[tor-commits] [translation/tor-messenger-authdtd] Update translations for tor-messenger-authdtd

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Jul 23 20:19:27 UTC 2015


commit a5e6de46df6791cfb2087dca41e8355399a0b291
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Thu Jul 23 20:19:27 2015 +0000

  Update translations for tor-messenger-authdtd
---
 el/auth.dtd  |  8 ++++----
 es_CO/auth.dtd |  2 +-
 hr_HR/auth.dtd |  42 +++++++++++++++++++++---------------------
 lv/auth.dtd  |  42 +++++++++++++++++++++---------------------
 pt_BR/auth.dtd |  14 +++++++-------
 te/auth.dtd  |  2 +-
 uk/auth.dtd  |  33 +++++++++++++++++----------------
 7 files changed, 72 insertions(+), 71 deletions(-)

diff --git a/el/auth.dtd b/el/auth.dtd
index 8df5727..decd043 100644
--- a/el/auth.dtd
+++ b/el/auth.dtd
@@ -1,9 +1,9 @@
 <!ENTITY authDialog.title "Verify contact's identity">
-<!ENTITY authDialog.authenticate "Verify">
+<!ENTITY authDialog.authenticate "Επιβεβαιώστε ">
 <!ENTITY authDialog.cancel "Cancel">
-<!ENTITY authDialog.help "Help">
-<!ENTITY authDialog.yes "Yes">
-<!ENTITY authDialog.no "No">
+<!ENTITY authDialog.help "Βοήθεια">
+<!ENTITY authDialog.yes "Ναι ">
+<!ENTITY authDialog.no "Όχι">
 <!ENTITY authDialog.verified "I have verified that this is in fact the correct fingerprint.">
 <!ENTITY authDialog.yourFingerprint "Your fingerprint">
 <!ENTITY authDialog.theirFingerprint "Their purported fingerprint">
diff --git a/es_CO/auth.dtd b/es_CO/auth.dtd
index ec1777a..e3a9f58 100644
--- a/es_CO/auth.dtd
+++ b/es_CO/auth.dtd
@@ -1,4 +1,4 @@
-<!ENTITY authDialog.title "Verify contact's identity">
+<!ENTITY authDialog.title "Verificar la identidad de los contactos">
 <!ENTITY authDialog.authenticate "Verificar">
 <!ENTITY authDialog.cancel "Cancelar">
 <!ENTITY authDialog.help "Help">
diff --git a/hr_HR/auth.dtd b/hr_HR/auth.dtd
index 8df5727..6ae799b 100644
--- a/hr_HR/auth.dtd
+++ b/hr_HR/auth.dtd
@@ -1,21 +1,21 @@
-<!ENTITY authDialog.title "Verify contact's identity">
-<!ENTITY authDialog.authenticate "Verify">
-<!ENTITY authDialog.cancel "Cancel">
-<!ENTITY authDialog.help "Help">
-<!ENTITY authDialog.yes "Yes">
-<!ENTITY authDialog.no "No">
-<!ENTITY authDialog.verified "I have verified that this is in fact the correct fingerprint.">
-<!ENTITY authDialog.yourFingerprint "Your fingerprint">
-<!ENTITY authDialog.theirFingerprint "Their purported fingerprint">
-<!ENTITY authDialog.manualVerification "Manual fingerprint verification">
-<!ENTITY authDialog.questionAndAnswer "Question and answer">
-<!ENTITY authDialog.sharedSecret "Shared secret">
-<!ENTITY authDialog.manualInstruction "To verify the fingerprint, contact your buddy via some other authenticated channel, such as the telephone or GPG-signed email. Each of you should tell your fingerprint to the other. If everything matches up, you should indicate in the dialog below that you have verified the fingerprint.">
-<!ENTITY authDialog.choose "Choose">
-<!ENTITY authDialog.how "How would you like to verify your contact's identity?">
-<!ENTITY authDialog.qaInstruction "To verify their identity, pick a question whose answer is known only to you and your contact. Enter this question and answer, then wait for your contact to enter the answer as well. If the answers do not match, then you may be talking to an imposter.">
