[tor-commits] [translation/liveusb-creator_completed] Update translations for liveusb-creator_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Oct 7 18:45:23 UTC 2015


commit 51cf853f0a34b00aed488265670cdaa8652ac19b
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Wed Oct 7 18:45:22 2015 +0000

  Update translations for liveusb-creator_completed
---
 vi/vi.po | 600 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 600 insertions(+)

diff --git a/vi/vi.po b/vi/vi.po
new file mode 100644
index 0000000..7a95df7
--- /dev/null
+++ b/vi/vi.po
@@ -0,0 +1,600 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# 
+# Translators:
+# Hoang Thu Giang <hoanggiang0811 at yahoo.com>, 2014
+# Khanh Nguyen <nguyenduykhanh85 at gmail.com>, 2015
+# Tho Nguyen <tho.nguyen at savoirfairelinux.com>, 2015
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2015-08-10 16:01+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-10-07 18:45+0000\n"
+"Last-Translator: Tho Nguyen <tho.nguyen at savoirfairelinux.com>\n"
+"Language-Team: Vietnamese (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/vi/)\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: vi\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
+
+#: ../liveusb/gui.py:451
+msgid "\"Clone & Install\""
+msgstr "\"Tạo bản sao và Cài đặt\""
+
+#: ../liveusb/gui.py:453
+msgid "\"Install from ISO\""
+msgstr "\"Cài đặt từ ISO\""
+
+#: ../liveusb/dialog.py:150 ../liveusb/launcher_ui.py:149
+#, python-format
+msgid "%(distribution)s Installer"
+msgstr "%(distribution)s Bản cài đặt"
+
+#: ../liveusb/gui.py:804
+#, python-format
+msgid "%(filename)s selected"
+msgstr "%(filename)s được chọn"
+
+#: ../liveusb/gui.py:424
+#, python-format
+msgid "%(size)s %(label)s"
+msgstr "%(size)s %(label)s"
+
+#: ../liveusb/gui.py:430
+#, python-format
+msgid "%(vendor)s %(model)s (%(details)s) - %(device)s"
+msgstr "%(vendor)s %(model)s (%(details)s) - %(device)s"
+
+#: ../liveusb/creator.py:1097
+#, python-format
+msgid "%s already bootable"
+msgstr "%s đã có thể khởi động"
+
+#: ../liveusb/launcher_ui.py:156
+msgid ""
+"<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd\">\n"
+"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\n"
+"p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
+"</style></head><body style=\" font-family:'Sans Serif'; font-size:11pt; font-weight:400; font-style:normal;\">\n"
+"<p align=\"center\" style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-size:11pt;\">Need help? Read the </span><a href=\"file:///usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/installation.en.html\"><span style=\" text-decoration: underline; color:#0000ff;\">documentation</span></a><span style=\" font-size:11pt;\">.</span></p></body></html>"
+msgstr "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd\">\n<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\np, li { white-space: pre-wrap; }\n</style></head><body style=\" font-family:'Sans Serif'; font-size:11pt; font-weight:400; font-style:normal;\">\n<p align=\"center\" style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-size:11pt;\">Cần giúp đỡ? Hãy đọc </span><a href=\"file:///usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/installation.en.html\"><span style=\" text-decoration: underline; color:#0000ff;\">Tài liệu</span></a><span style=\" font-size:11pt;\">.</span></p></body></html>"
+
+#: ../liveusb/launcher_ui.py:151
+msgid ""
+"<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd\">\n"
+"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\n"
+"p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
+"</style></head><body style=\" font-family:'Sans Serif'; font-size:11pt; font-weight:400; font-style:normal;\">\n"
+"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-size:11pt;\">Copy the running Tails onto a USB stick or SD card. All data on the target drive will be lost.</span></p></body></html>"
