[tor-commits] [translation/tor-launcher-properties] Update translations for tor-launcher-properties

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Mar 7 14:45:32 UTC 2015


commit ad665d2a4d48c80735e3a6b2af7410a260f10131
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Mar 7 14:45:29 2015 +0000

    Update translations for tor-launcher-properties
---
 sq/torlauncher.properties |   36 ++++++++++++++++++------------------
 1 file changed, 18 insertions(+), 18 deletions(-)

diff --git a/sq/torlauncher.properties b/sq/torlauncher.properties
index a042f8f..b32ee99 100644
--- a/sq/torlauncher.properties
+++ b/sq/torlauncher.properties
@@ -4,12 +4,12 @@
 torlauncher.error_title=Lëshuesi Tor
 
 torlauncher.tor_exited=Tor doli papritmas. Kjo mund të jetë për shkak të një gabimi të vetë Tor, të një tjetër programi në sistemin tuaj, ose të të metave të diskut të ngurtë. Derisa ta rinisni Tor, Tor Browser nuk do mund të arrijë asnjë webfaqe. Nëse problemi vijon, ju lutemi dërgoni një kopje të Regjistrit tuaj të Tor, tek ekipi i mbështetjes.
-torlauncher.tor_exited2=Restarting Tor will not close your browser tabs.
+torlauncher.tor_exited2=Rinisja e Tor s'do t'i mbyllë skedat e shfletuesit tuaj.
 torlauncher.tor_controlconn_failed=E pamundur lidhja me portin e kontrollit të Tor.
 torlauncher.tor_failed_to_start=Tor dështoi të nisë.
-torlauncher.tor_control_failed=Failed to take control of Tor.
+torlauncher.tor_control_failed=Dështim në marrjen në kontroll të Tor.
 torlauncher.tor_bootstrap_failed=Tor dështoi që të vendoste një lidhje me rrjetin e Tor.
-torlauncher.tor_bootstrap_failed_details=%1$S failed (%2$S).
+torlauncher.tor_bootstrap_failed_details=%1$S dështoi (%2$S).
 
 torlauncher.unable_to_start_tor=E pamundur që të niset Tor.\n\n%S
 torlauncher.tor_missing=Skedari i ekzekutueshëm Tor, mungon.
@@ -24,8 +24,8 @@ torlauncher.ensure_tor_is_running=Ju lutemi sigurohuni që Tor është në ekzek
 torlauncher.error_proxy_addr_missing=Ju duhet të përcaktoni një adresë IP ose emër pritësi, si edhe një numër porte, për të konfiguruar Tor në mënyrë që të përdorë një proxy për t'u qasur në Internet.
 torlauncher.error_proxy_type_missing=Duhet të përzgjidhni tipin proxy.
 torlauncher.error_bridges_missing=Duhet të specifikoni një ose më shumë ura.
-torlauncher.error_default_bridges_type_missing=You must select a transport type for the provided bridges.
-torlauncher.error_bridge_bad_default_type=No provided bridges that have the transport type %S are available. Please adjust your settings.
+torlauncher.error_default_bridges_type_missing=Duhet të përzgjidhni një lloj transport për urat e parashikuara
+torlauncher.error_bridge_bad_default_type=S'ka ura të parashikuara, që kanë transport të llojit %S, të disponueshme. Ju lutemi ndreqni parametrat tuaj. 
 
 torlauncher.recommended_bridge=(rekomandohet)
 
@@ -37,25 +37,25 @@ torlauncher.done=Kryer
 
 torlauncher.forAssistance=Për ndihmë, kontaktoni %S
 
-torlauncher.copiedNLogMessages=Copy complete. %S Tor log messages are ready to be pasted into a text editor or an email message.
+torlauncher.copiedNLogMessages=Kopjimi u krye. Mesazhet e regjistrit të Tor për %S, janë gati për t'u ngjitur në një redaktues teksti, ose në një mesazh e-poste.
 
 torlauncher.bootstrapStatus.conn_dir=Lidhja me një direktori releje
 torlauncher.bootstrapStatus.handshake_dir=Krijimi i një lidhje me direktori të shifruar
 torlauncher.bootstrapStatus.requesting_status=Rigjetja e statusit të rrjetit
 torlauncher.bootstrapStatus.loading_status=Ngarkimi i statusit të rrjetit
 torlauncher.bootstrapStatus.loading_keys=Ngarkimi i certifikatave të autoritetit
-torlauncher.bootstrapStatus.requesting_descriptors=Requesting relay information
-torlauncher.bootstrapStatus.loading_descriptors=Loading relay information
+torlauncher.bootstrapStatus.requesting_descriptors=Kërkimi i informacionit të relesë
+torlauncher.bootstrapStatus.loading_descriptors=Ngarkimi i informacionit të relesë
 torlauncher.bootstrapStatus.conn_or=Të lidhesh me rrjetin Tor
-torlauncher.bootstrapStatus.handshake_or=Establishing a Tor circuit
-torlauncher.bootstrapStatus.done=Connected to the Tor network!
+torlauncher.bootstrapStatus.handshake_or=Krijimi i një cirkuiti të Tor
+torlauncher.bootstrapStatus.done=I lidhur me rrjetin e Tor!
 
 torlauncher.bootstrapWarning.done=kryer
-torlauncher.bootstrapWarning.connectrefused=connection refused
-torlauncher.bootstrapWarning.misc=miscellaneous
-torlauncher.bootstrapWarning.resourcelimit=insufficient resources
-torlauncher.bootstrapWarning.identity=identity mismatch
-torlauncher.bootstrapWarning.timeout=connection timeout
-torlauncher.bootstrapWarning.noroute=no route to host
-torlauncher.bootstrapWarning.ioerror=read/write error
-torlauncher.bootstrapWarning.pt_missing=missing pluggable transport
+torlauncher.bootstrapWarning.connectrefused=lidhja u refuzua
+torlauncher.bootstrapWarning.misc=i përzier
+torlauncher.bootstrapWarning.resourcelimit=burime të pamjaftueshme
+torlauncher.bootstrapWarning.identity=mospërputhje identiteti
+torlauncher.bootstrapWarning.timeout=pezullim i lidhjes
+torlauncher.bootstrapWarning.noroute=asnjë rrugë për tek pritësi
+torlauncher.bootstrapWarning.ioerror=gabim leximi/shkrimi
+torlauncher.bootstrapWarning.pt_missing=mungon transporti me nguljeMore information about the tor-commits mailing list