[tor-commits] [translation/tor-browser-manual_completed] Update translations for tor-browser-manual_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Mar 10 14:48:26 UTC 2017


commit 14c6b099785e739d464331279ed6d3c3a0f0054e
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Fri Mar 10 14:48:24 2017 +0000

  Update translations for tor-browser-manual_completed
---
 vi/vi.po | 1829 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 1829 insertions(+)

diff --git a/vi/vi.po b/vi/vi.po
new file mode 100644
index 0000000..9804693
--- /dev/null
+++ b/vi/vi.po
@@ -0,0 +1,1829 @@
+# Translators:
+# Khanh Nguyen <nguyenduykhanh85 at gmail.com>, 2016
+# Nguyen Thanh Tai <thanhtai2009 at outlook.com>, 2016
+# Hoang Thu Giang <hoanggiang0811 at yahoo.com>, 2016
+# tien nguyen <cebimedia at gmail.com>, 2016
+# truongvan <truongvan at live.com>, 2016
+# Quoc Hoa <openmyworld at yandex.com>, 2016
+# Acooldude <chibqc at gmail.com>, 2017
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-12-06 16:36-0600\n"
+"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
+"Last-Translator: Acooldude <chibqc at gmail.com>, 2017\n"
+"Language-Team: Vietnamese (https://www.transifex.com/otf/teams/1519/vi/)\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: vi\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
+
+#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
+msgctxt "_"
+msgid "translator-credits"
+msgstr "người dịch-những sự đóng góp"
+
+#: about-tor-browser.page:7
+msgid "Learn what Tor Browser can do to protect your privacy and anonymity"
+msgstr ""
+"Tìm hiểu Trình duyệt Tor có thể làm gì để bảo vệ sự riêng tư và ẩn danh của "
+"bạn"
+
+#: about-tor-browser.page:10
+msgid "About Tor Browser"
+msgstr "Thông tin về Trình duyệt Tor"
+
+#: about-tor-browser.page:12
+msgid ""
+"Tor Browser uses the Tor network to protect your privacy and anonymity. "
+"Using the Tor network has two main properties:"
+msgstr ""
+"Trình duyệt Tor sử dụng mạng lưới Tor để bảo vệ sự riêng tư và ẩn danh của "
+"bạn. Việc sử dụng mạng lưới Tor có hai đặc tính chính:"
+
+#: about-tor-browser.page:18
+msgid ""
+"Your internet service provider, and anyone watching your connection locally,"
+" will not be able to track your internet activity, including the names and "
+"addresses of the websites you visit."
+msgstr ""
+"Nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn, và bất kỳ ai đó đang theo dõi kết nối"
+" của bạn một cách nội bộ, sẽ không thể theo dõi các hoạt động Internet của "
+"bạn, bao gồm những cái tên và những địa chỉ của trang web bạn ghé thăm."
+
+#: about-tor-browser.page:25
+msgid ""
+"The operators of the websites and services that you use, and anyone watching"
+" them, will see a connection coming from the Tor network instead of your "
+"real Internet (IP) address, and will not know who you are unless you "
+"explicitly identify yourself."
+msgstr ""
+"Những người vận hành trang web và những dịch vụ bạn sử dụng, và bất kỳ ai "
+"theo dõi chúng, sẽ thấy kết nối đến từ mạng lưới Tor thay vì địa chỉ "
+"Internet (IP) thực sự của bạn, và sẽ không biết bạn là ai trừ khi bạn tự "
+"định danh mình một cách rõ ràng."
+
+#: about-tor-browser.page:34
+msgid ""
+"In addition, Tor Browser is designed to prevent websites from "
+"“fingerprinting” or identifying you based on your browser configuration."
+msgstr ""
+"Thêm nữa, Trình duyệt Tor được thiết kế để ngăn chặn các trang web khỏi việc"
+" \"lấy dấu vết riêng\" hoặc xác định bạn dựa trên cấu hình trình duyệt."
+
+#: about-tor-browser.page:39
+msgid ""
+"By default, Tor Browser does not keep any browsing history. Cookies are only"
+" valid for a single session (until Tor Browser is exited or a <link xref"
+"=\"managing-identities#new-identity\">New Identity</link> is requested)."
+msgstr ""
+"Mặc định, Trình duyệt Tor không lưu bất kỳ lịch sử duyệt web nào Cookies "
+"chỉ hợp lệ trong một phiên duy nhất (cho đến khi Trình duyệt Tor được thoát "
+"ra hoặc một <link xref=\"managing-identities#new-identity\">New "
+"Identity</link> được yêu cầu)."
+
+#: about-tor-browser.page:50
+msgid "How Tor works"
+msgstr "Cách làm việc của Tor"
+
+#: about-tor-browser.page:52
+msgid ""
+"Tor is a network of virtual tunnels that allows you to improve your privacy "
+"and security on the Internet. Tor works by sending your traffic through "
+"three random servers (also known as <em>relays</em>) in the Tor network. The"
+" last relay in the circuit (the “exit relay”) then sends the traffic out "
+"onto the public Internet."
+msgstr ""
+"Tor là một mạng lưới các kênh như thật cho phép bạn nâng cao tính bảo mật và"
+" riêng tư trên Internet. Tor hoạt động bằng việc gửi tín hiệu đường truyền "
+"qua ba máy chủ ngẫu nhiên (được gọi là các khuyếch đại) trong mạng lưới Tor."
+" Khuyếch đại cuối cùng trong lộ trình đó (<em>khuyếch đại thoát</em>) gửi "
+"tín hiệu đường truyền ra mạng Internet công cộng."
+
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: about-tor-browser.page:59
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/how-tor-works.png' "
+"md5='6fe4151a88b7a518466f0582e40ccc8c'"
+msgstr ""
+"external ref='media/how-tor-works.png' "
+"md5='6fe4151a88b7a518466f0582e40ccc8c'"
+
+#: about-tor-browser.page:60
+msgid ""
+"The image above illustrates a user browsing to different websites over Tor. "
+"The green middle computers represent relays in the Tor network, while the "
+"three keys represent the layers of encryption between the user and each "
+"relay."
+msgstr ""
+"Hình ảnh ở trên minh hoạ một người dùng đang truy cập các trang web khác "
+"nhau dùng Tor. Những máy tính màu xanh ở giữa đại diện cho các khuyếch đại "
+"trong mạng lưới Tor đó, còn ba chìa khoá đại diện cho các tầng mã hoá giữa "
+"người dùng và mỗi khuyếch đại."
+
+#: bridges.page:6
+msgid "Learn what bridges are and how to get them"
+msgstr "Tìm hiểu cầu nối là gì và làm thế nào để có được"
+
+#: bridges.page:10
+msgid "Bridges"
+msgstr "Cầu Nối"
+
+#: bridges.page:12
+msgid ""
+"Most <link xref=\"transports\">Pluggable Transports</link>, such as obfs3 "
+"and obfs4, rely on the use of “bridge” relays. Like ordinary Tor relays, "
+"bridges are run by volunteers; unlike ordinary relays, however, they are not"
+" listed publicly, so an adversary cannot identify them easily. Using bridges"
+" in combination with pluggable transports helps to disguise the fact that "
+"you are using Tor."
+msgstr ""
+"Hầu hết <link xref=\"transports\">Các điểm trung chuyển Có thể kết "
+"nối</link>, như obfs3 và obfs4, dựa trên việc dùng các khuyếch đại “cầu "
+"nối”. Giống như các khuyếch đại Tor thông thường, các cầu được vận hành bởi "
+"các bên tình nguyện; không giống như các khuyếch đại thông thường, tuy "
+"nhiên, chúng không được liệt kê công khai, vì vậy một bên thù địch không thể"
+" xác định chúng một cách dễ dàng. Sử dụng các cầu kết hợp với các điểm trung"
+" chuyển có thể kết nối giúp nguỵ trang thực tế rằng bạn đang sử dụng Tor."
+
+#: bridges.page:21
+msgid ""
+"Other pluggable transports, like meek, use different anti-censorship "
+"techniques that do not rely on bridges. You do not need to obtain bridge "
+"addresses in order to use these transports."
+msgstr ""
+"Các điểm trung chuyển có thể kết nối, như meek, sử dụng các kỹ thuật phản "
+"kiểm duyệt khác nhau mà không phụ thuộc vào các cầu nối. Bạn không cần phải "
+"lấy các địa chỉ cầu nối để sử dụng các điểm trung chuyển này."
+
+#: bridges.page:28
+msgid "Getting bridge addresses"
+msgstr "Đang lấy địa chỉ cầu nối"
+
+#: bridges.page:29
+msgid ""
+"Because bridge addresses are not public, you will need to request them "
+"yourself. You have two options:"
+msgstr ""
+"Vì địa chỉ cầu nối không được công khai, bạn sẽ phải tự yêu cầu nó. Bạn có "
+"hai tùy chọn:"
+
+#: bridges.page:36
+msgid ""
+"Visit <link "
+"href=\"https://bridges.torproject.org/\">https://bridges.torproject.org/</link>"
+" and follow the instructions, or"
+msgstr ""
+"Truy cập <link "
+"href=\"https://bridges.torproject.org/\">https://bridges.torproject.org/</link>"
+" và làm theo hướng dẫn, hoặc"
+
+#: bridges.page:42
+msgid ""
+"Email bridges at torproject.org from a Gmail, Yahoo, or Riseup email address, "
+"or"
+msgstr ""
+"Gửi email đến bridges at torproject.org từ Gmail, Yahoo, hoặc địa chỉ email "
+"Riseup, hoặc"
+
+#: bridges.page:51
+msgid "Entering bridge addresses"
+msgstr "Đang nhập địa chỉ cầu nối"
+
+#: bridges.page:52
+msgid ""
+"Once you have obtained some bridge addresses, you will need to enter them "
+"into Tor Launcher."
+msgstr ""
+"Một khi bạn đã có được một vài địa chỉ cầu nối, bạn sẽ không cần nhập chúng "
+"vào Tor Launcher."
+
+#: bridges.page:57
+msgid ""
+"Choose “yes” when asked if your Internet Service Provider blocks connections"
+" to the Tor network. Select “Use custom bridges” and enter each bridge "
+"address on a separate line."
+msgstr ""
+"Chọn \"có\" khi được hỏi nếu nhà cung cấp dịch vụ Internet chặn kết nối đến "
+"mạng lưới Tor. Chọn \"Sử dụng cầu nối điều chỉnh\" và nhập mỗi địa chỉ cầu "
+"nối vào một đường riêng."
