "
+"in Tor Browsers <link xref=\"security-slider\">Säkerhetsreglage</link> till "
+"\"Medel-Hög\" (som inaktiverar JavaScript för webbplatser utan HTTPS) eller "
+"\"Hög\" (vilket gör det för alla webbplatser). Om du inaktiverar JavaScript "
+"kommer det dock att hindra att många webbplatser visas korrekt, så Tor "
+"Browsers standardinställning tillåter alla webbplatser att köra skript."
+
+#: plugins.page:58
+msgid "Browser Add-ons"
+msgstr "Add-ons till webläsaren"
+
+#: plugins.page:59
+msgid ""
+"Tor Browser is based on Firefox, and any browser add-ons or themes that are "
+"compatible with Firefox can also be installed in Tor Browser."
+msgstr ""
+"Tor Browser är baserad på Firefox, och alla webbläsartillägg eller teman som"
+" är kompatibla med Firefox kan också installeras i Tor Browser."
+
+#: plugins.page:64
+msgid ""
+"However, the only add-ons that have been tested for use with Tor Browser are"
+" those included by default. Installing any other browser add-ons may break "
+"functionality in Tor Browser or cause more serious problems that affect your"
+" privacy and security. It is strongly discouraged to install additional add-"
+"ons, and the Tor Project will not offer support for these configurations."
+msgstr ""
+"Men de enda tillägg som har testats för användning med Tor Browser är de som"
+" ingår som standard. Installera andra tilläggsprogram för webbläsare kan "
+"bryta funktionen i Tor Browser eller orsaka allvarligare problem som "
+"påverkar din integritet och säkerhet. Det är starkt avskräckt att installera"
+" ytterligare tillägg, och Tor Project erbjuder inte stöd för dessa "
+"konfigurationer."
+
+#: secure-connections.page:8
+msgid "Learn how to protect your data using Tor Browser and HTTPS"
+msgstr "Lär hur du skyddar din data med hjälp av Tor Browser och HTTPS"
+
+#: secure-connections.page:12
+msgid "Secure Connections"
+msgstr "Säkra anslutningar"
+
+#: secure-connections.page:14
+msgid ""
+"If personal information such as a login password travels unencrypted over "
+"the Internet, it can very easily be intercepted by an eavesdropper. If you "
+"are logging into any website, you should make sure that the site offers "
+"HTTPS encryption, which protects against this kind of eavesdropping. You can"
+" verify this in the URL bar: if your connection is encrypted, the address "
+"will begin with “https://”, rather than “http://”."
+msgstr ""
+"Om personuppgifter, t.ex. ett inloggningslösenord, körs okrypterat via "
+"Internet, kan det mycket enkelt avlyssas av en tjuvlyssnare. Om du loggar in"
+" på någon webbplats bör du se till att webbplatsen erbjuder HTTPS-"
+"kryptering, vilket skyddar mot denna typ av avlyssning. Du kan verifiera "
+"detta i adressfältet: Om din anslutning är krypterad börjar adressen med "
+"\"https://\", snarare än \"http://\"."
+
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: secure-connections.page:24
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/secure-connections/https.png' "
+"md5='364bcbde7a649b0cea9ae178007c1a50'"
+msgstr ""
+"external ref='media/secure-connections/https.png' "
+"md5='364bcbde7a649b0cea9ae178007c1a50'"
+
+#: secure-connections.page:26
+msgid ""
+"The following visualization shows what information is visible to "
+"eavesdroppers with and without Tor Browser and HTTPS encryption:"
+msgstr ""
+"Följande visualisering visar vilken information som är synlig för "
+"tjuvlyssnare med och utan Tor Browser och HTTPS-kryptering:"
+
+#: secure-connections.page:35
+msgid ""
+"Click the “Tor” button to see what data is visible to observers when you're "
+"using Tor. The button will turn green to indicate that Tor is on."
+msgstr ""
+"Klicka på \"Tor\"-knappen för att se vilka data som är synliga för "
+"observatörer när du använder Tor. Knappen blir grön för att indikera att Tor"
+" är på."
+
+#: secure-connections.page:42
+msgid ""
+"Click the “HTTPS” button to see what data is visible to observers when "
+"you're using HTTPS. The button will turn green to indicate that HTTPS is on."
