[tor-commits] [bridgedb/master] Update Catalan (ca) translations.

isis at torproject.org isis at torproject.org
Sat Jul 25 19:26:24 UTC 2015


commit 61214e2f3f941c3f42f5c8238c9c62c1204b0a66
Author: Isis Lovecruft <isis at torproject.org>
Date:   Sat Jul 25 03:33:16 2015 +0000

    Update Catalan (ca) translations.
    
     * THANKS TO laia_.
---
 bridgedb/i18n/ca/LC_MESSAGES/bridgedb.po |   71 +++++++++++++++---------------
 1 file changed, 36 insertions(+), 35 deletions(-)

diff --git a/bridgedb/i18n/ca/LC_MESSAGES/bridgedb.po b/bridgedb/i18n/ca/LC_MESSAGES/bridgedb.po
index 1413a31..2be8825 100644
--- a/bridgedb/i18n/ca/LC_MESSAGES/bridgedb.po
+++ b/bridgedb/i18n/ca/LC_MESSAGES/bridgedb.po
@@ -8,15 +8,15 @@
 # Eloi García i Fargas, 2014
 # Humbert <humbert.costas at gmail.com>, 2014
 # isis <isis at torproject.org>, 2015
-# laia_ <laiaadorio at gmail.com>, 2014-2015
+# laia_, 2014-2015
 # Toni Hermoso Pulido <toniher at softcatala.cat>, 2012
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: 'https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket?component=BridgeDB&keywords=bridgedb-reported,msgid&cc=isis,sysrqb&owner=isis'\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-02-03 03:24+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-03-20 19:43+0000\n"
-"Last-Translator: isis <isis at torproject.org>\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-03-19 22:13+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-04-20 18:02+0000\n"
+"Last-Translator: laia_\n"
 "Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/ca/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -36,13 +36,13 @@ msgstr ""
 #. "fteproxy"
 #. "Tor"
 #. "Tor Browser"
-#: lib/bridgedb/HTTPServer.py:122
+#: lib/bridgedb/HTTPServer.py:107
 msgid "Sorry! Something went wrong with your request."
-msgstr "Perdoni! Quelcom ha anat malament amb la seva petició."
+msgstr "Quelcom ha anat malament amb la petició."
 
 #: lib/bridgedb/strings.py:18
 msgid "[This is an automated message; please do not reply.]"
-msgstr "[Aquest es un missatge automàtic; si us plau, no respongui.]"
+msgstr "[Aquest és un missatge automàtic, no el respongui.]"
 
 #: lib/bridgedb/strings.py:20
 msgid "Here are your bridges:"
@@ -53,7 +53,7 @@ msgstr "Els vostres ponts: "
 msgid ""
 "You have exceeded the rate limit. Please slow down! The minimum time between\n"
 "emails is %s hours. All further emails during this time period will be ignored."
-msgstr "Has superat el límit. Siusplau baixa el ritme! El mínim de temps entre\nels correus és de %s hores. La resta de correus durant aquest període de temps seran ignorats."
+msgstr "Heu superat el límit. El mínim de temps entre\nels correus és de %s hores. La resta de correus durant aquest període de temps seran ignorats."
 
 #: lib/bridgedb/strings.py:25
 msgid ""
@@ -73,7 +73,7 @@ msgstr "Actualment suportant transport TYPEs:"
 #: lib/bridgedb/strings.py:31
 #, python-format
 msgid "Hey, %s!"
-msgstr "Ei, %s!"
+msgstr "Hola, %s!"
 