+msgstr "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd\">\n<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\np, li { white-space: pre-wrap; }\n</style></head><body style=\" font-family:'Sans Serif'; font-size:11pt; font-weight:400; font-style:normal;\">\n<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-size:11pt;\">Chép hệ điều hành Tails đang chạy vào USB hay thẻ SD. Tất cả dữ liệu trong ổ đĩa đó sẽ bị mất.</span></p></body></html>"
+
+#: ../liveusb/launcher_ui.py:153
+msgid ""
+"<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd\">\n"
+"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\n"
+"p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
+"</style></head><body style=\" font-family:'Sans Serif'; font-size:11pt; font-weight:400; font-style:normal;\">\n"
+"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-size:11pt;\">Copy the running Tails onto an already installed Tails device. Other partitions found on the stick are preserved.</span></p></body></html>"
+msgstr "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd\">\n<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\np, li { white-space: pre-wrap; }\n</style></head><body style=\" font-family:'Sans Serif'; font-size:11pt; font-weight:400; font-style:normal;\">\n<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-size:11pt;\">Chép hệ điều hành Tails đang chạy vào thiết bị đã được cài Tails. Những phân vùng được tìm thấy trên thẻ nhớ được giữ lại.</span></p></body></html>"
+
+#: ../liveusb/launcher_ui.py:155
+msgid ""
+"<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd\">\n"
+"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\n"
+"p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
+"</style></head><body style=\" font-family:'Sans Serif'; font-size:11pt; font-weight:400; font-style:normal;\">\n"
+"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-size:11pt;\">Upgrade an already installed Tails device from a new ISO image.</span></p></body></html>"
+msgstr "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd\">\n<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\np, li { white-space: pre-wrap; }\n</style></head><body style=\" font-family:'Sans Serif'; font-size:11pt; font-weight:400; font-style:normal;\">\n<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-size:11pt;\">Nâng cấp một thiết bị đã được cài Tails từ hình ảnh ISO mới.</span></p></body></html>"
+
+#: ../liveusb/dialog.py:154
+msgid "Alt+B"
+msgstr "Alt+B"
+
+#: ../liveusb/dialog.py:153
+msgid "Browse"
+msgstr "Duyệt qua"
+
+#: ../liveusb/dialog.py:160
+msgid ""
+"By allocating extra space on your USB stick for a persistent overlay, you "
+"will be able to store data and make permanent modifications to your live "
+"operating system. Without it, you will not be able to save data that will "
+"persist after a reboot."
+msgstr "Bằng việc phân chia thêm khoảng trống trên USB dành cho một vùng cố định, bạn có thể lưu dữ liệu và tạo sự thay đổi vĩnh viễn đối với hệ thống vận hành hiện nay của bạn. Nếu không có nó, bạn không thể lưu dữ liệu mà có thể tồn tại sau khi khởi động lại."
+
+#: ../liveusb/creator.py:1196 ../liveusb/creator.py:1459
+#, python-format
+msgid "Calculating the SHA1 of %s"
+msgstr "Đang tính toán SHA của %s"
+
+#: ../liveusb/creator.py:1407
+msgid "Cannot find"
+msgstr "Không thể tìm thấy"
+
+#: ../liveusb/creator.py:560
+#, python-format
+msgid "Cannot find device %s"
+msgstr "Không thể tìm thấy thiết bị %s"
+
+#: ../liveusb/launcher_ui.py:150
+msgid ""
+"Clone\n"
+"&&\n"
+"Install"
+msgstr "Tạo bản sao\n&&\nCài đặt"
+
+#: ../liveusb/launcher_ui.py:152
+msgid ""
+"Clone\n"
+"&&\n"
+"Upgrade"
+msgstr "Tạo bản sao\n&&\nNâng cấp"
+
+#: ../liveusb/creator.py:417
+#, python-format
+msgid "Creating %sMB persistent overlay"
+msgstr "Đang tạo vùng cố định %sMB"
+
+#: ../liveusb/gui.py:582
+msgid ""
+"Device is not yet mounted, so we cannot determine the amount of free space."
+msgstr "Thiết bị chưa được gắn vào, nên chúng tôi không thể xác định dung lượng còn trống"
+
+#: ../liveusb/dialog.py:157
+#, python-format
+msgid "Download %(distribution)s"
+msgstr "Tải về %(distribution)s"
+
+#: ../liveusb/gui.py:778
+msgid "Download complete!"
+msgstr "Tải xuống hoàn tất!"