+msgstr ""
+"Klicka på knappen \"HTTPS\" för att se vilken data som är synlig för "
+"observatörer när du använder HTTPS. Knappen blir grön för att indikera att "
+"HTTPS är på."
+
+#: secure-connections.page:49
+msgid ""
+"When both buttons are green, you see the data that is visible to observers "
+"when you are using both tools."
+msgstr ""
+"När båda knapparna är gröna, ser du de data som är synliga för observatörer "
+"när du använder båda verktygen."
+
+#: secure-connections.page:55
+msgid ""
+"When both buttons are grey, you see the data that is visible to observers "
+"when you don't use either tool."
+msgstr ""
+"När båda knapparna är grå, ser du de data som är synliga för observatörer "
+"när du inte använder något av dessa verktyg."
+
+#: secure-connections.page:62
+msgid "Potentially visible data"
+msgstr "Potentiellt synliga data"
+
+#: secure-connections.page:70
+msgid "The site being visited."
+msgstr "Webbplatsen som besöks."
+
+#: secure-connections.page:81
+msgid "Username and password used for authentication."
+msgstr "Användarnamn och lösenord som används för autentisering"
+
+#: secure-connections.page:92
+msgid "Data being transmitted."
+msgstr "Data överförs"
+
+#: secure-connections.page:103
+msgid ""
+"Network location of the computer used to visit the website (the public IP "
+"address)."
+msgstr ""
+"Nätverksplats på datorn som används för att besöka webbplatsen (den publika "
+"IP-adress)."
+
+#: secure-connections.page:115
+msgid "Whether or not Tor is being used."
+msgstr "Om Tor används eller ej"
+
+#: security-slider.page:6
+msgid "Configuring Tor Browser for security and usability"
+msgstr "Konfigurera Tor Browser för säkerhet och användbarhet"
+
+#: security-slider.page:10
+msgid "Security Slider"
+msgstr "Säkerhetsreglage"
+
+#: security-slider.page:11
+msgid ""
+"Tor Browser includes a “Security Slider” that lets you increase your "
+"security by disabling certain web features that can be used to attack your "
+"security and anonymity. Increasing Tor Browser’s security level will stop "
+"some web pages from functioning properly, so you should weigh your security "
+"needs against the degree of usability you require."
+msgstr ""
+"Tor Browser innehåller en \"Säkerhetsreglage\" som låter dig öka säkerheten "
+"genom att inaktivera vissa webbfunktioner som kan användas för att attackera"
+" din säkerhet och anonymitet. Ökande av Tor Browserens säkerhetsnivå hindrar"
+" vissa webbplatser från att fungera korrekt, så du borde väga dina "
+"säkerhetsbehov mot den grad av användbarhet du behöver."
+
+#: security-slider.page:21
+msgid "Accessing the Security Slider"
+msgstr "Åtkomst till säkerhetsreglaget"
+
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: security-slider.page:23
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/security-slider/slider.png' "
+"md5='3c469cd3ed9f60ebb6bbbc63daa90082'"
+msgstr ""
+"external ref='media/security-slider/slider.png' "
+"md5='3c469cd3ed9f60ebb6bbbc63daa90082'"
+
+#: security-slider.page:25
+msgid ""
+"The Security Slider is located in Torbutton’s “Privacy and Security "
+"Settings” menu."
+msgstr ""
+"Säkerhetsreglaget finns i Torbuttons \"Sekretess och "
+"säkerhetsinställningar\"-meny."
+
+#: security-slider.page:32
+msgid "Security Levels"
+msgstr "Säkerhetsnivåer"
+
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: security-slider.page:34
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/security-slider/slider_window.png' "
+"md5='c733bdccd1731ed1a772777b25bae7a1'"
+msgstr ""
+"external ref='media/security-slider/slider_window.png' "
+"md5='c733bdccd1731ed1a772777b25bae7a1'"
+
+#: security-slider.page:36
+msgid ""
+"Increasing the level of the Security Slider will disable or partially "
+"disable certain browser features to protect against possible attacks."
+msgstr ""
+"Om du höjer nivån på säkerhetsreglaget kommer du att inaktivera eller delvis"
+" inaktivera vissa webbläsarfunktioner för att skydda mot eventuella "
+"attacker."
