[tor-commits] [translation/tor-browser-manual] Update translations for tor-browser-manual

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Mar 9 11:48:25 UTC 2017


commit ed98743ea07e80a2011600eb0952033c58647027
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Thu Mar 9 11:48:22 2017 +0000

  Update translations for tor-browser-manual
---
 hr_HR/hr_HR.po | 7 ++++++-
 vi/vi.po    | 28 +++++++++++++++++++++++++---
 2 files changed, 31 insertions(+), 4 deletions(-)

diff --git a/hr_HR/hr_HR.po b/hr_HR/hr_HR.po
index 2f411c9..a07aa07 100644
--- a/hr_HR/hr_HR.po
+++ b/hr_HR/hr_HR.po
@@ -729,14 +729,19 @@ msgid ""
 "  ./start-tor-browser.desktop\n"
 "  "
 msgstr ""
+"\n"
+"  ./start-tor-browser.desktop\n"
+"  "
 
 #: managing-identities.page:6
 msgid "Learn how to control personally-identifying information in Tor Browser"
 msgstr ""
+"Naučite kako u Tor Browseru kontrolirati informacije koje Vas mogu "
+"identificirati"
 
 #: managing-identities.page:10
 msgid "Managing identities"
-msgstr ""
+msgstr "Upravljanje identitetitma"
 
 #: managing-identities.page:12
 msgid ""
diff --git a/vi/vi.po b/vi/vi.po
index 110a625..a785cfc 100644
--- a/vi/vi.po
+++ b/vi/vi.po
@@ -278,10 +278,12 @@ msgid ""
 "Select “Connect with provided bridges”. Tor Browser currently has six "
 "pluggable transport options to choose from."
 msgstr ""
+"Chọn “Kết nối với các cầu nối được cung cấp”. Trình duyệt Tor hiện có sáu "
+"lựa chọn trung chuyển có thể kết nối để chọn."
 
 #: circumvention.page:60
 msgid "Which transport should I use?"
-msgstr ""
+msgstr "Điểm trung chuyển nào tôi nên dùng?"
 
 #: circumvention.page:61
 msgid ""
@@ -290,6 +292,10 @@ msgid ""
 "Transports</link> page), and their effectiveness depends on your individual "
 "circumstances."
 msgstr ""
+"Mỗi một điểm trung chuyển liệt kê trong danh mục Khởi động Tor, Tor "
+"Launcher, làm việc theo một cách khác nhau (để chi tiết hơn, xem trang <link"
+" xref=\"transports\">Các điểm trung chuyển Có thể kết nối</link>), và tính "
+"hiệu quả của chúng phụ thuộc vào các điều kiện riêng rẽ của bạn."
 
 #: circumvention.page:67
 msgid ""
@@ -297,6 +303,9 @@ msgid ""
 " should try the different transports: obfs3, obfs4, ScrambleSuit, fte, meek-"
 "azure, meek-amazon."
 msgstr ""
+"Nếu bạn đang cố gắng vòng tránh một kết nối bị chặn lần đầu tiên, bạn nên "
+"thử các điểm trung chuyển khác nhau: obfs3, obfs4, ScrambleSuit, fte, meek-"
+"azure, meek-amazon."
 
 #: circumvention.page:72
 msgid ""
@@ -305,10 +314,13 @@ msgid ""
 "xref=\"bridges\">Bridges</link> section to learn what bridges are and how to"
 " obtain them."
 msgstr ""
+"Nếu bạn thử tất cả các lựa chọn này, và không cái nào giúp bạn kết nối, bạn "
+"sẽ cần nhập các địa chỉ cầu nối thủ công. Xem mục <link xref=\"bridges\">Các"
+" cầu nối</link> để biết các cầu nối là gì và làm sao để lấy được chúng."
 
 #: downloading.page:7
 msgid "How to download Tor Browser"
-msgstr ""
+msgstr "Làm thế nào để tải về Trình duyệt Tor"
 
 #: downloading.page:10
 msgid "Downloading"
@@ -321,6 +333,10 @@ msgid ""
 "will be secured using <link xref=\"secure-connections\">HTTPS</link>, which "
 "makes it much harder for somebody to tamper with."
 msgstr ""
+"Cách đơn giản và an toàn nhất để tải về Trình duyệt Tor là từ trang web "
+"chính thức của Dự án Tor tại https://www.torproject.org. Kết nối của bạn tới"
+" đó sẽ được bảo mật sử dụng <link xref=\"secure-connections\">HTTPS</link>, "
+"làm cho việc phá rối khó hơn nhiều."
 
 #: downloading.page:19
 msgid ""
@@ -328,10 +344,13 @@ msgid ""
 "for example, it could be blocked on your network. If this happens, you can "
 "use one of the alternative download methods listed below."
 msgstr ""
+"Tuy nhiên, có thể có những lần bạn không thể truy cập trang web của Dự án "
+"Tor: ví dụ, nó có thể bị chặn trong mạng của bạn. Nếu điều này sảy ra, bạn "
+"có thể dùng một trong các cách tải về thay thế liệt kê bên dưới:"
 
 #: downloading.page:27
 msgid "GetTor"
-msgstr ""
+msgstr "GetTor"
 
 #: downloading.page:28
 msgid ""
@@ -339,6 +358,9 @@ msgid ""
 "the latest version of Tor Browser, hosted at a variety of locations, such as"
 " Dropbox, Google Drive and Github.."
 msgstr ""
+"GetTor là một dịch vụ tự động phản hồi các thông điệp với các đường dẫn đến "
+"các phiên bản mới nhất của Trình duyệt Tor, lưu giữ tại các nơi khác nhau, "
+"như Dropbox, Google Drive, và Github."
 
 #: downloading.page:34
 msgid "To use GetTor via email:"More information about the tor-commits mailing list