[tor-commits] [translation/bridgedb] Update translations for bridgedb

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Jun 21 19:45:06 UTC 2017


commit c8735602a725a91b500991c8677d7702388e6c99
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Jun 21 19:45:04 2017 +0000

    Update translations for bridgedb
---
 hy/LC_MESSAGES/bridgedb.po | 52 +++++++++++++++++++++++-----------------------
 1 file changed, 26 insertions(+), 26 deletions(-)

diff --git a/hy/LC_MESSAGES/bridgedb.po b/hy/LC_MESSAGES/bridgedb.po
index b9641e4..3120657 100644
--- a/hy/LC_MESSAGES/bridgedb.po
+++ b/hy/LC_MESSAGES/bridgedb.po
@@ -10,7 +10,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: 'https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket?component=BridgeDB&keywords=bridgedb-reported,msgid&cc=isis,sysrqb&owner=isis'\n"
 "POT-Creation-Date: 2015-07-25 03:40+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-06-21 19:14+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-06-21 19:42+0000\n"
 "Last-Translator: Sarkis Andreyan <sarkis.andreyan at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Armenian (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/hy/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -49,7 +49,7 @@ msgstr "Փոփոխությունների մատյան"
 
 #: bridgedb/https/templates/base.html:88
 msgid "Contact"
-msgstr ""
+msgstr "Կապվել"
 
 #: bridgedb/https/templates/bridges.html:35
 msgid "Select All"
@@ -61,7 +61,7 @@ msgstr "Ցուցադրել QRCode-ը"
 
 #: bridgedb/https/templates/bridges.html:52
 msgid "QRCode for your bridge lines"
-msgstr ""
+msgstr "QRCode՝ Ձեր bridge line-երի համար"
 
 #. TRANSLATORS: Please translate this into some silly way to say
 #. "There was a problem!" in your language. For example,
@@ -80,7 +80,7 @@ msgstr "Կարծես թե սխալ տեղի ունեցավ Ձեր QRCode-ը ստ
 msgid ""
 "This QRCode contains your bridge lines. Scan it with a QRCode reader to copy"
 " your bridge lines onto mobile and other devices."
-msgstr ""
+msgstr "Այս QRCode-ը պարունակում է Ձեր bridge line-երը: Սկանավորե՛ք այն QRCode-ը կարդացող ծրագրով՝ պատճենելու համար Ձեր bridge line-երը շարժական և այլ սարքերում:"
 
 #: bridgedb/https/templates/bridges.html:131
 msgid "There currently aren't any bridges available..."
@@ -183,25 +183,25 @@ msgstr ""
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the word "BridgeDB".
 #: bridgedb/strings.py:53
 msgid "Welcome to BridgeDB!"
-msgstr ""
+msgstr "Բարի գալուստ «BridgeDB»:"
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the words "transport" or "TYPE".
 #: bridgedb/strings.py:55
 msgid "Currently supported transport TYPEs:"
-msgstr ""
+msgstr "Բոլոր սպասարկվող transport TYPE-երը."
 
 #: bridgedb/strings.py:56
 #, python-format
 msgid "Hey, %s!"
-msgstr ""
+msgstr "Հե՛յ, %s:"
 
 #: bridgedb/strings.py:57
 msgid "Hello, friend!"
-msgstr ""
+msgstr "Բարև՛, ընկերս:"
 
 #: bridgedb/strings.py:58 bridgedb/https/templates/base.html:90
 msgid "Public Keys"
-msgstr ""
+msgstr "Public Key-եր"
 
 #. TRANSLATORS: This string will end up saying something like:
 #. "This email was generated with rainbows, unicorns, and sparkles
@@ -211,7 +211,7 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "This email was generated with rainbows, unicorns, and sparkles\n"
 "for %s on %s at %s."
-msgstr ""
+msgstr "Այս էլ. նամակը ստեղծել ենք ծիածաններով, միաեղջյուրներով ու փայլերով\n%s-ի համար, %s-ին, ժամը %s-ին:"
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "BridgeDB".
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Pluggable Transports".
@@ -251,7 +251,7 @@ msgstr ""
 