 #: lib/bridgedb/strings.py:32
 msgid "Hello, friend!"
@@ -91,7 +91,7 @@ msgstr "Claus Públiques"
 msgid ""
 "This email was generated with rainbows, unicorns, and sparkles\n"
 "for %s on %s at %s."
-msgstr "Aquest correu va ser creat amb unicorns, arcs de Sant Martí i espurnes\nper %s a %s en %s."
+msgstr "Aquest correu va ser creat amb unicorns, arcs de Sant Martí i espurnes\nper a %s el %s a les %s."
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "BridgeDB".
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Pluggable Transports".
@@ -105,7 +105,7 @@ msgid ""
 "difficult for anyone watching your internet traffic to determine that you are\n"
 "using Tor.\n"
 "\n"
-msgstr "BridgeDB pot proveïr ponts amb diversos %stypes de Pluggable Transports%s,\nque pot provocar ofuscacions a la teva connexió a Tor Network, fent-ho més difícil per a qualsevol veient el teu tràfic de connexió a internet de determinar que estàs\nusant Tor.\n"
+msgstr "BridgeDB pot proveïr ponts amb diversos %stypes de Pluggable Transports%s,\nque poden provocar ofuscacions a la vostra connexió a Tor Network, fent més difícil determinar que esteu usant Tor a qualsevol que vegi el vostre tràfic de connexió a\ninternet \n"
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Pluggable Transports".
 #: lib/bridgedb/strings.py:54
@@ -113,7 +113,7 @@ msgid ""
 "Some bridges with IPv6 addresses are also available, though some Pluggable\n"
 "Transports aren't IPv6 compatible.\n"
 "\n"
-msgstr "També hi ha alguns ponts amb adreces IPv6, tot i que alguns Pluggable\nTransports no són compatibles amb IPv6.\n\n"
+msgstr "També hi ha ponts disponibles amb adreces IPv6, tot i que alguns Pluggable\nTransports no són compatibles amb IPv6.\n\n"
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "BridgeDB".
 #. TRANSLATORS: The phrase "plain-ol'-vanilla" means "plain, boring,
@@ -127,7 +127,7 @@ msgid ""
 "Pluggable Transports %s which maybe doesn't sound as cool, but they can still\n"
 "help to circumvent internet censorship in many cases.\n"
 "\n"
-msgstr "A més, BridgeDB té molts ponts %s estàndard sense \nPluggable Transports %s, que potser no són tan interessants, però que també\npoden ajudar a esquivar la censura d'internet, en molts casos.\n"
+msgstr "A més a més, BridgeDB té molts ponts %s estàndard sense \nPluggable Transports %s, que potser no són tan interessants, però que també\npoden ajudar a esquivar la censura d'internet en molts casos.\n"
 
 #: lib/bridgedb/strings.py:76
 msgid "What are bridges?"
@@ -136,11 +136,11 @@ msgstr "Què són els ponts?"
 #: lib/bridgedb/strings.py:77
 #, python-format
 msgid "%s Bridges %s are Tor relays that help you circumvent censorship."
-msgstr "%s Ponts %s són mecanismes Tor que ajuden a esquivar la censura."
+msgstr "%s Ponts %s són repetidors Tor que ajuden a esquivar la censura."
 
 #: lib/bridgedb/strings.py:82
 msgid "I need an alternative way of getting bridges!"
-msgstr "Necessito una manera alternativa d'obtenir ponts"
+msgstr "Em cal una manera alternativa d'obtenir ponts."
 
 #: lib/bridgedb/strings.py:83
 #, python-format
@@ -158,7 +158,7 @@ msgstr "No em funcionen els ponts! Ajuda!"
 #: lib/bridgedb/strings.py:92
 #, python-format
 msgid "If your Tor doesn't work, you should email %s."
-msgstr "Si el teu Tor no funciona, hauries d'enviar un correu a %s."
+msgstr "Si Tor no us funciona, hauríeu d'enviar un correu a %s."
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Pluggable Transports".
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor Browser".
@@ -176,87 +176,88 @@ msgstr "Les vostres línies de ponts:"
 
 #: lib/bridgedb/strings.py:104
 msgid "Get Bridges!"
-msgstr "Descarrega ponts!"
+msgstr "Descarregueu ponts!"
 
 #: lib/bridgedb/strings.py:108
 msgid "Please select options for bridge type:"
-msgstr "Si us plau, sel·leccioni les opcions pel tipus de pont:"
+msgstr "Seleccioneu les opcions pel tipus de pont:"
 
 #: lib/bridgedb/strings.py:109
 msgid "Do you need IPv6 addresses?"
-msgstr "Necessites adreces IPv6?"
+msgstr "Necessiteu adreces IPv6?"
 
 #: lib/bridgedb/strings.py:110
 #, python-format
 msgid "Do you need a %s?"
-msgstr "Necessites un %s?"
+msgstr "Necessiteu un %s?"
 
 #: lib/bridgedb/strings.py:114
 msgid "Your browser is not displaying images properly."
-msgstr "El seu navegador no està mostrant les imatges correctament."
+msgstr "El navegador no està mostrant les imatges correctament."
 