+
+#: security-slider.page:42
+msgid "High"
+msgstr "Hög"
+
+#: security-slider.page:43
+msgid ""
+"At this level, HTML5 video and audio media become click-to-play via "
+"NoScript; all JavaScript performance optimizations are disabled; some "
+"mathematical equations may not display properly; some font rendering "
+"features are disabled; some types of image are disabled; Javascript is "
+"disabled by default on all sites; most video and audio formats are disabled;"
+" and some fonts and icons may not display correctly."
+msgstr ""
+"På den här nivån blir HTML5-video och ljudmedia klicka-för-att-spela via "
+"NoScript; alla JavaScript-prestandaoptimeringar är inaktiverade; vissa "
+"matematiska ekvationer kanske inte visas korrekt; vissa typsnittsfunktioner "
+"är inaktiverade; vissa typer av bilder är inaktiverade; Javascript är "
+"inaktiverat som standard på alla webbplatser; De flesta video- och "
+"ljudformat är inaktiverade; och vissa typsnitt och ikoner kanske inte visas "
+"korrekt."
+
+#: security-slider.page:53
+msgid "Medium-High"
+msgstr "Medium-hög"
+
+#: security-slider.page:54
+msgid ""
+"At this level, HTML5 video and audio media become click-to-play via "
+"NoScript; all JavaScript performance optimizations are disabled; some "
+"mathematical equations may not display properly; some font rendering "
+"features are disabled; some types of image are disabled; and JavaScript is "
+"disabled by default on all non-<link xref=\"secure-"
+"connections\">HTTPS</link> sites."
+msgstr ""
+"På den här nivån blir HTML5-video och ljudmedia klicka-för-att-spela via "
+"NoScript; alla JavaScript-prestandaoptimeringar är inaktiverade; vissa "
+"matematiska ekvationer kanske inte visas korrekt; vissa typsnittsfunktioner "
+"är inaktiverade; vissa typer av bilder är inaktiverade; Javascript är "
+"inaktiverat som standard på alla webbplatser; De flesta video- och "
+"ljudformat är inaktiverade; och vissa typsnitt och ikoner kanske inte visas "
+"korrekt på alla <link xref=\"secure-connections\">HTTPS</link>-sidor."
+
+#: security-slider.page:64
+msgid "Medium-Low"
+msgstr "Medium-låg"
+
+#: security-slider.page:65
+msgid ""
+"At this level, HTML5 video and audio media become click-to-play via "
+"NoScript; some <link xref=\"plugins\">JavaScript</link> performance "
+"optimizations are disabled, causing some websites to run more slowly; and "
+"some mathematical equations may not display properly."
+msgstr ""
+"På den här nivån blir HTML5-video och ljudmedia klicka-för-att-spela via "
+"NoScript; vissa <link xref=\"plugins\">JavaScript</link> "
+"prestandaoptimeringar är inaktiverade, vilket gör att vissa webbplatser körs"
+" långsammare; och vissa matematiska ekvationer kanske inte visas korrekt."
+
+#: security-slider.page:73
+msgid "Low"
+msgstr "Låg"
+
+#: security-slider.page:74
+msgid ""
+"At this level, all browser features are enabled. This is the most usable "
+"option."
+msgstr ""
+"På den här säkerhetsnivån är webbläsarens alla funktioner aktiverade. Detta "
+"är det mest användbara alternativet. "
+
+#: transports.page:6 transports.page:20
+msgid "Types of pluggable transport"
+msgstr "Typer av pluggbara transporter"
+
+#: transports.page:10
+msgid "Pluggable Transports"
+msgstr "Pluggbara transporter"
+
+#: transports.page:12
+msgid ""
+"Pluggable transports are tools that Tor can use to disguise the traffic it "
+"sends out. This can be useful in situations where an Internet Service "
+"Provider or other authority is actively blocking connections to the Tor "
+"network."
+msgstr ""
+"Pluggbara transporter är verktyg som Tor kan använda för att dölja den "
+"trafik som den skickar ut. Detta kan vara användbart i situationer där en "
+"Internetleverantör eller annan myndighet aktivt blockerar anslutningar till "
+"Tor-nätverket."
+
+#: transports.page:21
+msgid ""
+"Currently there are six pluggable transports available, but more are being "
+"developed."
+msgstr ""
+"För närvarande finns sex pluggbara transporter tillgängliga, men fler "
+"utvecklas."