+
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: bridges.page:63
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/tor-launcher-custom-bridges_en-US.png' "
+"md5='93365c2aa3fb4d627497e83f28a39b7e'"
+msgstr ""
+"Tham chiếu ngoài ref='media/tor-launcher-custom-bridges_en-US.png' "
+"md5='93365c2aa3fb4d627497e83f28a39b7e'"
+
+#: bridges.page:65
+msgid ""
+"Click “Connect”. Using bridges may slow down the connection compared to "
+"using ordinary Tor relays. If the connection fails, the bridges you received"
+" may be down. Please use one of the above methods to obtain more bridge "
+"addresses, and try again."
+msgstr ""
+"Kích vào “Kết nối”. Sử dụng các cầu nối có thể làm chậm việc kết nối so với "
+"việc sử dụng các khuyếch đại Tor truyền thống. Nếu kết nối thất bại, các cầu"
+" bạn đã nhận có thể đang hỏng. Hãy dùng một trong các phương pháp trên để có"
+" nhiều địa chỉ cầu nối, và thử lại."
+
+#: circumvention.page:6
+msgid "What to do if the Tor network is blocked"
+msgstr "Làm gì nếu mạng lưới Tor bị chặn"
+
+#: circumvention.page:10
+msgid "Circumvention"
+msgstr "Sự lừa dối"
+
+#: circumvention.page:12
+msgid ""
+"Direct access to the Tor network may sometimes be blocked by your Internet "
+"Service Provider or by a government. Tor Browser includes some circumvention"
+" tools for getting around these blocks. These tools are called “pluggable "
+"transports”. See the <link xref=\"transports\">Pluggable Transports</link> "
+"page for more information on the types of transport that are currently "
+"available."
+msgstr ""
+"Truy cập trực tiếp đến mạng lưới Tor có thể đôi lúc bị chặn bởi Nhà cung cấp"
+" Dịch vụ Internet hay nhà nước. Trình duyệt Tor có một vài công cụ vòng "
+"tránh để vượt qua những chướng ngại này. Những công cụ này được gọi là “các "
+"điểm trung chuyển có thể kết nối”. Xem trang <link xref=\"transports\">Những"
+" điểm trung chuyển Có thể kết nối</link> cho thêm thông tin về loại điểm "
+"trung chuyển hiện tại có thể dùng được."
+
+#: circumvention.page:22
+msgid "Using pluggable transports"
+msgstr "Sử dụng các điểm trung chuyển có thể kết nối được"
+
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: circumvention.page:26 first-time.page:35
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/circumvention/configure.png' "
+"md5='519d888303eadfe4cb03f178aedd90f5'"
+msgstr ""
+"Tham chiếu ngoài ref='media/circumvention/configure.png' "
+"md5='519d888303eadfe4cb03f178aedd90f5'"
+
+#: circumvention.page:28
+msgid ""
+"To use pluggable transports, click \"Configure\" in the Tor Launcher window "
+"that appears when you first run Tor Browser."
+msgstr ""
+"Để sử dụng các điểm trung chuyển có thể kết nối, kích vào \"Cấu hình\" trong"
+" cửa sổ khởi động Tor xuất hiện khi bạn chạy Trình duyệt Tor lần đầu tiên."
+
+#: circumvention.page:33
+msgid ""
+"You can also configure pluggable transports while Tor Browser is running, by"
+" clicking on the green onion near your address bar and selecting “Tor "
+"Network Settings”."
+msgstr ""
+"Bạn cũng có thể cấu hình các điểm trung chuyển có thể kết nối trong khi "
+"Trình duyệt Tor đang chạy, bởi kích vào củ tỏi màu xanh lá cây gần thanh địa"
+" chỉ và chọn “Những cài đặt Mạng lưới Tor”."
+
+#: circumvention.page:41
+msgid ""
+"Select “yes” when asked if your Internet Service Provider blocks connections"
+" to the Tor network."
+msgstr ""
+"Chọn “Có” khi được hỏi nếu Nhà cung cấp Dịch vụ Internet của bạn chặn những "
+"kết nối đến mạng lưới Tor."
+
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: circumvention.page:49
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/circumvention/bridges.png' "
+"md5='910cdd5e45860b81a1ad4739c589a195'"
+msgstr ""
+"Tham chiếu ngoài ref='media/circumvention/bridges.png' "
+"md5='910cdd5e45860b81a1ad4739c589a195'"
+
+#: circumvention.page:51
+msgid ""
+"Select “Connect with provided bridges”. Tor Browser currently has six "
+"pluggable transport options to choose from."
+msgstr ""
+"Chọn “Kết nối với các cầu nối được cung cấp”. Trình duyệt Tor hiện có sáu "
+"lựa chọn trung chuyển có thể kết nối để chọn."
+
+#: circumvention.page:60
+msgid "Which transport should I use?"
+msgstr "Điểm trung chuyển nào tôi nên dùng?"
+
+#: circumvention.page:61
+msgid ""
+"Each of the transports listed in Tor Launcher’s menu works in a different "
+"way (for more details, see the <link xref=\"transports\">Pluggable "
+"Transports</link> page), and their effectiveness depends on your individual "
+"circumstances."
+msgstr ""
+"Mỗi một điểm trung chuyển liệt kê trong danh mục Khởi động Tor, Tor "
+"Launcher, làm việc theo một cách khác nhau (để chi tiết hơn, xem trang <link"
+" xref=\"transports\">Các điểm trung chuyển Có thể kết nối</link>), và tính "
+"hiệu quả của chúng phụ thuộc vào các điều kiện riêng rẽ của bạn."
+
+#: circumvention.page:67
+msgid ""
+"If you are trying to circumvent a blocked connection for the first time, you"
+" should try the different transports: obfs3, obfs4, ScrambleSuit, fte, meek-"
+"azure, meek-amazon."
+msgstr ""
+"Nếu bạn đang cố gắng vòng tránh một kết nối bị chặn lần đầu tiên, bạn nên "
+"thử các điểm trung chuyển khác nhau: obfs3, obfs4, ScrambleSuit, fte, meek-"
+"azure, meek-amazon."
+
+#: circumvention.page:72
+msgid ""
+"If you try all of these options, and none of them gets you online, you will "
+"need to enter bridge addresses manually. Read the <link "
+"xref=\"bridges\">Bridges</link> section to learn what bridges are and how to"
+" obtain them."
+msgstr ""
+"Nếu bạn thử tất cả các lựa chọn này, và không cái nào giúp bạn kết nối, bạn "
+"sẽ cần nhập các địa chỉ cầu nối thủ công. Xem mục <link xref=\"bridges\">Các"
+" cầu nối</link> để biết các cầu nối là gì và làm sao để lấy được chúng."
+
+#: downloading.page:7
+msgid "How to download Tor Browser"
+msgstr "Làm thế nào để tải về Trình duyệt Tor"
+
+#: downloading.page:10
+msgid "Downloading"
+msgstr "Đang tải xuống"
+
+#: downloading.page:12
+msgid ""
+"The safest and simplest way to download Tor Browser is from the official Tor"
+" Project website at https://www.torproject.org. Your connection to the site "
+"will be secured using <link xref=\"secure-connections\">HTTPS</link>, which "
+"makes it much harder for somebody to tamper with."
+msgstr ""
+"Cách đơn giản và an toàn nhất để tải về Trình duyệt Tor là từ trang web "
+"chính thức của Dự án Tor tại https://www.torproject.org. Kết nối của bạn tới"
+" đó sẽ được bảo mật sử dụng <link xref=\"secure-connections\">HTTPS</link>, "
+"làm cho việc phá rối khó hơn nhiều."
+
+#: downloading.page:19
+msgid ""
+"However, there may be times when you cannot access the Tor Project website: "
+"for example, it could be blocked on your network. If this happens, you can "
+"use one of the alternative download methods listed below."
+msgstr ""
+"Tuy nhiên, có thể có những lần bạn không thể truy cập trang web của Dự án "
+"Tor: ví dụ, nó có thể bị chặn trong mạng của bạn. Nếu điều này sảy ra, bạn "
+"có thể dùng một trong các cách tải về thay thế liệt kê bên dưới:"
+
+#: downloading.page:27
+msgid "GetTor"
+msgstr "GetTor"
+
+#: downloading.page:28
+msgid ""
+"GetTor is a service that automatically responds to messages with links to "
+"the latest version of Tor Browser, hosted at a variety of locations, such as"
+" Dropbox, Google Drive and Github.."
+msgstr ""
+"GetTor là một dịch vụ tự động phản hồi các thông điệp với các đường dẫn đến "
+"các phiên bản mới nhất của Trình duyệt Tor, lưu giữ tại các nơi khác nhau, "
+"như Dropbox, Google Drive, và Github."
+
+#: downloading.page:34
+msgid "To use GetTor via email:"
+msgstr "Để dùng GetTor thông qua thư điện tử:"
+
+#: downloading.page:39
+msgid ""
+"Send an email to gettor at torproject.org, and in the body of the message "
+"simply write “windows”, “osx”, or “linux”, (without quotation marks) "
+"depending on your operating system."
+msgstr ""
+"Gửi một thư điện tử đến gettor at torproject.org, và trong nội dung của thông "
+"điệp đơn giản viết “windows”, “osx”, hay “linux” (mà không có các dấu ngoặc "
+"kép) phụ thuộc vào hệ điều hành của bạn."
+
+#: downloading.page:46
+msgid ""
+"GetTor will respond with an email containing links from which you can "
+"download the Tor Browser package, the cryptographic signature (needed for "
+"verifying the download), the fingerprint of the key used to make the "
+"signature, and the package’s checksum. You may be offered a choice of "
+"“32-bit” or “64-bit” software: this depends on the model of the computer you"
+" are using."
+msgstr ""
+"GetTor sẽ phản hồi với một thư điện tử chứa các đường kết nối từ đó bạn có "
+"thể tải gói phần mềm Trình duyệt Tor, chữ ký mã hoá (cần để xác minh bản tải"
+" về), vân tay của chìa khoá sử dụng để tạo chữ ký đó, và giữ liệu xác minh –"
+" checksum – của gói phần mềm. Bạn có thể có một lựa chọn cho phần mềm "
+"“32-bit” hay “64-bit”: điều này phụ thuộc vào mẫu máy tính bạn đang dùng."
+
+#: downloading.page:57
+msgid "To use GetTor via Twitter:"
+msgstr "Để dùng GetTor thông qua Twitter:"
+
+#: downloading.page:62
+msgid ""
+"To get links for downloading Tor Browser in English for OS X, send a Direct "
+"Message to @get_tor with the words \"osx en\" in it (you don't need to "
+"follow the account)."
