[tor-commits] [translation/tor-browser-manual] Update translations for tor-browser-manual

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Mar 8 11:48:22 UTC 2017


commit b34e77e5f4fad100cc2086e3c1187f85dc44f41d
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Mar 8 11:48:20 2017 +0000

    Update translations for tor-browser-manual
---
 vi/vi.po | 25 +++++++++++++++++++++----
 1 file changed, 21 insertions(+), 4 deletions(-)

diff --git a/vi/vi.po b/vi/vi.po
index 8d482ae..110a625 100644
--- a/vi/vi.po
+++ b/vi/vi.po
@@ -342,7 +342,7 @@ msgstr ""
 
 #: downloading.page:34
 msgid "To use GetTor via email:"
-msgstr ""
+msgstr "Để dùng GetTor thông qua thư điện tử:"
 
 #: downloading.page:39
 msgid ""
@@ -350,6 +350,9 @@ msgid ""
 "simply write “windows”, “osx”, or “linux”, (without quotation marks) "
 "depending on your operating system."
 msgstr ""
+"Gửi một thư điện tử đến gettor at torproject.org, và trong nội dung của thông "
+"điệp đơn giản viết “windows”, “osx”, hay “linux” (mà không có các dấu ngoặc "
+"kép) phụ thuộc vào hệ điều hành của bạn."
 
 #: downloading.page:46
 msgid ""
@@ -360,10 +363,15 @@ msgid ""
 "“32-bit” or “64-bit” software: this depends on the model of the computer you"
 " are using."
 msgstr ""
+"GetTor sẽ phản hồi với một thư điện tử chứa các đường kết nối từ đó bạn có "
+"thể tải gói phần mềm Trình duyệt Tor, chữ ký mã hoá (cần để xác minh bản tải"
+" về), vân tay của chìa khoá sử dụng để tạo chữ ký đó, và giữ liệu xác minh –"
+" checksum – của gói phần mềm. Bạn có thể có một lựa chọn cho phần mềm "
+"“32-bit” hay “64-bit”: điều này phụ thuộc vào mẫu máy tính bạn đang dùng."
 
 #: downloading.page:57
 msgid "To use GetTor via Twitter:"
-msgstr ""
+msgstr "Để dùng GetTor thông qua Twitter:"
 
 #: downloading.page:62
 msgid ""
@@ -371,26 +379,35 @@ msgid ""
 "Message to @get_tor with the words \"osx en\" in it (you don't need to "
 "follow the account)."
 msgstr ""
+"Để lấy các đường kết nối để tải Trình duyệt Tor tiếng Anh cho OS X, gửi một "
+"Thông điệp Trực tiếp đến @get_tor với các từ \"osx en\" trong đó (bạn không "
+"cần phải theo tài khoản đó)."
 
 #: downloading.page:70
 msgid "To use GetTor via Jabber/XMPP (Tor Messenger, Jitsi, CoyIM):"
-msgstr ""
+msgstr "Để dùng GetTor thông qua Jabber/XMPP (Tor Messenger, Jitsi, CoyIM):"
 
 #: downloading.page:75
 msgid ""
 "To get links for downloading Tor Browser in Chinese for Linux, send a "
 "message to gettor at torproject.org with the words \"linux zh\" in it."
 msgstr ""
+"Để lấy các đường kết nối để tải Trình duyệt Tor tiếng Trung Hoa cho Linux, "
+"gửi một thông điệp đến gettor at torproject.org với các từ \"linux zh\" trong "
+"đó."
 
 #: downloading.page:84
 msgid "Satori"
-msgstr ""
+msgstr "Satori"
 
 #: downloading.page:85
 msgid ""
 "Satori is an add-on for the Chrome or Chromium browsers that allows you to "
 "download several security and privacy programs from different sources."
 msgstr ""
+"Satori là một tiện ích thêm, add-on, cho các trình duyệt Chrome hay Chromium"
+" cho phép bạn tải về một vài chương trình riêng tư và bảo mật từ các nguồn "
+"khác nhau."
 
 #: downloading.page:90
 msgid "To download Tor Browser using Satori:"More information about the tor-commits mailing list