[tor-commits] [translation/tor-browser-manual] Update translations for tor-browser-manual

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Mar 10 12:18:26 UTC 2017


commit 58eeadd95230a99b70587d91492c0b972c79aad6
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri Mar 10 12:18:24 2017 +0000

    Update translations for tor-browser-manual
---
 vi/vi.po | 11 +++++++++++
 1 file changed, 11 insertions(+)

diff --git a/vi/vi.po b/vi/vi.po
index 8d63e73..467e4f5 100644
--- a/vi/vi.po
+++ b/vi/vi.po
@@ -116,6 +116,10 @@ msgid ""
 "three keys represent the layers of encryption between the user and each "
 "relay."
 msgstr ""
+"Hình ảnh ở trên minh hoạ một người dùng đang truy cập các trang web khác "
+"nhau dùng Tor. Những máy tính màu xanh ở giữa đại diện cho các khuyếch đại "
+"trong mạng lưới Tor đó, còn ba chìa khoá đại diện cho các tầng mã hoá giữa "
+"người dùng và mỗi khuyếch đại."
 
 #: bridges.page:6
 msgid "Learn what bridges are and how to get them"
@@ -134,6 +138,13 @@ msgid ""
 " in combination with pluggable transports helps to disguise the fact that "
 "you are using Tor."
 msgstr ""
+"Hầu hết <link xref=\"transports\">Các điểm trung chuyển Có thể kết "
+"nối</link>, như obfs3 và obfs4, dựa trên việc dùng các khuyếch đại “cầu "
+"nối”. Giống như các khuyếch đại Tor thông thường, các cầu được vận hành bởi "
+"các bên tình nguyện; không giống như các khuyếch đại thông thường, tuy "
+"nhiên, chúng không được liệt kê công khai, vì vậy một bên thù địch không thể"
+" xác định chúng một cách dễ dàng. Sử dụng các cầu kết hợp với các điểm trung"
+" chuyển có thể kết nối giúp nguỵ trang thực tế rằng bạn đang sử dụng Tor."
 
 #: bridges.page:21
 msgid ""More information about the tor-commits mailing list