+msgstr ""
+"Để lấy các đường kết nối để tải Trình duyệt Tor tiếng Anh cho OS X, gửi một "
+"Thông điệp Trực tiếp đến @get_tor với các từ \"osx en\" trong đó (bạn không "
+"cần phải theo tài khoản đó)."
+
+#: downloading.page:70
+msgid "To use GetTor via Jabber/XMPP (Tor Messenger, Jitsi, CoyIM):"
+msgstr "Để dùng GetTor thông qua Jabber/XMPP (Tor Messenger, Jitsi, CoyIM):"
+
+#: downloading.page:75
+msgid ""
+"To get links for downloading Tor Browser in Chinese for Linux, send a "
+"message to gettor at torproject.org with the words \"linux zh\" in it."
+msgstr ""
+"Để lấy các đường kết nối để tải Trình duyệt Tor tiếng Trung Hoa cho Linux, "
+"gửi một thông điệp đến gettor at torproject.org với các từ \"linux zh\" trong "
+"đó."
+
+#: downloading.page:84
+msgid "Satori"
+msgstr "Satori"
+
+#: downloading.page:85
+msgid ""
+"Satori is an add-on for the Chrome or Chromium browsers that allows you to "
+"download several security and privacy programs from different sources."
+msgstr ""
+"Satori là một tiện ích thêm, add-on, cho các trình duyệt Chrome hay Chromium"
+" cho phép bạn tải về một vài chương trình riêng tư và bảo mật từ các nguồn "
+"khác nhau."
+
+#: downloading.page:90
+msgid "To download Tor Browser using Satori:"
+msgstr "Để tải về Trình duyệt Tor sử dụng Satori:"
+
+#: downloading.page:95
+msgid "Install Satori from the Chrome App Store."
+msgstr "Cài đặt Satori từ kho ứng dụng — Chrome App Store."
+
+#: downloading.page:100
+msgid "Select Satori from your browser’s Apps menu."
+msgstr ""
+"Chọn Satori từ danh mục các ứng dụng — Apps — của trình duyệt của bạn."
+
+#: downloading.page:105
+msgid ""
+"When Satori opens, click on your preferred language. A menu will open "
+"listing the available downloads for that language. Find the entry for Tor "
+"Browser under the name of your operating system. Select either “A” or “B” "
+"after the name of the program — each one represents a different source from "
+"which to get the software. Your download will then begin."
+msgstr ""
+"Khi Satori mở, kích vào ngôn ngữ ưa thích. Một danh mục sẽ mở liệt kê các "
+"bản tải về hiện có cho ngôn ngữ đó. Tìm mục cho Trình duyệt Tor phía dưới "
+"tên hệ điều hành của bạn. Chọn “A” hoặc “B” phía sau tên của chương trình — "
+"mỗi cái biểu diễn một nguồn khác nhau để tải phần mềm. Việc tải về của bạn "
+"sau đó sẽ bắt đầu."
+
+#: downloading.page:115
+msgid ""
+"Wait for your download to finish, then find the “Generate Hash” section in "
+"Satori’s menu and click “Select Files”."
+msgstr ""
+"Chờ cho việc tải về kết thúc, rồi tìm mục “Generate Hash” trong danh mục của"
+" Satori và kích chuột vào “Select Files”."
+
+#: downloading.page:121
+msgid ""
+"Select the downloaded Tor Browser file. Satori will display the checksum of "
+"the file, which you should compare with the software’s original checksum: "
+"you can find this by clicking the word “checksum” after the link you clicked"
+" on to start the download. If the checksums match, your download was "
+"successful, and you can <link xref=\"first-time\">begin using Tor "
+"Browser</link>. If they do not match, you may need to try downloading again,"
+" or from a different source."
+msgstr ""
+"Chọn tệp tin Trình duyệt Tor được tải về. Satori sẽ hiển thị giữ liệc xác "
+"minh checksum của tệp tin đó, và bạn nên so sánh với giữ liệu xác minh ban "
+"đầu của phần mềm: bạn có thể tìm thấy nó bằng việc kích chuột vào từ "
+"“checksum” phía sau đường kết nối bạn đã kích chuột vào để bắt đầu việc tải "
+"về. Nếu những giữ liệu xác minh đó là phù hợp, việc tải về đã thành công, và"
+" bạn có thể <link xref=\"first-time\">bắt đầu sử dụng Trình duyệt "
+"Tor</link>. Nếu chúng không đồng nhất, bạn có lẽ nên thử tải lại, hay tải về"
+" từ một nguồn khác."
+
+#: first-time.page:7
+msgid "Learn how to use Tor Browser for the first time"
+msgstr "Học cách làm thế nào để sử dụng Trình duyệt Tor lần đầu tiên"
+
+#: first-time.page:10
+msgid "Running Tor Browser for the first time"
+msgstr "Chạy Trình duyệt Tor lần đầu tiên"
+
+#: first-time.page:12
+msgid ""
+"When you run Tor Browser for the first time, you will see the Tor Network "
+"Settings window. This offers you the option to connect directly to the Tor "
+"network, or to configure Tor Browser for your connection."
+msgstr ""
+"Khi bạn chạy Trình duyệt Tor lần đầu tiên, bạn sẽ gặp cửa sổ Những cài đặt "
+"Mạng lưới Tor. Điều này cho phép bạn lựa chọn kết nối trực tiếp đến mạng "
+"lưới Tor, hay cấu hình Trình duyệt Tor cho việc kết nối."
+
+#: first-time.page:19
+msgid "Connect"
+msgstr "Kết nối"
+
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: first-time.page:21 troubleshooting.page:18
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/first-time/connect.png' "
+"md5='9d07068f751a3bfd274365a4ba8d90ca'"
+msgstr ""
+"Tham chiếu ngoài ref='media/first-time/connect.png' "
+"md5='9d07068f751a3bfd274365a4ba8d90ca'"
+
+#: first-time.page:23
+msgid ""
+"In most cases, choosing \"Connect\" will allow you to connect to the Tor "
+"network without any further configuration. Once clicked, a status bar will "
+"appear, showing Tor’s connection progress. If you are on a relatively fast "
+"connection, but this bar seems to get stuck at a certain point, see the "
+"<link xref=\"troubleshooting\">Troubleshooting</link> page for help solving "
+"the problem."
+msgstr ""
+"Trong hầu hết các trường hợp, việc chọn \"Kết nối\" sẽ cho phép bạn kết nối "
+"tới mạng lưới Tor mà không cần bất cứ cấu hình nào thêm. Ngay khi được kích "
+"chuột, một thanh trạng thái sẽ xuất hiện, biểu thị tiến trình kết nối của "
+"Tor. Nếu tốc độ kết nối mạng của bạn tương đối nhanh, nhưng thanh này dường "
+"như bị nghẽn lại tại một điển nào đó, hãy xem trang <link "
+"xref=\"troubleshooting\">Xử lý sự cố</link> để giúp giải quyết vấn đề đó."
+
+#: first-time.page:33
+msgid "Configure"
+msgstr "Cấu hình"
+
+#: first-time.page:37
+msgid ""
+"If you know that your connection is censored, or uses a proxy, you should "
+"select this option. Tor Browser will take you through a series of "
+"configuration options."
+msgstr ""
+"Nếu bạn biết kết nối của bạn bị kiểm duyệt, hay sử dụng một đại diện ủy "
+"quyền proxy, bạn nên chọn phương án này. Trình duyệt Tor sẽ dẫn bạn qua một "
+"chuỗi những lựa chọn cấu hình."
+
+#: first-time.page:44
+msgid ""
+"The first screen asks if access to the Tor network is blocked or censored on"
+" your connection. If you do not believe this is the case, select “No”. If "
+"you know your connection is censored, or you have tried and failed to "
+"connect to the Tor network and no other solutions have worked, select “Yes”."
+" You will then be taken to the <link "
+"xref=\"circumvention\">Circumvention</link> screen to configure a pluggable "
+"transport."
+msgstr ""
+"Màn ảnh đầu tiên hỏi nếu việc truy cập mạng lưới Tor bị khoá hay kiểm duyệt "
+"kết nối của bạn. Nếu bạn không tin vào trường hợp nay, chọn “Không”. Nếu bạn"
+" biết kết nối của bạn bị kiểm duyệt, hay bạn đã thử và thất bại khi kết nối "
+"đến mạng lưới Tor và không có giải pháp nào khác, chọn “Có”. Bạn sẽ được "
+"chuyển đến màn ảnh <link xref=\"circumvention\">Vòng tránh</link> để cấu "
+"hình một trung chuyển có thể kết nối được."
+
+#: first-time.page:55
+msgid ""
+"The next screen asks if your connection uses a proxy. In most cases, this is"
+" not necessary. You will usually know if you need to answer “Yes”, as the "
+"same settings will be used for other browsers on your system. If possible, "
+"ask your network administrator for guidance. If your connection does not use"
+" a proxy, click “Continue”."
+msgstr ""
+"Màn ảnh tiếp theo hỏi nếu kết nối của bạn sử dụng một đại diện ủy quyền, "
+"proxy. Trong hầu hết các trường hợp, điều này là không cần thiết. Bạn sẽ "
+"luôn biết nếu bạn cần trả lời “Có”, vì cùng những cài đặt đó sẽ được dùng "
+"cho những trình duyệt khác trong hệ thống của bạn. Nếu có thể, hỏi quản trị "
+"mạng lưới của bạn để được hướng dẫn. Nếu kết nối của bạn không dùng một đại "
+"diện ủy quyền, kích vào “Tiếp tục”."
+
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: first-time.page:63
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/first-time/proxy_question.png' "
+"md5='30853b3e86cfd386bbc32e5b8b45a378'"
+msgstr ""
+"Tham chiếu ngoài ref='media/first-time/proxy_question.png' "
+"md5='30853b3e86cfd386bbc32e5b8b45a378'"
+
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: first-time.page:66
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/first-time/proxy.png' "
+"md5='13f21a351cd0aa1cf11aada690f3dc90'"
+msgstr ""
+"Tham chiếu ngoài ref='media/first-time/proxy.png' "
+"md5='13f21a351cd0aa1cf11aada690f3dc90'"
+
+#: index.page:6
+msgid "Tor Browser User Manual"
+msgstr "Hướng dẫn sử dụng trình duyệt Tor"
+
+#: known-issues.page:6
+msgid "A list of known issues."
+msgstr "Một danh sách các vấn đề đã biết."
+
+#: known-issues.page:10
+msgid "Known Issues"
+msgstr "Các vấn đề đã biết."
+
+#: known-issues.page:14
+msgid ""
+"Tor needs your system clock (and your time zone) set to the correct time."
+msgstr ""
+"Tor yêu cầu đồng hồ hệ thống (và múi giờ) được cài đặt một cách chính xác."
