[tor-commits] [translation/tor-launcher-progress] Update translations for tor-launcher-progress

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Oct 23 13:45:36 UTC 2015


commit d44f79642b6d959bf5a5ba014e6deeadf8e3e7d1
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri Oct 23 13:45:35 2015 +0000

    Update translations for tor-launcher-progress
---
 fil/progress.dtd |    2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/fil/progress.dtd b/fil/progress.dtd
index 1e101ae..33bbaca 100644
--- a/fil/progress.dtd
+++ b/fil/progress.dtd
@@ -1,4 +1,4 @@
 <!ENTITY torprogress.dialog.title "Tor Status">
 <!ENTITY torprogress.openSettings "Buksan ang Settings">
-<!ENTITY torprogress.heading "Kumukonekta sa network ng Tor">
+<!ENTITY torprogress.heading "Nakikipag-ugnayan sa network ng Tor.">
 <!ENTITY torprogress.pleaseWait "Pakihintay sandali habang tayo ay nakikipag-ugnayan sa kabalagan ng Tor.">More information about the tor-commits mailing list