[tor-commits] [translation/tor-browser-manual] Update translations for tor-browser-manual

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Mar 20 07:48:26 UTC 2017


commit 2aa8228d230873664f22094c733c4e5410b36d0c
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Mar 20 07:48:24 2017 +0000

    Update translations for tor-browser-manual
---
 en_GB/en_GB.po | 14 +++++++-------
 1 file changed, 7 insertions(+), 7 deletions(-)

diff --git a/en_GB/en_GB.po b/en_GB/en_GB.po
index ca143ac..0892685 100644
--- a/en_GB/en_GB.po
+++ b/en_GB/en_GB.po
@@ -23,19 +23,19 @@ msgstr "translator-credits"
 
 #: about-tor-browser.page:7
 msgid "Learn what Tor Browser can do to protect your privacy and anonymity"
-msgstr "Tìm hiểu Trình duyệt Tor có thể"
+msgstr "Learn what Tor Browser can do to protect your privacy and anonymity"
 
 #: about-tor-browser.page:10
 msgid "About Tor Browser"
-msgstr "Thông tin về Trình duyệt Tor"
+msgstr "About Tor Browser"
 
 #: about-tor-browser.page:12
 msgid ""
 "Tor Browser uses the Tor network to protect your privacy and anonymity. "
 "Using the Tor network has two main properties:"
 msgstr ""
-"Trình duyệt Tor sử dụng mạng lưới Tor để bảo vệ sự riêng tư và sự ẩn danh "
-"của bạn. Việc sử dụng mạng lưới Tor có hai thuộc tính chính:"
+"Tor Browser uses the Tor network to protect your privacy and anonymity. "
+"Using the Tor network has two main properties:"
 
 #: about-tor-browser.page:18
 msgid ""
@@ -43,9 +43,9 @@ msgid ""
 " will not be able to track your internet activity, including the names and "
 "addresses of the websites you visit."
 msgstr ""
-"Nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn, và bất kỳ ai đang theo dõi hoạt động "
-"kết nối của bạn một cách cục bộ, sẽ không thể theo dõi hoạt động internet "
-"của bạn, bao gồm tên, địa chỉ của trang mà bạn ghé thăm."
+"Your internet service provider, and anyone watching your connection locally,"
+" will not be able to track your internet activity, including the names and "
+"addresses of the websites you visit."
 
 #: about-tor-browser.page:25
 msgid ""More information about the tor-commits mailing list