[tor-commits] [translation/tor-browser-manual] Update translations for tor-browser-manual

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Mar 3 11:48:24 UTC 2017


commit f81b47443f31e175ea65641742585171e30d026b
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Fri Mar 3 11:48:22 2017 +0000

  Update translations for tor-browser-manual
---
 vi/vi.po | 19 ++++++++++++++++++-
 1 file changed, 18 insertions(+), 1 deletion(-)

diff --git a/vi/vi.po b/vi/vi.po
index 4e4bd22..e542f55 100644
--- a/vi/vi.po
+++ b/vi/vi.po
@@ -562,6 +562,7 @@ msgstr ""
 #: known-issues.page:43
 msgid "Tor can not use a bridge if a proxy is set."
 msgstr ""
+"Tor không thể sử dụng cầu nối nếu một trung gian uỷ quyền được cài đặt."
 
 #: known-issues.page:48
 msgid ""
@@ -576,12 +577,18 @@ msgid ""
 "executable text files when they are opened\" to \"Ask every time\", then "
 "click OK."
 msgstr ""
+"Để chạy Trình duyệt Tor trong Ubuntu, người dùng cần thực thi một mã kịch "
+"bản shell. Mở \"Files\" (Unity's explorer), mở Preferences → Behavior Tab →"
+" Đặt \"Run executable text files when they are opened\" thành \"Ask every "
+"time\", rồi kích OK."
 
 #: known-issues.page:62
 msgid ""
 "Tor Browser can also be started from the command line by running the "
 "following command from inside the Tor Browser directory:"
 msgstr ""
+"Trình duyệt Tor cũng có thể được khởi động từ dòng lệnh bằng cách chạy lệnh "
+"sau từ bên trong thư mục chứa Trình duyệt Tor:"
 
 #: known-issues.page:66
 #, no-wrap
@@ -590,14 +597,18 @@ msgid ""
 "  ./start-tor-browser.desktop\n"
 "  "
 msgstr ""
+"\n"
+"./start-tor-browser.desktop"
 
 #: managing-identities.page:6
 msgid "Learn how to control personally-identifying information in Tor Browser"
 msgstr ""
+"Học cách làm sao để kiểm soát thông tin định danh cá nhân trong Trình duyệt "
+"Tor"
 
 #: managing-identities.page:10
 msgid "Managing identities"
-msgstr ""
+msgstr "Quản trị các định danh"
 
 #: managing-identities.page:12
 msgid ""
@@ -607,6 +618,12 @@ msgid ""
 "trackers, and advertising beacons, all of which can link your activity "
 "across different sites."
 msgstr ""
+"Khi bạn kết nối tới một trang web, không chỉ những người vận hành trang web "
+"đó có thể ghi lại thông tin về sự truy cập của bạn. Hầu hết các trang web "
+"ngày nay sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba, bao gồm các nút “Thích” của "
+"mạng xã hội, các bên theo dấu và phân tích, và các kỹ thuật điều phối quảng "
+"cáo, tất cả những điều này có thể liên kết các hoạt động của bạn từ nhiều "
+"trang web khác nhau."
 
 #: managing-identities.page:20
 msgid ""More information about the tor-commits mailing list