+
+#: transports.page:28
+msgid "obfs3"
+msgstr "obfs3"
+
+#: transports.page:33
+msgid ""
+"obfs3 makes Tor traffic look random, so that it does not look like Tor or "
+"any other protocol. obfs3 bridges will work in most places."
+msgstr ""
+"obfs3 gör att Tor-trafiken ser slumpmässig ut, så att den inte ser ut som "
+"Tor eller något annat protokoll. obfs3-broar kommer att fungera på de flesta"
+" platser."
+
+#: transports.page:42
+msgid "obfs4"
+msgstr "obfs4"
+
+#: transports.page:47
+msgid ""
+"obfs4 makes Tor traffic look random like obfs3, and also prevents censors "
+"from finding bridges by Internet scanning. obfs4 bridges are less likely to "
+"be blocked than obfs3 bridges."
+msgstr ""
+"obfs4 gör att Tor-trafiken ser slumpmässigt ut som obfs3, och hindrar också "
+"censorer från att hitta broar via Internet-skanning. obfs4-bryggor är mindre"
+" benägna att blockeras än obfs3-broar."
+
+#: transports.page:56
+msgid "Scramblesuit"
+msgstr "Scramblesuit"
+
+#: transports.page:61
+msgid "ScrambleSuit is similar to obfs4 but has a different set of bridges."
+msgstr "ScrambleSuit liknar obfs4 men har en annan uppsättning av bryggor."
+
+#: transports.page:69
+msgid "FTE"
+msgstr "FTE"
+
+#: transports.page:74
+msgid ""
+"FTE (format-transforming encryption) disguises Tor traffic as ordinary web "
+"(HTTP) traffic."
+msgstr ""
+"FTE (format-omvandlingskryptering) döljer Tor-trafik som vanlig webb (HTTP) "
+"trafik."
+
+#: transports.page:82
+msgid "meek"
+msgstr "meek"
+
+#: transports.page:87
+msgid ""
+"These transports all make it look like you are browsing a major web site "
+"instead of using Tor. meek-amazon makes it look like you are using Amazon "
+"Web Services; meek-azure makes it look like you are using a Microsoft web "
+"site; and meek-google makes it look like you are using Google search."
+msgstr ""
+"Dessa transporter gör att det ser ut som om du surfar på en större webbplats"
+" istället för att använda Tor. meek-amazon gör att det ser ut som om du "
+"använder Amazon Web Services; meek azure gör att det ser ut som om du "
+"använder en Microsoft-webbplats. och meek-google gör att det ser ut som om "
+"du använder Google-sökning."
+
+#: troubleshooting.page:6
+msgid "What to do if Tor Browser doesn’t work"
+msgstr "Vad du kan göra om Tor webbläsare inte fungerar"
+
+#: troubleshooting.page:12
+msgid ""
+"You should be able to start browsing the web using Tor Browser shortly after"
+" running the program, and clicking the “Connect” button if you are using it "
+"for the first time."
+msgstr ""
+"Du bör kunna börja surfa på webben med Tor Browser snart efter att du kör "
+"programmet och klickar på \"Anslut\"-knappen om du använder den för första "
+"gången."
+
+#: troubleshooting.page:21
+msgid "Quick fixes"
+msgstr "Snabba åtgärder"
+
+#: troubleshooting.page:22
+msgid ""
+"If Tor Browser doesn’t connect, there may be a simple solution. Try each of "
+"the following:"
+msgstr ""
+"Om Tor webbläsare inte ansluter, kan det finnas en enkel lösning. Prova "
+"följande alternativ:"
+
+#: troubleshooting.page:29
+msgid ""
+"Your computer’s system clock must be set correctly, or Tor will not be able "
+"to connect."
+msgstr ""
+"Datorns klocka måste vara korrekt inställd, annars kan Tor inte ansluta."
+
+#: troubleshooting.page:35
+msgid ""
+"Make sure another Tor Browser is not already running. If you’re not sure if "
+"Tor Browser is running, restart your computer."
+msgstr ""
+"Se till att en annan Tor Browser inte redan körs. Om du inte är säker på om "
+"Tor Browser körs startar du om datorn."
+
+#: troubleshooting.page:41
+msgid ""
+"Make sure that any antivirus program you have installed is not preventing "
+"Tor from running. You may need to consult the documentation for your "
+"antivirus software if you do not know how to do this."
