[tor-commits] [translation/tor-browser-manual] Update translations for tor-browser-manual

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Mar 3 11:18:22 UTC 2017


commit ed16880aba867614dba81acf46b031f23fc89569
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri Mar 3 11:18:19 2017 +0000

    Update translations for tor-browser-manual
---
 vi/vi.po | 7 ++++++-
 1 file changed, 6 insertions(+), 1 deletion(-)

diff --git a/vi/vi.po b/vi/vi.po
index 03c0610..4e4bd22 100644
--- a/vi/vi.po
+++ b/vi/vi.po
@@ -616,10 +616,15 @@ msgid ""
 " Browser includes some additional features that help you control what "
 "information can be tied to your identity."
 msgstr ""
+"Sử dụng mạng lưới Tor ngăn chặn các bên quan sát có thể tìm ra vị trí và địa"
+" chỉ IP chính xác của bạn, nhưng ngay cả khi không có những thông tin này họ"
+" vẫn có thể liên kết các vùng hoạt động khác nhau của bạn. Vì lý do này, "
+"Trình duyệt Tor có thêm một vài đặc tính giúp bạn kiểm soát thông tin nào có"
+" thể gán với định danh của bạn."
 
 #: managing-identities.page:29
 msgid "The URL bar"
-msgstr ""
+msgstr "Thanh địa chỉ URL"
 
 #: managing-identities.page:30
 msgid ""More information about the tor-commits mailing list