+
+#: known-issues.page:19
+msgid ""
+"The following firewall software have been known to interfere with Tor and "
+"may need to be temporarily disabled:"
+msgstr ""
+"Những phần mềm tường lửa sau đã được biết là xung đột với Tor và có lẽ cần "
+"được tạm thời vô hiệu hoá:"
+
+#: known-issues.page:23
+msgid "Webroot SecureAnywhere"
+msgstr "Webroot SecureAnywhere"
+
+#: known-issues.page:26
+msgid "Kaspersky Internet Security 2012"
+msgstr "Bảo mật Internet Kaspersky KIS 2012"
+
+#: known-issues.page:29
+msgid "Sophos Antivirus for Mac"
+msgstr "Phần mềm chống vi rút Sophos cho Mac"
+
+#: known-issues.page:32
+msgid "Microsoft Security Essentials"
+msgstr "Những Cốt lõi Bảo mật Microsoft MSE"
+
+#: known-issues.page:37
+msgid ""
+"Videos that require Adobe Flash are unavailable. Flash is disabled for "
+"security reasons."
+msgstr ""
+"Các đoạn phim đòi hỏi Adobe Flash là không sẵn dùng ngay. Flash bị vô hiệu "
+"hoá vì các lý do bảo mật."
+
+#: known-issues.page:43
+msgid "Tor can not use a bridge if a proxy is set."
+msgstr ""
+"Tor không thể sử dụng cầu nối nếu một trung gian uỷ quyền được cài đặt."
+
+#: known-issues.page:48
+msgid ""
+"The Tor Browser package is dated January 1, 2000 00:00:00 UTC. This is to "
+"ensure that each software build is exactly reproducible."
+msgstr ""
+"Gói phần mềm Trình duyệt Tor đó được ghi ngày 1 tháng 1 năm 2000, 00:00:00 "
+"UTC. Điều này để đảm bảo rằng mỗi phần mềm xây dựng có thể tái sử dụng một "
+"cách chính xác."
+
+#: known-issues.page:54
+msgid ""
+"To run Tor Browser on Ubuntu, users need to execute a shell script. Open "
+"\"Files\" (Unity's explorer), open Preferences → Behavior Tab → Set \"Run "
+"executable text files when they are opened\" to \"Ask every time\", then "
+"click OK."
+msgstr ""
+"Để chạy Trình duyệt Tor trong Ubuntu, người dùng cần thực thi một mã kịch "
+"bản shell. Mở \"Files\" (Unity's explorer), mở Preferences → Behavior Tab →"
+" Đặt \"Run executable text files when they are opened\" thành \"Ask every "
+"time\", rồi kích OK."
+
+#: known-issues.page:62
+msgid ""
+"Tor Browser can also be started from the command line by running the "
+"following command from inside the Tor Browser directory:"
+msgstr ""
+"Trình duyệt Tor cũng có thể được khởi động từ dòng lệnh bằng cách chạy lệnh "
+"sau từ bên trong thư mục chứa Trình duyệt Tor:"
+
+#: known-issues.page:66
+#, no-wrap
+msgid ""
+"\n"
+"  ./start-tor-browser.desktop\n"
+"  "
+msgstr ""
+"\n"
+"./start-tor-browser.desktop"
+
+#: managing-identities.page:6
+msgid "Learn how to control personally-identifying information in Tor Browser"
+msgstr ""
+"Học cách làm sao để kiểm soát thông tin định danh cá nhân trong Trình duyệt "
+"Tor"
+
+#: managing-identities.page:10
+msgid "Managing identities"
+msgstr "Quản trị các định danh"
+
+#: managing-identities.page:12
+msgid ""
+"When you connect to a website, it is not only the operators of that website "
+"who can record information about your visit. Most websites now use numerous "
+"third-party services, including social networking “Like” buttons, analytics "
+"trackers, and advertising beacons, all of which can link your activity "
+"across different sites."
+msgstr ""
+"Khi bạn kết nối tới một trang web, không chỉ những người vận hành trang web "
+"đó có thể ghi lại thông tin về sự truy cập của bạn. Hầu hết các trang web "
+"ngày nay sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba, bao gồm các nút “Thích” của "
+"mạng xã hội, các bên theo dấu và phân tích, và các kỹ thuật điều phối quảng "
+"cáo, tất cả những điều này có thể liên kết các hoạt động của bạn từ nhiều "
+"trang web khác nhau."
+
+#: managing-identities.page:20
+msgid ""
+"Using the Tor network stops observers from being able to discover your exact"
+" location and IP address, but even without this information they might be "
+"able to link different areas of your activity together. For this reason, Tor"
+" Browser includes some additional features that help you control what "
+"information can be tied to your identity."
+msgstr ""
+"Sử dụng mạng lưới Tor ngăn chặn các bên quan sát có thể tìm ra vị trí và địa"
+" chỉ IP chính xác của bạn, nhưng ngay cả khi không có những thông tin này họ"
+" vẫn có thể liên kết các vùng hoạt động khác nhau của bạn. Vì lý do này, "
+"Trình duyệt Tor có thêm một vài đặc tính giúp bạn kiểm soát thông tin nào có"
+" thể gán với định danh của bạn."
+
+#: managing-identities.page:29
+msgid "The URL bar"
+msgstr "Thanh địa chỉ URL"
+
+#: managing-identities.page:30
+msgid ""
+"Tor Browser centers your web experience around your relationship with the "
+"website in the URL bar. Even if you connect to two different sites that use "
+"the same third-party tracking service, Tor Browser will force the content to"
+" be served over two different Tor circuits, so the tracker will not know "
+"that both connections originate from your browser."
+msgstr ""
+"Trình duyệt Tor tập trung trải nghiệm của bạn quanh mối liên hệ của bạn với "
+"trang web trên thanh URL. Ngay cả khi bạn kết nối tới hai trang khác nhau sử"
+" dụng cùng một dịch vụ theo dấu người dùng của một bên thứ ba, Trình duyệt "
+"Tor sẽ bắt buộc nội dung đó được phục vụ thông qua hai lộ trình Tor khác "
+"nhau, vì thế bên theo dấu người dùng đó sẽ không biết cả hai kết nối đó đều "
+"bắt nguồn từ trình duyệt của bạn."
+
+#: managing-identities.page:38
+msgid ""
+"On the other hand, all connections to a single website address will be made "
+"over the same Tor circuit, meaning you can browse different pages of a "
+"single website in separate tabs or windows, without any loss of "
+"functionality."
+msgstr ""
+"Mặt khác, tất cả các kết nối đến một địa chỉ web đơn nhất cũng sẽ được đi "
+"qua cùng một lộ trình Tor, nghĩa là bạn có thể truy cập các tiểu trang khác "
+"nhau của cùng một trang web duy nhất trong các cửa sổ hay các thanh làm việc"
+" riêng biệt, mà không bị mất bất cứ chức năng hoạt động nào."
+
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: managing-identities.page:46
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/managing-identities/circuit_full.png' "
+"md5='bd46d22de952fee42643be46d3f95928'"
+msgstr ""
+"Tham chiếu ngoài ref='media/managing-identities/circuit_full.png' "
+"md5='bd46d22de952fee42643be46d3f95928'"
+
+#: managing-identities.page:48
+msgid ""
+"You can see a diagram of the circuit that Tor Browser is using for the "
+"current tab in the onion menu."
+msgstr ""
+"Bạn có thể thấy một biểu đồ của lộ trình mà Trình duyệt Tor đang sử dụng cho"
+" thanh làm việc hiện tại trong danh mục onion."
+
+#: managing-identities.page:55
+msgid "Logging in over Tor"
+msgstr "Đăng nhập thông qua Tor"
+
+#: managing-identities.page:56
+msgid ""
+"Although Tor Browser is designed to enable total user anonymity on the web, "
+"there may be situations in which it makes sense to use Tor with websites "
+"that require usernames, passwords, or other identifying information."
+msgstr ""
+"Mặc dù Trình duyệt Tor được thiết kế cho tính ẩn danh hoàn toàn của người "
+"dùng trên mạng, có thể có những tình huống phù hợp để dùng Tor cho những "
+"trang web yêu cầu tên người dùng, mật khẩu, hay các thông tin định danh "
+"khác."
+
+#: managing-identities.page:62
+msgid ""
+"If you log into a website using a regular browser, you also reveal your IP "
+"address and geographical location in the process. The same is often true "
+"when you send an email. Logging into your social networking or email "
+"accounts using Tor Browser allows you to choose exactly which information "
+"you reveal to the websites you browse. Logging in using Tor Browser is also "
+"useful if the website you are trying to reach is censored on your network."
+msgstr ""
+"Nếu bạn đăng nhập vào một trang web sử dụng một trình duyệt thông thường, "
+"bạn cũng để lộ địa chỉ IP và vị trí địa lý của bạn trong quá trình đó. Điều "
+"tương tự cũng thường sảy ra khi bạn gửi một thư điện tử. Việc đăng nhập vào "
+"các tài khoản thư điện tử hay mạng xã hội qua Trình duyệt Tor cho phép bạn "
+"chọn một cách chính xác thông tin nào bạn để lộ cho các trang web bạn truy "
+"cập. Việc đăng nhập sử dụng Trình duyệt Tor cũng hữu dụng khi trang web bạn "
+"đang cố gắng đăng nhập bị kiểm duyệt trên mạng của bạn."
+
+#: managing-identities.page:72
+msgid ""
+"When you log in to a website over Tor, there are several points you should "
+"bear in mind:"
+msgstr ""
+"Khi bạn đăng nhập một trang web thông qua Tor, có một vài điểm bạn cần lưu ý"
+" một cách nghiêm túc."
+
+#: managing-identities.page:79
+msgid ""
+"See the <link xref=\"secure-connections\">Secure Connections</link> page for"
+" important information on how to secure your connection when logging in."
+msgstr ""
+"Xem trang <link xref=\"secure-connections\">Các kết nối Bảo mật</link> cho "
+"các thông tin quan trọng về việc làm thế nào để bảo mật kết nối của bạn "
+"trong khi đang đăng nhập."
+
+#: managing-identities.page:87
+msgid ""
+"Tor Browser often makes your connection appear as though it is coming from "
+"an entirely different part of the world. Some websites, such as banks or "
+"email providers, might interpret this as a sign that your account has been "
+"hacked or compromised, and lock you out. The only way to resolve this is by "
+"following the site’s recommended procedure for account recovery, or "
+"contacting the operators and explaining the situation."
