[tor-commits] [translation/tor-browser-manual] Update translations for tor-browser-manual

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Mar 10 11:48:35 UTC 2017


commit 0ba860c895f473c5af4fd8a70ee67d139f4cbf48
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri Mar 10 11:48:33 2017 +0000

    Update translations for tor-browser-manual
---
 hr_HR/hr_HR.po | 52 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-------------
 ru/ru.po       |  5 ++++-
 vi/vi.po       | 33 +++++++++++++++++++++++++++++++--
 3 files changed, 74 insertions(+), 16 deletions(-)

diff --git a/hr_HR/hr_HR.po b/hr_HR/hr_HR.po
index dbd07f1..70986e7 100644
--- a/hr_HR/hr_HR.po
+++ b/hr_HR/hr_HR.po
@@ -18,12 +18,38 @@ msgstr ""
 #. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
 msgctxt "_"
 msgid "translator-credits"
-msgstr "prevoditelji"
+msgstr ""
+"Review:\n"
+"\n"
+"Igor Krainović <skiddiep> <igor.krainovic at gmail.com>\n"
+"\n"
+"Prevoditelji:\n"
+"\n"
+"Mant Jurr \t\t<1soldier994>\n"
+"Dee Tokmadzic \t<DeeTdot>\n"
+"Izminute Uminutu \t<IzMinuteUminutu>\n"
+"<Miskha>\n"
+"Senad Šehmehmedović \t<Tokra>\n"
+"Anarchistic Dog \t<anarchistic.idiot>\n"
+"Tea Horvatic \t\t<bzzNoRa>\n"
+"<cisterna>\n"
+"Davor Kasalo \t\t<davorkasalo_gtc_YjYyOT>\n"
+"Dragana Kaurin \t<dkaurin>\n"
+"drazen sajfert \t\t<drazsajf>\n"
+"Iordan \t\t\t<iordan>\n"
+"Ivan Milicevic \t\t<ivmilicevic1>\n"
+"<leonardo_cro>\n"
+"Nives Miletic\t\t<nives>\n"
+"Neven Lovrić \t\t<nlovric>\n"
+"Vedran Miletić \t\t<rivanvx>\n"
+"Armando Vega \t<synaan>\n"
+"Tomislav Siroglavić \t<tomsiro>\n"
+"Vuk Kapor \t\t<vukkapor>"
 
 #: about-tor-browser.page:7
 msgid "Learn what Tor Browser can do to protect your privacy and anonymity"
 msgstr ""
-"Naučite što Tor Browser može učiniti da zaštitu Vaše privatnosti i "
+"Naučite što Tor Browser može učiniti za zaštitu Vaše privatnosti i "
 "anonimnosti"
 
 #: about-tor-browser.page:10
@@ -45,7 +71,7 @@ msgid ""
 "addresses of the websites you visit."
 msgstr ""
 "Vaš davatelj internet usluge, i bilo tko tko lokalno gleda Vašu vezu, neće "
-"moći pratiti Vašu internet aktivnost, uključujući i imena i adrese web "
+"moći pratiti Vašu internet aktivnost, uključujući imena i adrese web "
 "stranica koje posjećujete."
 
 #: about-tor-browser.page:25
@@ -64,7 +90,7 @@ msgid ""
 "In addition, Tor Browser is designed to prevent websites from "
 "“fingerprinting” or identifying you based on your browser configuration."
 msgstr ""
-"Dodatno, Tor Browser je dizajniran da spriječi web straniceod \"uzimanja "
+"Dodatno, Tor Browser je dizajniran da spriječi web stranice od \"uzimanja "
 "otiska prsta\" ili identificiranja Vas na temelju konfiguracije Vašeg "
 "preglednika."
 
@@ -74,10 +100,10 @@ msgid ""
 " valid for a single session (until Tor Browser is exited or a <link xref"
 "=\"managing-identities#new-identity\">New Identity</link> is requested)."
 msgstr ""
-"Pod zadano, Tor Browser ne zadrava nikakvu povijest pregledavanja. Kolačići "
-"su valjani samo za jednu sesiju (dok ne izađete iz Tor Browsera ili dok ne "
+"Pod zadano, Tor Browser ne zadržava nikakvu povijest pregledavanja. Kolačići"
+" su valjani samo za jednu sesiju (dok ne izađete iz Tor Browsera ili dok ne "
 "zatražite <link xref=\"managing-identities#new-identity\">Novi "
-"identitet</link> is requested)."
+"identitet</link>)."
 