-<!ENTITY authDialog.secretInstruction "To verify their identity, pick a secret known only to you and your contact. Enter this secret, then wait for your contact to enter it as well. If the secrets do not match, then you may be talking to an imposter.">
-<!ENTITY authDialog.question "Enter question here:">
-<!ENTITY authDialog.answer "Enter secret answer here (case sensitive):">
-<!ENTITY authDialog.secret "Enter secret here:">
-<!ENTITY authDialog.waiting "Waiting for contact ...">
\ No newline at end of file
+<!ENTITY authDialog.title "Verificiraj identitet kontakta">
+<!ENTITY authDialog.authenticate "Verificiraj">
+<!ENTITY authDialog.cancel "Otkaži">
+<!ENTITY authDialog.help "Pomoć">
+<!ENTITY authDialog.yes "Da">
+<!ENTITY authDialog.no "Ne">
+<!ENTITY authDialog.verified "Verificirao/la sam da je ovo točan otisak prsta.">
+<!ENTITY authDialog.yourFingerprint "Vaš otisak prsta">
+<!ENTITY authDialog.theirFingerprint "Njihovi podržani otisci prstiju">
+<!ENTITY authDialog.manualVerification "Ručna verifikacija otiska prsta">
+<!ENTITY authDialog.questionAndAnswer "Pitanje i odgovor">
+<!ENTITY authDialog.sharedSecret "Dijeljena tajna">
+<!ENTITY authDialog.manualInstruction "Kako bi verificirali otisak prsta, kontaktirajte svog prijatelja preko nekog drugog autenticiranog kanala, npr telefonom ili GPG-potpisanim email-om. Oboje bi trebali reći svoj otisak prsta jedno drugome. Ako je sve u redu, trebali bi indicirati u dijalogu niže da ste verificirali otisak prsta.">
+<!ENTITY authDialog.choose "Odaberi">
+<!ENTITY authDialog.how "Kako bi htjeli verificirati identitet Vašeg kontakta?">
+<!ENTITY authDialog.qaInstruction "Kako bi verificirali njihov identitet, odaberite pitanje na koje je odgovor poznat samo Vama i Vašem kontaktu. unesite ovo pitanje i odgovor, te zatim pričekajte da Vaš kontakt odgovori. Ako se odgovori ne podudaraju, možda komunicirate s varalicom.">
+<!ENTITY authDialog.secretInstruction "Kako bi verificirali njihov identitet, odaberite tajnu poznatu samo Vama i Vašem klijentu. Unesite ovu tajnu, te zatim pričekajte da ju i Vaš kontakt unese. Ako se tajne ne podudaraju, možda komunicirate s varalicom.">
+<!ENTITY authDialog.question "Unesite pitanje ovdje:">
+<!ENTITY authDialog.answer "Unesit tajni odgovor ovdje (osjetljivo na velika i mala slova):">
+<!ENTITY authDialog.secret "Unesite tajnu ovdje:">
+<!ENTITY authDialog.waiting "ÄŒekam kontakt...">
\ No newline at end of file
diff --git a/lv/auth.dtd b/lv/auth.dtd
index 8df5727..a751904 100644
--- a/lv/auth.dtd
+++ b/lv/auth.dtd
@@ -1,21 +1,21 @@
-<!ENTITY authDialog.title "Verify contact's identity">
-<!ENTITY authDialog.authenticate "Verify">
-<!ENTITY authDialog.cancel "Cancel">
-<!ENTITY authDialog.help "Help">
-<!ENTITY authDialog.yes "Yes">
-<!ENTITY authDialog.no "No">
-<!ENTITY authDialog.verified "I have verified that this is in fact the correct fingerprint.">
-<!ENTITY authDialog.yourFingerprint "Your fingerprint">
-<!ENTITY authDialog.theirFingerprint "Their purported fingerprint">
-<!ENTITY authDialog.manualVerification "Manual fingerprint verification">
-<!ENTITY authDialog.questionAndAnswer "Question and answer">
-<!ENTITY authDialog.sharedSecret "Shared secret">
-<!ENTITY authDialog.manualInstruction "To verify the fingerprint, contact your buddy via some other authenticated channel, such as the telephone or GPG-signed email. Each of you should tell your fingerprint to the other. If everything matches up, you should indicate in the dialog below that you have verified the fingerprint.">
-<!ENTITY authDialog.choose "Choose">
