[tor-commits] [translation/tails-greeter-2_completed] Update translations for tails-greeter-2_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Mar 20 07:48:17 UTC 2017


commit d083419b56f96673242ee6f0813625b8271ad138
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Mar 20 07:48:15 2017 +0000

    Update translations for tails-greeter-2_completed
---
 vi/vi.po | 84 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------
 1 file changed, 50 insertions(+), 34 deletions(-)

diff --git a/vi/vi.po b/vi/vi.po
index 6a362ea..c2d8799 100644
--- a/vi/vi.po
+++ b/vi/vi.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2017-01-31 10:47+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-03-18 19:45+0100\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: Acooldude <chibqc at gmail.com>, 2016\n"
 "Language-Team: Vietnamese (https://www.transifex.com/otf/teams/1519/vi/)\n"
@@ -90,7 +90,7 @@ msgstr "Làm giả tất cả địa chỉ MAC (mặc định)"
 msgid "Don't spoof MAC addresses"
 msgstr "Không làm giả địa chỉ MAC"
 
-#: ../data/greeter.ui.h:17 ../tailsgreeter/gui.py:514
+#: ../data/greeter.ui.h:17 ../tailsgreeter/gui.py:529
 msgid "Cannot unlock encrypted storage with this passphrase."
 msgstr "Không thể mở khóa vùng lưu trữ bị mã hóa với mật khẩu này."
 
@@ -128,24 +128,24 @@ msgid "Save Language & Region Settings"
 msgstr "Lưu những cài đặt về ngôn ngữ và vùng"
 
 #: ../data/greeter.ui.h:25
-msgid "Language"
-msgstr "Ngôn ngữ"
+msgid "_Language"
+msgstr "_Language"
 
 #: ../data/greeter.ui.h:26
-msgid "Keyboard Layout"
-msgstr "Cách bố trí bàn phím"
+msgid "_Keyboard Layout"
+msgstr "_Keyboard Layout"
 
 #: ../data/greeter.ui.h:27
-msgid "Formats"
-msgstr "Những khuôn mẫu"
+msgid "_Formats"
+msgstr "_Formats"
 
 #: ../data/greeter.ui.h:28
-msgid "Time Zone"
-msgstr "Múi giờ"
+msgid "_Time Zone"
+msgstr "_Time Zone"
 
 #: ../data/greeter.ui.h:29
-msgid "Encrypted Persistent Storage"
-msgstr "Dung lượng bền vững được mã hóa"
+msgid "Encrypted _Persistent Storage"
+msgstr "Encrypted _Persistent Storage"
 
 #: ../data/greeter.ui.h:30
 msgid "Show Passphrase"
@@ -159,8 +159,8 @@ msgstr "Cấu hình dung lượng bền vững"
 msgid "Enter your passphrase to unlock the persistent storage"
 msgstr "Nhập mật khẩu của bạn để mở khóa dung lượng bền vững"
 
-#: ../data/greeter.ui.h:33 ../tailsgreeter/gui.py:460
-#: ../tailsgreeter/gui.py:510
+#: ../data/greeter.ui.h:33 ../tailsgreeter/gui.py:475
+#: ../tailsgreeter/gui.py:525
 msgid "Unlock"
 msgstr "Mở khóa"
 
@@ -174,9 +174,9 @@ msgstr ""
 "Phân vùng lưu trữ bền vững của bạn bị mở khoá. Khởi động lại Tails để khoá "
 "nó lại."
 
-#: ../data/greeter.ui.h:36 ../tailsgreeter/gui.py:554
-msgid "Additional Settings"
-msgstr "Những cài đặt thêm"
+#: ../data/greeter.ui.h:36
+msgid "_Additional Settings"
+msgstr "_Additional Settings"
 
 #: ../data/greeter.ui.h:37
 msgid "Save Additional Settings"
@@ -221,58 +221,74 @@ msgstr ""
 "cài đặt riêng, bấm nút \"+\" bên dưới."
 
 #: ../data/greeter.ui.h:45
+msgid "_Administration Password"
+msgstr "_Administration Password"
+
+#: ../data/greeter.ui.h:46
 msgid "Off (default)"
 msgstr "Tắt (mặc định)"
 
-#: ../data/greeter.ui.h:46
+#: ../data/greeter.ui.h:47
+msgid "_MAC Address Spoofing"
+msgstr "_MAC Address Spoofing"
+
+#: ../data/greeter.ui.h:48
 msgid "On (default)"
 msgstr "Mở (mặc định)"
 
-#: ../data/greeter.ui.h:47
-msgid "Network Connection"
-msgstr "Kết nối mạng lưới"
+#: ../data/greeter.ui.h:49
+msgid "_Network Connection"
+msgstr "_Network Connection"
 
-#: ../data/greeter.ui.h:48 ../tailsgreeter/gui.py:367
+#: ../data/greeter.ui.h:50 ../tailsgreeter/gui.py:382
 msgid "Direct (default)"
 msgstr "Trực tiếp (mặc định)"
 
-#: ../tailsgreeter/gui.py:373
+#: ../data/greeter.ui.h:51
+msgid "_Windows Camouflage"
+msgstr "_Windows Camouflage"
+
+#: ../tailsgreeter/gui.py:388
 msgid "Bridge & Proxy"
 msgstr "Cầu nối & Ủy quyền"
 
-#: ../tailsgreeter/gui.py:379
+#: ../tailsgreeter/gui.py:394
 msgid "Offline"
 msgstr "Ngoại tuyến"
 
-#: ../tailsgreeter/gui.py:463
+#: ../tailsgreeter/gui.py:478
 msgid "Failed to relock persistent storage."
 msgstr "Thất bại khi khóa dung lượng bền vững lại."
 
-#: ../tailsgreeter/gui.py:481
+#: ../tailsgreeter/gui.py:496
 msgid "Unlocking…"
 msgstr "Đang mở khóa..."
 
-#: ../tailsgreeter/gui.py:562
+#: ../tailsgreeter/gui.py:591
+msgid "Additional Settings"
+msgstr "Những cài đặt thêm"
+
+#: ../tailsgreeter/gui.py:599
 msgid "Cancel"
 msgstr "Huỷ bỏ"
 
-#: ../tailsgreeter/gui.py:566
+#: ../tailsgreeter/gui.py:605
 msgid "Add"
 msgstr "Thêm vào"
 
-#: ../tailsgreeter/gui.py:572
+#: ../tailsgreeter/gui.py:613
 msgid "Back"
 msgstr "Trở về"
 
-#: ../tailsgreeter/gui.py:658
+#: ../tailsgreeter/gui.py:716
 msgid "Shutdown"
 msgstr "Tắt trình duyệt"
 
-#: ../tailsgreeter/gui.py:664
-msgid "Start Tails"
-msgstr "Khởi động Tails"
+#: ../tailsgreeter/gui.py:721
+msgid "_Start Tails"
+msgstr "_Start Tails"
 
-#: ../tailsgreeter/language.py:119
+#: ../tailsgreeter/language.py:131
 msgid "default:LTR"
 msgstr "mặc định:LTR"
 More information about the tor-commits mailing list