 #: about-tor-browser.page:50
 msgid "How Tor works"
@@ -93,8 +119,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Tor je mreža virtualnih tunela koja Vam omogućuje poboljšanje vlastite "
 "privatnosti i sigurnosti na Internetu. Tor radi tako što šalje Vaš promet "
-"kroz tri nasumična poslužitelja (također poznati kao <em>releji</em> unutar "
-"Tor mreže. Posljednji relej u mreži (\"izlazni relej\") šalje promet van "
+"kroz tri nasumična poslužitelja (također poznati kao <em>releji</em>) unutar"
+" Tor mreže. Posljednji relej u mreži (\"izlazni relej\") šalje promet van "
 "prema javnom internetu."
 
 #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
@@ -123,7 +149,7 @@ msgstr ""
 
 #: bridges.page:6
 msgid "Learn what bridges are and how to get them"
-msgstr "Naučite što su mostovi i kako ih dobaviti"
+msgstr "Naučite što su mostovi i kako ih dobiti"
 
 #: bridges.page:10
 msgid "Bridges"
@@ -1342,7 +1368,7 @@ msgid ""
 "The Security Slider is located in Torbutton’s “Privacy and Security "
 "Settings” menu."
 msgstr ""
-"Sigurnosni klizač se nalazi u izborniku \"Postavke privatnosti i "
+"Sigurnosni klizač se nalazi u Torbutton izborniku \"Postavke privatnosti i "
 "sigurnosti\"."
 
 #: security-slider.page:32
@@ -1686,8 +1712,8 @@ msgid ""
 "flaws that compromise your privacy and anonymity."
 msgstr ""
 "Tor Browser mora biti ažuriran stalno. Ako nastavite koristiti neažuriranu "
-"verziju softwarea, možete postati ranjivi na ozbiljne sifgurnosne greške "
-"koje kompromitiraju Vašu privatnost i anonimnost."
+"verziju softwarea, možete postati ranjivi na ozbiljne sigurnosne greške koje"
+" kompromitiraju Vašu privatnost i anonimnost."
 
 #: updating.page:18
 msgid ""
diff --git a/ru/ru.po b/ru/ru.po
index 6b1f49a..8eb2f62 100644
--- a/ru/ru.po
+++ b/ru/ru.po
@@ -246,7 +246,7 @@ msgstr ""
 
 #: circumvention.page:22
 msgid "Using pluggable transports"
-msgstr ""
+msgstr "Использование подключаемых транспортов"
 
 #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
 #. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
@@ -451,6 +451,9 @@ msgid ""
 "Satori is an add-on for the Chrome or Chromium browsers that allows you to "
 "download several security and privacy programs from different sources."
 msgstr ""
+"Satori - это дополнение для браузеров Chrome или Chromium, которое позволяет"
+" загружать несколько программ безопасности и конфиденциальности из разных "
+"источников."
 
 #: downloading.page:90
 msgid "To download Tor Browser using Satori:"
diff --git a/vi/vi.po b/vi/vi.po
index a785cfc..8d63e73 100644
--- a/vi/vi.po
+++ b/vi/vi.po
@@ -141,6 +141,9 @@ msgid ""
 "techniques that do not rely on bridges. You do not need to obtain bridge "
 "addresses in order to use these transports."
 msgstr ""
+"Các điểm trung chuyển có thể kết nối, như meek, sử dụng các kỹ thuật phản "
+"kiểm duyệt khác nhau mà không phụ thuộc vào các cầu nối. Bạn không cần phải "
+"lấy các địa chỉ cầu nối để sử dụng các điểm trung chuyển này."
 