+msgstr ""
+"Trình duyệt Tor thường làm cho kết nối của bạn xuất hiện như là nó đến từ "
+"một phần hoàn toàn khác của thế giới. Một vài trang web, như các ngân hàng "
+"hay các dịch vụ thư điện tử, có thể cho rằng đó là dấu hiệu tài khoản của "
+"bạn đã bị đánh cắp hoặc xâm phạm, và không cho bạn truy cập. Cách duy nhất "
+"để giải quyết chuyện này là làm theo các thủ tục được khuyến cáo của trang "
+"đó cho việc khôi phục tài khoản, hoặc liên lạc với những người quản trị và "
+"giải thích tình huống này."
+
+#: managing-identities.page:101
+msgid "Changing identities and circuits"
+msgstr "Thay đổi danh tính và lộ trình"
+
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: managing-identities.page:103
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/managing-identities/new_identity.png' "
+"md5='15b01e35fa83185d94b57bf0ccf09d76'"
+msgstr ""
+"Tham chiếu ngoài ref='media/managing-identities/new_identity.png' "
+"md5='15b01e35fa83185d94b57bf0ccf09d76'"
+
+#: managing-identities.page:105
+msgid ""
+"Tor Browser features “New Identity” and “New Tor Circuit for this Site” "
+"options, located in the Torbutton menu."
+msgstr ""
+"Trình duyệt Tor gồm có các lựa chọn “Định dạng Mới” và “Lộ trình Tor Mới cho"
+" Trang này”, được đặt trong danh mục nút Tor."
+
+#: managing-identities.page:111
+msgid "New Identity"
+msgstr "Danh tính mới"
+
+#: managing-identities.page:112
+msgid ""
+"This option is useful if you want to prevent your subsequent browser "
+"activity from being linkable to what you were doing before. Selecting it "
+"will close all your open tabs and windows, clear all private information "
+"such as cookies and browsing history, and use new Tor circuits for all "
+"connections. Tor Browser will warn you that all activity and downloads will "
+"be stopped, so take this into account before clicking “New Identity”."
+msgstr ""
+"Lựa chọn này hữu dụng nếu bạn muốn chặn các hoạt động trình duyệt tiếp theo "
+"khỏi việc có thể bị kết nối với những gì bạn đang làm trước đó. Việc chọn nó"
+" sẽ đóng tất cả các thanh và cửa sổ đang mở, xoá hết các thông tin riêng tư "
+"như cookies và lịch sử lướt web, và dùng các lộ trình Tor mới cho tất cả các"
+" kết nối. Trình duyệt Tor sẽ cảnh báo bạn tất cả các hoạt động và tải về sẽ "
+"bị ngắt, vì vậy hãy xem xét điều này trước khi kích vào “Định dạng mới”."
+
+#: managing-identities.page:123
+msgid "New Tor Circuit for this Site"
+msgstr "Mạch nối Tor mới cho trang này"
+
+#: managing-identities.page:124
+msgid ""
+"This option is useful if the <link xref=\"about-tor-browser#how-tor-"
+"works\">exit relay</link> you are using is unable to connect to the website "
+"you require, or is not loading it properly. Selecting it will cause the "
+"currently-active tab or window to be reloaded over a new Tor circuit. Other "
+"open tabs and windows from the same website will use the new circuit as well"
+" once they are reloaded. This option does not clear any private information "
+"or unlink your activity, nor does it affect your current connections to "
+"other websites."
+msgstr ""
+"Lựa chọn này hữu dụng nếu <link xref=\"about-tor-browser#how-tor-"
+"works\">khuyếch đại ra</link> bạn đang dùng không thể kết nối với trang web "
+"bạn yêu cầu, hoặc đang không tải nó một cách chính xác. Việc chọn nó sẽ làm "
+"cho cửa sổ hoặc thanh hiện đang kích hoạt bị tải lại qua một lộ trình Tor "
+"mới. Những cửa sổ và thanh đang mở khác từ cùng một trang web cũng sẽ dùng "
+"lộ trình mới đó ngay khi được tải lại. Lựa chọn này không xoá bất kỳ thông "
+"tin riêng tư nào hay ngắt kết nối các hoạt động của bạn, nó không tác động "
+"đến các kết nối hiện tại của bạn đến các trang web khác."
+
+#: onionsites.page:6
+msgid "Services that are only accessible using Tor"
+msgstr "Các dịch vụ chỉ có thể truy cập được thông qua Tor."
+
+#: onionsites.page:10
+msgid "Onion Services"
+msgstr "Các Dịch vụ Onion"
+
+#: onionsites.page:11
+msgid ""
+"Onion services (formerly known as “hidden services”) are services (like "
+"websites) that are only accessible through the Tor network."
+msgstr ""
+"Các dịch vụ onion (từng được gọi là “các dịch vụ ẩn”) là các dịch vụ (giống "
+"các trang web) chỉ có thể truy cập được thông qua mạng lưới Tor."
+
+#: onionsites.page:16
+msgid ""
+"Onion services offer several advantages over ordinary services on the non-"
+"private web:"
+msgstr ""
+"Các dịch vụ onion có nhiều ưu việt so với các dịch vụ của Internet thông "
+"thường."
+
+#: onionsites.page:23
+msgid ""
+"An onion services’s location and IP address are hidden, making it difficult "
+"for adversaries to censor it or identify its operators."
+msgstr ""
+"Địa chỉ IP và vị trí của một dịch vụ onion được ẩn dấu, rất khó để kiểm "
+"duyệt hay xác minh danh tính của những người vận hành nó."
+
+#: onionsites.page:29
+msgid ""
+"All traffic between Tor users and onion services is end-to-end encrypted, so"
+" you do not need to worry about <link xref=\"secure-connections\">connecting"
+" over HTTPS</link>."
+msgstr ""
+"Toàn bộ tín hiệu truyền giữa những người dùng Tor và các dịch vụ onion được "
+"mã hoá end-to-end, vì vậy bạn không cần phải lo lắng về <link xref=\"secure-"
+"connections\">việc kết nối qua HTTPS</link>."
+
+#: onionsites.page:36
+msgid ""
+"The address of an onion service is automatically generated, so the operators"
+" do not need to purchase a domain name; the .onion URL also helps Tor ensure"
+" that it is connecting to the right location and that the connection is not "
+"being tampered with."
+msgstr ""
+"Địa chỉ của một dịch vụ onion được tạo một cách tự động, vì vậy không cần "
+"phải mua một tên miền; cái URL .onion đó cũng giúp Tor đảm bảo rằng nó đang "
+"kết nối đến đúng địa chỉ và kết nối đó không bị chỉnh sửa."
+
+#: onionsites.page:46
+msgid "How to access an onion service"
+msgstr "Làm thế nào để truy cập một dịch vụ onion"
+
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: onionsites.page:48
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/onionsites/onion_url.png' "
+"md5='f97f7fe10f07c3959c4430934974bbaa'"
+msgstr ""
+"Tham chiếu ngoài ref='media/onionsites/onion_url.png' "
+"md5='f97f7fe10f07c3959c4430934974bbaa'"
+
+#: onionsites.page:50
+msgid ""
+"Just like any other website, you will need to know the address of an onion "
+"service in order to connect to it. An onion address is a string of sixteen "
+"mostly random letters and numbers, followed by “.onion”."
+msgstr ""
+"Giống như bất kỳ trang web nào khác, bạn sẽ cần biết địa chỉ của một dịch vụ"
+" onion để có thể kết nối. Một địa chỉ onion là một dãy mười sáu chữ cái và "
+"con số gần như ngẫu nhiên, tiếp sau là “.onion”."
+
+#: onionsites.page:58 troubleshooting.page:10
+msgid "Troubleshooting"
+msgstr "Giải quyết vấn đề"
+
+#: onionsites.page:59
+msgid ""
+"If you cannot reach the onion service you require, make sure that you have "
+"entered the 16-character onion address correctly: even a small mistake will "
+"stop Tor Browser from being able to reach the site."
+msgstr ""
+"Nếu bạn không thể truy cập dịch vụ onion mà bạn cần, hãy đảm bảo rằng bạn "
+"vừa nhập 16 ký tự của địa chỉ onion đó một cách chính xác: thậm chí một lỗi "
+"nhỏ cũng sẽ cản trở Trình duyệt Tor kết nối với trang đó."
+
+#: onionsites.page:64
+msgid ""
+"If you are still unable to connect to the onion service, please try again "
+"later. There may be a temporary connection issue, or the site operators may "
+"have allowed it to go offline without warning."
+msgstr ""
+"Nếu bạn vẫn không thể kết nối với dịch vụ onion đó, hãy thử lại sau. Có thể "
+"có một trục trặc tạm thời, hay trang web đó có thể đang ngắt kết nối mà "
+"không thông báo."
+
+#: onionsites.page:69
+msgid ""
+"You can also ensure that you're able to access other onion services by "
+"connecting to <link href=\"http://3g2upl4pq6kufc4m.onion/\">DuckDuckGo's "
+"Onion Service</link>"
+msgstr ""
+"Bạn cũng có thể đảm bảo rằng bạn có thể truy cập các dịch vụ onion khác bởi "
+"kết nối đến <link href=\"http://3g2upl4pq6kufc4m.onion/\">Dịch vụ Tor của "
+"DuckDuckGo</link>"
+
+#: plugins.page:6
+msgid "How Tor Browser handles add-ons, plugins and JavaScript"
+msgstr ""
+"Trình duyệt Tor điều khiển các tiện ích, các trình cắm ngoài, và JavaScript "
+"như thế nào"
+
+#: plugins.page:10
+msgid "Plugins, add-ons and JavaScript"
+msgstr "Các trình cắm ngoài, các tiện ích, và JavaScript"
+
+#: plugins.page:13
+msgid "Flash Player"
+msgstr "Flash Player"
+
+#: plugins.page:14
+msgid ""
+"Video websites, such as Vimeo make use of the Flash Player plugin to display"
+" video content. Unfortunately, this software operates independently of Tor "
+"Browser and cannot easily be made to obey Tor Browser’s proxy settings. It "
+"can therefore reveal your real location and IP address to the website "
+"operators, or to an outside observer. For this reason, Flash is disabled by "
+"default in Tor Browser, and enabling it is not recommended."
+msgstr ""
+"Các trang web phim, như Vimeo, sử dụng trình cắm ngoài Flash Player để hiển "
+"thị nội dung phim. Thật không may, phần mềm này hoạt động độc lập với Trình "
+"duyệt Tor và không thể dễ dàng bị bắt buộc tuân theo các cài đặt uỷ quyền "
+"của Trình duyệt Tor. Vì vậy nó có thể để lộ địa chỉ IP và địa chỉ thực của "
+"bạn cho các trang web vận hành nó, hoặc cho một bên quan sát khác. Vì lý do "
+"này, Flash bị mặc định vô hiệu hoá trong Trình duyệt Tor, và việc cho phép "
+"nó là không được khuyến khích."
