[tor-commits] [translation/whisperback_completed] Update translations for whisperback_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Mar 25 03:45:24 UTC 2017


commit 88c0cf54d86f9d54829554a76171a6585767abbb
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Mar 25 03:45:22 2017 +0000

    Update translations for whisperback_completed
---
 vi/vi.po | 60 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------
 1 file changed, 38 insertions(+), 22 deletions(-)

diff --git a/vi/vi.po b/vi/vi.po
index 258a26e..97ac600 100644
--- a/vi/vi.po
+++ b/vi/vi.po
@@ -4,13 +4,13 @@
 # 
 # Translators:
 # Acooldude, 2016
-# Khanh Nguyen <nguyenduykhanh85 at gmail.com>, 2015-2016
+# Khanh Nguyen <nguyenduykhanh85 at gmail.com>, 2015-2017
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2015-12-16 19:54+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-10-03 04:33+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-03-20 12:09+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-03-25 03:32+0000\n"
 "Last-Translator: Khanh Nguyen <nguyenduykhanh85 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Vietnamese (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/vi/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -41,40 +41,56 @@ msgid ""
 "/etc/whisperback/config.py, ~/.whisperback/config.py, ./config.py"
 msgstr "Biến số %s không được tìm thấy trong bất kỳ tập tin cấu hình nào /etc/whisperback/config.py, ~/.whisperback/config.py, ./config.py"
 
-#: ../whisperBack/gui.py:148
+#: ../whisperBack/gui.py:110
+msgid "Name of the affected software"
+msgstr "Tên của phần mềm bị ảnh hưởng"
+
+#: ../whisperBack/gui.py:112
+msgid "Exact steps to reproduce the error"
+msgstr "Số bước chính xác để tạo lại lỗi"
+
+#: ../whisperBack/gui.py:114
+msgid "Actual result and description of the error"
+msgstr "Kết quả thực tế và mô tả của lỗi"
+
+#: ../whisperBack/gui.py:116
+msgid "Desired result"
+msgstr "Kết quả mong muốn"
+
+#: ../whisperBack/gui.py:152
 msgid "Unable to load a valid configuration."
 msgstr "Không thể tải một cấu hình hợp lệ."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:214
+#: ../whisperBack/gui.py:218
 msgid "Sending mail..."
 msgstr "Đang gửi thư..."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:215
+#: ../whisperBack/gui.py:219
 msgid "Sending mail"
 msgstr "Đang gửi thư"
 
 #. pylint: disable=C0301
-#: ../whisperBack/gui.py:217
+#: ../whisperBack/gui.py:221
 msgid "This could take a while..."
 msgstr "Việc này có thể mất chút thời gian..."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:232
+#: ../whisperBack/gui.py:236
 msgid "The contact email adress doesn't seem valid."
 msgstr "Địa chỉ email liên hệ đường như không hợp lệ."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:249
+#: ../whisperBack/gui.py:253
 msgid "Unable to send the mail: SMTP error."
 msgstr "Không thể gửi thư: lỗi SMTP."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:251
+#: ../whisperBack/gui.py:255
 msgid "Unable to connect to the server."
 msgstr "Không thể kết nối với máy chủ."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:253
+#: ../whisperBack/gui.py:257
 msgid "Unable to create or to send the mail."
 msgstr "Không thể tạo hoặc gửi thư."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:256
+#: ../whisperBack/gui.py:260
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -83,20 +99,20 @@ msgid ""
 "If it does not work, you will be offered to save the bug report."
 msgstr "\n\nBáo cáo lỗi không thể gửi đi được, có thể do vấn đề mạng lưới. Vui lòng thử kết nối lại với mạng lưới và bấm gửi lại.\n\nNếu nó không hoạt động, bạn sẽ được đề nghị lưu lại báo cáo lỗi."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:269
+#: ../whisperBack/gui.py:273
 msgid "Your message has been sent."
 msgstr "Thông điệp của bạn đã được gửi đi."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:276
+#: ../whisperBack/gui.py:280
 msgid "An error occured during encryption."
 msgstr "Một lỗi xảy ra trong quá trình mã hóa."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:296
+#: ../whisperBack/gui.py:300
 #, python-format
 msgid "Unable to save %s."
 msgstr "Không thể lưu %s."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:319
+#: ../whisperBack/gui.py:323
 #, python-format
 msgid ""
 "The bug report could not be sent, likely due to network problems.\n"
@@ -106,27 +122,27 @@ msgid ""
 "Do you want to save the bug report to a file?"
 msgstr "Báo cáo lỗi không thể được gửi đi, có thể do lỗi mạng lưới.\n\nNhư là một người gõ rối bạn có thể lưu báo cáo lỗi như một tập tin trên ổ USB và cố gắng gửi nó đến chúng tôi tại %s từ email của bạn dùng một hệ thống khác. Lưu ý rằng báo cáo lỗi của bạn sẽ không ẩn danh khi làm nhưng vậy, do đó trừ khi tự bạn có những bước xa hơn (ví dụ sử dụng Tor với một tài khoản email bỏ đi).\n\nBạn có muốn lưu báo cáo lỗi vào một tập tin?"
 
-#: ../whisperBack/gui.py:379 ../data/whisperback.ui.h:21
+#: ../whisperBack/gui.py:383 ../data/whisperback.ui.h:21
 msgid "WhisperBack"
 msgstr "WhisperBack"
 
-#: ../whisperBack/gui.py:380 ../data/whisperback.ui.h:2
+#: ../whisperBack/gui.py:384 ../data/whisperback.ui.h:2
 msgid "Send feedback in an encrypted mail."
 msgstr "Gửi phản hồi trong thư được mã hóa."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:383
+#: ../whisperBack/gui.py:387
 msgid "Copyright © 2009-2012 Tails developpers (tails at boum.org)"
 msgstr "Bản quyền © 2009-2012 Những nhà phát triển Tails (tails at boum.org)"
 
-#: ../whisperBack/gui.py:384
+#: ../whisperBack/gui.py:388
 msgid "Tails developers <tails at boum.org>"
 msgstr "Những nhà phát triển Tails <tails at boum.org>"
 
-#: ../whisperBack/gui.py:385
+#: ../whisperBack/gui.py:389
 msgid "translator-credits"
 msgstr "người dịch-những sự đóng góp"
 
-#: ../whisperBack/gui.py:412
+#: ../whisperBack/gui.py:417
 msgid "This doesn't seem to be a valid URL or OpenPGP key."
 msgstr "Việc này dường như là một URL hợp lệ hoặc khóa OpenPGP."
 More information about the tor-commits mailing list