 #: bridges.page:28
 msgid "Getting bridge addresses"
@@ -160,6 +163,9 @@ msgid ""
 "href=\"https://bridges.torproject.org/\">https://bridges.torproject.org/</link>"
 " and follow the instructions, or"
 msgstr ""
+"Truy cập <link "
+"href=\"https://bridges.torproject.org/\">https://bridges.torproject.org/</link>"
+" và làm theo hướng dẫn, hoặc"
 
 #: bridges.page:42
 msgid ""
@@ -201,6 +207,8 @@ msgid ""
 "external ref='media/tor-launcher-custom-bridges_en-US.png' "
 "md5='93365c2aa3fb4d627497e83f28a39b7e'"
 msgstr ""
+"Tham chiếu ngoài ref='media/tor-launcher-custom-bridges_en-US.png' "
+"md5='93365c2aa3fb4d627497e83f28a39b7e'"
 
 #: bridges.page:65
 msgid ""
@@ -209,10 +217,14 @@ msgid ""
 " may be down. Please use one of the above methods to obtain more bridge "
 "addresses, and try again."
 msgstr ""
+"Kích vào “Kết nối”. Sử dụng các cầu nối có thể làm chậm việc kết nối so với "
+"việc sử dụng các khuyếch đại Tor truyền thống. Nếu kết nối thất bại, các cầu"
+" bạn đã nhận có thể đang hỏng. Hãy dùng một trong các phương pháp trên để có"
+" nhiều địa chỉ cầu nối, và thử lại."
 
 #: circumvention.page:6
 msgid "What to do if the Tor network is blocked"
-msgstr ""
+msgstr "Làm gì nếu mạng lưới Tor bị chặn"
 
 #: circumvention.page:10
 msgid "Circumvention"
@@ -227,10 +239,16 @@ msgid ""
 "page for more information on the types of transport that are currently "
 "available."
 msgstr ""
+"Truy cập trực tiếp đến mạng lưới Tor có thể đôi lúc bị chặn bởi Nhà cung cấp"
+" Dịch vụ Internet hay nhà nước. Trình duyệt Tor có một vài công cụ vòng "
+"tránh để vượt qua những chướng ngại này. Những công cụ này được gọi là “các "
+"điểm trung chuyển có thể kết nối”. Xem trang <link xref=\"transports\">Những"
+" điểm trung chuyển Có thể kết nối</link> cho thêm thông tin về loại điểm "
+"trung chuyển hiện tại có thể dùng được."
 
 #: circumvention.page:22
 msgid "Using pluggable transports"
-msgstr ""
+msgstr "Sử dụng các điểm trung chuyển có thể kết nối được"
 
 #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
 #. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
@@ -242,12 +260,16 @@ msgid ""
 "external ref='media/circumvention/configure.png' "
 "md5='519d888303eadfe4cb03f178aedd90f5'"
 msgstr ""
+"Tham chiếu ngoài ref='media/circumvention/configure.png' "
+"md5='519d888303eadfe4cb03f178aedd90f5'"
 
 #: circumvention.page:28
 msgid ""
 "To use pluggable transports, click \"Configure\" in the Tor Launcher window "
 "that appears when you first run Tor Browser."
 msgstr ""
+"Để sử dụng các điểm trung chuyển có thể kết nối, kích vào \"Cấu hình\" trong"
+" cửa sổ khởi động Tor xuất hiện khi bạn chạy Trình duyệt Tor lần đầu tiên."
 
 #: circumvention.page:33
 msgid ""
@@ -255,12 +277,17 @@ msgid ""
 " clicking on the green onion near your address bar and selecting “Tor "
 "Network Settings”."
 msgstr ""
+"Bạn cũng có thể cấu hình các điểm trung chuyển có thể kết nối trong khi "
+"Trình duyệt Tor đang chạy, bởi kích vào củ tỏi màu xanh lá cây gần thanh địa"
+" chỉ và chọn “Những cài đặt Mạng lưới Tor”."
 
 #: circumvention.page:41
 msgid ""
 "Select “yes” when asked if your Internet Service Provider blocks connections"
 " to the Tor network."
 msgstr ""
+"Chọn “Có” khi được hỏi nếu Nhà cung cấp Dịch vụ Internet của bạn chặn những "
+"kết nối đến mạng lưới Tor."
 
 #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
 #. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
@@ -272,6 +299,8 @@ msgid ""
 "external ref='media/circumvention/bridges.png' "
 "md5='910cdd5e45860b81a1ad4739c589a195'"
 msgstr ""
+"Tham chiếu ngoài ref='media/circumvention/bridges.png' "
+"md5='910cdd5e45860b81a1ad4739c589a195'"
 
 #: circumvention.page:51
 msgid ""More information about the tor-commits mailing list