+
+#: ../liveusb/gui.py:782
+msgid "Download failed: "
+msgstr "Tải xuống thất bại:"
+
+#: ../liveusb/gui.py:89
+#, python-format
+msgid "Downloading %s..."
+msgstr "Đang tải xuống %s"
+
+#: ../liveusb/creator.py:1192
+msgid "Drive is a loopback, skipping MBR reset"
+msgstr "Ổ đĩa là loopback, bỏ qua việc thiết lập lại MBR"
+
+#: ../liveusb/creator.py:837
+#, python-format
+msgid "Entering unmount_device for '%(device)s'"
+msgstr "Đang nhập thiết bị_chưa gắn cho '%(device)s'"
+
+#: ../liveusb/creator.py:1272
+msgid "Error probing device"
+msgstr "Thiết bị gặp lỗi thăm dò"
+
+#: ../liveusb/gui.py:213
+msgid ""
+"Error: Cannot set the label or obtain the UUID of your device. Unable to "
+"continue."
+msgstr "Lỗi: Không thể gán nhãn hoặc lấy UUID từ thiết bị của bạn. Không thể tiếp tục."
+
+#: ../liveusb/creator.py:393
+msgid ""
+"Error: The SHA1 of your Live CD is invalid. You can run this program with "
+"the --noverify argument to bypass this verification check."
+msgstr "Lỗi: SHA1 của Live CD không hợp lệ. Bạn có thể chạy chương trình với -noverify argument để bỏ qua việc kiểm tra này."
+
+#: ../liveusb/creator.py:155
+msgid "Extracting live image to the target device..."
+msgstr "Đang trích xuất hình ảnh tới ổ đĩa đích..."
+
+#: ../liveusb/creator.py:1140
+#, python-format
+msgid "Formatting %(device)s as FAT32"
+msgstr "Đang định dạng %(device)s ở dạng FAT32"
+
+#: ../liveusb/creator.py:150
+msgid "ISO MD5 checksum passed"
+msgstr "ISO MD5 checksum đã được chấp nhận"
+
+#: ../liveusb/creator.py:148
+msgid "ISO MD5 checksum verification failed"
+msgstr "Việc kiểm tra ISO MD5 checksum thất bại"
+
+#: ../liveusb/dialog.py:156
+msgid ""
+"If you do not select an existing Live ISO, the selected release will be "
+"downloaded for you."
+msgstr "Nếu bạn không chọn một Live ISO hiện có, phiên bản được chọn sẵn sẽ được tải xuống cho bạn"
+
+#: ../liveusb/dialog.py:165
+msgid "Install Tails"
+msgstr "Cài đặt Tails"
+
+#: ../liveusb/gui.py:645
+msgid "Installation complete!"
+msgstr "Cài đặt hoàn tất"
+
+#: ../liveusb/gui.py:265
+#, python-format
+msgid "Installation complete! (%s)"
+msgstr "Cài đặt hoàn tất (%s)"
+
+#: ../liveusb/gui.py:646
+msgid "Installation was completed. Press OK to close this program."
+msgstr "Cài đặt đã hoàn tất. Bấm OK để tắt chương trình này"
+
+#: ../liveusb/creator.py:990 ../liveusb/creator.py:1313
+msgid "Installing bootloader..."
+msgstr "Đang cài đặt chương trình khởi động..."
+
+#: ../liveusb/gui.py:454
+#, python-format
+msgid ""
+"It is impossible to upgrade the device %(pretty_name)s because it was not "
+"created using Tails Installer. You should instead use %(action)s to upgrade "
+"Tails on this device."
+msgstr "Không thể nâng cấp thiết bị %(pretty_name)s bởi vì nó không được tạo thành bằng Tails Installer. Bạn nên dùng %(action)s để nâng cấp Tails trên thiết bị này."
+
+#: ../liveusb/gui.py:270
+msgid "LiveUSB creation failed!"
+msgstr "Việc tạo LiveUSB thất bại!"
+
+#: ../liveusb/creator.py:1408
+msgid ""
+"Make sure to extract the entire liveusb-creator zip file before running this"
+" program."
+msgstr "Cần chắc chắn là trích xuất toàn bộ file nén liveusb-creator trước khi chạy chương trình này."
