[tor-commits] [translation/tails-greeter-2] Update translations for tails-greeter-2

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Mar 20 07:18:15 UTC 2017


commit 7aa26db4b472d1fcd29f15591500aed641ed6c5e
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Mar 20 07:18:13 2017 +0000

    Update translations for tails-greeter-2
---
 en_GB/en_GB.po | 14 ++++++++------
 1 file changed, 8 insertions(+), 6 deletions(-)

diff --git a/en_GB/en_GB.po b/en_GB/en_GB.po
index db0db4e..9a7c939 100644
--- a/en_GB/en_GB.po
+++ b/en_GB/en_GB.po
@@ -10,7 +10,7 @@ msgstr ""
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2017-03-18 19:45+0100\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
-"Last-Translator: newharha ehrara <dbybgohg at yomail.info>, 2016\n"
+"Last-Translator: Khanh Nguyen <nguyenduykhanh85 at gmail.com>, 2017\n"
 "Language-Team: English (United Kingdom) (https://www.transifex.com/otf/teams/1519/en_GB/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -20,7 +20,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../data/greeter.ui.h:1
 msgid "Administration Password"
-msgstr ""
+msgstr "Mật khẩu quản trị"
 
 #: ../data/greeter.ui.h:2
 msgid ""
@@ -28,22 +28,24 @@ msgid ""
 "tasks. Otherwise, the administration password is disabled for better "
 "security."
 msgstr ""
+"Cài đặt một mật khẩu quản trị nếu bạn muốn thực thi các tác vụ quản trị. Nếu"
+" không, mật khẩu quản bị vô hiệu để an ninh hơn."
 
 #: ../data/greeter.ui.h:3
 msgid "Enter an administration password"
-msgstr ""
+msgstr "Hãy nhập một mật khẩu quản trị"
 
 #: ../data/greeter.ui.h:4
 msgid "Confirm"
-msgstr ""
+msgstr "Xác nhận"
 
 #: ../data/greeter.ui.h:5
 msgid "Confirm your administration password"
-msgstr ""
+msgstr "Xác nhận mật khẩu quản trị của bạn"
 
 #: ../data/greeter.ui.h:6
 msgid "Disable"
-msgstr ""
+msgstr "Vô hiệu"
 
 #. This string will never be displayed in the 1st version of the greeter.
 #: ../data/greeter.ui.h:8More information about the tor-commits mailing list