-<!ENTITY authDialog.how "How would you like to verify your contact's identity?">
-<!ENTITY authDialog.qaInstruction "To verify their identity, pick a question whose answer is known only to you and your contact. Enter this question and answer, then wait for your contact to enter the answer as well. If the answers do not match, then you may be talking to an imposter.">
-<!ENTITY authDialog.secretInstruction "To verify their identity, pick a secret known only to you and your contact. Enter this secret, then wait for your contact to enter it as well. If the secrets do not match, then you may be talking to an imposter.">
-<!ENTITY authDialog.question "Enter question here:">
-<!ENTITY authDialog.answer "Enter secret answer here (case sensitive):">
-<!ENTITY authDialog.secret "Enter secret here:">
-<!ENTITY authDialog.waiting "Waiting for contact ...">
\ No newline at end of file
+<!ENTITY authDialog.title "Verificēt kontakta identitāti ">
+<!ENTITY authDialog.authenticate "Verificēt">
+<!ENTITY authDialog.cancel "Atcelt">
+<!ENTITY authDialog.help "Palīdzība">
+<!ENTITY authDialog.yes "Jā">
+<!ENTITY authDialog.no "NÄ“">
+<!ENTITY authDialog.verified "Esmu verificējis, ka šī ir pareizā ciparvirkne.">
+<!ENTITY authDialog.yourFingerprint "JÅ«su ciparvirkne">
+<!ENTITY authDialog.theirFingerprint "Norādītā ciparvirkne">
+<!ENTITY authDialog.manualVerification "Manuāla ciparvirknes verifikācija">
+<!ENTITY authDialog.questionAndAnswer "Jautājums un atbilde">
+<!ENTITY authDialog.sharedSecret "Dalīts noslēpums">
+<!ENTITY authDialog.manualInstruction "Lai verificētu ciparvirkni, sazinieties ar savu kolēģi, izmantojot kādu citu autentificētu kanālu, tādu kā, piemēram, tālrunis vai GPG-parakstīts e-pasts. Katram no Jums jāpasaka otram sava ciparvirkne. Ja viss sakrīt, Jums jānorāda zemāk esošajā dialoglodziņā, ka esat verificējis ciparvirkni. ">
+<!ENTITY authDialog.choose "Izvēlēties">
+<!ENTITY authDialog.how "Kā vēlaties verificēt sava kontakta identitāti?">
+<!ENTITY authDialog.qaInstruction "Lai identificētu identitāti, izvēlieties jautājumu, kas zināms vienīgi Jums un Jūsu kontaktam. Ierakstiet šo jautājumu un atbildi, tad gaidiet kamēr atbildi ieraksta Jūsu kontakts. Ja atbildes nesakrīt, tad, iespējams, Jūs sazināties ar kādu, kas uzdodas par citu. ">
+<!ENTITY authDialog.secretInstruction "Lai identificētu identitāti, izvēlieties noslēpumu, kas zināms vienīgi Jums un Jūsu kontaktam. Ierakstiet šo noslēpumu, tad gaidiet kamēr to izdara Jūsu kontakts. Ja noslēpumi nesakrīt, tad, iespējams, Jūs sazināties ar kādu, kas uzdodas par citu. ">
+<!ENTITY authDialog.question "Ierakstiet jautājumu te:">
+<!ENTITY authDialog.answer "Ierakstiet slepeno atbildi te (reģistrjutīgs):">
+<!ENTITY authDialog.secret "Ierakstiet noslēpumu te:">
+<!ENTITY authDialog.waiting "Gaida kontaktu:">
\ No newline at end of file
diff --git a/pt_BR/auth.dtd b/pt_BR/auth.dtd
index 831aa4b..aa46402 100644
--- a/pt_BR/auth.dtd
+++ b/pt_BR/auth.dtd
@@ -4,17 +4,17 @@
 <!ENTITY authDialog.help "Ajuda">
 <!ENTITY authDialog.yes "Sim">
 <!ENTITY authDialog.no "Não">
-<!ENTITY authDialog.verified "I have verified that this is in fact the correct fingerprint.">
-<!ENTITY authDialog.yourFingerprint "Your fingerprint">
-<!ENTITY authDialog.theirFingerprint "Their purported fingerprint">
-<!ENTITY authDialog.manualVerification "Manual fingerprint verification">
+<!ENTITY authDialog.verified "Eu verifiquei que é de fato a impressão digital correta .">