+
+#: ../liveusb/creator.py:1284
+msgid ""
+"Make sure your USB key is plugged in and formatted with the FAT filesystem"
+msgstr "Cần đảm bảo USB của bạn được cắm vào và được format với định dạng FAT."
+
+#: ../liveusb/creator.py:859
+#, python-format
+msgid "Mount %s exists after unmounting"
+msgstr "Việc gắn %s thoát ra sau khi gỡ bỏ"
+
+#: ../liveusb/gui.py:588
+#, python-format
+msgid "No free space on device %(device)s"
+msgstr "Không có khoảng trống trên thiết bị %(device)s"
+
+#: ../liveusb/creator.py:826
+msgid "No mount points found"
+msgstr "Không có ổ đĩa được tìm thấy"
+
+#: ../liveusb/creator.py:410
+#, python-format
+msgid ""
+"Not enough free space on device.\n"
+"%dMB ISO + %dMB overlay > %dMB free space"
+msgstr "Không đủ khoảng trống trên thiết bị\n%dMB ISO + %dMB overlay > %dMB free space"
+
+#: ../liveusb/gui.py:569
+msgid "Partition is FAT16; Restricting overlay size to 2G"
+msgstr "Phân vùng là FAT16; Dung lượng giới hạn của vùng là 2GB"
+
+#: ../liveusb/gui.py:565
+msgid "Partition is FAT32; Restricting overlay size to 4G"
+msgstr "Phân vùng là FAT32; Dung lượng giới hạn của vùng là 4GB"
+
+#: ../liveusb/creator.py:236 ../liveusb/creator.py:866
+#, python-format
+msgid "Partitioning device %(device)s"
+msgstr "Đang phân vùng thiết bị %(device)s"
+
+#: ../liveusb/gui.py:636
+msgid "Persistent Storage"
+msgstr "Dung lượng bền vững"
+
+#: ../liveusb/dialog.py:161
+msgid "Persistent Storage (0 MB)"
+msgstr "Dung lượng bền vững (0 MB)"
+
+#: ../liveusb/gui.py:698 ../liveusb/gui.py:727
+msgid "Please confirm your device selection"
+msgstr "Vui lòng xác nhận lựa chọn thiết bị của bạn"
+
+#: ../liveusb/gui.py:481
+msgid "Refreshing releases..."
+msgstr "Đang làm mới phiên bản"
+
+#: ../liveusb/gui.py:486
+msgid "Releases updated!"
+msgstr "Phiên bản đã được làm mới!"
+
+#: ../liveusb/creator.py:997 ../liveusb/creator.py:1331
+#, python-format
+msgid "Removing %(file)s"
+msgstr "Đang loại bỏ %(file)s"
+
+#: ../liveusb/creator.py:492
+msgid "Removing existing Live OS"
+msgstr "Đang loại bỏ Live OS đang tồn tại"
+
+#: ../liveusb/creator.py:1186
+#, python-format
+msgid "Resetting Master Boot Record of %s"
+msgstr "Đang thiết lập lại Master Boot Record của %s"
+
+#: ../liveusb/gui.py:789
+msgid "Select Live ISO"
+msgstr "Lựa chọn Live ISO"
+
+#: ../liveusb/creator.py:192
+msgid "Setting up OLPC boot file..."
+msgstr "Đang cài đặt tập tin khởi động OLPC"
+
+#: ../liveusb/creator.py:742
+#, python-format
+msgid ""
+"Some partitions of the target device %(device)s are mounted. They will be "
+"unmounted before starting the installation process."
+msgstr "Một vài phân vùng của thiết bị %(device)s đã được gắn lên. Chũng sẽ bị gỡ ra trước khi bắt đầu quá trình cài đặt."
+
+#: ../liveusb/creator.py:141
+msgid ""
+"Source type does not support verification of ISO MD5 checksum, skipping"
+msgstr "Loại hình của nguồn không hỗ trợ việc xác minh của ISO MD5 checksum, đang bỏ qua"
+
+#: ../liveusb/creator.py:1220
+msgid "Synchronizing data on disk..."
+msgstr "Đang đồng bộ hóa dữ liệu trên ổ đĩa..."