+
+#: plugins.page:23
+msgid ""
+"Some video websites (such as YouTube) offer alternative video delivery "
+"methods that do not use Flash. These methods may be compatible with Tor "
+"Browser."
+msgstr ""
+"Một vài trang web phim (như YouTube) đưa ra các phương pháp sử dụng phim "
+"thay thế không dùng Flash. Những phương pháp này có thể tương thích với "
+"Trình duyệt Tor."
+
+#: plugins.page:31
+msgid "JavaScript"
+msgstr "JavaScript"
+
+#: plugins.page:32
+msgid ""
+"JavaScript is a programming language that websites use to offer interactive "
+"elements such as video, animation, audio, and status timelines. "
+"Unfortunately, JavaScript can also enable attacks on the security of the "
+"browser, which might lead to deanonymization."
+msgstr ""
+"JavaScript là một ngôn ngữ lập trình các trang web sử dụng để làm các phần "
+"tử tương tác như là phim, hoạt hình, âm thanh, và dòng trạng thái thời gian."
+" Thật không may, JavaScript cũng có thể cho phép các tấn công vào sự bảo mật"
+" của trình duyệt, điều có thể dẫn tới sự việc làm mất tính ẩn danh."
+
+#: plugins.page:39
+msgid ""
+"Tor Browser includes an add-on called NoScript, accessed through the “S” "
+"icon at the top-left of the window, which allows you to control the "
+"JavaScript that runs on individual web pages, or to block it entirely."
+msgstr ""
+"Trình duyệt Tor có một tiện ích gọi là NoScript, truy cập thông qua biểu "
+"tượng “S” ở góc phía trên bên trái của màn hình, cho phép bạn kiểm soát "
+"JavaScript chạy trên các trang web đơn lẻ, hoặc để hoàn toàn ngăn chặn nó."
+
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: plugins.page:45
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/plugins/noscript_menu.png' "
+"md5='df9e684b76a3c2e2bdcb879a19c20471'"
+msgstr ""
+"Tham chiếu ngoài ref='media/plugins/noscript_menu.png' "
+"md5='df9e684b76a3c2e2bdcb879a19c20471'"
+
+#: plugins.page:47
+msgid ""
+"Users who require a high degree of security in their web browsing should set"
+" Tor Browser’s <link xref=\"security-slider\">Security Slider</link> to "
+"“Medium-High” (which disables JavaScript for non-HTTPS websites) or “High” "
+"(which does so for all websites). However, disabling JavaScript will prevent"
+" many websites from displaying correctly, so Tor Browser’s default setting "
+"is to allow all websites to run scripts."
+msgstr ""
+"Những người yêu cầu mức độ bảo mật cao trong việc lướt web nên đặt <link "
+"xref=\"security-slider\">Thanh trượt Bảo mật</link> của Trình duyệt Tor ở "
+"“Trunh bình-Cao” (điều này vô hiệu hoá JavaScript với các trang web không-"
+"HTTPS) hoặc “Cao” (vô hiệu hoá với tất cả mọi trang web). Tuy nhiên, việc vô"
+" hiệu hoá JavaScript sẽ làm cho nhiều trang web hiển thị không chính xác, vì"
+" cài đặt mặc định của Trình duyệt Tor để cho tất cả mọi trang web chạy các "
+"mã kịch bản (script)."
+
+#: plugins.page:58
+msgid "Browser Add-ons"
+msgstr "Các tiện ích trình duyệt"
+
+#: plugins.page:59
+msgid ""
+"Tor Browser is based on Firefox, and any browser add-ons or themes that are "
+"compatible with Firefox can also be installed in Tor Browser."
+msgstr ""
+"Trình duyệt Tor phát triển từ Firefox, và bất kỳ các tiện ích trình duyệt "
+"hay phông nền nào tương thích với Firefox cũng có thể được cài đặt cho Trình"
+" duyệt Tor."
+
+#: plugins.page:64
+msgid ""
+"However, the only add-ons that have been tested for use with Tor Browser are"
+" those included by default. Installing any other browser add-ons may break "
+"functionality in Tor Browser or cause more serious problems that affect your"
+" privacy and security. It is strongly discouraged to install additional add-"
+"ons, and the Tor Project will not offer support for these configurations."
+msgstr ""
+"Tuy nhiên, các tiện ích duy nhất đã được thử nghiệm cho việc sử dụng với "
+"Trình duyệt Tor là những cái đã được mặc định thêm vào. Việc cài bất kỳ các "
+"tiện ích nào khác có thể làm hỏng tính năng của Trình duyệt Tor hoặc gây ra "
+"nhiều vấn đề nghiêm trọng hơn ảnh hưởng đến tính bảo mật và sự riêng tư của "
+"bạn. Việc cài thêm các tiện ích là rất không nên, và Trình duyệt Tor sẽ "
+"không cung cấp trợ giúp cho việc cấu hình đó."
+
+#: secure-connections.page:8
+msgid "Learn how to protect your data using Tor Browser and HTTPS"
+msgstr ""
+"Học cách làm thế nào để bảo vệ giữ liệu của bạn sử dụng Trình duyệt Tor và "
+"HTTPS"
+
+#: secure-connections.page:12
+msgid "Secure Connections"
+msgstr "Các kết nối Bảo mật"
+
+#: secure-connections.page:14
+msgid ""
+"If personal information such as a login password travels unencrypted over "
+"the Internet, it can very easily be intercepted by an eavesdropper. If you "
+"are logging into any website, you should make sure that the site offers "
+"HTTPS encryption, which protects against this kind of eavesdropping. You can"
+" verify this in the URL bar: if your connection is encrypted, the address "
+"will begin with “https://”, rather than “http://”."
+msgstr ""
+"Nếu thông tin cá nhân như một mật khẩu đăng nhập truyền đi không được bảo "
+"mật trên Internet, nó có thể rất dễ dàng bị bắt giữ bởi một bên nghe lén. "
+"Nếu bạn đang đăng nhập vào bất kỳ trang web nào, nên chắc chắn rằng trang đó"
+" cung cấp mã hoá HTTPS, nó bảo vệ bạn trước dạng nghe lén này. Bạn có thể "
+"xác minh điều này trên thanh địa chỉ URL: nếu kết nối của bạn được bảo mật, "
+"địa chỉ đó sẽ bắt đầu với “https://”, không phải “http”."
+
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: secure-connections.page:24
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/secure-connections/https.png' "
+"md5='364bcbde7a649b0cea9ae178007c1a50'"
+msgstr ""
+"Tham chiếu ngoài ref='media/secure-connections/https.png' "
+"md5='364bcbde7a649b0cea9ae178007c1a50'"
+
+#: secure-connections.page:26
+msgid ""
+"The following visualization shows what information is visible to "
+"eavesdroppers with and without Tor Browser and HTTPS encryption:"
+msgstr ""
+"Sự biểu thị sau đây cho thấy rằng thông tin nào là hữu hình đối với các bên "
+"nghe lén khi dùng và không dùng Trình duyệt Tor và mã hoá HTTPS:"
+
+#: secure-connections.page:35
+msgid ""
+"Click the “Tor” button to see what data is visible to observers when you're "
+"using Tor. The button will turn green to indicate that Tor is on."
+msgstr ""
+"Kích vào nút “Tor” để thấy giữ liệu nào là hữu hình đối với người quan sát "
+"khi bạn đang sử dụng Tor. Nút đó sẽ chuyển xanh lá cây để cho thấy Tor đang "
+"bật."
+
+#: secure-connections.page:42
+msgid ""
+"Click the “HTTPS” button to see what data is visible to observers when "
+"you're using HTTPS. The button will turn green to indicate that HTTPS is on."
+msgstr ""
+"Kích vào nút “HTTPS” để thấy giữ liệu nào là hữu hình đối với người quan sát"
+" khi bạn đang sử dụng HTTPS. Nút đó sẽ chuyển xanh lá cây để cho thấy HTTPS "
+"đang bật."
+
+#: secure-connections.page:49
+msgid ""
+"When both buttons are green, you see the data that is visible to observers "
+"when you are using both tools."
+msgstr ""
+"Khi cả hai nút có màu xanh lá cây, bạn thấy giữ liệu đó là hữu hình đối với "
+"người quan sát khi bạn đang dùng cả hai công cụ đó."
+
+#: secure-connections.page:55
+msgid ""
+"When both buttons are grey, you see the data that is visible to observers "
+"when you don't use either tool."
+msgstr ""
+"Khi cả hai nút có màu xám, bạn thấy giữ liệu đó là hữu hình đối với người "
+"quan sát khi bạn không dùng một trong các công cụ đó."
+
+#: secure-connections.page:62
+msgid "Potentially visible data"
+msgstr "Giữ liệu có tiềm năng nhìn thấy được"
+
+#: secure-connections.page:70
+msgid "The site being visited."
+msgstr "Trang mạng được ghé thăm."
+
+#: secure-connections.page:81
+msgid "Username and password used for authentication."
+msgstr "Tên người dùng và mật mã sử dụng cho việc xác nhận."
+
+#: secure-connections.page:92
+msgid "Data being transmitted."
+msgstr "Giữ liệu được truyền."
+
+#: secure-connections.page:103
+msgid ""
+"Network location of the computer used to visit the website (the public IP "
+"address)."
+msgstr ""
+"Vị trí mạng của máy tính đó đã từng ghé thăm trang web đó (địa chỉ IP công "
+"cộng đó)."
+
+#: secure-connections.page:115
+msgid "Whether or not Tor is being used."
+msgstr "Tor hiện có đang được sử dụng hay không."
+
+#: security-slider.page:6
+msgid "Configuring Tor Browser for security and usability"
+msgstr "Cấu hình Trình duyệt Tor về tính khả dụng và bảo mật"
+
+#: security-slider.page:10
+msgid "Security Slider"
+msgstr "Thanh trượt Bảo mật"
+
+#: security-slider.page:11
+msgid ""
+"Tor Browser includes a “Security Slider” that lets you increase your "
+"security by disabling certain web features that can be used to attack your "
+"security and anonymity. Increasing Tor Browser’s security level will stop "
+"some web pages from functioning properly, so you should weigh your security "
+"needs against the degree of usability you require."
