[tor-commits] [translation/bridgedb] Update translations for bridgedb

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Jun 21 19:15:07 UTC 2017


commit bf6a628af05806b510761bb031a5d7313ba774b2
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Jun 21 19:15:03 2017 +0000

    Update translations for bridgedb
---
 hy/LC_MESSAGES/bridgedb.po | 49 +++++++++++++++++++++++-----------------------
 1 file changed, 25 insertions(+), 24 deletions(-)

diff --git a/hy/LC_MESSAGES/bridgedb.po b/hy/LC_MESSAGES/bridgedb.po
index 5d5ea4a..b9641e4 100644
--- a/hy/LC_MESSAGES/bridgedb.po
+++ b/hy/LC_MESSAGES/bridgedb.po
@@ -4,13 +4,14 @@
 # 
 # Translators:
 # Hrach Mkrtchyan <mhrach87 at gmail.com>, 2016
+# Sarkis Andreyan <sarkis.andreyan at gmail.com>, 2017
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: 'https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket?component=BridgeDB&keywords=bridgedb-reported,msgid&cc=isis,sysrqb&owner=isis'\n"
 "POT-Creation-Date: 2015-07-25 03:40+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-07-20 13:28+0000\n"
-"Last-Translator: Hrach Mkrtchyan <mhrach87 at gmail.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-06-21 19:14+0000\n"
+"Last-Translator: Sarkis Andreyan <sarkis.andreyan at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Armenian (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/hy/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -32,19 +33,19 @@ msgstr ""
 #. "Tor Browser"
 #: bridgedb/https/server.py:167
 msgid "Sorry! Something went wrong with your request."
-msgstr ""
+msgstr "Ներեցե՛ք, Ձեր հարցումը սխալ ընթացք ստացավ:"
 
 #: bridgedb/https/templates/base.html:79
 msgid "Report a Bug"
-msgstr ""
+msgstr "Հայտնել սխալի մասին"
 
 #: bridgedb/https/templates/base.html:82
 msgid "Source Code"
-msgstr ""
+msgstr "Ելակետային կոդ"
 
 #: bridgedb/https/templates/base.html:85
 msgid "Changelog"
-msgstr ""
+msgstr "Փոփոխությունների մատյան"
 
 #: bridgedb/https/templates/base.html:88
 msgid "Contact"
@@ -52,7 +53,7 @@ msgstr ""
 
 #: bridgedb/https/templates/bridges.html:35
 msgid "Select All"
-msgstr "Դիտել բոլորը"
+msgstr "Ընտրել բոլորը"
 
 #: bridgedb/https/templates/bridges.html:40
 msgid "Show QRCode"
@@ -69,11 +70,11 @@ msgstr ""
 #: bridgedb/https/templates/bridges.html:67
 #: bridgedb/https/templates/bridges.html:125
 msgid "Uh oh, spaghettios!"
-msgstr ""
+msgstr "Փֆֆ, մի բան նենց չեղավ:"
 
 #: bridgedb/https/templates/bridges.html:68
 msgid "It seems there was an error getting your QRCode."
-msgstr ""
+msgstr "Կարծես թե սխալ տեղի ունեցավ Ձեր QRCode-ը ստանալիս:"
 
 #: bridgedb/https/templates/bridges.html:73
 msgid ""
@@ -83,14 +84,14 @@ msgstr ""
 
 #: bridgedb/https/templates/bridges.html:131
 msgid "There currently aren't any bridges available..."
-msgstr ""
+msgstr "Այժմ հասանելի ոչ մի bridge չկա..."
 
 #: bridgedb/https/templates/bridges.html:132
 #, python-format
 msgid ""
 " Perhaps you should try %s going back %s and choosing a different bridge "
 "type!"
-msgstr ""
+msgstr "Հավանաբար՝ փորձեք %sետ վերադառնալ%s և ընտրել ուրիշ bridge-ի տեսակ:"
 
 #: bridgedb/https/templates/index.html:11
 #, python-format
@@ -100,7 +101,7 @@ msgstr "Քայլ %s1%s"
 #: bridgedb/https/templates/index.html:13
 #, python-format
 msgid "Download %s Tor Browser %s"
-msgstr ""
+msgstr "Ներբեռնե՛ք %s«Tor Browser»-ը%s"
 
 #: bridgedb/https/templates/index.html:25
 #, python-format
@@ -110,17 +111,17 @@ msgstr "Քայլ %s2%s"
 #: bridgedb/https/templates/index.html:27
 #, python-format
 msgid "Get %s bridges %s"
-msgstr ""
+msgstr "Ստացե՛ք %sbridge-ներ%s"
 
 #: bridgedb/https/templates/index.html:36
 #, python-format
 msgid "Step %s3%s"
-msgstr ""
+msgstr "Քայլ %s3%s"
 
 #: bridgedb/https/templates/index.html:38
 #, python-format
 msgid "Now %s add the bridges to Tor Browser %s"
-msgstr ""
+msgstr "Այժմ %sավելացրե՛ք bridge-ները «Tor Browser»-ին%s:"
 
 #. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
 #. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
@@ -129,19 +130,19 @@ msgstr ""
 #: bridgedb/https/templates/options.html:38
 #, python-format
 msgid "%sJ%sust give me bridges!"
-msgstr ""
+msgstr "%sԸ%sնդամենը ինձ bridge-նե՛ր տուր:"
 
 #: bridgedb/https/templates/options.html:51
 msgid "Advanced Options"
-msgstr ""
+msgstr "Ավելի շատ ընտրանքեր"
 
 #: bridgedb/https/templates/options.html:86
 msgid "No"
-msgstr ""
+msgstr "Ոչ"
 
 #: bridgedb/https/templates/options.html:87
 msgid "none"
-msgstr ""
+msgstr "ոչ մեկը"
 
 #. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
 #. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
@@ -149,7 +150,7 @@ msgstr ""
 #: bridgedb/https/templates/options.html:124
 #, python-format
 msgid "%sY%ses!"
-msgstr ""
+msgstr "%sԱ%sյո՛, ինձ պետք են IPv6 հասցեներ:"
 
 #. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
 #. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
@@ -157,22 +158,22 @@ msgstr ""
 #: bridgedb/https/templates/options.html:147
 #, python-format
 msgid "%sG%set Bridges"
-msgstr ""
+msgstr "%sՍ%sտացե՛ք Bridge-ներ:"
 
 #: bridgedb/strings.py:43
 msgid "[This is an automated message; please do not reply.]"
-msgstr ""
+msgstr "[Սա ավտոմատ ուղարկված նամակ է. խնդրում ենք՝ չպատասխանել]"
 
 #: bridgedb/strings.py:45
 msgid "Here are your bridges:"
-msgstr ""
+msgstr "Ահա Ձեր bridge-ները."
 
 #: bridgedb/strings.py:47
 #, python-format
 msgid ""
 "You have exceeded the rate limit. Please slow down! The minimum time between\n"
 "emails is %s hours. All further emails during this time period will be ignored."
-msgstr ""
+msgstr "Դուք գերազանցել եք սահմանաչափը, դանդաղե՛ք մի քիչ: Էլ. նամակների միջև նվազագույն\nժամանակը %s ժամ է: Բոլոր հետագա նամակները, որոնք կուղարկվեն այդ ժամանակահատվածում, կարհամարվեն:"
 
 #: bridgedb/strings.py:50
 msgid ""More information about the tor-commits mailing list