+
+#: ../liveusb/dialog.py:159
+msgid "Target Device"
+msgstr "Thiết bị đích"
+
+#: ../liveusb/gui.py:438
+#, python-format
+msgid ""
+"The device \"%(pretty_name)s\" is too small to install Tails (at least "
+"%(size)s GB is required)."
+msgstr "Thiết bị \"%(pretty_name)s\" quá nhỏ để cài đặt Tails (yêu cầu ít nhất %(size)s GB)."
+
+#: ../liveusb/gui.py:792
+msgid ""
+"The selected file is unreadable. Please fix its permissions or select "
+"another file."
+msgstr "Những tập tin được chọn không thể đọc được. Vui lòng sửa quyền của nó hoặc chọn một tập tin khác."
+
+#: ../liveusb/creator.py:354
+#, python-format
+msgid ""
+"There was a problem executing the following command: `%(command)s`.\n"
+"A more detailed error log has been written to '%(filename)s'."
+msgstr "Có vấn đề xảy ra khi thực thi lệnh dưới đây: `%(command)s`.\nMột nhật ký chi tiết hơn của lỗi đã được ghi vào '%(filename)s'."
+
+#: ../liveusb/dialog.py:151
+msgid ""
+"This button allows you to browse for an existing Live system ISO that you "
+"have previously downloaded. If you do not select one, a release will be "
+"downloaded for you automatically."
+msgstr "Nút này cho phép bạn duyệt một Live system ISO mà bạn đã tải về trước đó. Nếu bạn không lựa chọn một cái, một phiên bản sẽ được tự động tải về cho bạn."
+
+#: ../liveusb/dialog.py:164
+msgid ""
+"This button will begin the LiveUSB creation process. This entails "
+"optionally downloading a release (if an existing one wasn't selected), "
+"extracting the ISO to the USB device, creating the persistent overlay, and "
+"installing the bootloader."
+msgstr "Nút này sẽ bắt đầu quá trình tạo LiveUSB. Việc này đòi hỏi việc tải về một cách tùy chọn một phiên bản (nếu một phiên bản đang có chưa được chọn), trích xuất ISO sang thiết bị USB, tạo một vùng bền vững, và cài đặt bootloader."
+
+#: ../liveusb/dialog.py:158
+msgid ""
+"This is the USB stick that you want to install your Live system on. This "
+"device must be formatted with the FAT filesystem."
+msgstr "Đây là thanh USB mà bạn muốn cài lên hệ thống Live. Thiết bị này phải được định dạng file hệ thống FAT."
+
+#: ../liveusb/dialog.py:163
+msgid ""
+"This is the progress bar that will indicate how far along in the LiveUSB "
+"creation process you are"
+msgstr "Đây là thanh tiến độ sẽ chỉ ra quá trình tạo LiveUSB đã được bao lâu rồi."
+
+#: ../liveusb/dialog.py:162
+msgid "This is the status console, where all messages get written to."
+msgstr "Đây là tình trạng của bàn điều khiển, nơi mọi thông điệp được viết vào."
+
+#: ../liveusb/creator.py:952
+msgid "Trying to continue anyway."
+msgstr "Cứ tiếp tục."
