[tor-commits] [translation/tor-browser-manual] Update translations for tor-browser-manual

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Mar 7 01:48:24 UTC 2017


commit 58295db16c6413c16684de491060dbc89c5010eb
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Mar 7 01:48:21 2017 +0000

    Update translations for tor-browser-manual
---
 vi/vi.po | 6 ++++--
 1 file changed, 4 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/vi/vi.po b/vi/vi.po
index 4b920db..60d0ff3 100644
--- a/vi/vi.po
+++ b/vi/vi.po
@@ -119,7 +119,7 @@ msgstr ""
 
 #: bridges.page:6
 msgid "Learn what bridges are and how to get them"
-msgstr ""
+msgstr "Tìm hiểu cầu nối là gì và làm thế nào để có được"
 
 #: bridges.page:10
 msgid "Bridges"
@@ -144,13 +144,15 @@ msgstr ""
 
 #: bridges.page:28
 msgid "Getting bridge addresses"
-msgstr ""
+msgstr "Đang lấy địa chỉ cầu nối"
 
 #: bridges.page:29
 msgid ""
 "Because bridge addresses are not public, you will need to request them "
 "yourself. You have two options:"
 msgstr ""
+"Vì địa chỉ cầu nối không được công khai, bạn sẽ phải tự yêu cầu nó. Bạn có "
+"hai tùy chọn:"
 
 #: bridges.page:36
 msgid ""More information about the tor-commits mailing list