+msgstr ""
+"Trình duyệt Tor có một “Thanh trượt Bảo mật” để bạn tăng tính bảo mật bằng "
+"việc vô hiệu hoá các tính năng web nhất định mà có thể bị dùng để tấn công "
+"sự bảo mật và tính riêng tư của bạn. Tăng cấp độ bảo mật của Trình duyệt Tor"
+" sẽ làm cho một vài trang web hoạt động không chính xác, vì thế bạn nên cân "
+"nhắc giữa nhu cầu bảo mật cần thiết và mức độ hữu dụng yêu cầu."
+
+#: security-slider.page:21
+msgid "Accessing the Security Slider"
+msgstr "Truy cập Thanh trượt Bảo mật"
+
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: security-slider.page:23
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/security-slider/slider.png' "
+"md5='3c469cd3ed9f60ebb6bbbc63daa90082'"
+msgstr ""
+"Tham chiếu bên ngoài ref='media/security-slider/slider.png' "
+"md5='3c469cd3ed9f60ebb6bbbc63daa90082'"
+
+#: security-slider.page:25
+msgid ""
+"The Security Slider is located in Torbutton’s “Privacy and Security "
+"Settings” menu."
+msgstr ""
+"Thanh trượt Bảo mật được đặt trong danh mục “Những cài đặt Bảo mật và Riêng "
+"tư” của nút Tor."
+
+#: security-slider.page:32
+msgid "Security Levels"
+msgstr "Các cấp độ Bảo mật"
+
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: security-slider.page:34
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/security-slider/slider_window.png' "
+"md5='c733bdccd1731ed1a772777b25bae7a1'"
+msgstr ""
+"Tham chiếu bên ngoài ref='media/security-slider/slider_window.png' "
+"md5='c733bdccd1731ed1a772777b25bae7a1'"
+
+#: security-slider.page:36
+msgid ""
+"Increasing the level of the Security Slider will disable or partially "
+"disable certain browser features to protect against possible attacks."
+msgstr ""
+"Tăng cấp độ bảo mật sẽ vô hiệu hoá hoặc vô hiệu hoá một phần các tính năng "
+"nhất định của trình duyệt để ngăn chặn các tấn công tiềm tàng."
+
+#: security-slider.page:42
+msgid "High"
+msgstr "Cao"
+
+#: security-slider.page:43
+msgid ""
+"At this level, HTML5 video and audio media become click-to-play via "
+"NoScript; all JavaScript performance optimizations are disabled; some "
+"mathematical equations may not display properly; some font rendering "
+"features are disabled; some types of image are disabled; Javascript is "
+"disabled by default on all sites; most video and audio formats are disabled;"
+" and some fonts and icons may not display correctly."
+msgstr ""
+"Tại cấp độ này, hình ảnh và âm thanh đa phương tiện HTML5 trở thành kích-để-"
+"chạy thông qua NoScript; tất cả các tối ưu hoá hiệu ứng JavaScript bị vô "
+"hiệu hoá; một vài phương trình toán học có thể không hiển thị một cách chính"
+" xác; một vài tính năng kiến tạo phông chữ bị vô hiệu hoá; một vài dạng hình"
+" ảnh bị vô hiệu hoá; JavaScript mặc định bị vô hiệu hoá trên tất cả các "
+"trang; hầu hết các định dạng âm thanh và hình ảnh bị vô hiệu hoá; và một vài"
+" phông chữ và biểu tượng có thể không hiển thị một cách chính xác."
+
+#: security-slider.page:53
+msgid "Medium-High"
+msgstr "Trung bình-Cao"
+
+#: security-slider.page:54
+msgid ""
+"At this level, HTML5 video and audio media become click-to-play via "
+"NoScript; all JavaScript performance optimizations are disabled; some "
+"mathematical equations may not display properly; some font rendering "
+"features are disabled; some types of image are disabled; and JavaScript is "
+"disabled by default on all non-<link xref=\"secure-"
+"connections\">HTTPS</link> sites."
+msgstr ""
+"Tại cấp độ này, hình ảnh và âm thanh đa phương tiện HTML5 trở thành kích-để-"
+"chạy thông qua NoScript; tất cả các tối ưu hoá hiệu ứng JavaScript bị vô "
+"hiệu hoá; một vài phương trình toán học có thể không hiển thị một cách chính"
+" xác; một vài tính năng kiến tạo phông chữ bị vô hiệu hoá; một vài dạng hình"
+" ảnh bị vô hiệu hoá; và JavaScript mặc định bị vô hiệu hoá trên tất cả các "
+"trang không-<link xref=\"secure-connections\">HTTPS</link>."
+
+#: security-slider.page:64
+msgid "Medium-Low"
+msgstr "Trung bình-Thấp"
+
+#: security-slider.page:65
+msgid ""
+"At this level, HTML5 video and audio media become click-to-play via "
+"NoScript; some <link xref=\"plugins\">JavaScript</link> performance "
+"optimizations are disabled, causing some websites to run more slowly; and "
+"some mathematical equations may not display properly."
+msgstr ""
+"Tại cấp độ này, hình ảnh và âm thanh đa phương tiện HTML5 trở thành kích-để-"
+"chạy thông qua NoScript; một vài tối ưu hoá hiệu ứng <link "
+"xref=\"plugins\">JavaScript</link> bị vô hiệu hoá, làm cho một vài trang web"
+" chạy chậm hơn; và một vài phương trình toán học có thể không hiển thị một "
+"cách chính xác."
+
+#: security-slider.page:73
+msgid "Low"
+msgstr "Thấp"
+
+#: security-slider.page:74
+msgid ""
+"At this level, all browser features are enabled. This is the most usable "
+"option."
+msgstr ""
+"Tại cấp độ này, tất cả các tính năng trình duyệt được kích hoạt. Đây là lựa "
+"chọn khả dụng nhất."
+
+#: transports.page:6 transports.page:20
+msgid "Types of pluggable transport"
+msgstr "Các loại điểm trung chuyển có thể sử dụng"
+
+#: transports.page:10
+msgid "Pluggable Transports"
+msgstr "Những điểm trung chuyển có thể sử dụng"
+
+#: transports.page:12
+msgid ""
+"Pluggable transports are tools that Tor can use to disguise the traffic it "
+"sends out. This can be useful in situations where an Internet Service "
+"Provider or other authority is actively blocking connections to the Tor "
+"network."
+msgstr ""
+"Những điểm trung chuyển có thể sử dụng là các công cụ mà Tor có thể dùng để "
+"nguỵ trang tín hiệu nó truyền ra. Điều này có thể hữu dụng trong các tình "
+"huống khi một Nhà cung cấp Dịch vụ Internet hay cơ quan khác đang chủ động "
+"ngăn chặn các kết nối đến mạng Tor."
+
+#: transports.page:21
+msgid ""
+"Currently there are six pluggable transports available, but more are being "
+"developed."
+msgstr ""
+"Hiện tại có sáu điểm trung chuyển có thể sử dụng được, nhưng số lượng nhiều "
+"hơn đang được phát triển."
+
+#: transports.page:28
+msgid "obfs3"
+msgstr "obfs3"
+
+#: transports.page:33
+msgid ""
+"obfs3 makes Tor traffic look random, so that it does not look like Tor or "
+"any other protocol. obfs3 bridges will work in most places."
+msgstr ""
+"obfs3 làm cho tín hiệu Tor trên đường truyền như ngẫu nhiên, vì thế nó không"
+" giống như Tor hay bất kỳ giao thức nào khác. Các cầu obfs3 sẽ hoạt động ở "
+"hầu hết mọi nơi."
+
+#: transports.page:42
+msgid "obfs4"
+msgstr "obfs4"
+
+#: transports.page:47
+msgid ""
+"obfs4 makes Tor traffic look random like obfs3, and also prevents censors "
+"from finding bridges by Internet scanning. obfs4 bridges are less likely to "
+"be blocked than obfs3 bridges."
+msgstr ""
+"obfs4 làm cho tín hiệu Tor trên đường truyền như ngẫu nhiên tương tự obfs3, "
+"và cũng ngăn chặn các đối tượng kiểm duyệt tìm thấy các cầu nối bằng việc "
+"quét Internet. Các cầu obfs4 ít có khả năng bị chặn hơn các cầu obfs3."
+
+#: transports.page:56
+msgid "Scramblesuit"
+msgstr "Scramblesuit"
+
+#: transports.page:61
+msgid "ScrambleSuit is similar to obfs4 but has a different set of bridges."
+msgstr ""
+"ScrambleSuit tương tự như obfs4 nhưng có một tập hợp khác các cầu nối."
+
+#: transports.page:69
+msgid "FTE"
+msgstr "FTE"
+
+#: transports.page:74
+msgid ""
+"FTE (format-transforming encryption) disguises Tor traffic as ordinary web "
+"(HTTP) traffic."
+msgstr ""
+"FTE (mã hoá biến đổi định dạng, format-transforming encryption) nguỵ trang "
+"tín hiệu Tor trên đường truyền như là tín hiệu web thông thường (HTTP)."
+
+#: transports.page:82
+msgid "meek"
+msgstr "meek"
+
+#: transports.page:87
+msgid ""
+"These transports all make it look like you are browsing a major web site "
+"instead of using Tor. meek-amazon makes it look like you are using Amazon "
+"Web Services; meek-azure makes it look like you are using a Microsoft web "
+"site; and meek-google makes it look like you are using Google search."
+msgstr ""
+"Toàn bộ những dịch chuyển này làm cho nó giống như là bạn đang truy cập một "
+"trang web chuyên biệt thay vì sử dụng Tor. meek-amazon làm nó như là bạn "
+"đang sử dụng Các dịch vụ Web của Amazon; meek-azure làm nó như là bạn đang "
+"sử dụng một trang web của Microsoft; và meek-google làm nó như là bạn đang "
+"sử dụng tìm kiếm Google."
+
+#: troubleshooting.page:6
+msgid "What to do if Tor Browser doesn’t work"
+msgstr "Làm gì nếu Trình duyệt Tor không hoạt động"
+
+#: troubleshooting.page:12
+msgid ""
+"You should be able to start browsing the web using Tor Browser shortly after"
+" running the program, and clicking the “Connect” button if you are using it "
+"for the first time."
+msgstr ""
+"Bạn nên có thể bắt đầu lướt web bằng Trình duyệt Tor ngay sau khi chạy "
+"chương trình đó, và kích vào nút \"Kết nối\" nếu bạn đang dùng nó lần đầu "
+"tiên."
+
+#: troubleshooting.page:21
+msgid "Quick fixes"
+msgstr "Những khắc phục nhanh"
+
+#: troubleshooting.page:22
+msgid ""
+"If Tor Browser doesn’t connect, there may be a simple solution. Try each of "
+"the following:"
+msgstr ""
+"Nếu Trình duyệt Tor không thể kết nối, có thể có một giải pháp đơn giản. Thử"
+" một trong những cách sau:"
+
+#: troubleshooting.page:29
+msgid ""
+"Your computer’s system clock must be set correctly, or Tor will not be able "
+"to connect."