+
+#: ../liveusb/gui.py:464
+msgid "USB drive found"
+msgstr "Ổ đĩa USB được tìm thấy"
+
+#: ../liveusb/creator.py:985
+#, python-format
+msgid "Unable to change volume label: %(message)s"
+msgstr "Không thể đổi tên ổ đĩa: %(message)s"
+
+#: ../liveusb/creator.py:501 ../liveusb/creator.py:512
+#, python-format
+msgid "Unable to chmod %(file)s: %(message)s"
+msgstr "Không thể chmod %(file)s: %(message)s"
+
+#: ../liveusb/creator.py:478
+#, python-format
+msgid "Unable to copy %(infile)s to %(outfile)s: %(message)s"
+msgstr "Không thể chép %(infile)s tới %(outfile)s: %(message)s"
+
+#: ../liveusb/gui.py:403
+msgid "Unable to find any USB drive"
+msgstr "Không thể tìm thấy bất kỳ ổ USB nào"
+
+#: ../liveusb/creator.py:1274
+msgid "Unable to find any supported device"
+msgstr "Không thể tìm thấy bất kỳ thiết bị được hỗ trợ nào"
+
+#: ../liveusb/creator.py:1117
+msgid "Unable to find partition"
+msgstr "Không thể tìm thấy phân vùng"
+
+#: ../liveusb/creator.py:1354
+msgid ""
+"Unable to get Win32_LogicalDisk; win32com query did not return any results"
+msgstr "Không thể lấy Win32_LogicalDisk; truy vấn win32com không trả bất kỳ kết quả nào"
+
+#: ../liveusb/gui.py:691
+msgid "Unable to mount device"
+msgstr "Không thể gắn thiết bị"
+
+#: ../liveusb/creator.py:814
+#, python-format
+msgid "Unable to mount device: %(message)s"
+msgstr "Không thể gắn thiết bị: %(message)s"
+
+#: ../liveusb/creator.py:517
+#, python-format
+msgid "Unable to remove directory from previous LiveOS: %(message)s"
+msgstr "Không thể gỡ bỏ thư mục từ LiveOS trước: %(message)s"
+
+#: ../liveusb/creator.py:505
+#, python-format
+msgid "Unable to remove file from previous LiveOS: %(message)s"
+msgstr "Không thể gỡ bỏ tập tin từ LiveOS trước: %(message)s"
+
+#: ../liveusb/creator.py:1189
+msgid ""
+"Unable to reset MBR. You may not have the `syslinux` package installed."
+msgstr "Không thể thiết lập lại MBR. Bạn có thể không có gói `syslinux` đã cài."
+
+#: ../liveusb/gui.py:798
+msgid ""
+"Unable to use the selected file. You may have better luck if you move your "
+"ISO to the root of your drive (ie: C:\\)"
+msgstr "Không thể sử dụng tập tin được chọn. Bạn có thể may mắn hơn nếu bạn di duyển ISO của bạn tới nền của thiết bị của bạn (ví dụ: C:\\)"
+
+#: ../liveusb/creator.py:723
+#, python-format
+msgid "Unable to write on %(device)s, skipping."
+msgstr "Không thể viết lên %(device)s, đang bỏ qua."
+
+#: ../liveusb/creator.py:399
+msgid "Unknown ISO, skipping checksum verification"
+msgstr "ISO không xác định, bỏ qua việc kiểm tra checksum"
+
+#: ../liveusb/creator.py:810
+#, python-format
+msgid "Unknown dbus exception while trying to mount device: %(message)s"
+msgstr "Có sự loại dbus không xác định trong khi đang gắn thiết bị: %(message)s"
+
+#: ../liveusb/creator.py:791 ../liveusb/creator.py:964
+msgid "Unknown filesystem. Your device may need to be reformatted."
+msgstr "Định dạng không xác định. Thiết bị của bạn có thể cần được định dạng lại."
+
+#: ../liveusb/gui.py:85
+#, python-format
+msgid "Unknown release: %s"
+msgstr "Phiên bản không xác định: %s"
+
+#: ../liveusb/creator.py:851
+#, python-format
+msgid "Unmounting '%(udi)s' on '%(device)s'"
+msgstr "Đang gỡ '%(udi)s' trên '%(device)s'"
+
+#: ../liveusb/creator.py:847
+#, python-format
+msgid "Unmounting mounted filesystems on '%(device)s'"
+msgstr "Đang gỡ tập tin hệ thống đã được gắn trên '%(device)s'"
+
+#: ../liveusb/creator.py:949
+#, python-format
+msgid "Unsupported device '%(device)s', please report a bug."
+msgstr "Thiết bị không được hỗ trợ '%(device)s', vui lòng báo lỗi."
+
+#: ../liveusb/creator.py:794 ../liveusb/creator.py:967
+#, python-format
+msgid "Unsupported filesystem: %s"
+msgstr "Tập tin hệ thống không được hỗ trợ: %s"
+
+#: ../liveusb/creator.py:1287
+#, python-format
+msgid ""
+"Unsupported filesystem: %s\n"
+"Please backup and format your USB key with the FAT filesystem."
+msgstr "Tập tin hệ thống không được hỗ trợ: %s\nVui lòng sao lưu và định dạng lại USB của bạn với file hệ thống định dạng FAT."
