[tor-commits] [translation/tor-browser-manual] Update translations for tor-browser-manual

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Mar 1 10:48:24 UTC 2017


commit a02614bd5577e0409622fb0c7c1366c91d9b681b
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Mar 1 10:48:21 2017 +0000

    Update translations for tor-browser-manual
---
 vi/vi.po | 33 ++++++++++++++++++++++++++++++++-
 1 file changed, 32 insertions(+), 1 deletion(-)

diff --git a/vi/vi.po b/vi/vi.po
index 9f3dbb2..9f2c455 100644
--- a/vi/vi.po
+++ b/vi/vi.po
@@ -637,6 +637,10 @@ msgid ""
 "single website in separate tabs or windows, without any loss of "
 "functionality."
 msgstr ""
+"Mặt khác, tất cả các kết nối đến một địa chỉ web đơn nhất cũng sẽ được đi "
+"qua cùng một lộ trình Tor, nghĩa là bạn có thể truy cập các trang khác nhau "
+"của cùng một website duy nhất trong các cửa sổ hay các thanh làm việc riêng "
+"biệt, mà không bị mất bất cứ chức năng hoạt động nào."
 
 #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
 #. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
@@ -648,16 +652,20 @@ msgid ""
 "external ref='media/managing-identities/circuit_full.png' "
 "md5='bd46d22de952fee42643be46d3f95928'"
 msgstr ""
+"Tham chiếu ngoài ref='media/managing-identities/circuit_full.png' "
+"md5='bd46d22de952fee42643be46d3f95928'"
 
 #: managing-identities.page:48
 msgid ""
 "You can see a diagram of the circuit that Tor Browser is using for the "
 "current tab in the onion menu."
 msgstr ""
+"Bạn có thể thấy một biểu đồ của lộ trình mà Trình duyệt Tor đang sử dụng cho"
+" thanh làm việc hiện tại trong danh mục onion."
 
 #: managing-identities.page:55
 msgid "Logging in over Tor"
-msgstr ""
+msgstr "Đăng nhập thông qua Tor"
 
 #: managing-identities.page:56
 msgid ""
@@ -665,6 +673,10 @@ msgid ""
 "there may be situations in which it makes sense to use Tor with websites "
 "that require usernames, passwords, or other identifying information."
 msgstr ""
+"Mặc dù Trình duyệt Tor được thiết kế cho tính ẩn danh hoàn toàn của người "
+"dùng trên mạng, có thể có những tình huống phù hợp để dùng Tor cho những "
+"trang web yêu cầu tên người dùng, mật khẩu, hay các thông tin định danh "
+"khác."
 
 #: managing-identities.page:62
 msgid ""
@@ -675,18 +687,30 @@ msgid ""
 "you reveal to the websites you browse. Logging in using Tor Browser is also "
 "useful if the website you are trying to reach is censored on your network."
 msgstr ""
+"Nếu bạn đăng nhập vào một trang web sử dụng một trình duyệt thông thường, "
+"bạn cũng để lộ địa chỉ IP và vị trí địa lý của bạn trong quá trình đó. Điều "
+"tương tự cũng thường sảy ra khi bạn gửi một thư điện tử. Việc đăng nhập vào "
+"các tài khoản thư điện tử hay mạng xã hội qua Trình duyệt Tor cho phép bạn "
+"chọn một cách chính xác thông tin nào bạn để lộ cho các trang web bạn truy "
+"cập. Việc đăng nhập sử dụng Trình duyệt Tor cũng hữu dụng khi trang web bạn "
+"đang cố gắng đăng nhập bị kiểm duyệt trên mạng của bạn."
 
 #: managing-identities.page:72
 msgid ""
 "When you log in to a website over Tor, there are several points you should "
 "bear in mind:"
 msgstr ""
+"Khi bạn đăng nhập một trang web thông qua Tor, có một vài điểm bạn cần lưu ý"
+" một cách nghiêm túc."
 
 #: managing-identities.page:79
 msgid ""
 "See the <link xref=\"secure-connections\">Secure Connections</link> page for"
 " important information on how to secure your connection when logging in."
 msgstr ""
+"Xem trang <link xref=\"secure-connections\">Các kết nối Bảo mật</link> cho "
+"các thông tin quan trọng về việc làm thế nào để bảo mật kết nối của bạn "
+"trong khi đang đăng nhập."
 
 #: managing-identities.page:87
 msgid ""
@@ -697,6 +721,13 @@ msgid ""
 "following the site’s recommended procedure for account recovery, or "
 "contacting the operators and explaining the situation."
 msgstr ""
+"Trình duyệt Tor thường làm cho kết nối của bạn xuất hiện như là nó đến từ "
+"một phần hoàn toàn khác của thế giới. Một vài trang web, như các ngân hàng "
+"hay các dịch vụ thư điện tử, có thể cho rằng đó là dấu hiệu tài khoản của "
+"bạn đã bị đánh cắp hoặc xâm phạm, và không cho bạn truy cập. Cách duy nhất "
+"để giải quyết chuyện này là làm theo các thủ tục được khuyến cáo của trang "
+"đó cho việc khôi phục tài khoản, hoặc liên lạc với những người quản trị và "
+"giải thích tình huống này."
 
 #: managing-identities.page:101
 msgid "Changing identities and circuits"More information about the tor-commits mailing list