 #: lib/bridgedb/strings.py:115
 msgid "Enter the characters from the image above..."
-msgstr "Introdueixi els caràcters de la imatge superior..."
+msgstr "Introduïu els caràcters de la imatge superior..."
 
 #: lib/bridgedb/strings.py:119
 msgid "How to start using your bridges"
-msgstr "Per començar a utilitzar els ponts"
+msgstr "Com començar a utilitzar els ponts"
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor Browser".
 #: lib/bridgedb/strings.py:121
 #, python-format
 msgid ""
-"To enter bridges into Tor Browser, follow the instructions on the %s Tor\n"
-"Browser download page %s to start Tor Browser."
-msgstr "Per introduir ponts al Tor Browser, seguiu les instruccions de la pàgina\nde baixada %s del %s Tor Browser per iniciar el Tor Browser."
+"To enter bridges into Tor Browser, first go to the %s Tor Browser download\n"
+"page %s and then follow the instructions there for downloading and starting\n"
+"Tor Browser."
+msgstr "Per introduir ponts al Tor Browser, primer cal anar a %s de la pàgina de descàrrega\n%s i després seguir les instruccions per descarregar i iniciar\nel Tor Browser. "
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
-#: lib/bridgedb/strings.py:125
+#: lib/bridgedb/strings.py:126
 msgid ""
 "When the 'Tor Network Settings' dialogue pops up, click 'Configure' and follow\n"
 "the wizard until it asks:"
 msgstr "Quan aparegui el diàleg 'Configuració Xarxa Tor', clica 'Configura' i segueix\nl'auxiliar fins que pregunti:"
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
-#: lib/bridgedb/strings.py:129
+#: lib/bridgedb/strings.py:130
 msgid ""
 "Does your Internet Service Provider (ISP) block or otherwise censor connections\n"
 "to the Tor network?"
 msgstr "El vostre Proveïdor d'Internet (ISP) bloqueja o censura les connexions\namb la xarxa Tor?"
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
-#: lib/bridgedb/strings.py:133
+#: lib/bridgedb/strings.py:134
 msgid ""
 "Select 'Yes' and then click 'Next'. To configure your new bridges, copy and\n"
 "paste the bridge lines into the text input box. Finally, click 'Connect', and\n"
 "you should be good to go! If you experience trouble, try clicking the 'Help'\n"
 "button in the 'Tor Network Settings' wizard for further assistance."
-msgstr "Seleccioneu 'Sí' i després cliqueu 'Següent'. Per configurar els vostres ponts nous, copieu i\nenganxeu les línies del pont al següent quadre d'entrada de text. Finalment, cliqueu 'Connectar', i ja hauria d'estar a punt! Si teniu problemes, intenteu clicar el botó \nd''Ajuda' a l'auxiliar de 'Configuració Xarxa Tor' per més assistència."
+msgstr "Seleccioneu 'Sí' i després cliqueu 'Següent'. Per configurar els ponts nous, copieu i\nenganxeu les línies del pont al següent quadre d'entrada de text. Finalment, cliqueu 'Connectar', i ja hauria d'estar a punt! Si teniu problemes, intenteu clicar el botó \nd''Ajuda' a l'auxiliar de 'Configuració Xarxa Tor' per més assistència."
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:141
+#: lib/bridgedb/strings.py:142
 msgid "Displays this message."
 msgstr "Mostra aquest missatge."
 
 #. TRANSLATORS: Please try to make it clear that "vanilla" here refers to the
 #. same non-Pluggable Transport bridges described above as being
 #. "plain-ol'-vanilla" bridges.
-#: lib/bridgedb/strings.py:145
+#: lib/bridgedb/strings.py:146
 msgid "Request vanilla bridges."
 msgstr "Demanar ponts estàndard."
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:146
+#: lib/bridgedb/strings.py:147
 msgid "Request IPv6 bridges."
 msgstr "Demanar ponts IPv6."
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the word the word "TYPE".
-#: lib/bridgedb/strings.py:148
+#: lib/bridgedb/strings.py:149
 msgid "Request a Pluggable Transport by TYPE."
 msgstr "Demanar un Pluggable Transport per TYPE."
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "BridgeDB".
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "GnuPG".
-#: lib/bridgedb/strings.py:151
+#: lib/bridgedb/strings.py:152
 msgid "Get a copy of BridgeDB's public GnuPG key."
 msgstr "Fer una còpia de la clau pública GnuPG del BridgeDB."
 

More information about the tor-commits mailing list