+msgstr ""
+"Se till att alla antivirusprogram du har installerat inte hindrar Tor från "
+"att köras. Du kan behöva konsultera dokumentationen för ditt "
+"antivirusprogram om du inte vet hur du gör det här."
+
+#: troubleshooting.page:49
+msgid "Temporarily disable your firewall."
+msgstr "Stäng av din brandvägg tillfälligt"
+
+#: troubleshooting.page:54
+msgid ""
+"Delete Tor Browser and install it again. If updating, do not just overwrite "
+"your previous Tor Browser files; ensure they are fully deleted beforehand."
+msgstr ""
+"Ta bort Tor Browser och installera den igen. Om du uppdaterar, skriv inte "
+"bara över dina tidigare Tor Browser-filer; se till att de helt raderas i "
+"förväg."
+
+#: troubleshooting.page:64
+msgid "Is your connection censored?"
+msgstr "Är din anslutning censurerad?"
+
+#: troubleshooting.page:65
+msgid ""
+"If you still can’t connect, your Internet Service Provider might be "
+"censoring connections to the Tor network. Read the <link "
+"xref=\"circumvention\">Circumvention</link> section for possible solutions."
+msgstr ""
+"Om du fortfarande inte kan ansluta kan din Internetleverantör censurera "
+"anslutningar till Tor-nätverket. Läs avsnittet <link "
+"xref=\"circumvention\">Kringgående</link> för möjliga lösningar."
+
+#: troubleshooting.page:74
+msgid "Known issues"
+msgstr "Kända problem"
+
+#: troubleshooting.page:75
+msgid ""
+"Tor Browser is under constant development, and some issues are known about "
+"but not yet fixed. Please check the <link xref=\"known-issues\">Known "
+"Issues</link> page to see if the problem you are experiencing is already "
+"listed there."
+msgstr ""
+"Tor Browser är under konstant utveckling, och vissa problem är kända men "
+"ännu inte fastställda. Kontrollera sidan med <link xref=\"known-"
+"issues\">kända problem</link> för att se om problemet du upplever är redan "
+"listat där."
+
+#: uninstalling.page:6
+msgid "How to remove Tor Browser from your system"
+msgstr "Hur du raderar Tor webbläsare från ditt system"
+
+#: uninstalling.page:10
+msgid "Uninstalling"
+msgstr "Avinstallera"
+
+#: uninstalling.page:12
+msgid ""
+"Tor Browser does not affect any of the existing software or settings on your"
+" computer. Uninstalling Tor Browser will not affect your system’s software "
+"or settings."
+msgstr ""
+"Tor Browser påverkar inte någon av befintlig programvara eller inställningar"
+" på din dator. Avinstallation av Tor Browser påverkar inte ditt systems "
+"program eller inställningar."
+
+#: uninstalling.page:18
+msgid "Removing Tor Browser from your system is simple:"
+msgstr "Att radera Tor från ditt system är enkelt:"
+
+#: uninstalling.page:24
+msgid ""
+"Locate your Tor Browser folder. The default location on Windows is the "
+"Desktop; on Mac OS X it is the Applications folder. On Linux, there is no "
+"default location, however the folder will be named \"tor-browser_en-US\" if "
+"you are running the English Tor Browser."
+msgstr ""
+"Leta reda på din Tor Browser-mapp. Standardplatsen i Windows är skrivbordet;"
+" På Mac OS X är det mappen Program. På Linux finns ingen standardplats, men "
+"mappen kommer att benämnas \"tor-browser_en-US\" om du kör den engelska Tor "
+"Browser."
+
+#: uninstalling.page:32
+msgid "Delete the Tor Browser folder."
+msgstr "Radera Tor mappen"
+
+#: uninstalling.page:35
+msgid "Empty your Trash"
+msgstr "Töm din Skräpkorg"
+
+#: uninstalling.page:39
+msgid ""
+"Note that your operating system’s standard “Uninstall” utility is not used."
+msgstr ""
+"Observera att operativsystemets standard \"Avinstallera\"-verktyg inte "
+"används."
+
+#: updating.page:6
+msgid "How to update Tor Browser"
+msgstr "Hur du uppdaterar Tor Webläsare"
+
+#: updating.page:10
+msgid "Updating"
+msgstr "Uppdaterar"
+
+#: updating.page:12
+msgid ""
+"Tor Browser must be kept updated at all times. If you continue to use an "
+"outdated version of the software, you may be vulnerable to serious security "
+"flaws that compromise your privacy and anonymity."