+msgstr ""
+"Đồng hồ hệ thống phải được cài đặt chính xác, hoặc Tor sẽ không thể kết nối."
+
+#: troubleshooting.page:35
+msgid ""
+"Make sure another Tor Browser is not already running. If you’re not sure if "
+"Tor Browser is running, restart your computer."
+msgstr ""
+"Hãy đảm bảo rằng không có một Trình duyệt Tor khác đang hoạt động. Nếu bạn "
+"không chắc nếu Trình duyệt Tor đang hoạt động, khởi động lại máy tính."
+
+#: troubleshooting.page:41
+msgid ""
+"Make sure that any antivirus program you have installed is not preventing "
+"Tor from running. You may need to consult the documentation for your "
+"antivirus software if you do not know how to do this."
+msgstr ""
+"Đảm bảo rằng bất cứ chương trình diệt vi rút nào bạn đã cài đặt không cản "
+"trở Tor hoạt động. Bạn có thể cần tham khảo tài liệu của phần mềm diệt vi "
+"rút của bạn nếu không biết làm điều này như thế nào."
+
+#: troubleshooting.page:49
+msgid "Temporarily disable your firewall."
+msgstr "Tạm thời tắt tường lửa."
+
+#: troubleshooting.page:54
+msgid ""
+"Delete Tor Browser and install it again. If updating, do not just overwrite "
+"your previous Tor Browser files; ensure they are fully deleted beforehand."
+msgstr ""
+"Xoá Trình duyệt Tor rồi cài đặt lại. Nếu cập nhật, tránh việc chỉ gi đè lên "
+"các tệp tin của Trình duyệt Tor trước đó; trước tiên hãy đảm bảo chúng đã bị"
+" xoá hết."
+
+#: troubleshooting.page:64
+msgid "Is your connection censored?"
+msgstr "Kết nối của bạn có bị kiểm duyệt không?"
+
+#: troubleshooting.page:65
+msgid ""
+"If you still can’t connect, your Internet Service Provider might be "
+"censoring connections to the Tor network. Read the <link "
+"xref=\"circumvention\">Circumvention</link> section for possible solutions."
+msgstr ""
+"Nếu bạn vẫn không thể kết nối, Nhà cung cấp Dịch vụ Internet của bạn có lẽ "
+"đang kiểm duyệt các kết nối đến mạng Tor. Xem mục <link "
+"xref=\"circumvention\">Vòng tránh</link> cho những giải pháp có thể."
+
+#: troubleshooting.page:74
+msgid "Known issues"
+msgstr "Các vấn đề đã biết"
+
+#: troubleshooting.page:75
+msgid ""
+"Tor Browser is under constant development, and some issues are known about "
+"but not yet fixed. Please check the <link xref=\"known-issues\">Known "
+"Issues</link> page to see if the problem you are experiencing is already "
+"listed there."
+msgstr ""
+"Trình duyệt Tor đang trong quá trình phát triển đều đặn, và một vài sự cố đã"
+" được biết đến nhưng vẫn chưa được khắc phục. Hãy kiểm tra trang <link xref"
+"=\"known-issues\">Các sự cố đã biết</link> để xem nếu vấn đề bạn đang trải "
+"nghiệm đã được liệt kê ở đó rồi."
+
+#: uninstalling.page:6
+msgid "How to remove Tor Browser from your system"
+msgstr "Làm thế nào để gỡ bỏ Trình duyệt Tor khỏi hệ thống"
+
+#: uninstalling.page:10
+msgid "Uninstalling"
+msgstr "Huỷ cài đặt"
+
+#: uninstalling.page:12
+msgid ""
+"Tor Browser does not affect any of the existing software or settings on your"
+" computer. Uninstalling Tor Browser will not affect your system’s software "
+"or settings."
+msgstr ""
+"Trình duyệt Tor không tác động đến bất cứ phần mền hay các cài đặt nào đang "
+"tồn tại trên máy tính của bạn. Việc huỷ cài đặt Trình duyệt Tor sẽ không tác"
+" động đến phần mềm hay các cài đặt hệ thống."
+
+#: uninstalling.page:18
+msgid "Removing Tor Browser from your system is simple:"
+msgstr "Việc xoá bỏ Trình duyệt Tor khỏi hệ thống là đơn giản:"
+
+#: uninstalling.page:24
+msgid ""
+"Locate your Tor Browser folder. The default location on Windows is the "
+"Desktop; on Mac OS X it is the Applications folder. On Linux, there is no "
+"default location, however the folder will be named \"tor-browser_en-US\" if "
+"you are running the English Tor Browser."
+msgstr ""
+"Định vị thư mục chứa Trình duyệt Tor. Vị trí mặc định trong Windows là Màn "
+"hình (Desktop); trên Mac OS X đó là thư mục Các ứng dụng (Applications). Với"
+" Linux, không có thư mục mặc định; tuy nhiên thư mục đó sẽ được đặt tên "
+"\"tor-browser_en-US\" nếu bạn đang dùng Trình duyệt Tor tiếng Anh."
+
+#: uninstalling.page:32
+msgid "Delete the Tor Browser folder."
+msgstr "Xoá thư mục chứa Trình duyệt Tor."
+
+#: uninstalling.page:35
+msgid "Empty your Trash"
+msgstr "Làm sạch Thùng rác"
+
+#: uninstalling.page:39
+msgid ""
+"Note that your operating system’s standard “Uninstall” utility is not used."
+msgstr ""
+"Lưu ý là ứng dụng “Huỷ cài đặt” chuẩn của hệ điều hành không được sử dụng."
+
+#: updating.page:6
+msgid "How to update Tor Browser"
+msgstr "Làm thế nào để cập nhật Trình duyệt Tor"
+
+#: updating.page:10
+msgid "Updating"
+msgstr "Cập nhật"
+
+#: updating.page:12
+msgid ""
+"Tor Browser must be kept updated at all times. If you continue to use an "
+"outdated version of the software, you may be vulnerable to serious security "
+"flaws that compromise your privacy and anonymity."
+msgstr ""
+"Trình duyệt Tor phải luôn cập nhật tại mọi thời điểm. Nếu bạn tiếp tục sử "
+"dụng một phiên bản đã hết hạn của Tor, bạn có thể suy yếu trước các lỗ hổng "
+"bảo mật nghiêm trọng và điều này đặt sự riêng tư và tính ẩn danh của bạn vào"
+" nguy hiểm."
+
+#: updating.page:18
+msgid ""
+"Tor Browser will prompt you to update the software once a new version has "
+"been released: the Torbutton icon will display a yellow triangle, and you "
+"may see a written update indicator when Tor Browser opens. You can update "
+"either automatically or manually."
+msgstr ""
+"Trình duyệt Tor sẽ nhắc bạn cập nhật phần mềm ngay khi một phiên bản mới vừa"
+" ra mắt: biểu tượng của nút Tor sẽ biểu thị một tam giác màu vàng, và bạn có"
+" thể nhìn thấy một chỉ dấu cập nhật bằng chữ viết khi Trình duyệt Tor mở ra."
+" Bạn có thể cập nhật tự động hoặc thủ công."
+
+#: updating.page:26
+msgid "Updating Tor Browser automatically"
+msgstr "Tự động cập nhật Trình duyệt Tor"
+
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: updating.page:30
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/updating/update1.png' "
+"md5='9ff01eb653d92124746fc31efde2bf07'"
+msgstr ""
+"Tham chiếu bên ngoài ref='media/updating/update1.png' "
+"md5='9ff01eb653d92124746fc31efde2bf07'"
+
+#: updating.page:32
+msgid ""
+"When you are prompted to update Tor Browser, click on the Torbutton icon, "
+"then select “Check for Tor Browser Update”."
+msgstr ""
+"Khi bạn được nhắc để cập nhật Trình duyệt Tor, kích vào biểu tượng của nút "
+"Tor, rồi chọn “Kiểm tra việc cập nhật Trình duyệt Tor”."
+
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: updating.page:39
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/updating/update3.png' "
+"md5='4bd08622b0cacf20b13f75c432176ed3'"
+msgstr ""
+"Tham chiếu bên ngoài ref='media/updating/update3.png' "
+"md5='4bd08622b0cacf20b13f75c432176ed3'"
+
+#: updating.page:41
+msgid ""
+"When Tor Browser has finished checking for updates, click on the “Update” "
+"button."
+msgstr ""
+"Khi Trình duyệt Tor vừa kết thúc việc kiểm tra các bản cập nhật, kích vào "
+"nút “Cập nhật”."
+
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: updating.page:48
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/updating/update4.png' "
+"md5='1d795e7b695738531db9d4b2b0fb5313'"
+msgstr ""
+"Tham chiếu bên ngoài ref='media/updating/update4.png' "
+"md5='1d795e7b695738531db9d4b2b0fb5313'"
+
+#: updating.page:50
+msgid ""
+"Wait for the update to download and install, then restart Tor Browser. You "
+"will now be running the latest version."
+msgstr ""
+"Chờ cho quá trình cập nhật tải về và cài đặt, rồi khởi động lại trình duyệt "
+"Tor. Bạn sẽ có phiên bản mới nhất."
+
+#: updating.page:58
+msgid "Updating Tor Browser manually"
+msgstr "Cập nhật trình duyệt Tor một cách thủ công"
+
+#: updating.page:61
+msgid ""
+"When you are prompted to update Tor Browser, finish the browsing session and"
+" close the program."
+msgstr ""
+"Khi bạn được nhắc để cập nhật trình duyệt Tor, dừng việc lướt web và tắt "
+"trình duyệt."
+
+#: updating.page:67
+msgid ""
+"Remove Tor Browser from your system by deleting the folder that contains it "
+"(see the <link xref=\"uninstalling\">Uninstalling</link> section for more "
+"information)."
+msgstr ""
+"Gỡ bỏ trình duyệt Tor khỏi hệ thống bằng việc xoá bỏ thư mục lưu trữ nó (Xem"
+" mục <link xref=\"uninstalling\">Gỡ bỏ</link> để có thêm thông tin)."
+
+#: updating.page:74
+msgid ""
+"Visit <link href=\"https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en\">"
+" https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en</link> and download "
+"a copy of the latest Tor Browser release, then install it as before."
+msgstr ""
+"Truy cập <link "
+"href=\"https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en\"> "
+"https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en</link> và tải về "
+"phiên bản Tor mới nhất, rồi cài đặt lại như trước."More information about the tor-commits mailing list