 #: bridgedb/strings.py:101
 msgid "What are bridges?"
-msgstr ""
+msgstr "Ի՞նչ են bridge-ները:"
 
 #: bridgedb/strings.py:102
 #, python-format
@@ -260,7 +260,7 @@ msgstr ""
 
 #: bridgedb/strings.py:107
 msgid "I need an alternative way of getting bridges!"
-msgstr ""
+msgstr "Ինձ պետք է bridge-ներ ստանալու ա՛յլ եղանակ:"
 
 #: bridgedb/strings.py:108
 #, python-format
@@ -278,7 +278,7 @@ msgstr ""
 #: bridgedb/strings.py:117
 #, python-format
 msgid "If your Tor doesn't work, you should email %s."
-msgstr ""
+msgstr "Եթե Ձեր Tor-ը չի աշխատում, պետք է էլեկտրոնային նամակ ուղարկել %s: "
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Pluggable Transports".
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor Browser".
@@ -292,36 +292,36 @@ msgstr ""
 
 #: bridgedb/strings.py:128
 msgid "Here are your bridge lines:"
-msgstr ""
+msgstr "Ահա Ձեր bridge line-երը."
 
 #: bridgedb/strings.py:129
 msgid "Get Bridges!"
-msgstr ""
+msgstr "Ստացե՛ք Bridge-ներ:"
 
 #: bridgedb/strings.py:133
 msgid "Please select options for bridge type:"
-msgstr ""
+msgstr "Խնդրում ենք ընտրել bridge-ի տեսակի տարբերակները."
 
 #: bridgedb/strings.py:134
 msgid "Do you need IPv6 addresses?"
-msgstr ""
+msgstr "Ձեզ պե՞տք են IPv6 հասցեներ:"
 
 #: bridgedb/strings.py:135
 #, python-format
 msgid "Do you need a %s?"
-msgstr ""
+msgstr "Ձեզ պե՞տք է %s:"
 
 #: bridgedb/strings.py:139
 msgid "Your browser is not displaying images properly."
-msgstr ""
+msgstr "Ձեր բրաուզերը նկարները ճշտորեն ցույց չի տալիս:"
 
 #: bridgedb/strings.py:140
 msgid "Enter the characters from the image above..."
-msgstr ""
+msgstr "Մուտքագրե՛ք տառանշանները վերևի նկարից:"
 
 #: bridgedb/strings.py:144
 msgid "How to start using your bridges"
-msgstr ""
+msgstr "Ինչպե՞ս սկսել օգտագործել Ձեր bridge-ները:"
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor Browser".
 #: bridgedb/strings.py:146
@@ -357,26 +357,26 @@ msgstr ""
 
 #: bridgedb/strings.py:167
 msgid "Displays this message."
-msgstr ""
+msgstr "Ցուցադրում է այս հաղորդագրությունը:"
 
 #. TRANSLATORS: Please try to make it clear that "vanilla" here refers to the
 #. same non-Pluggable Transport bridges described above as being
 #. "plain-ol'-vanilla" bridges.
 #: bridgedb/strings.py:171
 msgid "Request vanilla bridges."
-msgstr ""
+msgstr "Դիմել հասարակ bridge-ների համար:"
 
 #: bridgedb/strings.py:172
 msgid "Request IPv6 bridges."
-msgstr ""
+msgstr "Դիմել IPv6 bridge-ների համար:"
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the word the word "TYPE".
 #: bridgedb/strings.py:174
 msgid "Request a Pluggable Transport by TYPE."
-msgstr ""
+msgstr "Դիմել Pluggable Transport-ի համար՝ ըստ TYPE-ի: "
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "BridgeDB".
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "GnuPG".
 #: bridgedb/strings.py:177
 msgid "Get a copy of BridgeDB's public GnuPG key."
-msgstr ""
+msgstr "Ստանալ BridgeDB-ի public Gnu-PG key-ի պատճեն:"More information about the tor-commits mailing list