[tor-commits] [translation/abouttor-homepage_completed] Update translations for abouttor-homepage_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Mar 7 06:46:29 UTC 2017


commit 5886a701bdfaf79dc7e62bb3158e9cc8449f2ce3
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Mar 7 06:46:27 2017 +0000

    Update translations for abouttor-homepage_completed
---
 vi/aboutTor.dtd | 8 +++-----
 1 file changed, 3 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/vi/aboutTor.dtd b/vi/aboutTor.dtd
index f788f86..4bc3ad5 100644
--- a/vi/aboutTor.dtd
+++ b/vi/aboutTor.dtd
@@ -19,9 +19,7 @@
 <!ENTITY aboutTor.failure2.label "Tor không hoạt động trên trình duyệt này.">
 
 <!ENTITY aboutTor.search.label "Tìm kiếm">
-
-<!ENTITY aboutTor.searchDDGPost.link "https://duckduckgo.com/html/">
-<!ENTITY aboutTor.searchDCPost.link "https://search.disconnect.me/searchTerms/search?ses=Google&location_option=US&source=tor">
+<!ENTITY aboutTor.searchDDGPost.link "https://duckduckgo.com">
 
 <!ENTITY aboutTor.torInfo1.label "Thông tin thêm:">
 <!ENTITY aboutTor.torInfo2.label "Quốc gia & Địa chỉ IP:">
@@ -31,8 +29,8 @@
 <!ENTITY aboutTor.whatnextAnswer.label "Tor KHÔNG phải là tất cả những gì bạn cần để ẩn danh! Bạn cần nên thay đổi một vài thói quen lướt net để chắc chắn rằng xác minh danh tính sẽ an toàn.">
 <!ENTITY aboutTor.whatnext.label "Gợi ý cho việc ẩn danh »">
 <!ENTITY aboutTor.whatnext.link "https://www.torproject.org/download/download.html.en#warning">
-<!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual.label "Hướng dẫn sử dụng Trình duyệt Tor »">
-<!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual.link "https://tb-manual.torproject.org">
+<!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual.accesskey "M">
+<!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual.label "Hướng dẫn sử dụng Trình duyệt Tor">
 <!ENTITY aboutTor.helpInfo1.label "Bạn có thể giúp đỡ!">
 <!ENTITY aboutTor.helpInfo2.label "Có nhiều cách mà bạn có thể giúp mạng Tor nhanh hơn và tốt hơn.">
 <!ENTITY aboutTor.helpInfo3.label "Chạy một đầu mối tiếp sức Tor »">More information about the tor-commits mailing list