+
+#: ../liveusb/creator.py:892
+#, python-format
+msgid "Updating properties of system partition %(system_partition)s"
+msgstr "Đang cập nhật thuộc tính của phân vùng hệ thống %(system_partition)s"
+
+#: ../liveusb/launcher_ui.py:154
+msgid "Upgrade from ISO"
+msgstr "Nâng cấp từ ISO"
+
+#: ../liveusb/dialog.py:152
+msgid "Use existing Live system ISO"
+msgstr "Sử dụng Live system ISO đang tồn tại"
+
+#: ../liveusb/creator.py:143
+msgid "Verifying ISO MD5 checksum"
+msgstr "Đang xác minh ISO MD5 checksum"
+
+#: ../liveusb/creator.py:373
+msgid "Verifying SHA1 checksum of LiveCD image..."
+msgstr "Đang xác minh SHA1 checksum của hình ảnh LiveCD..."
+
+#: ../liveusb/creator.py:377
+msgid "Verifying SHA256 checksum of LiveCD image..."
+msgstr "Đang xác minh SHA256 checksum của hình ảnh LiveCD"
+
+#: ../liveusb/creator.py:961 ../liveusb/creator.py:1280
+msgid "Verifying filesystem..."
+msgstr "Đang xác minh tập tin hệ thống..."
+
+#: ../liveusb/gui.py:725
+msgid ""
+"Warning: Creating a new persistent overlay will delete your existing one."
+msgstr "Cảnh báo: Việc tạo phân vùng bền vững sẽ xóa phân vùng đang tồn tại của bạn."
+
+#: ../liveusb/gui.py:377
+msgid ""
+"Warning: This tool needs to be run as an Administrator. To do this, right "
+"click on the icon and open the Properties. Under the Compatibility tab, "
+"check the \"Run this program as an administrator\" box."
+msgstr "Cảnh báo: Công cụ này cần phải chạy với quyền quản trị. Để làm được điều này, bấm chuột phải vào biểu tượng và mở Thuộc tính. Ở thẻ Tương thích, chọn hộp \"Chạy chương trình với quyền quản trị\"."
+
+#: ../liveusb/creator.py:162
+#, python-format
+msgid "Wrote to device at %(speed)d MB/sec"
+msgstr "Đã được viết vào thiết bị ở %(speed)d MB/giây"
+
+#: ../liveusb/gui.py:699
+#, python-format
+msgid ""
+"You are going to install Tails on the %(size)s %(vendor)s %(model)s device "
+"(%(device)s). All data on the selected device will be lost. Continue?"
+msgstr "Bạn đang cài đặt Tails trên %(size)s %(vendor)s %(model)s thiết bị\n(%(device)s). Tất cả dữ liệu trên thiết bị sẽ bị xóa. Bạn muốn tiếp tục?"
+
+#: ../liveusb/gui.py:715
+#, python-format
+msgid ""
+"You are going to upgrade Tails on the %(parent_size)s %(vendor)s %(model)s "
+"device (%(device)s). Any persistent volume on this device will remain "
+"unchanged. Continue?"
+msgstr "Bạn đang nâng cấp Tails trên %(parent_size)s %(vendor)s %(model)s thiết bị\n(%(device)s). Tất cả các ổ lưu trữ thường trực\nsẽ được giữ nguyên. Bạn muốn tiếp tục?"
+
+#: ../liveusb/creator.py:622
+msgid ""
+"You are using an old version of syslinux-extlinux that does not support the "
+"ext4 filesystem"
+msgstr "Bạn đang sử dụng phiên bản cũ của syslinux-extlinux, không hỗ trợ định dạng ext4"
+
+#: ../liveusb/gui.py:783
+msgid "You can try again to resume your download"
+msgstr "Bạn có thể thử lại để tiếp tục việc tải xuống"
+
+#: ../liveusb/creator.py:95
+msgid "You must run this application as root"
+msgstr "Bạn phải chạy ứng dụng này với quyền root"
+
+#: ../liveusb/dialog.py:155
+msgid "or"
+msgstr "Hoặc"More information about the tor-commits mailing list