[tor-commits] [translation/tor-browser-manual] Update translations for tor-browser-manual

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Mar 4 11:18:22 UTC 2017


commit 6dce7c7da48b75d21d9de07010f83965d23930d0
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Mar 4 11:18:20 2017 +0000

    Update translations for tor-browser-manual
---
 vi/vi.po | 10 +++++++---
 1 file changed, 7 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/vi/vi.po b/vi/vi.po
index e542f55..7fded1b 100644
--- a/vi/vi.po
+++ b/vi/vi.po
@@ -536,6 +536,8 @@ msgid ""
 "The following firewall software have been known to interfere with Tor and "
 "may need to be temporarily disabled:"
 msgstr ""
+"Những phần mềm tường lửa sau đã được biết là xung đột với Tor và có lẽ cần "
+"được tạm thời vô hiệu hoá:"
 
 #: known-issues.page:23
 msgid "Webroot SecureAnywhere"
@@ -543,21 +545,23 @@ msgstr ""
 
 #: known-issues.page:26
 msgid "Kaspersky Internet Security 2012"
-msgstr ""
+msgstr "Bảo mật Internet Kaspersky KIS 2012"
 
 #: known-issues.page:29
 msgid "Sophos Antivirus for Mac"
-msgstr ""
+msgstr "Phần mềm chống vi rút Sophos cho Mac"
 
 #: known-issues.page:32
 msgid "Microsoft Security Essentials"
-msgstr ""
+msgstr "Những Cốt lõi Bảo mật Microsoft MSE"
 
 #: known-issues.page:37
 msgid ""
 "Videos that require Adobe Flash are unavailable. Flash is disabled for "
 "security reasons."
 msgstr ""
+"Các đoạn phim đòi hỏi Adobe Flash là không sẵn dùng ngay. Flash bị vô hiệu "
+"hoá vì các lý do bảo mật."
 
 #: known-issues.page:43
 msgid "Tor can not use a bridge if a proxy is set."More information about the tor-commits mailing list