+msgstr ""
+"Tor Browser måste hållas uppdaterad hela tiden. Om du fortsätter att använda"
+" en föråldrad version av programvaran, kan du vara utsatt för allvarliga "
+"säkerhetsbrister som äventyrar din integritet och anonymitet."
+
+#: updating.page:18
+msgid ""
+"Tor Browser will prompt you to update the software once a new version has "
+"been released: the Torbutton icon will display a yellow triangle, and you "
+"may see a written update indicator when Tor Browser opens. You can update "
+"either automatically or manually."
+msgstr ""
+"Tor Browser uppmanar dig att uppdatera programvaran när en ny version har "
+"släppts: Torbutton-ikonen kommer att visa en gul triangel och du kan se en "
+"skriftlig uppdateringsindikator när Tor Browser öppnas. Du kan uppdatera "
+"antingen automatiskt eller manuellt."
+
+#: updating.page:26
+msgid "Updating Tor Browser automatically"
+msgstr "Uppdatera Tor webbläsare automatiskt"
+
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: updating.page:30
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/updating/update1.png' "
+"md5='9ff01eb653d92124746fc31efde2bf07'"
+msgstr ""
+"external ref='media/updating/update1.png' "
+"md5='9ff01eb653d92124746fc31efde2bf07'"
+
+#: updating.page:32
+msgid ""
+"When you are prompted to update Tor Browser, click on the Torbutton icon, "
+"then select “Check for Tor Browser Update”."
+msgstr ""
+"När du uppmanas att uppdatera Tor Browser, klicka på Torbutton-ikonen och "
+"välj sedan \"När du uppmanas att uppdatera Tor Browser, klicka på Torbutton-"
+"ikonen och välj sedan \"Kontrollera efter uppdatering av Tor Browser\"."
+
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: updating.page:39
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/updating/update3.png' "
+"md5='4bd08622b0cacf20b13f75c432176ed3'"
+msgstr ""
+"external ref='media/updating/update3.png' "
+"md5='4bd08622b0cacf20b13f75c432176ed3'"
+
+#: updating.page:41
+msgid ""
+"When Tor Browser has finished checking for updates, click on the “Update” "
+"button."
+msgstr ""
+"När Tor webbläsare har granskat om tillgängliga uppdateringar finns, klicka "
+"på knappen \"Uppdatera\"."
+
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: updating.page:48
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/updating/update4.png' "
+"md5='1d795e7b695738531db9d4b2b0fb5313'"
+msgstr ""
+"external ref='media/updating/update4.png' "
+"md5='1d795e7b695738531db9d4b2b0fb5313'"
+
+#: updating.page:50
+msgid ""
+"Wait for the update to download and install, then restart Tor Browser. You "
+"will now be running the latest version."
+msgstr ""
+"Vänta på att uppdateringen ska hämtas och installeras, starta sedan om Tor "
+"Browser. Du kommer nu att köra den senaste versionen."
+
+#: updating.page:58
+msgid "Updating Tor Browser manually"
+msgstr "Uppdatera Tor webbläsaren manuellt"
+
+#: updating.page:61
+msgid ""
+"When you are prompted to update Tor Browser, finish the browsing session and"
+" close the program."
+msgstr ""
+"När du uppmanas att uppdatera Tor Browser, avsluta webbläsningssessionen och"
+" stäng programmet."
+
+#: updating.page:67
+msgid ""
+"Remove Tor Browser from your system by deleting the folder that contains it "
+"(see the <link xref=\"uninstalling\">Uninstalling</link> section for more "
+"information)."
+msgstr ""
+"Ta bort Tor Browser från ditt system genom att radera mappen som innehåller "
+"den (se avsnittet <link xref=\"uninstalling\">Avinstallera</link> för mer "
+"information)."
+
+#: updating.page:74
+msgid ""
+"Visit <link href=\"https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en\">"
+" https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en</link> and download "
+"a copy of the latest Tor Browser release, then install it as before."
+msgstr ""
+"Besök <link href=\"https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en\">"
+" https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en</link> och ladda ner"
+" en kopia av den senaste Tor Browser utgåvan, installera den sedan som "
+"förut."More information about the tor-commits mailing list