+<!ENTITY authDialog.yourFingerprint "Sua impressão digital.">
+<!ENTITY authDialog.theirFingerprint "Sua suposta impressão digital.">
+<!ENTITY authDialog.manualVerification "Verificação manual de impressão digital.">
 <!ENTITY authDialog.questionAndAnswer "Pergunta e resposta">
 <!ENTITY authDialog.sharedSecret "Segredo compartilhado">
-<!ENTITY authDialog.manualInstruction "To verify the fingerprint, contact your buddy via some other authenticated channel, such as the telephone or GPG-signed email. Each of you should tell your fingerprint to the other. If everything matches up, you should indicate in the dialog below that you have verified the fingerprint.">
+<!ENTITY authDialog.manualInstruction "Para verificar a impressão digital, entre em contato com a pessoa através de outro canal autenticado, como um telefone ou mensagem de e-mail assinada com GPG. Cada pessoa deve informar sua impressão digital para a outra. Se tudo coincidir, você deve indicar no diálogo abaixo que verificou a impressão digital. ">
 <!ENTITY authDialog.choose "Escolher">
 <!ENTITY authDialog.how "Como você gostaria de verificar a identidade da pessoa do seu contato?">
-<!ENTITY authDialog.qaInstruction "To verify their identity, pick a question whose answer is known only to you and your contact. Enter this question and answer, then wait for your contact to enter the answer as well. If the answers do not match, then you may be talking to an imposter.">
-<!ENTITY authDialog.secretInstruction "To verify their identity, pick a secret known only to you and your contact. Enter this secret, then wait for your contact to enter it as well. If the secrets do not match, then you may be talking to an imposter.">
+<!ENTITY authDialog.qaInstruction "Para verificar a identidade de seu contato, escolha uma pergunta cuja resposta seja conhecida apenas por você e pelo contato. Insira a pergunta e a resposta, então aguarde o seu contato colocar a resposta também. Se as respostas não coincidirem, então você pode estar falando com um impostor. ">
+<!ENTITY authDialog.secretInstruction "Para verificar a identidade de seu contato, escolha um segredo que seja conhecido apenas por você e pelo contato. Insira o segredo, então aguarde o seu contato fazer o mesmo. Se os segredos não coincidirem, então você pode estar falando com um impostor. ">
 <!ENTITY authDialog.question "Insira a pergunta aqui:">
 <!ENTITY authDialog.answer "Insira a pergunta secreta aqui ">
 <!ENTITY authDialog.secret "Insira o segredo aqui:">
diff --git a/te/auth.dtd b/te/auth.dtd
index 8df5727..b3c3bc2 100644
--- a/te/auth.dtd
+++ b/te/auth.dtd
@@ -1,7 +1,7 @@
 <!ENTITY authDialog.title "Verify contact's identity">
 <!ENTITY authDialog.authenticate "Verify">
 <!ENTITY authDialog.cancel "Cancel">
-<!ENTITY authDialog.help "Help">
+<!ENTITY authDialog.help "సహాయం">
 <!ENTITY authDialog.yes "Yes">
 <!ENTITY authDialog.no "No">
 <!ENTITY authDialog.verified "I have verified that this is in fact the correct fingerprint.">
diff --git a/uk/auth.dtd b/uk/auth.dtd
index 53e59df..1d85719 100644
--- a/uk/auth.dtd
+++ b/uk/auth.dtd
@@ -1,21 +1,22 @@
-<!ENTITY authDialog.title "Verify contact's identity">
+<!ENTITY authDialog.title "Перевка ідентичності контакту">
 <!ENTITY authDialog.authenticate "Перевірити">
-<!ENTITY authDialog.cancel "Cancel">
-<!ENTITY authDialog.help "Help">
+<!ENTITY authDialog.cancel "Відміна">
