[tor-commits] [translation/tor-browser-manual] Update translations for tor-browser-manual

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Mar 1 11:18:22 UTC 2017


commit f62ef9c44a5bc29725fd3d5bc8c7f043badc3865
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Mar 1 11:18:20 2017 +0000

    Update translations for tor-browser-manual
---
 vi/vi.po | 12 +++++++++---
 1 file changed, 9 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/vi/vi.po b/vi/vi.po
index 9f2c455..03c0610 100644
--- a/vi/vi.po
+++ b/vi/vi.po
@@ -629,6 +629,12 @@ msgid ""
 " be served over two different Tor circuits, so the tracker will not know "
 "that both connections originate from your browser."
 msgstr ""
+"Trình duyệt Tor tập trung trải nghiệm của bạn quanh mối liên hệ của bạn với "
+"trang web trên thanh URL. Ngay cả khi bạn kết nối tới hai trang khác nhau sử"
+" dụng cùng một dịch vụ theo dấu người dùng của một bên thứ ba, Trình duyệt "
+"Tor sẽ bắt buộc nội dung đó được phục vụ thông qua hai lộ trình Tor khác "
+"nhau, vì thế bên theo dấu người dùng đó sẽ không biết cả hai kết nối đó đều "
+"bắt nguồn từ trình duyệt của bạn."
 
 #: managing-identities.page:38
 msgid ""
@@ -638,9 +644,9 @@ msgid ""
 "functionality."
 msgstr ""
 "Mặt khác, tất cả các kết nối đến một địa chỉ web đơn nhất cũng sẽ được đi "
-"qua cùng một lộ trình Tor, nghĩa là bạn có thể truy cập các trang khác nhau "
-"của cùng một website duy nhất trong các cửa sổ hay các thanh làm việc riêng "
-"biệt, mà không bị mất bất cứ chức năng hoạt động nào."
+"qua cùng một lộ trình Tor, nghĩa là bạn có thể truy cập các tiểu trang khác "
+"nhau của cùng một trang web duy nhất trong các cửa sổ hay các thanh làm việc"
+" riêng biệt, mà không bị mất bất cứ chức năng hoạt động nào."
 
 #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
 #. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need toMore information about the tor-commits mailing list