[tor-commits] [translation/tails-iuk] Update translations for tails-iuk

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Mar 7 11:15:49 UTC 2015


commit 8597b113ef2b9a9cc328f1f04b299c7529f03e56
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Mar 7 11:15:46 2015 +0000

    Update translations for tails-iuk
---
 sq.po |   32 ++++++++++++++++----------------
 1 file changed, 16 insertions(+), 16 deletions(-)

diff --git a/sq.po b/sq.po
index bf539e4..0a6026b 100644
--- a/sq.po
+++ b/sq.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: Tails developers <tails at boum.org>\n"
 "POT-Creation-Date: 2015-01-13 14:19+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-03-07 10:43+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-03-07 11:15+0000\n"
 "Last-Translator: Bujar Tafili\n"
 "Language-Team: Albanian (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/sq/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -74,24 +74,24 @@ msgstr "Ky version i Tails është i vjetruar dhe mund të ketë probleme siguri
 msgid ""
 "The available incremental upgrade requires %{space_needed}s of free space on"
 " Tails system partition,  but only %{free_space}s is available."
-msgstr "Përmirësimit shtesë në dispozicion i duhet  %{space_needed} hapësirë e lirë në ndarjen e sistemit Tails, por vetëm %{free_space} është në dispozicion."
+msgstr "Përmirësimit shtesë të disponueshëm i duhet  %{space_needed}s hapësirë e lirë në ndarjen e sistemit Tails, por vetëm %{free_space}s është në dispozicion."
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:334
 #, perl-brace-format
 msgid ""
 "The available incremental upgrade requires %{memory_needed}s of free memory,"
 " but only %{free_memory}s is available."
-msgstr ""
+msgstr "Përmirësimit shtesë të disponueshëm i duhet %{memory_needed}s e kujtesës, por vetëm %{free_memory}s është në dispozicion."
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:356
 msgid ""
 "An incremental upgrade is available, but no full upgrade is.\n"
 "This should not happen. Please report a bug."
-msgstr ""
+msgstr "Një përmirësim shtesë është i disponueshëm, por nuk është i gjithë përmirësimi.\nKjo s'do të ndodhë. Ju lutemi raportoni një gabim."
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:360
 msgid "Error while detecting available upgrades"
-msgstr ""
+msgstr "U has një gabim ndërkohë që zbulonim përmirësimet në dispozicion"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:370
 #, perl-brace-format
@@ -107,19 +107,19 @@ msgid ""
 "Download size: %{size}s\n"
 "\n"
 "Do you want to upgrade now?"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Duhet ta përmirësoheni me %{name}s %{version}s.</b>\n\npër më shumë informacion rreth këtij versioni të ri, shkoni tek %{details_url}s\n\nRekomandohet që gjatë përmirësimit të mbyllen të gjitha aplikacionet e hapura.\nShkarkimi i përmirësimit mund të hajë pak kohë, nga disa minuta, deri tek pak orë.\nRrejti do të paaftësohet, pasi të shkarkoni përmirësimin.\n\nMadhësia e shkarkimit: %{size}s\n\nDoni ta përmirësoni tani?"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:385
 msgid "Upgrade available"
-msgstr ""
+msgstr "Përmirësim i disponueshëm"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:386
 msgid "Upgrade now"
-msgstr ""
+msgstr "Përmirësojeni tani"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:387
 msgid "Upgrade later"
-msgstr ""
+msgstr "Përmirësojeni më vonë"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:395
 #, perl-brace-format
@@ -131,20 +131,20 @@ msgid ""
 "It is not possible to automatically upgrade your device to this new version: %{explanation}s.\n"
 "\n"
 "To learn how to do a manual upgrade, go to https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade/#manual"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Duhet të bëni një përmirësim me dorë me %{name}s %{version}s.</b>\n\nPër më shumë informacion rreth këtij versioni të ri, shkoni tek %{details_url}s\n\nS'është e mundur që ta përmirësojmë automatikisht pajisjen tuaj, me këtë version të ri: %{explanation}s.\n\nPër të mësuar sesi të bëni një përmirësim me dorë, shkoni tek https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade/#manual"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:411
 msgid "New version available"
-msgstr ""
+msgstr "Versioni i ri është i disponueshëm"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:468
 msgid "Downloading upgrade"
-msgstr ""
+msgstr "Shkarkimi i përmirësimit"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:471
 #, perl-brace-format
 msgid "Downloading the upgrade to %{name}s %{version}s..."
-msgstr ""
+msgstr "Duke shkarkuar përmirësimin me %{name}s %{version}s..."
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:512
 msgid ""
@@ -152,18 +152,18 @@ msgid ""
 "connection, and restart Tails to try upgrading again.\\n\\nIf the problem "
 "persists, go to "
 "file:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/download.en.html"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Përmirësimi s'mund të shkarkohet.</b>\\n\\nKontrolloni lidhjen tuaj të internetit dhe rinisni Tails, që të përpiqeni për të përmirësuar sërish.\\n\\nNëse problemi vijon, shkoni tek skedari:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/download.en.html"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:528 ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:547
 msgid "Error while downloading the upgrade"
-msgstr ""
+msgstr "U has gabim gjatë shkarkimit të përmirësimit"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:540
 #, perl-brace-format
 msgid ""
 "Output file '%{output_file}s' does not exist, but tails-iuk-get-target-file "
 "did not complain. Please report a bug."
-msgstr ""
+msgstr "Skedari i nxjerrjes '%{output_file}s' s'ekziston, por tails-iuk-get-target-file nuk ankohet. Ju lutem raportoni një gabim."
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:559
 msgid "Error while creating temporary downloading directory"More information about the tor-commits mailing list