+<!ENTITY authDialog.help "Допомога">
 <!ENTITY authDialog.yes "Так">
 <!ENTITY authDialog.no "Ні">
-<!ENTITY authDialog.verified "I have verified that this is in fact the correct fingerprint.">
-<!ENTITY authDialog.yourFingerprint "Your fingerprint">
+<!ENTITY authDialog.verified "Я перевірив, що це правильний відбиток пальців.">
+<!ENTITY authDialog.yourFingerprint "Ваші відбитки пальців">
 <!ENTITY authDialog.theirFingerprint "Their purported fingerprint">
-<!ENTITY authDialog.manualVerification "Manual fingerprint verification">
-<!ENTITY authDialog.questionAndAnswer "Question and answer">
+<!ENTITY authDialog.manualVerification "Посібник по перевірці через відбитки пальців">
+<!ENTITY authDialog.questionAndAnswer "Питання та відповідь">
 <!ENTITY authDialog.sharedSecret "Shared secret">
-<!ENTITY authDialog.manualInstruction "To verify the fingerprint, contact your buddy via some other authenticated channel, such as the telephone or GPG-signed email. Each of you should tell your fingerprint to the other. If everything matches up, you should indicate in the dialog below that you have verified the fingerprint.">
-<!ENTITY authDialog.choose "Choose">
-<!ENTITY authDialog.how "How would you like to verify your contact's identity?">
-<!ENTITY authDialog.qaInstruction "To verify their identity, pick a question whose answer is known only to you and your contact. Enter this question and answer, then wait for your contact to enter the answer as well. If the answers do not match, then you may be talking to an imposter.">
-<!ENTITY authDialog.secretInstruction "To verify their identity, pick a secret known only to you and your contact. Enter this secret, then wait for your contact to enter it as well. If the secrets do not match, then you may be talking to an imposter.">
-<!ENTITY authDialog.question "Enter question here:">
-<!ENTITY authDialog.answer "Enter secret answer here (case sensitive):">
-<!ENTITY authDialog.secret "Enter secret here:">
-<!ENTITY authDialog.waiting "Waiting for contact ...">
\ No newline at end of file
+<!ENTITY authDialog.manualInstruction "Щоб підтвердити свої відбитки, зв'яжіться з вашим приятелем за допомогою іншого перевіреного каналу, наприклад, по телефону або за допомогою GPG-зашифрованого електронного листа.
+Кожен з вас повинен розповісти про свої відбитки іншому. Якщо все збігається, ви повинні вказати в діалоговому вікні нижче, що ви перевірили відбитки пальців.">
+<!ENTITY authDialog.choose "Виберіть">
+<!ENTITY authDialog.how "Як би ви хотіли засвідчити вашу особу?">
+<!ENTITY authDialog.qaInstruction "Щоб перевірити свою особистість, виберіть питання, відповідь на яке відоме тільки вам і вашому контакту. Введіть це питання і відповідь, а потім зачекайте поки ваш контакт відповість. Якщо відповіді не збігаються, то ви, скоріш за все розмовляєте з самозванцем.">
+<!ENTITY authDialog.secretInstruction "Щоб перевірити свою особистість, виберіть питання, відповідь на яке відоме тільки вам і вашому контакту. Введіть відповідь, а потім зачекайте поки ваш контакт відповість. Якщо відповіді не збігаються, то ви, скоріш за все розмовляєте з самозванцем.">
+<!ENTITY authDialog.question "Введіть питання тут:">
+<!ENTITY authDialog.answer "Введіть секретну відповідь тут (з урахуванням регістру):">
+<!ENTITY authDialog.secret "введіть відповідь тут:">
+<!ENTITY authDialog.waiting "Очікування контакту ...">
\ No newline at end of fileMore information about the tor-commits mailing list